Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2014 г.
Писма и указания

№ 20-00-219 от 02.12.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане съгласно СИДДО, ЗДДФЛ и ЗКПО при подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и по чл. 92 от ЗКПО

С оглед на правилното установяване на дължимите данъци при деклариране на доходи от източник в чужбина и прилагането на методите за избягване на двойното данъчно облагане, в декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО, е необходимо да се спазва ...

№ 20-25-240 от 16.12.2013 г. ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на лице, упражняващо трудова дейност по договор за възлагане на управлението на чуждестранно търговско представителство

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …./16.12.2013 г., отговаряме следното: Посочвате, че повод за отправеното запитване е отказът, който сте получили с писмо изх....

№ 3-3181 от 05.12.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на премия по групова рентна (пенсионна) застраховка „Живот”

Съгласно изложената фактическа обстановка и предоставената допълнителна информация ЕТ „…” през месец май 2013 г. е кандидатствала по мярка 311 на програма „Развитие на селските райони” към Държавен фонд „Земеделие” с проект за изграждане на семеен хо...

№ 3-3186 от 05.12.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.118 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ

Съгласно фактическата обстановка в запитването сдружение „X” е регистрирано лице по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Според устава една от целите на сдружението е да развива, насърчава и популяризира практикуването на играта фут...

№ 3-3311 от 17.12.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 11, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В запитването не e конкретизирана достатъчно ясно фактическата обстановка, но от посоченото в него става ясно, че родителите на лицето са починали, а апартаментът, в който те са живеели, е негова собственост. При посещение в общинската служба за мест...

№ 3-3384 от 30.12.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ) от дружество, извършващо превоз на пътници по автобусни линии

Във връзка с тълкуването на нормите на чл. 39, ал. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) и на чл. 4, ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ се поставя въпросът следва ли дружество да използва само билети, издадени от фискални устройства ...

№ 94-00-365 от 9.12.2013 г. ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … с вх. № … от 09.12.2013 г., ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: Служители от предприятието из...

№ 96-00-537 от 11.12.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС и ЗКПО във връзка с ползването на нает лек автомобил

С писмено запитване, постъпило с вх. № .../11.12.2013 г. в Дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е извън населеното място по местоживеене. За пътуване от местоживеенето до местоработата се ползва нает лек а...

№ 96-00-541 от 12.12.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за реклама в група

С писмено запитване, постъпило с вх. № .../12.12.2013 г. в Дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка. Акционерно дружество участва в капиталите на други дружества и в тяхното управление. Дружествата, които участват в групата са с различ...

№ 96-00-549 от 16.12.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране при отписване на вземания по реда на чл. 37 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 16.12.2013 г. при дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Описали сте следната фактическа обстановка: Във връзка с възникнали вземания по фактури, издадени от фирмата през 2007 г....

№ 96-00-561 от 27.12.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране при изплащане на дивиденти на чуждестранно физическо лице.

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 27.12.2013 год. при дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според описаната от Вас фактическа обстановка – физическо лице – гражданин на Кралство Белгия, е съдружник и управите...

Анотации

Вземане по реда на ЗОЗ и неговата продажба

В бр. 12/2013 г. на сп. "Търговско и облигационно право", Димитър Иванов, юрист разглежда следния казус: По какъв начин може да се престъпи към изпълнение на вземане по реда на ЗОЗ и до неговата продажба? До изпълнение върху заложеното вземане по ред...

Видове срочни трудови договори и тяхното превръщане в безсрочни

В бр. 1/2014 г. на сп. "Труд и право", Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция „Индустриални отношения” в МТСП разглежда следния казус: Кои видове срочни трудови договори могат да бъдат преобразувани в безсрочни? Разпоредбата на чл. 69 КТ установ...

Издаване на протокол по фактура за ВОП

В бр. 1/2014 г. на в. "Счетоводна и данъчна практика", Мая Жотева, даънчен консултант разисква следния казус: Във връзка с предварително издадена фактура за ВОП. Холандска фирма ни издава фактура за ВОП на 05.03.2013 г. Стоката е натоварена от наш пр...

