Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2013 г.
Писма и указания

№ 07-00-234 от 02.09.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи по реда на ЗКПО във връзка с договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от КТ

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” постъпи писмено запитване с вх. № ………./02.09.2013 г. В писмото е посочена следната фактическа обстановка: Дружество възнамерява да сключи договор за придобиване на квалификация съгласно чл. 229...

№ 3-2446 от 05.09.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от продажба на акции, придобити от участие в масовата приватизация

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването и представените към него документи физическо лице притежава 40 бр. акции от капитала на „М” ЕАД, гр. П, придобити от участие в масовата приватизация за 23 600 инвестиционни бона (40 бр. акции х ...

№ 3-24614 от 10.09.2013 г. ОТНОСНО: Отчитане и внасяне на данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването Окръжен съд „Х”, както и част от съдилищата в съдебен регион разходват средствата си от фонд „СБКО” съгласно решение на общо събрание като „предоставени в натура” за екскурзии, посещения на културни събития и профилакт...

Писма на министерства и ведомства

№ 07-00-220 от 19.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДС

В Дирекция ”ОДОП” – … постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-220/19.08.2013 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП. Поставен e следният въпрос: Фирмата е подизпълнител по договор за обучение по програма „Аз мога повече”. Приходите, които се п...

№ 26-И-80 от 20.03.2013 г. ОТНОСНО: Държавното обществено осигуряване на управителите на клонове на търговски дружества

Във връзка с ваше писмо относно държавното обществено осигуряване на управителите на клонове на търговски дружества, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 26-И-80/13.03.2013 г., ви уведомявам следното: Сред лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално...

№ 3-2144 от 01.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите за транспорт, извършени на основание чл. 27 и чл. 62 от ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването ПГ „X” получава средства по реда на чл. 27 и 62 от ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. за транспортни разноски на учител от местоживеенето ...

№ 3-2176 от 06.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на приходи, реализирани от Регионален исторически музей, и отчитане на извършените продажби чрез фискално устройство

Според изложеното в запитването Регионален исторически музей (РИМ), гр. Л., е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към община - Л. Събраните приходи от входни билети музеят внася в касите на общината, за което същата издава данъчна фактура...

№ 3-2289 от 16.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на публична продан на движими вещи съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването по изпълнително дело № …… по описа на ЧСИ рег. № ………..със страни: взискател – ТД на НАП - гр. В и „А” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ……….. и длъжник „Е” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ……….., предстои насрочване на публична продан на следн...

№ 3-2302 от 19.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването предстои сключване на договор с фирма от Чехия за доставка на услуга (въвеждане на данни в базата данни на чешката фирма), която не е регистрирана за целите на ДДС в Чехия. Дружество е регистрирано на основание чл. 97а...

№ 3-2321 от 20.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и документална обоснованост за целите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването дружеството е в процес на преговори за установяване на договорни отношения с търговски партньори от Китай, Холандия и Австрия. Във връзка с реализацията на търговската сделка посочва, че ще закупи от китайска фирма вел...

№ 3-2456 от 09.09.2013 г. ОТНОСНО: Документиране на доставка на услуга с място на изпълнение на територията на държава членка в случаите на самофактуриране съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А” ООД предоставя преводачески услуги на клиент - холандска фирма, регистрирана по ДДС и установена на територията на Холандия. Клиентът (холандската фирма) е собственик на ЕООД в България, регистрирано като самостоят...

№ 3-2461 от 09.09.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 39, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация

Според изложеното в запитването лечебното заведение е с предмет на дейност диагностика и продължително лечение на туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания при деца; диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно завед...

№ 94-00-223 от 09.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДС

В Дирекция ”ОДОП” – … постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-223/09.08.2013 г. Поставени са въпроси във връзка с продажба на имоти и определяне на режима по ЗДДС. Предстои принудително изпълнение върху недвижим имот с начин на трайно ползване „Птице...

№ 96-00-388 от 28.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждение по договор за управление и контрол

Във връзка с постъпило запитване вх.№ …../28.08.2013 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр….. относно облагане на допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите, ви уведомяваме за следното: Описвате в запи...

Анотации

Възможно е да се извърши доставка на стоки между две установени в България фирми и същата да е облагаема с нулева ставка по глава трета от ЗДДС

В бр. 9 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда следния казус: Две български търговски дружества, регистрирани по ЗДДС, сключват договор за продажба на стоки. Съгласно същия дружество ,Л“ продав...

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО на разходи, поети във връзка с клаузи в трудов договор с чуждестранно физическо лице

В бр. 9/2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Даниела Нонина - данъчен експерт в Министерството на финансите разглежда следния казус: В акционерно дружество „X“ са назначени на трудов договор на пълно работно време чужди специалисти. Съгласн...

Изплащане и документиране на командировъчни пари

В бр. 14 от 2013 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Когато дадена фирма изпрати назначен служител по трудов договор на път, за извършване на курс за превоз на стока от България - Сърб...

Обезщетения, които се полагат на работодателя при дисциплинарно уволнение и при осъждане на работника или служителя

В бр. 9 от 2013 г. на сп. „Актив” Жанет Богомилова, юрист, разглежда следния казус: Лице е личен състав на предприятие. Работник на предприятието е уволнен дисциплинарно за груби нарушения на трудовата дисциплина. При какви условия като работодател и...

Определяне на облагаемия доход на пенсионер с намалена работоспособност над 50 на сто, когато срокът на решението на ТЕЛК е изтекъл през 2012 г.

В бр. 6 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Мария Босолова, разглежда следния казус: ЕТ изплаща доход по граждански договор на пенсионер, навършил 70 г. Лицето представя експертно решение на ТЕЛК за 70% намалена работоспособност, издадено на 20.05.2...

Справочник

Държавен вестник, бр. 85 - 90/2013 г.

ДВ, бр. 85 от 28.09.2013 г. Президент на републиката Указ № 176 за назначаване на Николай Милков Милков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Канада Указ № 177 за освобождаване на Геор­ги Константинов Василев от длъжността из...

Осигурителен календар за ноември 2013 г.

[[app_13306_1]] [[app_13307_2]]...

Справочна информация бр. 21/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 23 октомври 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...

Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати

В сила от 28.10.2011 г. Приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г. Обн., ДВ, бр. 84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 20 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г. Чл. 1. Държавните, регионалните и специализираните на...