Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 39, 4 - 10 ноември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 4 - 10 ноември 2013 г.
Законодателство

Безвъзмездна помощ за инвестиции в малки и средни предприятия

На 22.10.2013 г. беше обявена последната процедура, насочена към българските предприятия, в рамките на настоящата Оперативна програма “Конкурентоспособност 2007 - 2013 г.”. Бюджетът на процедурата е почти 98 млн. лева, като тези средства са разделени на три части според категори...

Министерски съвет бр. 39/2013

От 1 януари 2014 г. минималната работна заплата става 340 лв. Правителството определи нов, по-висок размер на минималната месечна работна заплата от 1 януари 2014 г. Той става 340 лв. при 310 лв. сега. Минималната часова работна заплата ще бъде 2,03 лв., докато в момента е 1,85 ...

Народно събрание бр. 39/2013

Парламентът прие да се въведе механизъм за мониториране на паралелния износ на лекарства от България. Депутатите одобриха на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Засилените мерки за ограничаване на разходите за лекарства, прилагани в стра...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 39/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело С-89/05, решение от 13 юли 2006 г. страни: United Utilities plc срещу Commissioners of Customs & Excise Предмет на спора е правото на освобождаване залагания през кол- център. В своето решение Съдът на ЕО приема, че чле...

Вземане от застраховател

Фирмата има товарен автомобил, който претърпя катастрофа. За ремонта получихме и заплатихме на каса фактура, в която освен че са изброени дейностите и частите, е написано и щета. Тези фактури представихме на застрахователя и чакаме да ни ги осребрят. Взеха ни оригиналните фактури...

Деклариране на доходи от наем

Получавам доходи от наем от физическо лице. Действително ли не трябва да ги декларирам за м. октомври, ноември и декември и ако е така, ще мога ли да ползвам отстъпката от 5% върху данъка за тези доходи? На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физичес...

Изготвяне на счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние) към 31.12.2013 година

В отличие от СС 1 Представяне на финансови отчети в Международен счетоводен стандарт 1 със същото наименование не се предписва определен формат или изисквания към подреждането на счетоводните статии в баланса. В стандарта се определя само минималният обем информация, която трябва...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при уволнение поради болест

Трудов договор е прекратен поради болест на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ. Преди уволнението лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но поради заболяването не е подало заявление за пенсиониране. Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ...

Обезщетения при прекратяване на трудови договори за непълно работно време

Работя на две места по трудови договори, като на едното място работното ми време е 5 часа, а на другото - 2 часа. Предстои ми да се пенсионирам за осигурителен стаж и възраст и поради това ще подам молби и на двете места за прекратяване на договорите по взаимно съгласие. На какви...

Отчитане на право на строеж

На фирма, нерегестрирана по ДДС, се учредява право на строеж. Имаме пазарна оценка на жилищата за обезщетение - 200 000 лв. Издаваме фактури на собствениците без ДДС, но трябва да се регистрираме по ДДС, защото оборотът става много висок. Какво става после? Кога начислявам и внас...

Право на пенсия на учител

Имам 30 години педагогически стаж. Родена съм на 27.02.1957 година. На коя дата ще придобия право на пенсия? Разпоредбата на § 5, ал. 1 от ПРЗ КСО предвижда до 31 декември 2020 г. включително учителите да придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по...

Трудов договор за работа 6 дни по 8 часа седмично

При положение че законът разрешава 48-часова работна седмица, има ли правна възможност служител да бъде назначен на постоянен трудов договор на 6-дневна работна седмица при 8-часов работен ден? Разпоредбата на чл. 136, ал. 1 и 3 от КТ установява петдневна работна седмица с норм...

Увеличаване на трудовото възнаграждение със задна дата

Възможно ли е да се сключи допълнително споразумение по чл. 118 и по чл. 119 от КТ, което да влиза в сила със задна дата? Конкретният случай е сключване на такова споразумение за промяна на възнаграждението в посока увеличение на лице, наето по трудов договор (като ще се предпри...

В пресата за вас

Обезценка на ДМА

Направихме обезценка на ДМА с отчетна стойност 500 000 лева, набрана амортизация 200 000 лева, балансова стойност 300 000 лева. По направената оценка справедливата пазарна стойност е 50 000 (петдесет хиляди) лева. Счетоводните записвания, които съм направила, са: Дт с/ка 608 Ра...

Обезщетение за бременност и раждане

За “Експертис” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Лице работи по трудов договор по чл. 67 КТ на 4-часов работен ден от 22.06.2011 г. От 01.11.2011 г. излиза в отпуск по болест и от 27.12.2011 г. (без прекъсване) излиза в отпуск по бременност и раждане. Към 01.11.2...

Облагане по ЗДДС на доставки между българска фирма посредник и прехвърлител и придобиващ в една и съща държава членка

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Чуждестранна фирма за търговия иска да открие фирма (представителство) в България с цел да отчита продажбите в страната си по регистрация през фирмата, регистрирана в България, като стоките нямат да влиз...

Отговорност за неимуществени вреди

В бр. 10 от 2013 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Mогат ли да се дължат неимуществени вреди при наличие на договор? Този въпрос не е разрешен изрично в българското законодателство. С оглед запълването на тази празнина е п...

Третиране по ЗДДС на право на строеж върху парцел срещу обезщетение на собственика със СМР

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Към 29.12.2009 г. дружеството получава право на строеж върху парцел срещу обезщетение на собственика със СМР съгласно нотариален акт. На 2.01.2010 г. е издадена фактура за получено авансово плаща...

Търговскоправен режим на договарянето сам със себе си

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Александър Натов коментира договарянето сам със себе си. Често се случва така, особено в хипотезата на холдингови структури, че управителят на дадено дружество е същевременно управител и на друго търговско дружество. Д...

Справочник

Данък върху представителните разходи, свързани с дейността - данъчна основа, данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка

I. ДАНЪЧНА ОСНОВА Данъчната основа за определяне на данъка върху представителните разходи са начислените разходи за календарната година и е регламентирана с чл. 211 от ЗКПО. II. ДАНЪЧНА СТАВКА Данъчната ставка на данъка върху представителните разходи е 10 на сто и е определена...

Данък върху приходите на бюджетни предприятия

Съгласно чл. 218, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, посочени в Част пета от ЗКПО, вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази част. Определение за “бюджетно предприятие” се съдържа в § 1, т. 1 от ДР на Закона за счетоводството...

Държавен вестник, бр. 94/2013 г.

ДВ, бр. 94 от 29.10.2013 г. Правителство прие: 1. Постановление № 242 от 23.10.2013 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2014 г. 2. Постановление № 244 от 24.10.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Държавната комисия з...