Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2013 г.
Писма и указания

№ 07-00-234 от 02.09.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи по реда на ЗКПО във връзка с договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от КТ

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” постъпи писмено запитване с вх. № ………./02.09.2013 г. В писмото е посочена следната фактическа обстановка: Дружество възнамерява да сключи договор за придобиване на квалификация съгласно чл. 229 от КТ със свързано лице - сту...

№ 3-2446 от 05.09.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от продажба на акции, придобити от участие в масовата приватизация

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването и представените към него документи физическо лице притежава 40 бр. акции от капитала на „М” ЕАД, гр. П, придобити от участие в масовата приватизация за 23 600 инвестиционни бона (40 бр. акции х единична цена в инв. бона - 59...

№ 3-24614 от 10.09.2013 г. ОТНОСНО: Отчитане и внасяне на данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването Окръжен съд „Х”, както и част от съдилищата в съдебен регион разходват средствата си от фонд „СБКО” съгласно решение на общо събрание като „предоставени в натура” за екскурзии, посещения на културни събития и профилактични медицински прегледи. Във...

Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-220 от 19.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДС

В Дирекция ”ОДОП” – … постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-220/19.08.2013 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП. Поставен e следният въпрос: Фирмата е подизпълнител по договор за обучение по програма „Аз мога повече”. Приходите, които се получават от главния изпълнител...

№ 26-И-80 от 20.03.2013 г. ОТНОСНО: Държавното обществено осигуряване на управителите на клонове на търговски дружества

Във връзка с ваше писмо относно държавното обществено осигуряване на управителите на клонове на търговски дружества, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 26-И-80/13.03.2013 г., ви уведомявам следното: Сред лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) попадат упр...

№ 3-2144 от 01.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите за транспорт, извършени на основание чл. 27 и чл. 62 от ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването ПГ „X” получава средства по реда на чл. 27 и 62 от ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. за транспортни разноски на учител от местоживеенето до местоработата. Учителят е п...

№ 3-2176 от 06.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на приходи, реализирани от Регионален исторически музей, и отчитане на извършените продажби чрез фискално устройство

Според изложеното в запитването Регионален исторически музей (РИМ), гр. Л., е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към община - Л. Събраните приходи от входни билети музеят внася в касите на общината, за което същата издава данъчна фактура и внася данък по ЗКПО (2% за ...

№ 3-2289 от 16.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на публична продан на движими вещи съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването по изпълнително дело № …… по описа на ЧСИ рег. № ………..със страни: взискател – ТД на НАП - гр. В и „А” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ……….. и длъжник „Е” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ……….., предстои насрочване на публична продан на следните движими вещи, собственост ...

№ 3-2302 от 19.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването предстои сключване на договор с фирма от Чехия за доставка на услуга (въвеждане на данни в базата данни на чешката фирма), която не е регистрирана за целите на ДДС в Чехия. Дружество е регистрирано на основание чл. 97а от ЗДДС. Предвид изложеното с...

№ 3-2321 от 20.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и документална обоснованост за целите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването дружеството е в процес на преговори за установяване на договорни отношения с търговски партньори от Китай, Холандия и Австрия. Във връзка с реализацията на търговската сделка посочва, че ще закупи от китайска фирма велосипеди, които ще заплаща с на...

№ 3-2456 от 09.09.2013 г. ОТНОСНО: Документиране на доставка на услуга с място на изпълнение на територията на държава членка в случаите на самофактуриране съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А” ООД предоставя преводачески услуги на клиент - холандска фирма, регистрирана по ДДС и установена на територията на Холандия. Клиентът (холандската фирма) е собственик на ЕООД в България, регистрирано като самостоятелно юридическо лице по българ...

№ 3-2461 от 09.09.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 39, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация

Според изложеното в запитването лечебното заведение е с предмет на дейност диагностика и продължително лечение на туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания при деца; диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение, рехабилитация на деца с ...

№ 94-00-223 от 09.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДС

В Дирекция ”ОДОП” – … постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-223/09.08.2013 г. Поставени са въпроси във връзка с продажба на имоти и определяне на режима по ЗДДС. Предстои принудително изпълнение върху недвижим имот с начин на трайно ползване „Птицеферма”. Изискана е информация ...

№ 96-00-388 от 28.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждение по договор за управление и контрол

Във връзка с постъпило запитване вх.№ …../28.08.2013 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр….. относно облагане на допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите, ви уведомяваме за следното: Описвате в запитването, че с решение на общот...

Анотации

Възможно е да се извърши доставка на стоки между две установени в България фирми и същата да е облагаема с нулева ставка по глава трета от ЗДДС

В бр. 9 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда следния казус: Две български търговски дружества, регистрирани по ЗДДС, сключват договор за продажба на стоки. Съгласно същия дружество ,Л“ продава на дружество „Е“ определено ...

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО на разходи, поети във връзка с клаузи в трудов договор с чуждестранно физическо лице

В бр. 9/2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Даниела Нонина - данъчен експерт в Министерството на финансите разглежда следния казус: В акционерно дружество „X“ са назначени на трудов договор на пълно работно време чужди специалисти. Съгласно трудовите договори, подписан...

Изплащане и документиране на командировъчни пари

В бр. 14 от 2013 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Когато дадена фирма изпрати назначен служител по трудов договор на път, за извършване на курс за превоз на стока от България - Сърбия – Германия, трябва ли да се...

Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя

В бр. 9 от 2013 г. на сп. „Актив” Жанет Богомилова, юрист, разглежда следния казус: Лице е личен състав на предприятие. Работник на предприятието е уволнен дисциплинарно за груби нарушения на трудовата дисциплина. При какви условия като работодател имат право на обезщетение на ос...

Определяне на облагаемия доход на пенсионер с намалена работоспособност над 50 на сто, когато срокът на решението на ТЕЛК е изтекъл през 2012 г.

В бр. 6 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Мария Босолова, разглежда следния казус: ЕТ изплаща доход по граждански договор на пенсионер, навършил 70 г. Лицето представя експертно решение на ТЕЛК за 70% намалена работоспособност, издадено на 20.05.2009 г. за срок от три години. ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 85 - 90/2013 г.

ДВ, бр. 85 от 28.09.2013 г. Президент на републиката Указ № 176 за назначаване на Николай Милков Милков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Канада Указ № 177 за освобождаване на Геор­ги Константинов Василев от длъжността извънреден и пълномощен посланик...

Осигурителен календар за ноември 2013 г.

[[app_13306_1]] [[app_13307_2]]...

Справочна информация бр. 21/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 23 октомври 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...

Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати

В сила от 28.10.2011 г. Приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г. Обн., ДВ, бр. 84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 20 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г. Чл. 1. Държавните, регионалните и специализираните национални музеи събират следнит...