Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 1, 1 - 15 януари 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2014 г.
Писма и указания

№ 07-00-249 от 02.10.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 4 и чл. 6 от ЗДДФЛ.

В отговор на направено от вас запитване с вх. № …/23.09.2013 г. до Дирекция ОДОП – гр. …, препратено ни по компетентност и постъпило с вх. № … от 02.10.2013 г. при Дирекция ОДОП – гр. …, ви уведомяваме за следното: Изложена фактическа обстановка: Вие...

№ 3-1581 от 06.06.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 118 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ

Съгласно фактическата обстановка в запитването „X” ЕООД за целите на независимата си икономическа дейност извършва зареждане на собствените си превозни средства, машини, съоръжения и др. техника с дизелово гориво. Дружеството разполага с резервоар за...

№ 3-1732 от 21.06.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на лице на основание чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Според изложеното в запитването лицето е самоосигуряващо се, упражняващо свободна професия – счетоводни и одиторски дейности, както и адвокатски услуги. От 01.04.2013 г. е решил да се възползва от разпоредбата на чл. 4, ал. 9 от КСО, която дава възмо...

№ 3-2768 от 17.10.2013 г. ОТНОСНО: Осигурително третиране на дейността на задължено лице в качеството му на едноличен търговец (ЕТ), което е пропуснало срока за вписване в Агенцията по вписванията до 31.12.2011 г., но продължава да упражнява патентна дейност

Съгласно изложеното в запитването, лицето е било регистрирано като ЕТ, но не е пререгистрирало ЕТ в Агенцията по вписване в законоустановения срок до 31.12.2011 г., поради което същият е служебно заличен. Поради незнание от страна на лицето на това ...

№ 94-00-246 от 18.10.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на доход, получен от испанска гражданка за работа по проект „Иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в Община ………“

Съгласно изложената фактическа обстановка Община ……… ще сключи договор за извършване на услуга по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с испанска гражданка в качеството й на член на екипа за управление на проект BG051PO001-7.0.07-0021-C0001 „Ино...

№ 94-00-278 от 19.09.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице закупува оцветено гориво за отопление на семейното си жилище от фирма „……” ЕООД - гр. …., като количеството на същото възлиза около 2 500 л....

№ 94-3057 от 14.08.2013 г. ОТНОСНО: Командироване на лице, което не е служител на работодателя

Работодателят може да командирова работник или служител от друго предприятие при взаимно писмено съгласие между него, работодателя му и командироващия. Общото правило е, че командироване е налице, когато работодател командирова свой работник или служ...

№ 94-3221 от 28.08.2013 г.ОТНОСНО: Допълнителни възнаграждения с постоянен характер

Допълнителните суми за работа на нощна смяна като компенсация за неудобството, че се налага да се работи през нощта, не се включват в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 и обезще­тения...

№ 94-3964 от 01.11.2013 г. ОТНОСНО: Право на получаване на персонална пенсия от лица, които са полагали грижи за инвалиди - чле­нове на техните семейства

Персонални пенсии в изключителни случаи могат да се отпускат на лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, които са полагали гри­жи в продължение на повече от 10 години за инвалиди - членове на техните семейства, п...

№ 94-4231 от 01.11.2013 г. ОТНОСНО: Законова възможност за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Лицата, навършили 16 години, могат доброволно да се осигуряват или да бъдат осигурявани във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване В осигурителното законодателство е предвидена възможност за осигуряване на лицата по собствено желани...

№ 96-00-383 от 27.08.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на управител на ЕООД през периода на отпуска за бременност и раждане

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- гр. … с вх. № …….. от 27.08.2013 г., ви уведомяваме за следното: В запитването посочвате, че сте собственик и управител на ЕООД, осигурявате се съгласно с...

№ 96-00-436 от 01.10.2013 г. ОТНОСНО: Определяне на минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващо се лице

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … с вх. № ………… от 01.10.2013 г., ви уведомяваме за следното: От изложеното в писмото ви се установява следната фактическа обстановка: Получили сте зад...

№ 96-00-448 от 11.10.2013 г. ОТНОСНО: Обявяване недействителността на трудов договор, сключен между собственика на ЕООД и управляваното от него дружество

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 11.10.2013 год. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, вие сте собственикът на ЕООД и негов управител. Осъществявате сам основната дейност н...

Анотации

Авансов данък за наем на местно физическо лице за четвъртото тримесечие

В бр. 12/2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант разисква следния казус: Изплащаме доходи от наем на местно физическо лице в края на всеки месец за ползване на офис. Удържахме авансов данък и за о...

Връзка между колективните и индивидуалните трудови договори

В бр. 12/2013 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика разглежда следния казус: Каква е връзката между колективните и индивидуалните трудови договори? Трябва ли с приемането на КТД да се променят и условията по индивидуалните трудови догово...

Възстановяване на ДДС без да е отразено в справка-декларация

В бр. 10/2013 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право", Калина Златанова, данъчен консултант разглежда следния казус: Налице е приключила процедура по приспадане на данък върху добавената стойност, но е пропуснато тази сума да бъде отразена в клетка ...

