Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 11, ноември 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, ноември 2013 г.
Закони и правителствени актове

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Обн., ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 104 от 27 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 о...

Коментар на експерта

Относно системата на ДДС и хранителните банки

Във връзка с функционирането на т.нар. хранителни банки възникват въпроси, свързани с данъчното третиране на тази дейност и по-специално от гледна точка на данъка върху добавената стойност. Хранителната банка по същество представлява неправителствен...

Отчитане на капитала в бюджетните предприятия

1. Отчитане на разполагаемия капитал Бюджетните предприятия нямат собствен капитал. Такъв им се предоставя от държавата, от осигурителните организации или от общините при тяхното учредяване. Поради това по-точно е вместо собствен капитал тази група ...

Представяне на сделките за оперативен лизинг във финансовите отчети, изготвени по реда на МСФО

След като отчитащото се предприятие е приложило критериите за разграничаване на даден лизингов договор и същият е класифициран като оперативен, задачата на съставителите на финансови отчети е правилно да го докладват при изготвяне на финансовите отче...

Промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и в ЗБДОО за 2013 г., в сила от 1 октомври 2013 г.

В „Държавен вестник”, бр. 84 от 27 септември 2013 г., са публикувани промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., ...

Въпроси и отговори от практиката

Вписване на промяна в капитала на търговско дружество в Търговския регистър

Въпрос: Акционерно дружество взема решение на общото събрание за увеличение на капитала от разпределяне на реализирана печалба за 2012 г. Запазва се общият брой акции и разпределението им между акционерите, а се увеличава тяхната номинална стойност. ...

Възстановяване на ДДС на консулство

Въпрос: Почетното консулство на Албания (регистрирано в България с БУЛСТАТ) е закупило употребяван лек автомобил с начислен ДДС. Има ли право на възстановяване за начисления ДДС и ако отговорът е да, каква е процедурата? Отговор: По правило дипломат...

Данъци, които се дължат за пътни разходи на търговски представител

Въпрос: Търговско представителство (ТП) на фирма от ЕО е регистрирано в България. Регистрацията е направена в Българската търговско-промишлена палата на основание Закона за насърчаване на инвестициите. В ТП има назначен на трудов договор търговски п...

Данъчно облагане на ЕТ, който извършва две дейности на патент и на общо облагане

Въпрос: ЕТ извършва две дейности на патент и на общо облагане. Как се облага ЕТ като цяло - по общия ред или разходите се разпределят в зависимост от това за коя дейност се отнасят и патентната се облага с патент, а другата по ЗКПО? Отговор: Когато...

Данъчно третиране на словенско дружество, което продава диаманти в България

Въпрос: Дружество от Словения търгува с диаманти - продава диаманти в България на фирми, банки и физически лица. Нужна ли е данъчна и/или ДДС регистрация на словашкото дружество в България? Отговор: Макар и с по-специален характер, диамантите са сто...

Задължение за подаване на декларацията за дължими данъци

От началото на 2013 г. действа едно ново задължение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - задължението да се подава декларация за дължимите по този закон данъци. Това задължение беше въведено едновременно със старта на т.н...

Заплащане на осигурителни вноски от българска фирма, наела български граждани и чуждестранни физически лица

Въпрос: При сключване на граждански договори с наеманите лица (певци, музиканти и други) какви осигуровки и данъци трябва да заплаща българската фирма за български граждани и съответно за чуждестранни физически лица от ЕС и за такива от други държави...

Изисквания за регистриране по ЗДДС в Англия на българска фирма, която продава стоки на физически лица и фирми от Англия

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стоки на физически лица и фирми от Англия. Стоката се доставя чрез куриерска фирма на физическо лице - посредник в сделката, което изпраща чрез друга куриерска фирма стоката до купувача. Купувачъ...

Квалифициране на разходи като текущи или признаването им като увеличаващи първоначалната стойност на съответния дълготраен (нетекущ) материален актив

Въпрос: Фирма има собствена сграда - шивашки цех. Извършва следните ремонти: ремонт на тоалетни - смяна на плочки, тоалетни чинии и врати, ремонт на водопровод; слагане на окачен таван в производственото помещение; смяна на дограмата на офиса. Кои о...

Неплатен отпуск по трудов договор по чл. 114 от КТ

Въпрос: Работник, назначен на ТД по чл. 114 от КТ (5 дни месечно), колко дни неплатен отпуск за една година има право да ползва - неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж? Отговор: Независимо от вида на трудовия договор неплатеният отпуск п...

Обезщетение за безработица от бюрото по труда

Въпрос: Лице, назначено по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, е освободено по чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ. Лицето е с трудов стаж над 30 години и последните 3 месеца не е било на борсата. Като се регистрира на борсата, колко месеца ще получава обезщетение? О...

Обезщетение при отглеждане на малко дете

Въпрос: Служителка работи на трудов договор в ООД и също така извършва трудова дейност като собственик на ЕТ и се самоосигурява за всички осигурителни рискове в качеството си на самоосигуряващо се лице. След получено обезщетение при бременност и раж...

Обезщетение при отмяна на незаконно уволнение

Въпрос: Прекратен е трудовият договор на служител. При прекратяване на трудовия договор на лицето са били изплатени следните обезщетения: 1. Обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск. 2. Обезщетение по чл. 222, ал. 2 ...

Обезщетения при уволнение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор

Въпрос: Какви обезщетения се дължат при уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда? Отговор: Обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ е налице, когато длъжността, заемана от работ...

Осигуряване на земеделски производител

Въпрос: Как следва да се осигурява земеделски производител (ЗП), регистриран като физическо лица в Областна дирекция „Земеделие и гори”? На какъв минимален месечен осигурителен доход следва да внася осигурителни вноски, ако извършва само тази дейност...

Осигуряване на лекар, собственик на ЕООД

Въпрос: Лекар - собственик на ЕООД, който не е регистриран като ЕТ и като свободна професия получава доходи по граждански договор за извършена услуга, свързана с предмета на дейност, за който е регистрирана фирмата му (например извършване на определе...

Осигуряване на лице, собственик на ЕООД

Въпрос: Лице, има ЕООД и желае да се осигурява на 800 лв. - като самоосигуряващо се лице. Има ли законово основание? Лицето може ли да бъде назначено по трудов договор като управител и да не се осигурява като самоосигуряващо се лице? Лицето има ли пр...

Осигуряване на управител

Въпрос: Назначен е управител по ДУК, който работи по трудов договор в друга фирма. По трудовия договор го осигуряват на максималния осигурителен доход и му плащат осигуровките. При тях по ДУК би следвало да не го осигуряват, а само да му начислят ДОД...

Основание за осигуряване на морско лице за 2013 г.

Въпрос: Какво е основанието за осигуряване на морско лице за 2013 г.? Какви са осигурителните вноски и какви декларации обр. 1 и обр. 6 се подават в НАП? Отговор: “Морско лице” е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като чл...

Отговорност за неиздаване на фактури за наем

Въпрос: На фирма й предстои да подпише извънсъдебно споразумение с неин доставчик - юридическо лице. Задълженията са определени съгласно договор за наем за период 2009-2010 г. Нямат издадена фактура от доставчика до днес. Какво трябва да очакват от ...

Отпуски по два различни договора

Въпрос: Служител, който има и договор за управление и контрол, излиза в платен отпуск. Отразява ли се отпуската във втория картон (този на договора за управление и контрол)? Отговор: В този случай става дума за два различни договора, по всеки от кои...

Отчет на отпуските по различни договори

Въпрос: Служител на длъжност мениджър има сключен допълнителен договор на 2 часа към същия работодател. Той излиза в платен отпуск, който своевременно се отразява в първия картон (на длъжността мениджър). Трябва ли отпуската да се отрази и във втория...

Платен годишен отпуск по договор по чл. 114 от КТ

Въпрос: На колко дни платен годишен отпуск имат работници, наети на работа по чл. 114 от КТ? Отговор: Трудовият договор по чл. 114 от КТ се сключва за работа през определени дни от седмицата и има всички качества на трудов договор по смисъла на Коде...

Подаване на декларации обр. 1 и 6

Въпрос: Декларации 1 и 6 за изплатени възнаграждения по граждански договори се подават само за български физически лица или и за чуждестранни физически лица? Отговор: По принцип, за да се подаде декларация обр. 1 в НАП, е необходимо преди подаването...

Ползване и обезщетяване на отпуски от преди 2010 г.

Въпрос: Има ли промяна в нормативната уредба през 2013 г. на чл. 224, ал. 1 от КТ - относно изплащане на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск за 2007 г., 2008 г., 2009 г. - при напускане на служител? Трябва ли да се изплаща обезщетение?...

При сключване на граждански договори с чуждестранни физически лица трябва за тях да се извади ЛНЧ от НАП

Въпрос: При сключване на граждански договори с чуждестранни физически лица трябва ли за тях да се извади ЛНЧ (личен номер на чужденец) от НАП? Отговор: При сключване на гражданския договор с чуждестранни физически лица е необходимо да се извади личе...

Промяна на данни по трудов договор

Въпрос: Работничка сключва граждански брак като съгласно представеното в личен състав от нея удостоверение за граждански брак към фамилията й с тире е добавена и фамилията на съпруга й. Какви действия трябва да предприеме работодателят във връзка с т...

Срок на предизвестие при прекратяване на срочен трудов договор

Въпрос: Лице, назначено на срочен трудов договор с изпитателен срок, се преназначава на длъжност, която се заема с конкурс. Назначено е до провеждане на конкурс. Лицето иска да напусне. Какви са вариантите - с предизвестие 30 дни или тримесечно? Би с...

Счетоводно отчитане на акции

Въпрос: Дружество „А“ е закупило 2000 бр. акции по 10 лв. на дружество „В“. Отчетена е инвестиция за 20 000 лв. Дружество „В“ се влива в дружество „С“ и получава нови акции. Съгласно договора за вливане и оценките по справедливи стойности акциите, ...

Счетоводно отчитане на съборена сграда

Въпрос: На лице му предстои да вземе за счетоводно обслужване фирма, която е водена от друг счетоводител. Разглеждайки документите, възниква един въпрос. През 2008 г. фирмата закупува стара сграда. При оглед от инженери и конструктори е издадено ста...

Увеличаване на трудовото възнаграждение

Въпрос: Лице получава в кратко време две допълнителни споразумения за увеличаване на дохода - едното на основание чл. 119 от КТ, а другото - на основание чл. 118, ал. 3 от КТ. Кое е грешното? Отговор: Основното и допълнителните трудови възнаграждени...

Удържки от трудовото възнаграждение за наложен от съда запор

Въпрос: Фирма получава запор върху трудовото възнаграждение на свой служител. Имат колебания относно правомерността на удръжката, тъй като лицето получава чисто възнаграждение в размер 265 лв. до 280 лв. От друга страна, тази сума е трудово възнаграж...

Писма и указания

№ 07-00-234 от 02.09.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи по реда на ЗКПО във връзка с договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от КТ

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” постъпи писмено запитване с вх. № ………./02.09.2013 г. В писмото е посочена следната фактическа обстановка: Дружество възнамерява да сключи договор за придобиване на квалификация съгласно чл. 229...

№ 20-00-134 от 21.06.2013 г. ОТНОСНО: Ограничаване на правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и има за цел да даде насоки за съобразяване на административната практика с постановени през 2012 г. и 2013 г. решения на Съда на ЕС по да...

Решения на съдилища

Решение № 113 от 23.11.2012 г. по т.д. № 708/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

Обект на застраховането по застраховка „Гражданска отговорност” е гражданската отговорност на застрахования за причинените от него на трети лица вреди, свързани с използване на застрахованото МПС и които са резултат не само от виновното поведение на ...

Решение № 11739 от 17.09.2013 г. по адм. дело № 6108/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по фактура от 01.10.2010 г. за данъчен период октомври 2010 г. Датата на настъпване на данъчното събитие при фактура е регламентирана в разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ППЗДДС, според която, с из...

Решение № 11744 от 17.09.2013 г. по адм. дело № 4547/2013 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на заплатени суми за данък върху доходите на физическите лица и корпоративен данък за 2010 г. Споразумението между правителството на Република България (РБ) и правителството на Съединените американски щат...

Решение № 11748 от 17.09.2013 г. по адм. дело № 4544/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на ДДС по фактура от 04.04.2011 г. По аргумент от чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Изключение от ...

Решение № 11757 от 17.09.2013 г. по адм. дело № 1826/2013 г.

Предмет на спора е пределен корпоративен данък за 2007 г. В тежест на органите по приходите е да докажат, че са налице условия, водещи до отклонение от данъчно облагане и затова условията по процесната сделка се различават от подобна такава между ...

Решение № 11764 от 17.09.2013 г. по адм. дело № 1168/2013 г.

Предмет на спора е установено задължение за ДДС за данъчен период декември 2009 г. ведно с лихва заради отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактура от 30.12.2009 г. В основната хипотеза на доставка на стоки - тази по чл. 6, ал. 1 от ...

Решение № 120 от 05.11.2012 г. по т.д. №379/2011 Г., ТК, I т.о. на ВКС

Сделка, сключена от дееспособно лице, което не е могло да разбира или ръководи действията си, е унищожаема, а не нищожна, поради липса на съгласие. Чл. 290 ГПК Чл. 26, ал. 2 ЗЗД Чл. 31 ЗЗД Производството е по реда на чл. 290 и сл. ГПК. В изл...

Решение № 12050 от 23.09.2013 г. по адм. дело № 611/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) и по чл.48 от ЗДДФЛ за данъчни периоди 2005 г.-2009 г. по реда на чл. 122 от ДОПК. Съгласно чл. 225, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите договорът за дарение на ...

Решение № 12078 от 23.09.2013 г. по адм. дело № 6395/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди от 01.05.2010 г. до 31.05.2011 г. по фактури, издадени от ЕТ и две ЕООД. Разпоредбата на чл. 50, ал. 1 от ТЗ поставя изискване търговският посредник да води дневн...

Решение № 12106 от 23.09.2013 г. по адм. дело № 14909/2012 г.

Предмет на спора e акт за прихващане или възстановяване (АПВ) на корпоративен данък за 2008 г. Съгласно чл. 129, ал. 6 от ДОПК недължимо внесени или събрани суми, с изключение на задължителни осигурителни вноски, се връщат със законната лихва за и...

Решение № 12161 от 24.09.2013 г. по адм. дело № 4864/2013 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г., здравноосигурителни вноски като самоосигуряващо се лице за 2005 г. - вноски за ДОО, авансови вноски за ДЗПО, годишна вноска по ДЗПО и здравно осигуряв...

Решение № 12162 от 24.09.2013 г. по адм. дело № 2767/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди декември 2009 г. и януари 2010 г. В процесния случай са налице облагаеми доставки на услуги, които са реално извършени и са налице данни, че се използват за целит...

Решение № 171/14.03.2012 г. по т.д. № 860/2010 г., ТК, II т.о. на ВКС

В обема на дължимото от ограничено отговорния съдружник поведение по оказване на съдействие в дейността на дружеството не се включва полагането на такава грижа, която е несъвместима с членствените права на съдружника, предвидени в ТЗ и дружествения д...

Решение № 21/15.03.2011 г. по т.д. № 1144/2010 г., ТК, I т.о. на ВКС

Нередовният запис на заповед не се конвертира в разписка по чл. 77, ал. 1 ЗЗД, когато с него не е поето задължение за връщане на поучената сума. Чл. 290 ГПК Чл. 77, ал. 1 ЗЗД Чл. 164, ал. 1, т. 6 и ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 3 ГПК Производствот...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11/2013 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за октомври 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от с...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 74 до бр. 83 от 2013 г.

ДВ, бр. 74 от 23.08.2013 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 171 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на У...