Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 4, Април 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2014 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, ...

Коментар на експерта

Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

От 1 януари 2014 г. са в сила редица изменения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), публикувани в ДВ, бр. 101 и бр. 109 от 2013 г. Тематично измененията могат да бъдат разделени на три групи: 1. промени в размера на акцизните ставки; 2. ...

Обезщетение, дължимо от работодателя при незаконно уволнение

В чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е регламентирано субективното право на работника или служителя при незаконното му уволнение да получи от работодателя обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е остана...

Особености при отчитането на дълготрайните и краткотрайните активи в бюджетните предприятия

1. Особености в отчитането на дълготрайните активи Този отчетен обект се отразява текущо в значителна степен така, както и в небюджетните предприятия. Различията не са големи. Поради това ще отделим внимание само на особеностите на отчитането в бюдже...

Прилагане на специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност

В „Държавен вестник“ бр. 101 от 22 ноември 2013 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Промените в Правилника за прилагане на закона (ППЗДДС) са обнародвани в ДВ, извънреден бр. 110 от...

Промени в ДОПК и единната сметка след решението на Конституционния съд

Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) е публикуван в ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г. Промените са направени след Решение на Конституционния съд (КС) на Република България № 2 от 4 февруари 2014 г. (ДВ, бр. ...

Въпроси и отговори от практиката

Амортизиране на дълготрайни биологични активи

Въпрос: Фирмата ни отглежда стадо овце. Женските видове след получаване на първите приплоди прехвърляме от с/ка 311 Млади животни в с/ка 274 Животни в основни стада. Искаме счетоводно да амортизираме дълготрайните биологични активи. Въпросът ми е как...

Възстановяване на данък по чл.42 от ЗДДФЛ за лица с намалена работоспособност

Въпрос: Персоналът, с който работим, е с над 50% инвалидност, като за 2009 г. са 2 души, за 2010 г. - 2 души, за 2011 г. - 3 души, за 2012 г. - 3 души, и за 2013 г. - 4 души. За всички тези години сме внасяли данък по чл. 42 от ЗДДФЛ на наетите лица,...

Деклариране на печалби получени от хазартни игри

Въпрос: Моля, да ми поясните следните две ситуации. 1. Физическо лице прави футболни залози в интернет сайтове. Hа база на поименна регистрация и издадена карта му се изпраща печалба при познати резултати. Печалбата се превежда по картата му. Същите ...

Договор за лизинг на персонал

Въпрос: Може ли фирма да отдава персонал под наем на друга фирма - т.нар. договор за лизинг на персонал? Какви са особеностите и ограниченията при такъв договор, в случай че е възможно да бъде сключен? Отговор: В разпоредбите на раздел VІІІв (чл. 10...

Осчетоводяване продажбата на сграда по данъчна оценка

Въпрос: През 2008 г. фирма закупува сграда за 156 466,40 лв. (стойност без ДДС). За периода 2008 г. – 2013 г. начислява амортизационни отчисления на стойност 30 249,90 лв. През 2013 г. продава сградата за 46 960,40 лв. (стойност без ДДС) по данъчна о...

Отразяване безвъзмездното предоставяне на лаптопи

Въпрос: Предстои закупуване на лаптопи, които фирмата ще предостави за безвъзмездно ползване с протокол. Как трябва да се отразят, като стока или като ДМА? Лаптопите не са дарение, но няма да бъдат и под наем. Няма да има заплащане от страна на прием...

Отчитане приходите и разходите при контролиращ съдружник

Въпрос: Във връзка с новия МСФО 11 Съвместни дейности как следва да се отчитат приходите и разходите при контролиращ съдружник за счетоводни и данъчни цели? Какво се случва, когато дружеството реализира за съответната година счетоводна загуба (както ...

Подаване на Декларация 1 и декларация 6

Въпрос: Възнаграждение по договор за управление и контрол на управител на фирма – ООД (управителят не е съдружник), за м.12.2013 г. ще бъде изплатено на 30.12.2013 г. (т.е. последния работен ден от годината). Какъв е срокът за подаване на Декларация ...

Упражняване на трудова дейност и задължение за осигуряване

Въпрос: Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в чл. 10 от КСО. В практиката на осигурителните органи се е наложила следната дефиниция на термина “упражняване на трудова дейн...

