Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 12, 24 - 30 март 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 24 - 30 март 2014 г.
Законодателство

Данъчната основа на доставките, възникващи при сделки за замяна (бартер)

По силата на разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от редакцията на ЗДДС, действала до 31.12.2013 г., при сделките за замяна (бартер) данъчна основа на доставките е пазарната цена на обектите на размяната. В редакцията на закона, която е в сила от 01.01.2014...

Държавен вестник бр. 12/2014 г.

ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г. Народното събрание прие Закон за ограничаване изменението на климата. Министърът на земеделието и храните издаде: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържан...

Министерски съвет бр.12/2014 г.

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и предлага на Народното събрание да го приеме. С промените се заличава досегашният праг за задължителна минимална численост на звената...

Народно събрание бр.12/2014 г.

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. С измененията се дава възможност държавни и общински пасища и мери да бъдат отдавани с предимство на животновъди. Със законопроек...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 12

Дело C- 132/06, решение от 17 ноември 2008 г. страни: Комисия на Европейските общности срещу Италианската република Предмет на спора са вноските в бюджета от ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че като е предвидила в членове 8 и 9 от Закон № 28...

График за работа през почивни дни

Ще се допусне ли нарушение на Кодекса на труда, ако за част от персонала бъдат установени работни дни от вторник до събота включително със седмична почивка - неделя и понеделник? Как трябва да стане това - с Правилник за вътрешния трудов ред, с допъл...

Данъчно третиране на дейността по изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства

Фирмата започва нова дейност, а именно разкомплектоване на ИУМПС (излязло от употреба МПС), като за целта имаме и издадено разрешително от РИОСВ. Фирмата ще изкупува МПС-та от физическа лица, като ще издава удостоверения (по образец) по чл. 19 от Нар...

Допълнителен срочен трудов договор

Може ли да се сключи трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 110 или чл. 111 от КТ и кой е водещият член за регистрация в НАП? Няма пречка да бъде сключен договор за допълнителен труд по чл. 110 или по чл. 111 от КТ за заместван...

Особености на годишното счетоводно приключване на отчетната 2013 година в земеделските кооперации

Годишното счетоводно приключвана на отчетната 2013 година и в земеделските кооперации е един от най-важните етапи от дейността им. Продуктът, който следва да се получи като резултат от всички последователни действия на съставителя на финансови отчети...

Прекратяване на трудовия договор от служител по време на отпуск по болест

Служител, който е в продължителен отпуск по болест, навършва възраст и има стаж за право на пенсия за възраст и осигурителен стаж. Има ли служителят право на това основание да подаде заявление за прекратяване на трудовия договор? Ползването на закон...

Пренасяне на данъчни загуби

ООД отчита данъчна загуба за 2012 г. в размер на 10 800 лв. При подаване на ГДД по чл. 92 ЗКПО за 2012 г. тази загуба не е отразена в “Справка 4 - Пренасяне на данъчни загуби”. За 2013 г. дружеството ще отчете данъчна печалба 4000 лв. Може ли сега, ...

Счетоводно отчитане на покупката и продажбата на дялове

Дружество купува изцяло дяловете на друго дружество и ги препродава на трето дружество. Как да осчетоводя сделките? Счетоводното отчитане на покупката и продажбата на дялове трябва да става съгласно счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан н...

Трудов договор по съвместителство

Във фирмата ни работи жена, която има сключен трудов договор за неопределено време. При проверка на документите в досието й установихме, че тя е представила служебна бележка, от която е видно, че служителката има сключен друг трудов договор (основен)...

В пресата за вас

Данъчен кредит на придобит и нает лек автомобил

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпросите: Фирма купува лек автомобил с цел да го отдава под наем на дъщерно дружество. При покупката на автомобила фирмата има ли право на ДДС? Дружеството наемател може ли д...

Данъчно третиране на вземанията

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Фирма е дала заем в размер на 10 000 лв. на физическо лице на 25.09.2007 г. със срок за връщане 10.10.2008 г. Кога следва да се отпишат вземанията във връзка с давно...

Загуба от обезценка на търговските вземания поради несъбираемост

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се определя и отчита загубата от обезценка на търговските вземания поради несъбираемост? Може ли да се приложи методът “анализ на възрастови...

Може ли управител да не получава възнаграждение

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Собственик на ЕООД с договор за управление получава заплата 3000 лв. месечно и съответно се осигурява на максимален осигурителен доход. Същото физическо лице е управи...

Отчитане на дарения

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Български законник” Али Вейсел, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ЗДДС, ще прави дарение на бюджетно предприятие по смисъла на ЗСч. Дарението ще бъде извършено в натура. Трябва...

Отчитане на продажбите, реализирани от автомати на самообслужване

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Оборот, събран от вендинг машините за топли напитки, несвързани с НАП поради обжалване на решението, е подаден в месечната декларация по ДДС, без да е отразен на касовия апарат. Става въпрос за т...

Ползване на неплатен отпуск

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Юлия Буртева, юрист, разглежда казуса: “Работя от 3 години като продавач-консултант в голяма верига хранителни магазини. Имам семейни проблеми и бих искал да ползвам една година неплатен отпуск. Имам ли право ...

Целеви вноски и заем от кооператори

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” доц. д-р Борис Ланджев коментира целевите вноски и заема от кооператори. Режимът на допълнителните вноски изцяло се прилага и за целевите вноски на членовете, т.е. те са вид допълнителни вно...

Справочник

Спазване на осигурителните задължения от самоосигуряващите се лица през 2014 г.

Кои са самоосигуряващи се лица? Самоосигуряващ се по смисъла на КСО е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Това са физически лица: - Упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация: • опр...

Справочна информация бр. 12/2014

Централни валутни курсове за периода 17.03.2014 г. - 21.03.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

В сила от 25.11.2005 г. Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г. Обн., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 20...