начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 14, 7 - 13 април 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 7 - 13 април 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 14/2014 г.

ДВ, бр. 24 от 18.03.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 52 от 10.03.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Републи...

Народно събрание бр.14/2014 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на труда. Трудов договор с условие за стажуване ще могат да предлагат работодателите на младежи до 29 години, завършили средно или висше образование, без трудов стаж или професионален опит по ...

Сключване и вписване на колективен трудов договор

Уредбата на колективния трудов договор се съдържа в разпоредбите на гл. IV на Кодекса на труда (КТ). Но трябва да се има предвид, че в почти всички глави и раздели на КТ са пръснати разпоредби за постигане на по-благоприятни условия на труд чрез коле...

Въпроси и отговори

Кои доставки участват при изчисляване на коефициента по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС

Дружеството ни извършва доставки на услуги, приравнени на облагаеми доставки по смисъла на чл. 69, ал. 2 от ЗДДС. Доставките с място на изпълнение извън България приравняват ли се на облагаеми доставки и трябва ли да участват при изчисляване на коефи...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ се дължи при сключен граждански договор

Предприятието ни е обявено в неплатежоспособност. Целият персонал с изключение на административния беше освободен от работа. На работещите в администрацията и на работещите в отделни звена бяха отправени предизвестия за прекратяване на трудовите им п...

Отчитане на дарение от държавно учреждение с цел покупка на дълготрайни активи

Предприятие, регистрирано в Агенция за хора с увреждания с над 50% нетрудоспособност, получава субсидия от: - Агенция за хора с увреждания 70 000,00 лева и закупува ДМА за 84 000,00 лв - самоучастие 14 000,00 лв. на 02.01.2013 г. 203/400 14 000,00 20...

Пенсиониране на служител

Как да се пенсионира служител, който навършва годините и има изискващия се стаж, след като не може да бъде уволнен? В съответствие с чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат от датата на пр...

Попълване на Справката за окончателния размер на осигурителния доход

Как следва да се попълнят таблици 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. на следното лице: Едноличен търговец, който през 2012 г. е осигурен по ДУК върху максималния размер от 2000,00 лв., но от 01.01.2013 г. до ...

Право на обезщетение поради пенсиониране на заместващ служител

В периода на заместване на отсъстваща майка служител придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и иска да прекрати трудовия договор по взаимно съгласие. Ще има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда? Няма п...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели

След инвентаризация на вземанията и задълженията на дружеството преди съставяне на ГФО общото събрание на собствениците взе решение да бъде отписано вземане с дата на възникване 24.03.2008 г. За отписването са налице протоколът от общото събрание на ...

Продажба на ДМА между свързани лица

Регистрирано по ЗДДС ЕООД притежава помещение, което се ползва за медицински кабинет. Дружеството възнамерява да продаде помещението на физическо лице - съпругата на собственика му. Помещението е закупено през 2006 г. (фактурна стойност - 30 866 лв.)...

Разместване на работни и почивни дни от работодателя

Има ли работодателят право да издава заповед за разместване на почивни и работни дни при подневно отчитане на работното време, ако това не е предвидено предварително в правилника за вътрешния трудов ред? С разпоредбата на чл. 154, ал. 2 от КТ Минист...

В пресата за вас

Документиране на доставките при режим на касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС. Облагаемите доставки, извършени от лице, прилагащо спе­циалния режим, за които има възникнало данъчно събитие, но все още липс...

Недействителност при подписването на менителница от лице без представителна власт

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира недействителността при подписването на менителница от лице без представителна власт. В чл. 462 ТЗ е предвидено, че който подпише менителница като представит...

Приложение 4 от декларацията по чл. 92 от ЗКПО

За “Експертис” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава разяснения за приложение 4 от декларацията по чл. 92 от ЗКПО. По отношение попълването на Справка 2 можем да кажем, че за нея лицето само следва да прецени сумите, които съгласно ЗКПО...

Пример за счетоводното отчитане и представяне на разходи за амортизации

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за за счетоводното отчитане и представяне на разходи за амортизации. Пример: През месец февруари 2014 г. в “Инкомс” ООД са извършени следнит...

Промени в операциите с нефинансови активи и трансферните параграфи от ЕБК за 2014 г.

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Веселка Донкова разглежда промените в Единната бюджетна класификация за 2014 г. Промени в операциите с нефинансови активи: • създава се нов §§ 40-39 “постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови га...

Регистрация за целите на режима на касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в Правилника за прилагане на ЗДДС. Не всички регистрирани по ЗДДС лица могат да се ползват от правилата, отнасящи се до изискуемост...

Счетоводно отчитане на обвързаните с приходи дарения

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното отчитане на обвързаните с приходи дарения. Това са дарения, които се дават за извършване на определена дейност и за покрива...

Справочник

Доходите от сделки с биткойн се декларират и облагат

Национална агенция за приходите Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%).  Според приходната аге...

Заповед № ЗМФ-220 от 11.03.2014 г.

На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам списък на общини с безработица със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за 2013 г. съгласно приложението. За министър: К. Желев Приложение Списък н...

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

издадена от Висшия адвокатски съвет Обн., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 2 от 9 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28 март 2014 г. Раздел I. Общи разпоредби Чл. 1. Размерът на възнаграждението ...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2014 г.

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 31 март започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2014 г. Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюдже...

Справочна информация бр. 14/2014

Централни валутни курсове за периода 31.03.2014 г. - 04.04.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...