Изключване на съдружник като управител

В бр. 1/2014 г. на сп. "Търговско и облигационно право", Гл. ас. д-р Николай Колев, Институт за държавата и правото при БАН разглежда следния казус: Може ли съдружник да бъде изключен за нарушение на задължения като управител? Когато съдружникът в ОО...

Минимална работна заплата за 2014 г.

В бр. 1/2014 г. на сп. "Счетоводство плюс", Жанет Богомилова, юрист разглежда следния казус: Как се променят осигурителните плащания според минималната работна заплата за 2014 година? Според чл. 6, ал. 3 от КСО осигурителните вноски за работниците и ...

Новите данъчни преференции за превозните средства

В бр. 1/2014 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право", Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Централно управление на НАП разглежда следния казус: Какви са новите данъчни преференции за превозни средства по Закона за местните данъци и такси? Облекче...

Облагане на доставка с нулева ставка

В бр. 1/2014 г. на в. "Счетоводна и данъчна практика", Моника Петрова, гл. експерт по приходите, методолог по ЗДДС в НАП разглежда следния казус: Като посредник между наш клиент и транспортна фирма, осъществяваща международен превоз на стоки от Бълга...

Осчетоводяване на придобитите балансово признати ДМА

В бр. 1/2014 г. на сп. „Счетоводство плюс”, Мария Цветанова, ръководител на звено „Методология” в сметна палата разисква следния казус: По какъв начин се осчетоводяват по счетоводни сметки придобитите балансово признати ДМА, без да са в съответствие ...

Отпуск за търсене на работа по време на връчено предизвестие

В бр. 1/2014 г. на сп. "Труд и право", Емилия Банова, юрист разисква следния казус: Работя в частна фирма за продажба на мебели. Поради намаляване на продажбите ще бъдат съкратени няколко служители, сред които е и моята длъжност. Очаквам да ми бъде в...

Превръщане на срочно трудово правоотношение чрез конкурс в безсрочно

В бр. 1/2014 г. на сп. "Актив", Гошо Мушкаров, д-р по икономика разглежда следния казус: Може ли срочно трудово правоотношение, възникнало въз основа на конкурс, да се превърне в безсрочно след изтичане на срока? Срочният трудов договор може да се пр...

Промени в акцизите и данъчните складове през 2014 г.

В бр. 1/2014 г. на сп. "Актив", Доц. Любка Ценова, доктор по данъчно право, разглежда следния казус: Какви са основните промени в закона за акцизите и данъчните складове влизащи в сила от 01.01.2014 г.? стративната тежест и разходите на бизнеса. Пром...

Промените в ЗДДС и ППЗДДС

В бр. 12/2013 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право", Ивайло Кондарев, данъчен консултант разисква следния казус: Какви са основните промени в приложението на ЗДДС и ППЗДДС и новите аспекти в тях? Най-съществената новост в ЗДДС е новия механизъм за...

Справочник

Данъчен календар 01.01-28.02 2014 г.

До 10.01.2014 г. ЗДДФЛ Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения по § 1, т. 26, б. „и...

Държавен вестник бр. 3 от 2014 г.

ДВ, бр. 7 от 24.1.2013 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техничес...

Едноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци се облагат със ставка от 15%, а за останалите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица з...

Министерство на финансите и НАП ще предложат промени след решението на КС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Граждани и фирми ще могат да избират кое задължение плащат Министерство на финансите и НАП ще предложат до дни промени в данъчно-осигурителната сметка в съответствие с решението на Конституционния с...

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ На свое заседание на 16 януари 2014 г. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на постановления на Министерския съвет за изменение и допълнение на девет наредби ...

Приложение № 10 към чл. 2а от Наредба Н-8

[[app_13880_sd]]...

Справочна информация бр. 3/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 януари - 3 февруари 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен ...