Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 2, Февруари 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2014 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане

В сила от 01.01.2007 г. обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Коментар на експерта

Важни моменти при извършването на отсрочване и разсрочване на публични задължения

Производствата по отсрочване и разсрочване на публични задължения са изключително важни, тъй като имат за цел да защитят имуществото на длъжника от действия по принудителното изпълнение. Отсрочването и разсрочването предпоставят установени и дължими ...

Данъчно третиране на новата професия „управител на етажна собственост“

Прилагането на новите закони поражда необходимост и от нови професии. Една такава професия е професията “управител на етажна собственост”, породена при прилагането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС, обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г...

Особености при пенсиониране и ползване на платен годишен отпуск от учителите

І. Пенсиониране на учителите Българските граждани при определени от закона условия и при спазване на нормативно определен ред имат право на пенсия. Съществуват различни видове пенсии, като основно място сред тях заемат пенсиите за осигурителен стаж и...

Промени в ЗКПО, в сила от 2014 г.

Промените в закона за корпоративното подоходно облагане – стъпка към въвеждане на новата счетоводна директива? Когато седна да чета някой материал или коментар, винаги имам „едно наум” за информацията, поместена в текста, и тази, оповестена в самото ...

Въпроси и отговори от практиката

Деклариране на възнаграждение за положен личен труд от съдружник в ООД

Въпрос: Съдружник в ООД се самоосигурява върху 420 лв. за всички осигурителни случаи. По съдебно решение той е и управител на ООД-то, но няма определено възнаграждение и не получава такова за тази си дейност. Ако на съдружника се начисли възнагражден...

Документиране на доставки на услуги между данъчно задължени лица

Въпрос: Фирма „Х”, която е регистрирана в България, търси да закупи машина от Холандия. Фирма „У”, която също е регистрирана в България, изпълнява ролята на посредник в намирането на машината, като се свързва с холандска фирма производител. Холандска...

Обезщетение за неизползван годишен отпуск

Въпрос. Моля, разяснете как следва да се направи изчисляването на полагащите се дни годишен отпуск, които следва да бъдат изплатени като обезщетение поради неизползването им при прекратяване на трудовоправните отношения на работник в следните случаи:...

Отразяване на фактури за гориво издадени от страните от ЕС

Въпрос: Фирма ще закупи автовоз и ще доставя коли втора употреба от страните от ЕС, а може и извън него. Фактурите за гориво, издавани от бензиностанциите, с начислeн ДДС ли трябва да са или не и ако да, трябва ли да се самоначислява ДДС? Това ВОП л...

Санкция към служител за вреда причинена на работодателя

Въпрос. Имам фирма в която работят трима счетоводители, единия от които главен счетоводител. Двама от тях напуснаха по лично желание с молба по взаимно съгласие. Управителя разписа молбите с текст „След предаване на работата“. Това се случва в петък....

Писма и указания

№ 28-38 от 28.10.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от отдаване под наем на общи части, които се управляват съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Съгласно изложеното в него собственици на общите части от жилищна сграда са отдали под наем пространство от покрива на блока за поставяне на антена и други съоръжения на един от мобилните оператори в страната. Договорът за наем е сключен на основание...

№ 3-2446 от 05.09.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от продажба на акции, придобити от участие в масовата приватизация

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването и представените към него документи физическо лице притежава 40 бр. акции от капитала на „М” ЕАД, гр. П, придобити от участие в масовата приватизация за 23 600 инвестиционни бона (40 бр. акции х ...

№ 3-2768 от 17.10.2013 г. ОТНОСНО: Осигурително третиране на дейността на задължено лице в качеството му на едноличен търговец (ЕТ), което е пропуснало срока за вписване в Агенцията по вписванията до 31.12.2011 г., но продължава да упражнява патентна дейност

Съгласно изложеното в запитването, лицето е било регистрирано като ЕТ, но не е пререгистрирало ЕТ в Агенцията по вписване в законоустановения срок до 31.12.2011 г., поради което същият е служебно заличен. Поради незнание от страна на лицето на това ...

Решения на съдилища

Решение № 15132 от 18.11.2013 г. по адм. дело № 8719/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС с прилежащите лихви, определен допълнително корпоративен данък по ЗКПО (отм.) за 2006 г., за 2007 г. и 2008 г., и извършено намаление на декларираната загуба по ЗКПО за 2009 г...

Решение № 15251 от 19.11.2013 г. по адм. дело № 4070/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит за различни данъчни периоди от ноември 2009 г. до декември 2010 г. по фактури, издадени от ЕООД и ООД, с мотиви за недоказана реалност на доставките на услуги на основание чл. 68, ал. ...

Решение № 15321 от 20.11.2013 г. по адм. дело № 3488/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения за данъчни периоди юли-декември 2009 г., януари, март, април, юни, юли, септември, октомври 2010 г. и отказано признаване на право на приспадане на данъчен кредит по 14 бр. фактури, издадени от ЕООД, с предме...

Решение № 15464 от 21.11.2013 г. по адм. дело № 4374/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди февруари, юли и септември 2007 г. по 10 фактури, издадени от ООД, с предмет „доставка на ламарина“. Нормата на чл. 24, ал. 2 от ЗЗД предвижда, че при договори за прехвърляне на с...

