начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 11, 17 - 23 март 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 17 - 23 март 2014 г.
Законодателство

Издаване на разрешение за наемане на работа на чужденци и за работа на командировани от чужбина чужденци в Република България

Чужденец по смисъла на Закона за чужденците в РБългария е всяко лице, което не е български гражданин. Чужденците имат всички права и задължения по чл. 26, ал. 2 от Конституцията на РБ (КРБ), с изключение на правата и задълженията, за които Конституци...

Народно събрание бр.11/2014 г.

Отменя се издаването на постановление за принудително събиране на публични държавни вземания, предвиждат промени в Закона за митниците, които парламентът прие на първо четене. Според действащите към момента разпоредби при влязло в сила решение, с кое...

Въпроси и отговори

Давност на задължения по ДОО и заверка на осигурителна книжка на самоосигуряващи се лица

Казус А - задължение по данъчна декларация за 2001 г. Казус Б - задължение по данъчна декларация за 2007 г. 1. Какъв е давностният срок за лихвите по тези задължения? 2. Погасяват ли се лихвите заедно с давностния срок на осигурителното задължение, м...

Данъчно третиране на внесени застраховки “Живот”

Адвокатско дружество с двама съдружници се осигуряват като самоосигуряващи се лица. Дружеството плаща всеки месец по 60,00 лева застраховка “Живот” на две наети лица и на двамата съдружници. Признават ли се за данъчни цели застраховките “Живот” на съ...

ДДС за внос, използван за производството на продукти, предназначени за държава членка

Фирма, установена в България, изработва по поръчка на фирма, регистрирана за целите на ДДС в Германия, алуминиеви рекламни рамки. Основната част от материалите, необходими за изпълнение на поръчката, се доставят от Турция по фактура, издадена на немс...

Документиране на изгубено по давност право на отпуск

Как следва да се оформи документално изгубеното право на платен отпуск, когато лицето за 2013 г. има неизползвани 15 дни? Десет дни ще прехвърли за 2014 г., а за останалите 5 дни работодателят трябва да пусне заповед или друг документ? При наличие н...

Особености на годишното счетоводно приключване на отчетната 2013 година в земеделските кооперации

Годишното счетоводно приключвана на отчетната 2013 година и в земеделските кооперации е един от най-важните етапи от дейността им. Продуктът, който следва да се получи като резултат от всички последователни действия на съставителя на финансови отчети...

Право на пътни командировъчни пари

Има ли право на пътни пари учител, командирован да придружава група ученици на екскурзия? Командироването се извършва с писмена заповед на работодателя по реда на Наредбата за командировките в страната, в която се уреждат всички въпроси относно прод...

В пресата за вас

Допълнителни вноски в кооперация

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” доц. д-р Борис Ланджев коментира допълнителните вноски в кооперация. Допълнителните вноски на членовете на кооперацията са уредени лаконично в чл. 15, ал. 4, т. 13, чл. 30, т. 3, чл. 31, ал....

Дялови вноски в кооперация

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” доц. д-р Борис Ланджев коментира дяловите вноски в кооперация. Сравнително най-голямо значение за кооперацията и нейните членове имат дяловите вноски. Законът за кооперациите не съдържа разп...

Кога даден обект от една сграда е “обща част”

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Данъчен консултант” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса кога даден обект от една сграда е “обща част”. Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС) при сгради, в които етажи или части от етажи принадле...

Нова наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Светла Генова,изпълняващ длъжността директор на Дирекция “Акцизи” в Агенция “Митници”, представя новата Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от мит...

Право на данъчен кредит по покупка, чийто доставчик е предприятие - майка на отчитащото се дружество

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Предмет на дейност на ООД е производство на оранжерийни краставици и домати. През месеците декември и януари продажби на продукция няма. По настояване на собствениците фактури...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране при отписване на вземания

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и данъчното третиране при отписване на вземания? 1. Отписване на обезценени вземания Ако...

Справочник

Справочна информация бр. 11/2014

Централни валутни курсове за периода 10.03.2014 г. - 14.03.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

В сила от 25.11.2005 г. Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г. Обн., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 20...

УКАЗАНИЕ

Национална агенция за приходите Относно: Попълване на Справка 1 от Приложение № 4 (образец 1014) на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2021) и справка ...