Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 8, 24 февруари - 2 март 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 24 февруари - 2 март 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.8/2014 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Дава се право на длъжника да заяви вида на задълженията, които първо иска да погаси, когато не е в състояние да погаси едновременно публичните си задължения, установявани от НАП, до започв...

Промени в Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2014 г.

В “Държавен вестник”, бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 01.12.2013 г., бр. 104 от 3.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., и бр. 106 от 10 декември 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., са публикувани изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Променен е текстът н...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 8

Дело C- 445/05, решение от 14 юни 2007 г. страни: Werner Haderer срещу Finanzamt Wilmersdorf Предмет на спора е правото на освобождаване от облагане с ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1) Обстоятелството, че данъчно задължено лице анализира имущественото състояние н...

Влизане в сила на трудовия договор

От кой момент влиза в сила трудовият договор - от момента на подписването или от момента на регистрацията му? В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната те...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 8/2014 г.

Въпрос: Навършила съм години за пенсия в края на 2012 г., но все още работя по безсрочен трудов договор. Имам ли право да остана на работа до края на 2014 г. Бих искала да знам по КТ докога навършил право за пенсия работник може да остане на работа. Това със съгласието на работод...

Зачитане на трудов стаж на новопостъпил работник

Има ли работодателят право да зачита трудовия стаж на новопостъпил работник въз основа на представени от него незаверени копия на документи, например трудова книжка? При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит рабо...

Отчитане на дейността на уебсайт

Две физически лица сами си разработват уебсайт, закупуват си хостинг и домейн. До месец ще го пуснат в мрежата за потребители. Сайтът е за пускане на обяви, които ще са безплатни в началото. Първият въпрос е трябва ли да регистрират фирма, преди да го пуснат? Ако трябва фирма, мо...

Отчитането на апорт

През 2012 г. фирма “Х” участва с апортна вноска - сграда, в капитала на новообразуващо се ООД. Сградата е оценена на 220 000 лева. Балансовата стойност на сградата е 10 000 лева. В счетоводството на фирма “Х” не са представени документи и през 2012 г. сградата не е отписана и не...

При уволнение по чл. 325, т. 3 от КТ няма предварителна закрила

Родих на 01.09.2013 г. В тази връзка моля да ми отговорите на следните въпроси: 1. Може ли да бъде прекратен трудовият ми договор по време на майчинство? 2. В случай че трудовият ми договор бъде прекратен, мога ли да предявя иск пред съда за отмяна на заповедта за уволнение и за ...

В пресата за вас

Данъчно третиране на разходи, представляващи доходи на местни физически лица

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда промените в корпоративното облагане. Накратко измененията са с два съществени практически аспекта за 2014 г.: На пьрво място - ЗИДЗКПО решава един от спорните въпроси по разбирането и п...

Заплащане на пътни, дневни и квартирни пари и други разходи при командировки в чужбина

В бр. 12 на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, разглежда реда за командироване и размера на командировъчните пари в чужбина. Според чл. 12 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина командированите лица имат право на пътни пари съгласно заповедта за ком...

Отчитане на приходи при продажба на различни услуги

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на приходи при продажба на услуги като такса за вход, такса за обучение и такси за разработване на софтуер по поръчка на клиента. 1. Такси за вход Когато предоставящият услугата събира...

Правомощие на управителния съвет да спира изпълнението на действия на председателя на кооперация

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира правомощието на управителния съвет да спира изпълнението на действия на председателя на кооперация. Това е втората нормативно уредена форма на вътрешнокооперативен контрол (вж. чл. 21,...

Счетоводно отчитане на акумулаторна батерия за мотокар

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Закупили сме акумулаторна батерия за мотокар на стойност над 4000 лв. Въпросът ми е дали тази батерия да се приеме за резервна част и да се изпише на разход, или да се увеличи с нея стойността на ...

Фаза на научноизследователската и развойната дейност при класифициране разходите по създаването на нематериален актив

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Соня Дочева коментира фазата на научноизследователската дейност и фаза на развойната дейност при класифициране разходите по създаването на нематериален актив. В допълнение към основните изисквания за признаване на нематери...

Справочник

Държавен вестник бр. 8/2014 г.

ДВ, бр. 14 от 18.02.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 21 от 12.02.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Поправка в Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, ра...

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

И през 2014 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Условието е да се подаде годишна данъчна декларация, към която да се приложи документ, издаден от банката кредитоза...

Справочна информация бр. 8/2014

Централни валутни курсове за периода 17.02.2014 г. - 21.02.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

В сила от 25.11.2005 г. Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г. Обн., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 104 от 27...