Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 1, 1 - 15 януари 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2014 г.
Писма и указания

№ 07-00-249 от 02.10.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 4 и чл. 6 от ЗДДФЛ.

В отговор на направено от вас запитване с вх. № …/23.09.2013 г. до Дирекция ОДОП – гр. …, препратено ни по компетентност и постъпило с вх. № … от 02.10.2013 г. при Дирекция ОДОП – гр. …, ви уведомяваме за следното: Изложена фактическа обстановка: Вие сте български гражданин, с по...

№ 3-1581 от 06.06.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 118 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ

Съгласно фактическата обстановка в запитването „X” ЕООД за целите на независимата си икономическа дейност извършва зареждане на собствените си превозни средства, машини, съоръжения и др. техника с дизелово гориво. Дружеството разполага с резервоар за съхранение на горивото и с бе...

№ 3-1732 от 21.06.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на лице на основание чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Според изложеното в запитването лицето е самоосигуряващо се, упражняващо свободна професия – счетоводни и одиторски дейности, както и адвокатски услуги. От 01.04.2013 г. е решил да се възползва от разпоредбата на чл. 4, ал. 9 от КСО, която дава възможност съпругата му да се осигу...

№ 3-2768 от 17.10.2013 г. ОТНОСНО: Осигурително третиране на дейността на задължено лице в качеството му на едноличен търговец (ЕТ), което е пропуснало срока за вписване в Агенцията по вписванията до 31.12.2011 г., но продължава да упражнява патентна дейност

Съгласно изложеното в запитването, лицето е било регистрирано като ЕТ, но не е пререгистрирало ЕТ в Агенцията по вписване в законоустановения срок до 31.12.2011 г., поради което същият е служебно заличен. Поради незнание от страна на лицето на това обстоятелство е продължило да ...

№ 94-00-246 от 18.10.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на доход, получен от испанска гражданка за работа по проект „Иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в Община ………“

Съгласно изложената фактическа обстановка Община ……… ще сключи договор за извършване на услуга по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с испанска гражданка в качеството й на член на екипа за управление на проект BG051PO001-7.0.07-0021-C0001 „Иновативни подходи за стартиране ...

№ 94-00-278 от 19.09.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице закупува оцветено гориво за отопление на семейното си жилище от фирма „……” ЕООД - гр. …., като количеството на същото възлиза около 2 500 л. за отоплителен сезон. Уточнен...

№ 94-3057 от 14.08.2013 г. ОТНОСНО: Командироване на лице, което не е служител на работодателя

Работодателят може да командирова работник или служител от друго предприятие при взаимно писмено съгласие между него, работодателя му и командироващия. Общото правило е, че командироване е налице, когато работодател командирова свой работник или служител, т.е. между тях съществув...

№ 94-3221 от 28.08.2013 г.ОТНОСНО: Допълнителни възнаграждения с постоянен характер

Допълнителните суми за работа на нощна смяна като компенсация за неудобството, че се налага да се работи през нощта, не се включват в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 и обезще­тенията по чл. 228 КТ. С чл. 15, а...

№ 94-3964 от 01.11.2013 г. ОТНОСНО: Право на получаване на персонална пенсия от лица, които са полагали грижи за инвалиди - чле­нове на техните семейства

Персонални пенсии в изключителни случаи могат да се отпускат на лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, които са полагали гри­жи в продължение на повече от 10 години за инвалиди - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда ...

№ 94-4231 от 01.11.2013 г. ОТНОСНО: Законова възможност за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Лицата, навършили 16 години, могат доброволно да се осигуряват или да бъдат осигурявани във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване В осигурителното законодателство е предвидена възможност за осигуряване на лицата по собствено желание, извън задължителното общест...

№ 96-00-383 от 27.08.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на управител на ЕООД през периода на отпуска за бременност и раждане

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- гр. … с вх. № …….. от 27.08.2013 г., ви уведомяваме за следното: В запитването посочвате, че сте собственик и управител на ЕООД, осигурявате се съгласно сключен договор за управление и...

№ 96-00-436 от 01.10.2013 г. ОТНОСНО: Определяне на минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващо се лице

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … с вх. № ………… от 01.10.2013 г., ви уведомяваме за следното: От изложеното в писмото ви се установява следната фактическа обстановка: Получили сте задължителни предписания от НОИ д...

№ 96-00-448 от 11.10.2013 г. ОТНОСНО: Обявяване недействителността на трудов договор, сключен между собственика на ЕООД и управляваното от него дружество

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 11.10.2013 год. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, вие сте собственикът на ЕООД и негов управител. Осъществявате сам основната дейност на дружеството, без нает персон...

Анотации

Авансов данък за наем на местно физическо лице за четвъртото тримесечие

В бр. 12/2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант разисква следния казус: Изплащаме доходи от наем на местно физическо лице в края на всеки месец за ползване на офис. Удържахме авансов данък и за октомври 2013 г. Действително л...

Връзка между колективните и индивидуалните трудови договори

В бр. 12/2013 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика разглежда следния казус: Каква е връзката между колективните и индивидуалните трудови договори? Трябва ли с приемането на КТД да се променят и условията по индивидуалните трудови договори? С трудовия договор не мога...

Възстановяване на ДДС без да е отразено в справка-декларация

В бр. 10/2013 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право", Калина Златанова, данъчен консултант разглежда следния казус: Налице е приключила процедура по приспадане на данък върху добавената стойност, но е пропуснато тази сума да бъде отразена в клетка 80 от справката-декларация. По...

