Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 14, 7 - 13 април 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 7 - 13 април 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 14/2014 г.

ДВ, бр. 24 от 18.03.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 52 от 10.03.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за дос...

Народно събрание бр.14/2014 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на труда. Трудов договор с условие за стажуване ще могат да предлагат работодателите на младежи до 29 години, завършили средно или висше образование, без трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специ...

Сключване и вписване на колективен трудов договор

Уредбата на колективния трудов договор се съдържа в разпоредбите на гл. IV на Кодекса на труда (КТ). Но трябва да се има предвид, че в почти всички глави и раздели на КТ са пръснати разпоредби за постигане на по-благоприятни условия на труд чрез колективни трудови договори: за тр...

Въпроси и отговори

Кои доставки участват при изчисляване на коефициента по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС

Дружеството ни извършва доставки на услуги, приравнени на облагаеми доставки по смисъла на чл. 69, ал. 2 от ЗДДС. Доставките с място на изпълнение извън България приравняват ли се на облагаеми доставки и трябва ли да участват при изчисляване на коефициент по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ се дължи при сключен граждански договор

Предприятието ни е обявено в неплатежоспособност. Целият персонал с изключение на административния беше освободен от работа. На работещите в администрацията и на работещите в отделни звена бяха отправени предизвестия за прекратяване на трудовите им правоотношения. След изтичане с...

Отчитане на дарение от държавно учреждение с цел покупка на дълготрайни активи

Предприятие, регистрирано в Агенция за хора с увреждания с над 50% нетрудоспособност, получава субсидия от: - Агенция за хора с увреждания 70 000,00 лева и закупува ДМА за 84 000,00 лв - самоучастие 14 000,00 лв. на 02.01.2013 г. 203/400 14 000,00 203/751 70 000,00 заприходени ДМ...

Пенсиониране на служител

Как да се пенсионира служител, който навършва годините и има изискващия се стаж, след като не може да бъде уволнен? В съответствие с чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, т...

Попълване на Справката за окончателния размер на осигурителния доход

Как следва да се попълнят таблици 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. на следното лице: Едноличен търговец, който през 2012 г. е осигурен по ДУК върху максималния размер от 2000,00 лв., но от 01.01.2013 г. до 18.12.2013 г. е в болнични (пр...

Право на обезщетение поради пенсиониране на заместващ служител

В периода на заместване на отсъстваща майка служител придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и иска да прекрати трудовия договор по взаимно съгласие. Ще има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда? Няма пречка трудовият договор да бъд...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели

След инвентаризация на вземанията и задълженията на дружеството преди съставяне на ГФО общото събрание на собствениците взе решение да бъде отписано вземане с дата на възникване 24.03.2008 г. За отписването са налице протоколът от общото събрание на собствениците и актуалното със...

Продажба на ДМА между свързани лица

Регистрирано по ЗДДС ЕООД притежава помещение, което се ползва за медицински кабинет. Дружеството възнамерява да продаде помещението на физическо лице - съпругата на собственика му. Помещението е закупено през 2006 г. (фактурна стойност - 30 866 лв.). Настоящата му данъчната оцен...

Разместване на работни и почивни дни от работодателя

Има ли работодателят право да издава заповед за разместване на почивни и работни дни при подневно отчитане на работното време, ако това не е предвидено предварително в правилника за вътрешния трудов ред? С разпоредбата на чл. 154, ал. 2 от КТ Министерският съвет е оправомощен да...

В пресата за вас

Документиране на доставките при режим на касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС. Облагаемите доставки, извършени от лице, прилагащо спе­циалния режим, за които има възникнало данъчно събитие, но все още липсва получено плащане в пълен ра...

Недействителност при подписването на менителница от лице без представителна власт

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира недействителността при подписването на менителница от лице без представителна власт. В чл. 462 ТЗ е предвидено, че който подпише менителница като представител, но без да има представител...

Приложение 4 от декларацията по чл. 92 от ЗКПО

За “Експертис” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава разяснения за приложение 4 от декларацията по чл. 92 от ЗКПО. По отношение попълването на Справка 2 можем да кажем, че за нея лицето само следва да прецени сумите, които съгласно ЗКПО имат характер на скрито разпр...

Пример за счетоводното отчитане и представяне на разходи за амортизации

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за за счетоводното отчитане и представяне на разходи за амортизации. Пример: През месец февруари 2014 г. в “Инкомс” ООД са извършени следните стопански операции: 1. На 28...

Промени в операциите с нефинансови активи и трансферните параграфи от ЕБК за 2014 г.

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Веселка Донкова разглежда промените в Единната бюджетна класификация за 2014 г. Промени в операциите с нефинансови активи: • създава се нов §§ 40-39 “постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове”; • променя се §§ 53-01, ...

Регистрация за целите на режима на касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в Правилника за прилагане на ЗДДС. Не всички регистрирани по ЗДДС лица могат да се ползват от правилата, отнасящи се до изискуемостта на ДДС по режима на касова ...

Счетоводно отчитане на обвързаните с приходи дарения

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното отчитане на обвързаните с приходи дарения. Това са дарения, които се дават за извършване на определена дейност и за покриване на разходите за нея, а не з...

Справочник

Доходите от сделки с биткойн се декларират и облагат

Национална агенция за приходите Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%).  Според приходната агенция за целите на данъчното тр...

Заповед № ЗМФ-220 от 11.03.2014 г.

На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам списък на общини с безработица със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за 2013 г. съгласно приложението. За министър: К. Желев Приложение Списък на общините с равнище на безраб...

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

издадена от Висшия адвокатски съвет Обн., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 2 от 9 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28 март 2014 г. Раздел I. Общи разпоредби Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката прав...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2014 г.

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 31 март започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2014 г. Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2014 г., са в раз...

Справочна информация бр. 14/2014

Централни валутни курсове за периода 31.03.2014 г. - 04.04.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...