Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 41, 18 - 24 ноември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 18 - 24 ноември 2013 г.
Законодателство

Доброволно уреждане на публичните вземания по ДОПК

Доброволното уреждане на публичните вземания ще разгледаме в следната последователност: - процедурата за доброволно изпълнение на държавните и общинските публични вземания; - изпълнение на публични задължения от трети лица; - вписване на обезпечен...

Народно събрание бр. 41/2013

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за счетоводството. При съставяне на първичните счетоводни документи, които засягат само дейността на предприятието, чрез автоматични устройства или системи подписът на съставителя може да се за...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр.41/2013

Дело С-111/05, решение от 29 март 2007 г. страни: Aktiebolaget NN срещу Skatteverket Предмет на спора е доставка или услуги - инсталиране на кабел в изключителната икономическа зона, върху континенталния шелф и в открито море. В своето решение Съд...

Въвеждане на почасово заплащане

Има ли работодателят право да въведе почасово заплащане на работещи в магазин на смени по 7,30 часа? Размерът на трудовото възнаграждение е едно от най-важните условия по трудовия договор. При договорена месечна заплата средночасовото заплащане е р...

Възнаграждение за първите три дни от първия болничен лист за бременност и раждане

Длъжен ли е работодателят да заплаща възнаграждението на работничката и служителката за първите три дни на отпуска за бременност и раждане? В съответствие с чл. 40, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване осигурителят изплаща на осигуреното лице з...

Изготвяне на отчет за промените в собствения капитал, на отчет за паричните потоци и на пояснителни приложения

Отчет за промените в собствения капитал Предприятията, които ще прилагат МСФО/МСС като счетоводна база през 2013 година, следва да изготвят и представят и отчет за промените в собствения капитал за тази година. В него следва да се представят: А. Об...

Командироване на работник или служител от друго предприятие

Преди известно време изпратихме наш служител в командировка за 20 дни с обща задача между нас и още една фирма в града. Заповедта за командировка беше издадена от нашата фирма, но когато трябваше след отчета на лицето да му платим, управителят ни зая...

Консолидиране на финансови отчети

Консолидирането на финансови отчети е процес, характерен за т.нар. групи (икономически групи) от предприятия, в които се включват предприятието майка и дъщерните му предприятия. По структура и организация те са доста разнообразни. Независимо от това ...

Отчитане на незавършено строителство

Имаме закупен УПИ, за който не сме ползвали данъчен кредит при покупката. Имаме незавършено строителство за 220 000 лева, за които сме ползвали данъчен кредит. Сега събаряме строителството и имаме купувач за земята. 1. След като не сме ползвали данъ...

Покупко-продажба на ДМА

Имам договор за покупко-продажба на ДМА, който вече е изплатен на вноски от нашия клиент, и сега ще трябва да изпиша натрупаната амортизация и ДМА, тъй като вече не са наша собственост. Пример - закупеният ДМА е на стойност 916 лева, има натрупана а...

Удържане на заплата поради престой

Редно ли е първо да ми се удържат пари по чл. 268, ал. 2 от КТ и впоследствие след 2 дни да ме уведомят със заповед, че ще го направят? В съответствие с чл. 268, ал. 2 от КТ при престой по вина на работника или служителя той няма право на трудово в...

В пресата за вас

Възстановяване на неправомерно удържани такси по получени валутни преводи

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Камелия Касабова, юрист, разяснява чрез казус възстановяването на неправомерно удържани такси по получени валутни преводи. Казусът: Ползвателят на платежни услуги X (клиентът) е т...

Доставка на стока, услуга и дистанционна продажба

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Продадени са стоки в ЕС (Холандия) - издадена е фактура за ВОД. Впоследствие клиентът не харесва стоката и отказва да я плати, иска да я върне, но транспортът е скъп и за връщане на ...

Доставка на услуги, свързани с недвижими имоти

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще извършва довършителни работи по сгради на територията на ЕС. Сградите са собственост на фирма - данъчно задължено лице, което е с регистраци...

Облагаем оборот за регистрация по ЗДДС при наследяване на предприятие на ЕТ на починало лице

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: При смърт на управител на ЕТ и наследяване на фирмата от наследник кой оборот се следи за регистрация по ДДС - само на наследника до достигане на 50 000 лв. или 12...

Подаване на патентна декларация

За “Експертис” Иван Симов, регистриран одитор, разглежда казуса: През август 2013 г. почина собственикът на фирмата - ЕТ, който плаща патентен данък. Фирмата ще продължи да съществува, но все още е в процес на прехвърляне. Трябва ли да подадем патент...

Продажби, при които има авансово плащане за стоки, които не са налице на склад у продавача

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява продажбите, при които има авансово плащане за стоки, които не са налице на склад у продавача. Възможно е в сделката за продажба на стоки клиентът предварително да е п...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

Държавен вестник, бр. 96/2013 г.

Правителството прие Постановление № 246 от 24.10.2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за ...

Предприятията, които изплащат доходи по граждански договори и наеми на физически лица, не трябва да удържат авансов данък за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Не трябва да се удържа авансов данък за доходите по извънтрудови правоотношения и от наем, платени през четвъртото тримесечие на 2013 г., и съответно за тях не се попълват данни в декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (образец 4001...

Справочна информация бр.41/2013

Централни валутни курсове за периода 11.11.2013 г. - 15.11.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ве...