Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 8, 24 февруари - 2 март 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 24 февруари - 2 март 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.8/2014 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Дава се право на длъжника да заяви вида на задълженията, които първо иска да погаси, когато не е в състояние да погаси едновременно публичните си задължения, ...

Промени в Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2014 г.

В “Държавен вестник”, бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 01.12.2013 г., бр. 104 от 3.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., и бр. 106 от 10 декември 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., са публикувани изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряван...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 8

Дело C- 445/05, решение от 14 юни 2007 г. страни: Werner Haderer срещу Finanzamt Wilmersdorf Предмет на спора е правото на освобождаване от облагане с ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1) Обстоятелството, че данъчно задължено лице анали...

Влизане в сила на трудовия договор

От кой момент влиза в сила трудовият договор - от момента на подписването или от момента на регистрацията му? В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомл...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 8/2014 г.

Въпрос: Навършила съм години за пенсия в края на 2012 г., но все още работя по безсрочен трудов договор. Имам ли право да остана на работа до края на 2014 г. Бих искала да знам по КТ докога навършил право за пенсия работник може да остане на работа. ...

Зачитане на трудов стаж на новопостъпил работник

Има ли работодателят право да зачита трудовия стаж на новопостъпил работник въз основа на представени от него незаверени копия на документи, например трудова книжка? При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов ...

Отчитане на дейността на уебсайт

Две физически лица сами си разработват уебсайт, закупуват си хостинг и домейн. До месец ще го пуснат в мрежата за потребители. Сайтът е за пускане на обяви, които ще са безплатни в началото. Първият въпрос е трябва ли да регистрират фирма, преди да г...

Отчитането на апорт

През 2012 г. фирма “Х” участва с апортна вноска - сграда, в капитала на новообразуващо се ООД. Сградата е оценена на 220 000 лева. Балансовата стойност на сградата е 10 000 лева. В счетоводството на фирма “Х” не са представени документи и през 2012 ...

При уволнение по чл. 325, т. 3 от КТ няма предварителна закрила

Родих на 01.09.2013 г. В тази връзка моля да ми отговорите на следните въпроси: 1. Може ли да бъде прекратен трудовият ми договор по време на майчинство? 2. В случай че трудовият ми договор бъде прекратен, мога ли да предявя иск пред съда за отмяна н...

В пресата за вас

Данъчно третиране на разходи, представляващи доходи на местни физически лица

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда промените в корпоративното облагане. Накратко измененията са с два съществени практически аспекта за 2014 г.: На пьрво място - ЗИДЗКПО решава един от спорн...

Заплащане на пътни, дневни и квартирни пари и други разходи при командировки в чужбина

В бр. 12 на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, разглежда реда за командироване и размера на командировъчните пари в чужбина. Според чл. 12 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина командированите лица имат право на пътни ...

Отчитане на приходи при продажба на различни услуги

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на приходи при продажба на услуги като такса за вход, такса за обучение и такси за разработване на софтуер по поръчка на клиента. 1. Такси за вход Когато ...

Правомощие на управителния съвет да спира изпълнението на действия на председателя на кооперация

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира правомощието на управителния съвет да спира изпълнението на действия на председателя на кооперация. Това е втората нормативно уредена форма на вътрешнокоо...

Счетоводно отчитане на акумулаторна батерия за мотокар

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Закупили сме акумулаторна батерия за мотокар на стойност над 4000 лв. Въпросът ми е дали тази батерия да се приеме за резервна част и да се изпише на разход, или да с...

Фаза на научноизследователската и развойната дейност при класифициране разходите по създаването на нематериален актив

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Соня Дочева коментира фазата на научноизследователската дейност и фаза на развойната дейност при класифициране разходите по създаването на нематериален актив. В допълнение към основните изискв...

Справочник

Държавен вестник бр. 8/2014 г.

ДВ, бр. 14 от 18.02.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 21 от 12.02.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Поправка в Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства ...

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

И през 2014 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Условието е да се подаде годишна данъчна декларация, към която да се приложи документ...

Справочна информация бр. 8/2014

Централни валутни курсове за периода 17.02.2014 г. - 21.02.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

В сила от 25.11.2005 г. Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г. Обн., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 20...