Извършване на ремонтна дейност в апартамент

В бр. 253/2013 г. на в. "Сега", Красимир Добрев, юрист разглежда следния казус: Имам намерение да правя голямо преустройство в апартамента си. Трябва ли да искам някакво съгласие от съседите? В какви случаи такова не е необходимо? Имам ли някакви зад...

Изпитателен срок за трудов договор по заместване

В бр. 11/2013 г. на сп. „Труд и право”, Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП разглежда следния казус: При сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ - за заместване на отсъстващ работник, може ли да се уговори срок за изпитване, наприм...

Обезщетение при пенсиониране

В бр. 10/2013 г. на сп. "Данъчна практика", Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване разглежда следния казус: Служител навършва над 10 години работа при един и същ работодател, но има едно прекъсване за 1 седмица. Следва ли работодателят да м...

Осигуряване на български гражданин представител на чуждестранна компания

В бр. 22/2013 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване разисква следния казус: Как български гражданин, който е представител на австрийска фирма, която няма регистрация в България трябва да се осигурява в България и как трябва да бъд...

Осигуряване на управител на ЕООД

В бр. 11/2013 г. на в. "Счетоводна и данъчна практика", Зорница Димитрова, експерт по осигурително право разглежда следния казус: От 01.01.2012 г. съм подал декларация за осигуряване като собственик на ЕООД, в което имам назначен управител по договор...

Отразяване на фактура при внос нас стоки

В бр. 10/2013 г. на сп. "Данъчна практика", Лиляна Панева, данъчен консултант разглежда следния казус: Осъществихме внос от Турция, транспортът на който е извършен от българска фирма и е издадена фактура. Трябва ли да отразим фактурата за транспорта ...

Отстъпка за доход от наем от физическо лице

В бр. 12/2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант разисква следния казус: Получавам доходи от наем от физическо лице. Действително ли не трябва да ги декларирам за октомври, ноември и декември 2013...

Отчитане ДДС на бракувани хранителни стоки

В бр. 12/2013 г. на сп. "Счетоводство плюс", Мая Жотева, данъчен консултант разисква следния казус: Дружество търгуващо с хранителни стоки бракува периодично тези с изтекъл срок на годност. Как да отчетем ДДС на бракуваната стока В § 1, т. 34 от ДР н...

Отчитане на обезценяване и отписване на вземания и задължения

В бр. 12/2013 г. на сп. „Актив”, Проф. д-р Стоян Дурин разисква следния казус: Как се отчита обезценяването и отписването на вземания и задължения? Погасяването на вземанията е част от текущата дейност на предприятието. При нормалния бизнес, разплаща...

Приспадане на данъчен кредит за стоки топ мостра

В бр. 12/2013 г. на сп. "Счетоводство плюс", Мая Жотева, данъчен консултант разглежда следния казус: Дружество търгува със стоки, като част от тях предоставя безвъзмездно като мостри на свои клиенти. Имаме ли право на приспадане на данъчен кредит? От...

Съставяне на график за платен годишен отпуск

В бр. 12/2013 г. на сп. "Труд и право", Юлия Буртева, юрист разглежда следния казус: От два месеца работя в отдел „Личен състав" към „X" ЕООД, София. Края на годината е и трябва да изготвим график за ползване на платените годишни отпуски на работници...

Установяване на трудов стаж придобит по договор за възлагане на управление на лечебно заведение

В бр. 23/2013 г. на в. "Актив", Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда следния казус: По какъв начин се установява трудовият стаж, придобит по договор за възлагане управлението на лечебно заведение - ЕООД на основание чл. 62, ал. 4 от Закона за л...

Справочник

До края на януари земеделците, регистрирани по ЗДДС, избират как да се облагат доходите им през 2014 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и едновременно с това са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), вече ще имат право да избират реда за облагането на дохо...

Допълнителни методически указания за деклариране по система Интрастат на движения на стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ (митническа декларация), между държави - членки на ЕС

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Националната агенция за приходите води регистър на всички поискани и дадени/отказани разрешения, както и постъпили уведомления за деклариране на доставки на: А. Промишлено предприятие; Б. Пристигания и изпращания на па...

Държавен вестник бр. 1/2014

ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Закон за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите Закон за ...

От 1 януари 2014 г. ще започнат да се прилагат нови преференции по общата система за преференции

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ От 1 януари 2014 г., по силата на Регламент на ЕС 978/2012, ще започнат да се прилагат нови преференции по Общата Система за преференции. Датата на приемането на митническата декларация за допускане за свободно обращение на стоките о...

От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно и само ако задълженията в тях са равни

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 “Данни за осигуреното лице” и образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”, трябва да постъпват в НАП едновременно. Тов...

Потребителската такса при посещение на лекар за пенсионерите е един лев

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА От 07.01.2014 г. лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще заплащат за всяко посещение при общопрактикуващия лекар, при лекаря специалист и при лекаря по дентална медицина ...

Регистрация на външни експерти

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С цел улесняване на регистрацията и търсенето на външни експерти в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Агенцията по обществени поръчки (АОП) предоставя на потребителите нова електрон...

Самоосигуряващите се лица ще могат да заявяват, че плащат осигурителни вноски при стари дългове

С последните промени в Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите се лица могат да посочат, че плащат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, независимо от това, че имат по-стари задължения например за данъци. За да бъде отне...

Справочна информация бр. 1/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 декември 2013 г. - 6 януари 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигу...