начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 8, 24 февруари - 2 март 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 24 февруари - 2 март 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.8/2014 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Дава се право на длъжника да заяви вида на задълженията, които първо иска да погаси, когато не е в състояние да погаси едновременно публичните си задължения, ...

Промени в Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2014 г.

В “Държавен вестник”, бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 01.12.2013 г., бр. 104 от 3.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., и бр. 106 от 10 декември 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., са публикувани изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряван...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 8

Дело C- 445/05, решение от 14 юни 2007 г. страни: Werner Haderer срещу Finanzamt Wilmersdorf Предмет на спора е правото на освобождаване от облагане с ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1) Обстоятелството, че данъчно задължено лице анали...

Влизане в сила на трудовия договор

От кой момент влиза в сила трудовият договор - от момента на подписването или от момента на регистрацията му? В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомл...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 8/2014 г.

Въпрос: Навършила съм години за пенсия в края на 2012 г., но все още работя по безсрочен трудов договор. Имам ли право да остана на работа до края на 2014 г. Бих искала да знам по КТ докога навършил право за пенсия работник може да остане на работа. ...

Зачитане на трудов стаж на новопостъпил работник

Има ли работодателят право да зачита трудовия стаж на новопостъпил работник въз основа на представени от него незаверени копия на документи, например трудова книжка? При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов ...

Отчитане на дейността на уебсайт

Две физически лица сами си разработват уебсайт, закупуват си хостинг и домейн. До месец ще го пуснат в мрежата за потребители. Сайтът е за пускане на обяви, които ще са безплатни в началото. Първият въпрос е трябва ли да регистрират фирма, преди да г...

Отчитането на апорт

През 2012 г. фирма “Х” участва с апортна вноска - сграда, в капитала на новообразуващо се ООД. Сградата е оценена на 220 000 лева. Балансовата стойност на сградата е 10 000 лева. В счетоводството на фирма “Х” не са представени документи и през 2012 ...

При уволнение по чл. 325, т. 3 от КТ няма предварителна закрила

Родих на 01.09.2013 г. В тази връзка моля да ми отговорите на следните въпроси: 1. Може ли да бъде прекратен трудовият ми договор по време на майчинство? 2. В случай че трудовият ми договор бъде прекратен, мога ли да предявя иск пред съда за отмяна н...

В пресата за вас

Данъчно третиране на разходи, представляващи доходи на местни физически лица

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда промените в корпоративното облагане. Накратко измененията са с два съществени практически аспекта за 2014 г.: На пьрво място - ЗИДЗКПО решава един от спорн...

Заплащане на пътни, дневни и квартирни пари и други разходи при командировки в чужбина

В бр. 12 на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, разглежда реда за командироване и размера на командировъчните пари в чужбина. Според чл. 12 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина командированите лица имат право на пътни ...

Отчитане на приходи при продажба на различни услуги

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на приходи при продажба на услуги като такса за вход, такса за обучение и такси за разработване на софтуер по поръчка на клиента. 1. Такси за вход Когато ...

Правомощие на управителния съвет да спира изпълнението на действия на председателя на кооперация

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира правомощието на управителния съвет да спира изпълнението на действия на председателя на кооперация. Това е втората нормативно уредена форма на вътрешнокоо...

Счетоводно отчитане на акумулаторна батерия за мотокар

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Закупили сме акумулаторна батерия за мотокар на стойност над 4000 лв. Въпросът ми е дали тази батерия да се приеме за резервна част и да се изпише на разход, или да с...

Фаза на научноизследователската и развойната дейност при класифициране разходите по създаването на нематериален актив

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Соня Дочева коментира фазата на научноизследователската дейност и фаза на развойната дейност при класифициране разходите по създаването на нематериален актив. В допълнение към основните изискв...

Справочник

Държавен вестник бр. 8/2014 г.

ДВ, бр. 14 от 18.02.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 21 от 12.02.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Поправка в Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства ...

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

И през 2014 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Условието е да се подаде годишна данъчна декларация, към която да се приложи документ...

Справочна информация бр. 8/2014

Централни валутни курсове за периода 17.02.2014 г. - 21.02.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

В сила от 25.11.2005 г. Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г. Обн., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 20...