Писма и указания

№ 20-00-42 от 21.02.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС в случаите, при които префактурирането не е по повод задължения, свързани с основна доставка

Във връзка с множество постъпили запитвания относно данъчното третиране по ЗДДС и ЗКПО на префактуриране на разходи между данъчно задължени лица, като префактурирането не съпътства задължения, свързани с основна доставка между лицата, на основание чл...

№ 91-00-88 от 26.06.2013 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил

Във връзка с изменението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2013 г., до Националната агенция за приходите са отправени множество запитвания, които касаят правото на приспадане на данъчен кредит за начисления на регис...

Решения на съдилища

Решение № 2145 от 14.02.2014 г. по адм. дело № 8194/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно с лихви за просрочие за данъчни периоди ноември и декември 2006 г. и септември 2007 г. по фактури, издадени от 2 ЕООД и ЕТ, както и извършено увеличение на финансовия резултат за...

Решение № 2187 от 17.02.2014 г.по адм. дело № 14748/2013 г.

Предмет на спора са начисляване на косвен данък от доставчици и наличие на правото на данъчен кредит, т.е. на хипотезата на чл. 70, ал. 5 от ЗДДС. При липса на установеност относно предметното съдържание на фактура не е налице условието за упражнява...

Решение № 2335 от 18.02.2014 г. по адм. дело № 5711/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит по доставки, за които са издадени фактури от ЕТ и ЕООД, на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС. Преценката за прехвърлено право на собственост не може да се извърши само въз основа на приемно-предавате...

Решение № 237 от 17.06.2013 г. по гр. д. № 2365/2013 г., IV г. о.

Тъй като изискванията за вписване като адвокат, визирани в чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 ЗА, са наличието на две години юридически стаж и положен предвиденият в закона изпит, както и разпоредбата на чл. 20, ал. 9 ЗА, предвиждаща, че младши адвокат след изти...

Решение № 2394 от 19.02.2014 г.по адм. дело № 13345/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г., по ЗДДФЛ за 2007 г. и за 2009 година ведно със съответстващите им лихви. Първият спорен момент е наличието на предпоставките за прилагането на особения ред за извършване на ревизи...

Решение № 2413 от 19.02.2014 г.по адм. дело № 5351/2013 г.

Предмет на спора e допълнително установен корпоративен данък за 2005 г. ведно с лихви. Първоинстанционният съд е съобразил непротиворечивата съдебна практика на ВАС за допустимостта на коригиране на правното основание, на което е потвърден РА с реше...

Решение № 2456 от 20.02.2014 г. по адм. дело № 8505/2013 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит за юни 2009 г. по доставки от ЕООД ведно с начислените лихви, както и неправилно сторниран ДДС през януари 2011 г. и допълнително начислен корпоративен данък за 2008 г. ведно с прилежащи лихви. Следва да ...

Решение № 2478 от 20.02.2014 г.по адм. дело № 9752/2013 г.

Предмет на спора e нищожност на ревизионен акт. Съгласно разпоредбата на чл. 119, ал. 1 от ДОПК, в приложимата редакция (ДВ, бр. 105 от 2005 г.), в тридневен срок от изготвяне на ревизионния доклад органите, извършили ревизията, уведомяват писмено о...

Решение № 2556 от 02/24/2014 г. по адм. дело № 7393/2013 г.

Предмет на спора e непризнат данъчен кредит ведно с начислените лихви. За да е налице за получателя по доставката правото на приспадане на данъчен кредит, следва да е установен фактът на реалното предаване, респективно получаване на стоката – предме...

Решение № 2603 от 24.02.2014 г. по адм. дело № 8480/2013 г.

Предмет на спора e установено задължение по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г., със съответни лихви в резултат на ревизия, проведена по реда на чл. 122 от ДОПК, поради наличие на основания по чл. 122, ал. 1, т. 1 и 2 от ДОПК. Както при ревизията, так...

Решение № 2695 от 25.02.2014 г. по адм. дело № 9788/2013 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД задължения за ДДС заради отказ да се признае право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди ноември и декември 2008 г. и март 2009 г. Отсъствието на доставчиците от адреса за кореспонденция и...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 4 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за март 2014 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 15 до бр. 24 от 2014 г.

ДВ, бр. 15 от 21.02.2014 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 22 от 13 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Републи...