Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 39, 4 - 10 ноември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 4 - 10 ноември 2013 г.
Законодателство

Безвъзмездна помощ за инвестиции в малки и средни предприятия

На 22.10.2013 г. беше обявена последната процедура, насочена към българските предприятия, в рамките на настоящата Оперативна програма “Конкурентоспособност 2007 - 2013 г.”. Бюджетът на процедурата е почти 98 млн. лева, като тези средства са разделен...

Министерски съвет бр. 39/2013

От 1 януари 2014 г. минималната работна заплата става 340 лв. Правителството определи нов, по-висок размер на минималната месечна работна заплата от 1 януари 2014 г. Той става 340 лв. при 310 лв. сега. Минималната часова работна заплата ще бъде 2,03...

Народно събрание бр. 39/2013

Парламентът прие да се въведе механизъм за мониториране на паралелния износ на лекарства от България. Депутатите одобриха на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Засилените мерки за ограничаване на разходите ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 39/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело С-89/05, решение от 13 юли 2006 г. страни: United Utilities plc срещу Commissioners of Customs & Excise Предмет на спора е правото на освобождаване залагания през кол- център. В своето реше...

Вземане от застраховател

Фирмата има товарен автомобил, който претърпя катастрофа. За ремонта получихме и заплатихме на каса фактура, в която освен че са изброени дейностите и частите, е написано и щета. Тези фактури представихме на застрахователя и чакаме да ни ги осребрят....

Деклариране на доходи от наем

Получавам доходи от наем от физическо лице. Действително ли не трябва да ги декларирам за м. октомври, ноември и декември и ако е така, ще мога ли да ползвам отстъпката от 5% върху данъка за тези доходи? На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за данъ...

Изготвяне на счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние) към 31.12.2013 година

В отличие от СС 1 Представяне на финансови отчети в Международен счетоводен стандарт 1 със същото наименование не се предписва определен формат или изисквания към подреждането на счетоводните статии в баланса. В стандарта се определя само минималният...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при уволнение поради болест

Трудов договор е прекратен поради болест на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ. Преди уволнението лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но поради заболяването не е подало заявление за пенсиониране. Има ли право на обезщ...

Обезщетения при прекратяване на трудови договори за непълно работно време

Работя на две места по трудови договори, като на едното място работното ми време е 5 часа, а на другото - 2 часа. Предстои ми да се пенсионирам за осигурителен стаж и възраст и поради това ще подам молби и на двете места за прекратяване на договорите...

Отчитане на право на строеж

На фирма, нерегестрирана по ДДС, се учредява право на строеж. Имаме пазарна оценка на жилищата за обезщетение - 200 000 лв. Издаваме фактури на собствениците без ДДС, но трябва да се регистрираме по ДДС, защото оборотът става много висок. Какво става...

Право на пенсия на учител

Имам 30 години педагогически стаж. Родена съм на 27.02.1957 година. На коя дата ще придобия право на пенсия? Разпоредбата на § 5, ал. 1 от ПРЗ КСО предвижда до 31 декември 2020 г. включително учителите да придобиват право на пенсия за осигурителен...

Трудов договор за работа 6 дни по 8 часа седмично

При положение че законът разрешава 48-часова работна седмица, има ли правна възможност служител да бъде назначен на постоянен трудов договор на 6-дневна работна седмица при 8-часов работен ден? Разпоредбата на чл. 136, ал. 1 и 3 от КТ установява пе...

Увеличаване на трудовото възнаграждение със задна дата

Възможно ли е да се сключи допълнително споразумение по чл. 118 и по чл. 119 от КТ, което да влиза в сила със задна дата? Конкретният случай е сключване на такова споразумение за промяна на възнаграждението в посока увеличение на лице, наето по труд...

В пресата за вас

Обезценка на ДМА

Направихме обезценка на ДМА с отчетна стойност 500 000 лева, набрана амортизация 200 000 лева, балансова стойност 300 000 лева. По направената оценка справедливата пазарна стойност е 50 000 (петдесет хиляди) лева. Счетоводните записвания, които съм ...

Обезщетение за бременност и раждане

За “Експертис” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Лице работи по трудов договор по чл. 67 КТ на 4-часов работен ден от 22.06.2011 г. От 01.11.2011 г. излиза в отпуск по болест и от 27.12.2011 г. (без прекъсване) излиза в отпуск по бре...

Облагане по ЗДДС на доставки между българска фирма посредник и прехвърлител и придобиващ в една и съща държава членка

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Чуждестранна фирма за търговия иска да открие фирма (представителство) в България с цел да отчита продажбите в страната си по регистрация през фирмата, регистрирана в Българ...

Отговорност за неимуществени вреди

В бр. 10 от 2013 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Mогат ли да се дължат неимуществени вреди при наличие на договор? Този въпрос не е разрешен изрично в българското законодателство. С оглед за...

Третиране по ЗДДС на право на строеж върху парцел срещу обезщетение на собственика със СМР

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Към 29.12.2009 г. дружеството получава право на строеж върху парцел срещу обезщетение на собственика със СМР съгласно нотариален акт. На 2.01.2010 г. е издадена факт...

Търговскоправен режим на договарянето сам със себе си

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Александър Натов коментира договарянето сам със себе си. Често се случва така, особено в хипотезата на холдингови структури, че управителят на дадено дружество е същевременно управител и н...

Справочник

Данък върху представителните разходи, свързани с дейността - данъчна основа, данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка

I. ДАНЪЧНА ОСНОВА Данъчната основа за определяне на данъка върху представителните разходи са начислените разходи за календарната година и е регламентирана с чл. 211 от ЗКПО. II. ДАНЪЧНА СТАВКА Данъчната ставка на данъка върху представителните разх...

Данък върху приходите на бюджетни предприятия

Съгласно чл. 218, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, посочени в Част пета от ЗКПО, вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази част. Определение за “бюджетно предприятие” се съдържа в § 1, т. 1 от ...

Държавен вестник, бр. 94/2013 г.

ДВ, бр. 94 от 29.10.2013 г. Правителство прие: 1. Постановление № 242 от 23.10.2013 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2014 г. 2. Постановление № 244 от 24.10.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по б...