Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 11, 17 - 23 март 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 17 - 23 март 2014 г.
Законодателство

Издаване на разрешение за наемане на работа на чужденци и за работа на командировани от чужбина чужденци в Република България

Чужденец по смисъла на Закона за чужденците в РБългария е всяко лице, което не е български гражданин. Чужденците имат всички права и задължения по чл. 26, ал. 2 от Конституцията на РБ (КРБ), с изключение на правата и задълженията, за които Конституци...

Народно събрание бр.11/2014 г.

Отменя се издаването на постановление за принудително събиране на публични държавни вземания, предвиждат промени в Закона за митниците, които парламентът прие на първо четене. Според действащите към момента разпоредби при влязло в сила решение, с кое...

Въпроси и отговори

Давност на задължения по ДОО и заверка на осигурителна книжка на самоосигуряващи се лица

Казус А - задължение по данъчна декларация за 2001 г. Казус Б - задължение по данъчна декларация за 2007 г. 1. Какъв е давностният срок за лихвите по тези задължения? 2. Погасяват ли се лихвите заедно с давностния срок на осигурителното задължение, м...

Данъчно третиране на внесени застраховки “Живот”

Адвокатско дружество с двама съдружници се осигуряват като самоосигуряващи се лица. Дружеството плаща всеки месец по 60,00 лева застраховка “Живот” на две наети лица и на двамата съдружници. Признават ли се за данъчни цели застраховките “Живот” на съ...

ДДС за внос, използван за производството на продукти, предназначени за държава членка

Фирма, установена в България, изработва по поръчка на фирма, регистрирана за целите на ДДС в Германия, алуминиеви рекламни рамки. Основната част от материалите, необходими за изпълнение на поръчката, се доставят от Турция по фактура, издадена на немс...

Документиране на изгубено по давност право на отпуск

Как следва да се оформи документално изгубеното право на платен отпуск, когато лицето за 2013 г. има неизползвани 15 дни? Десет дни ще прехвърли за 2014 г., а за останалите 5 дни работодателят трябва да пусне заповед или друг документ? При наличие н...

Особености на годишното счетоводно приключване на отчетната 2013 година в земеделските кооперации

Годишното счетоводно приключвана на отчетната 2013 година и в земеделските кооперации е един от най-важните етапи от дейността им. Продуктът, който следва да се получи като резултат от всички последователни действия на съставителя на финансови отчети...

Право на пътни командировъчни пари

Има ли право на пътни пари учител, командирован да придружава група ученици на екскурзия? Командироването се извършва с писмена заповед на работодателя по реда на Наредбата за командировките в страната, в която се уреждат всички въпроси относно прод...

В пресата за вас

Допълнителни вноски в кооперация

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” доц. д-р Борис Ланджев коментира допълнителните вноски в кооперация. Допълнителните вноски на членовете на кооперацията са уредени лаконично в чл. 15, ал. 4, т. 13, чл. 30, т. 3, чл. 31, ал....

Дялови вноски в кооперация

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” доц. д-р Борис Ланджев коментира дяловите вноски в кооперация. Сравнително най-голямо значение за кооперацията и нейните членове имат дяловите вноски. Законът за кооперациите не съдържа разп...

Кога даден обект от една сграда е “обща част”

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Данъчен консултант” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса кога даден обект от една сграда е “обща част”. Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС) при сгради, в които етажи или части от етажи принадле...

Нова наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Светла Генова,изпълняващ длъжността директор на Дирекция “Акцизи” в Агенция “Митници”, представя новата Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от мит...

Право на данъчен кредит по покупка, чийто доставчик е предприятие - майка на отчитащото се дружество

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Предмет на дейност на ООД е производство на оранжерийни краставици и домати. През месеците декември и януари продажби на продукция няма. По настояване на собствениците фактури...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране при отписване на вземания

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и данъчното третиране при отписване на вземания? 1. Отписване на обезценени вземания Ако...

Справочник

Справочна информация бр. 11/2014

Централни валутни курсове за периода 10.03.2014 г. - 14.03.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

В сила от 25.11.2005 г. Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г. Обн., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 20...

УКАЗАНИЕ

Национална агенция за приходите Относно: Попълване на Справка 1 от Приложение № 4 (образец 1014) на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2021) и справка ...