Извършване на ремонтна дейност в апартамент

В бр. 253/2013 г. на в. "Сега", Красимир Добрев, юрист разглежда следния казус: Имам намерение да правя голямо преустройство в апартамента си. Трябва ли да искам някакво съгласие от съседите? В какви случаи такова не е необходимо? Имам ли някакви задължения,свързани с ремонта? Съ...

Изпитателен срок за трудов договор по заместване

В бр. 11/2013 г. на сп. „Труд и право”, Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП разглежда следния казус: При сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ - за заместване на отсъстващ работник, може ли да се уговори срок за изпитване, например 6 месеца? Срочният трудов д...

Обезщетение при пенсиониране

В бр. 10/2013 г. на сп. "Данъчна практика", Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване разглежда следния казус: Служител навършва над 10 години работа при един и същ работодател, но има едно прекъсване за 1 седмица. Следва ли работодателят да му изплати и в какъв размер обе...

Осигуряване на български гражданин представител на чуждестранна компания

В бр. 22/2013 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване разисква следния казус: Как български гражданин, който е представител на австрийска фирма, която няма регистрация в България трябва да се осигурява в България и как трябва да бъде назначен в австрийската фирм...

Осигуряване на управител на ЕООД

В бр. 11/2013 г. на в. "Счетоводна и данъчна практика", Зорница Димитрова, експерт по осигурително право разглежда следния казус: От 01.01.2012 г. съм подал декларация за осигуряване като собственик на ЕООД, в което имам назначен управител по договор за управление и контрол (ДУК)...

Отразяване на фактура при внос нас стоки

В бр. 10/2013 г. на сп. "Данъчна практика", Лиляна Панева, данъчен консултант разглежда следния казус: Осъществихме внос от Турция, транспортът на който е извършен от българска фирма и е издадена фактура. Трябва ли да отразим фактурата за транспорта в дневника за покупки, или цял...

Отстъпка за доход от наем от физическо лице

В бр. 12/2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант разисква следния казус: Получавам доходи от наем от физическо лице. Действително ли не трябва да ги декларирам за октомври, ноември и декември 2013 г., и ако е така - ще мога ли...

Отчитане ДДС на бракувани хранителни стоки

В бр. 12/2013 г. на сп. "Счетоводство плюс", Мая Жотева, данъчен консултант разисква следния казус: Дружество търгуващо с хранителни стоки бракува периодично тези с изтекъл срок на годност. Как да отчетем ДДС на бракуваната стока В § 1, т. 34 от ДР на Закона за храните се съдържа...

Отчитане на обезценяване и отписване на вземания и задължения

В бр. 12/2013 г. на сп. „Актив”, Проф. д-р Стоян Дурин разисква следния казус: Как се отчита обезценяването и отписването на вземания и задължения? Погасяването на вземанията е част от текущата дейност на предприятието. При нормалния бизнес, разплащанията между предприятията се и...

Приспадане на данъчен кредит за стоки топ мостра

В бр. 12/2013 г. на сп. "Счетоводство плюс", Мая Жотева, данъчен консултант разглежда следния казус: Дружество търгува със стоки, като част от тях предоставя безвъзмездно като мостри на свои клиенти. Имаме ли право на приспадане на данъчен кредит? Относно тълкуването на понятието...

Съставяне на график за платен годишен отпуск

В бр. 12/2013 г. на сп. "Труд и право", Юлия Буртева, юрист разглежда следния казус: От два месеца работя в отдел „Личен състав" към „X" ЕООД, София. Края на годината е и трябва да изготвим график за ползване на платените годишни отпуски на работниците и служителите. Тъй като не ...

Установяване на трудов стаж придобит по договор за възлагане на управление на лечебно заведение

В бр. 23/2013 г. на в. "Актив", Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда следния казус: По какъв начин се установява трудовият стаж, придобит по договор за възлагане управлението на лечебно заведение - ЕООД на основание чл. 62, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, когато по ...

Справочник

До края на януари земеделците, регистрирани по ЗДДС, избират как да се облагат доходите им през 2014 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и едновременно с това са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), вече ще имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им. Тези дох...

Допълнителни методически указания за деклариране по система Интрастат на движения на стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ (митническа декларация), между държави - членки на ЕС

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Националната агенция за приходите води регистър на всички поискани и дадени/отказани разрешения, както и постъпили уведомления за деклариране на доставки на: А. Промишлено предприятие; Б. Пристигания и изпращания на партиди; В. Резервни части за мо...

Държавен вестник бр. 1/2014

ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Закон за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите Закон за изменение и допълнение на Зако...

От 1 януари 2014 г. ще започнат да се прилагат нови преференции по общата система за преференции

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ От 1 януари 2014 г., по силата на Регламент на ЕС 978/2012, ще започнат да се прилагат нови преференции по Общата Система за преференции. Датата на приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение на стоките от митническите органи на държа...

От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно и само ако задълженията в тях са равни

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 “Данни за осигуреното лице” и образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”, трябва да постъпват в НАП едновременно. Това се отнася за данните, които ...

Потребителската такса при посещение на лекар за пенсионерите е един лев

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА От 07.01.2014 г. лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще заплащат за всяко посещение при общопрактикуващия лекар, при лекаря специалист и при лекаря по дентална медицина  потребителска такса от един 1...

Регистрация на външни експерти

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С цел улесняване на регистрацията и търсенето на външни експерти в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Агенцията по обществени поръчки (АОП) предоставя на потребителите нова електронна форма. Тя е достъпна чрез ...

Самоосигуряващите се лица ще могат да заявяват, че плащат осигурителни вноски при стари дългове

С последните промени в Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите се лица могат да посочат, че плащат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, независимо от това, че имат по-стари задължения например за данъци. За да бъде отнесено плащането за осигурителни...

Справочна информация бр. 1/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 декември 2013 г. - 6 януари 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календа...