Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 12, 24 - 30 март 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 24 - 30 март 2014 г.
Законодателство

Данъчната основа на доставките, възникващи при сделки за замяна (бартер)

По силата на разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от редакцията на ЗДДС, действала до 31.12.2013 г., при сделките за замяна (бартер) данъчна основа на доставките е пазарната цена на обектите на размяната. В редакцията на закона, която е в сила от 01.01.2014 г., тази разпоредба е промене...

Държавен вестник бр. 12/2014 г.

ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г. Народното събрание прие Закон за ограничаване изменението на климата. Министърът на земеделието и храните издаде: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегр...

Министерски съвет бр.12/2014 г.

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и предлага на Народното събрание да го приеме. С промените се заличава досегашният праг за задължителна минимална численост на звената за вътрешен одит в публичния ...

Народно събрание бр.12/2014 г.

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. С измененията се дава възможност държавни и общински пасища и мери да бъдат отдавани с предимство на животновъди. Със законопроекта на левицата се въвеждат и о...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 12

Дело C- 132/06, решение от 17 ноември 2008 г. страни: Комисия на Европейските общности срещу Италианската република Предмет на спора са вноските в бюджета от ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че като е предвидила в членове 8 и 9 от Закон № 289 относно разпоредбите за форм...

График за работа през почивни дни

Ще се допусне ли нарушение на Кодекса на труда, ако за част от персонала бъдат установени работни дни от вторник до събота включително със седмична почивка - неделя и понеделник? Как трябва да стане това - с Правилник за вътрешния трудов ред, с допълнително споразумение към трудо...

Данъчно третиране на дейността по изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства

Фирмата започва нова дейност, а именно разкомплектоване на ИУМПС (излязло от употреба МПС), като за целта имаме и издадено разрешително от РИОСВ. Фирмата ще изкупува МПС-та от физическа лица, като ще издава удостоверения (по образец) по чл. 19 от Наредбата за излезли от употреба ...

Допълнителен срочен трудов договор

Може ли да се сключи трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 110 или чл. 111 от КТ и кой е водещият член за регистрация в НАП? Няма пречка да бъде сключен договор за допълнителен труд по чл. 110 или по чл. 111 от КТ за заместване на отсъстващ работник или сл...

Особености на годишното счетоводно приключване на отчетната 2013 година в земеделските кооперации

Годишното счетоводно приключвана на отчетната 2013 година и в земеделските кооперации е един от най-важните етапи от дейността им. Продуктът, който следва да се получи като резултат от всички последователни действия на съставителя на финансови отчети (счетоводител) и на ръководст...

Прекратяване на трудовия договор от служител по време на отпуск по болест

Служител, който е в продължителен отпуск по болест, навършва възраст и има стаж за право на пенсия за възраст и осигурителен стаж. Има ли служителят право на това основание да подаде заявление за прекратяване на трудовия договор? Ползването на законоустановен отпуск, в това числ...

Пренасяне на данъчни загуби

ООД отчита данъчна загуба за 2012 г. в размер на 10 800 лв. При подаване на ГДД по чл. 92 ЗКПО за 2012 г. тази загуба не е отразена в “Справка 4 - Пренасяне на данъчни загуби”. За 2013 г. дружеството ще отчете данъчна печалба 4000 лв. Може ли сега, при попълване на ГДД за 2013, ...

Счетоводно отчитане на покупката и продажбата на дялове

Дружество купува изцяло дяловете на друго дружество и ги препродава на трето дружество. Как да осчетоводя сделките? Счетоводното отчитане на покупката и продажбата на дялове трябва да става съгласно счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан на предприятието. Важно е да се...

Трудов договор по съвместителство

Във фирмата ни работи жена, която има сключен трудов договор за неопределено време. При проверка на документите в досието й установихме, че тя е представила служебна бележка, от която е видно, че служителката има сключен друг трудов договор (основен) с друг работодател за пълно р...

В пресата за вас

Данъчен кредит на придобит и нает лек автомобил

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпросите: Фирма купува лек автомобил с цел да го отдава под наем на дъщерно дружество. При покупката на автомобила фирмата има ли право на ДДС? Дружеството наемател може ли да ползва ДДС за наема и консум...

Данъчно третиране на вземанията

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Фирма е дала заем в размер на 10 000 лв. на физическо лице на 25.09.2007 г. със срок за връщане 10.10.2008 г. Кога следва да се отпишат вземанията във връзка с давностния срок. Ако през 2013 г. б...

Загуба от обезценка на търговските вземания поради несъбираемост

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се определя и отчита загубата от обезценка на търговските вземания поради несъбираемост? Може ли да се приложи методът “анализ на възрастовия състав на вземанията” за опр...

Може ли управител да не получава възнаграждение

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Собственик на ЕООД с договор за управление получава заплата 3000 лв. месечно и съответно се осигурява на максимален осигурителен доход. Същото физическо лице е управител в друга фирма ЕООД, на коя...

Отчитане на дарения

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Български законник” Али Вейсел, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ЗДДС, ще прави дарение на бюджетно предприятие по смисъла на ЗСч. Дарението ще бъде извършено в натура. Трябва ли дарителят да издаде фактур...

Отчитане на продажбите, реализирани от автомати на самообслужване

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Оборот, събран от вендинг машините за топли напитки, несвързани с НАП поради обжалване на решението, е подаден в месечната декларация по ДДС, без да е отразен на касовия апарат. Става въпрос за това, че тези суми се отразяват...

Ползване на неплатен отпуск

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Юлия Буртева, юрист, разглежда казуса: “Работя от 3 години като продавач-консултант в голяма верига хранителни магазини. Имам семейни проблеми и бих искал да ползвам една година неплатен отпуск. Имам ли право да ползвам неплатен отпуск за ...

Целеви вноски и заем от кооператори

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” доц. д-р Борис Ланджев коментира целевите вноски и заема от кооператори. Режимът на допълнителните вноски изцяло се прилага и за целевите вноски на членовете, т.е. те са вид допълнителни вноски. В сравнение с допълнителн...

Справочник

Спазване на осигурителните задължения от самоосигуряващите се лица през 2014 г.

Кои са самоосигуряващи се лица? Самоосигуряващ се по смисъла на КСО е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Това са физически лица: - Упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация: • определена с нормативен акт (напр...

Справочна информация бр. 12/2014

Централни валутни курсове за периода 17.03.2014 г. - 21.03.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

В сила от 25.11.2005 г. Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г. Обн., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 104 от 27...