Решение № 15492 от 22.11.2013 г. по адм. дело № 4017/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за довнасяне, корпоративен данък за 2008 г. и увеличение на финансовия резултат за 2008 г. От липсата на констатации в РА, съставен на прекия доставчик, не могат да се правят изводи за осъществяване ...

Решение № 15635 от 26.11.2013 г. по адм. дело № 4646/2013 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. Законът не прави разлика между физическо лице и едноличен търговец, а с регистрацията на последния по реда на чл. 56, ал. 1 от ТЗ само се разширява не...

Решение № 15640 от 26.11.2013 г. по адм. дело № 4822/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2003 г.с лихви за забава. Неправилно първоинстанционният съд е извършил преценка на доказателствата по делото относно формирането за 2003 г. на паричния поток на касатор...

Решение № 15684 от 27.11.2013 г. по адм. дело № 1582/2013 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС ведно с лихви за забава, както и лихви за корпоративен данък за 2006 г. и 2007 г. Съгласно чл. 130, ал. 2 от ЗДДС (приложима редакция, ДВ, бр. 63 от 2006 г.) при бартер данъчното събитие и за двете насрещ...

Решение № 15820 от 28.11.2013 г. по адм. дело № 2532/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит на „Е.Л.Ф.“ ЕООД за данъчен период юни 2007 г. по фактури, издадени от „В.Г.“ ЕООД, с предмет „комисионна услуга по договор от 11.01.2007 г.“, „по договор“, „аванс по договор за комисиона“ и „комиси...

Решение № 15895 от 29.11.2013 г. по адм. дело № 3591/2013 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по ЗКПО за данъчни периоди 2009 и 2010 г. – главница и лихви за просрочие. Договорът за заем по дефиниция е безлихвен. Разпоредбата на чл. 240 от ЗЗД не въвежда изискване за уговорена лихва. Изрично ...

Решение № 16015 от 03.12.2013 г. по адм. дело № 4535/2013 г.

Предмет на спора e отказ за приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 във вр. с чл.68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Не е доказано реалното извършване на фактурираните доставки. Безспорно е установено, че доставчиците не са открити и не са пред...

Решение № 16058 от 04.12.2013 г. по адм. дело № 5656/2013 г.

Предмет на спора са определени допълнително данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2007 г. – 2008 г. с лихви, вноски за ДОО по КСО за 2007 г. с лихви, вноски за здравно осигуряване по ЗЗО за периода 2007 г. – 2009 г. с лихви, вноски за ДЗПО - УПФ по КСО ...

Решение № 16219 от 05.12.2013 г. по адм. дело № 10888/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит ведно с начислени лихви. Необходимостта от установяване на реално осъществяване на доставката изрично е подчертана от СЕС в тълкувателно приложимото решение по дело С-285/11г., т. 31, където е посо...

Решение № 16258 от 06.12.2013 г. по адм. дело № 4962/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по фактури, издадени от „И.м.е.и.“ ЕООД за данъчни периоди февруари - април, септември - декември 2007 г. и януари и февруари 2008 г. ведно с лихви. ...

Решение № 16330 от 09.12.2013 г. по адм. дело № 4963/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит по една фактура, издадена от ЕТ. Правото на приспадане на данъчен кредит е предпоставено от наличието на доказателства за реално извършена доставка на стоки или услуги. В зависимост о...

Решение № 16454 от 10.12.2013 г. по адм. дело № 9548/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно с лихви за забава, за данъчни периоди ноември и декември 2007 г. и януари, февруари, април, юли, август, октомври и декември 2008 г. Възникването на регламентираното в чл. 68, а...

Решение № 16495 от 11.12.2013 г. по адм. дело № 6283/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит по 4 броя фактури, издадени от ЕООД и начислен допълнително ДДС за извършена продажба на недвижим имот. Реалността на доставките е правопораждащо основание за възникване на право на данъчен кредит...

Решение № 16728 от 13.12.2013 г. по адм. дело № 5089/2013 г.

Предмет на спора e отказан данъчен кредит с лихва за февруари, август, октомври и декември 2006 г., септември и декември 2008 г. и март и април 2009 г. по фактури, издадени от ООД за доставки на строително-ремонтни работи (СМР) и по фактура за водка....

Решение № 16969 от 17.12.2013 г. по адм. дело № 2989/2013 г.

Предметът на спора е свързан с доставки на родово определени вещи. Нормата на чл. 24, ал. 2 от Закон за задълженията и договорите урежда как става прехвърлянето на собствеността върху вещи, определени по своя род - когато вещите бъдат предадени. В с...

Решение № 17293 от 19.12.2013 г. по адм. дело № 5317/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 във вр. с чл. 67, ал. 2 от ЗДДС за услуги, доставени от ЕООД, ведно с лихви за забава. По договор са издадени 6 броя фактури, като върху месечната цена, дог...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 2 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за янеари 2014 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и 127 от сканиран...

Съдържание на “Държавен вестник” – бр. 105 от 2013 г.

ДВ, бр. 105 от 06.12.2013 г. Конституционният съд се произнесе със: 1. Решение № 12 от 28 ноември 2013 г. по конституционно дело № 9 от 2013 г. 2. Решение № 13 от 28 ноември 2013 г. по конституционно дело № 14 от 2013 г. Правителството прие: 1. Поста...