Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 41, 18 - 24 ноември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 18 - 24 ноември 2013 г.
Законодателство

Доброволно уреждане на публичните вземания по ДОПК

Доброволното уреждане на публичните вземания ще разгледаме в следната последователност: - процедурата за доброволно изпълнение на държавните и общинските публични вземания; - изпълнение на публични задължения от трети лица; - вписване на обезпеченията и издаване на изпълнителе...

Народно събрание бр. 41/2013

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за счетоводството. При съставяне на първичните счетоводни документи, които засягат само дейността на предприятието, чрез автоматични устройства или системи подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идент...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр.41/2013

Дело С-111/05, решение от 29 март 2007 г. страни: Aktiebolaget NN срещу Skatteverket Предмет на спора е доставка или услуги - инсталиране на кабел в изключителната икономическа зона, върху континенталния шелф и в открито море. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1) Опера...

Въвеждане на почасово заплащане

Има ли работодателят право да въведе почасово заплащане на работещи в магазин на смени по 7,30 часа? Размерът на трудовото възнаграждение е едно от най-важните условия по трудовия договор. При договорена месечна заплата средночасовото заплащане е различно поради нееднаквия брой...

Възнаграждение за първите три дни от първия болничен лист за бременност и раждане

Длъжен ли е работодателят да заплаща възнаграждението на работничката и служителката за първите три дни на отпуска за бременност и раждане? В съответствие с чл. 40, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от о...

Изготвяне на отчет за промените в собствения капитал, на отчет за паричните потоци и на пояснителни приложения

Отчет за промените в собствения капитал Предприятията, които ще прилагат МСФО/МСС като счетоводна база през 2013 година, следва да изготвят и представят и отчет за промените в собствения капитал за тази година. В него следва да се представят: А. Общата сума на всеобхватния дохо...

Командироване на работник или служител от друго предприятие

Преди известно време изпратихме наш служител в командировка за 20 дни с обща задача между нас и още една фирма в града. Заповедта за командировка беше издадена от нашата фирма, но когато трябваше след отчета на лицето да му платим, управителят ни заяви, че половината от дължимата...

Консолидиране на финансови отчети

Консолидирането на финансови отчети е процес, характерен за т.нар. групи (икономически групи) от предприятия, в които се включват предприятието майка и дъщерните му предприятия. По структура и организация те са доста разнообразни. Независимо от това за всички е характерно, че са ...

Отчитане на незавършено строителство

Имаме закупен УПИ, за който не сме ползвали данъчен кредит при покупката. Имаме незавършено строителство за 220 000 лева, за които сме ползвали данъчен кредит. Сега събаряме строителството и имаме купувач за земята. 1. След като не сме ползвали данъчен кредит за земята, длъжни л...

Покупко-продажба на ДМА

Имам договор за покупко-продажба на ДМА, който вече е изплатен на вноски от нашия клиент, и сега ще трябва да изпиша натрупаната амортизация и ДМА, тъй като вече не са наша собственост. Пример - закупеният ДМА е на стойност 916 лева, има натрупана амортизация 572 лева, неамортиз...

Удържане на заплата поради престой

Редно ли е първо да ми се удържат пари по чл. 268, ал. 2 от КТ и впоследствие след 2 дни да ме уведомят със заповед, че ще го направят? В съответствие с чл. 268, ал. 2 от КТ при престой по вина на работника или служителя той няма право на трудово възнаграждение за времето на пр...

В пресата за вас

Възстановяване на неправомерно удържани такси по получени валутни преводи

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Камелия Касабова, юрист, разяснява чрез казус възстановяването на неправомерно удържани такси по получени валутни преводи. Казусът: Ползвателят на платежни услуги X (клиентът) е титуляр на платежна сметка, отк...

Доставка на стока, услуга и дистанционна продажба

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Продадени са стоки в ЕС (Холандия) - издадена е фактура за ВОД. Впоследствие клиентът не харесва стоката и отказва да я плати, иска да я върне, но транспортът е скъп и за връщане на стоките (хладилен камион), за ...

Доставка на услуги, свързани с недвижими имоти

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще извършва довършителни работи по сгради на територията на ЕС. Сградите са собственост на фирма - данъчно задължено лице, което е с регистрация в държава от ЕС. В случая ко...

Облагаем оборот за регистрация по ЗДДС при наследяване на предприятие на ЕТ на починало лице

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: При смърт на управител на ЕТ и наследяване на фирмата от наследник кой оборот се следи за регистрация по ДДС - само на наследника до достигане на 50 000 лв. или 12 месеца назад, включвайки обо...

Подаване на патентна декларация

За “Експертис” Иван Симов, регистриран одитор, разглежда казуса: През август 2013 г. почина собственикът на фирмата - ЕТ, който плаща патентен данък. Фирмата ще продължи да съществува, но все още е в процес на прехвърляне. Трябва ли да подадем патентна декларация, кога, как и от ...

Продажби, при които има авансово плащане за стоки, които не са налице на склад у продавача

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява продажбите, при които има авансово плащане за стоки, които не са налице на склад у продавача. Възможно е в сделката за продажба на стоки клиентът предварително да е платил цялата стойност авансово...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на НАП - гр. София Б) определена...

Държавен вестник, бр. 96/2013 г.

Правителството прие Постановление № 246 от 24.10.2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на при...

Предприятията, които изплащат доходи по граждански договори и наеми на физически лица, не трябва да удържат авансов данък за четвъртото тримесечие на 2013 г.

Не трябва да се удържа авансов данък за доходите по извънтрудови правоотношения и от наем, платени през четвъртото тримесечие на 2013 г., и съответно за тях не се попълват данни в декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (образец 4001).Това изрично е записано в за...

Справочна информация бр.41/2013

Централни валутни курсове за периода 11.11.2013 г. - 15.11.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стран...