Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 17, 28 април - 11 май 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 28 април - 11 май 2014 г.
Законодателство

Данъчно облагане по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ при предоставяне на персонал

В процеса на прилагане на данъчните закони се поставя често въпросът как да се третират данъчно сключените трудови договори, когато фирма е сключила трудови договори с работници и служители, които предоставя на друга фирма, за да полагат труда си в н...

Държавен вестник бр. 17/2014 г.

ДВ, бр. 34 от 15.04.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 78 от 10.04.2014 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското ...

Народно събрание бр.17/2014 г.

Парламентът прие промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, не могат да придобиват и да...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 17

Дело C- 25/07, решение от 10 юли 2008 г. страни: Alicja Sosnowska срещу Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu Предмет на спора е времето за възстановяване на дължим ДДС. 1) В своето решение Съдът на ЕО ...

Данъчно третиране на изплащането на суми при изкупуване на селскостопанска продукция от регистрирани и нерегистрирани земеделски производители

Фирма изкупува селскостопанска продукция от регистрирани и нерегистрирани земеделски производители. Следва ли да удържа данък при изплащане на сумите за изкупената продукция? Ако фирмата е длъжна да удържа данъка, тогава може ли да ми отговорите на ...

Допълнително възнаграждение при повторно назначаване при същия работодател

Служителка сключва трудов договор с предприятие, в което преди това е работила на друга длъжност. Следва ли да й се зачете целият трудов стаж в това предприятие, или работодателят има право на тълкувания за сходство на длъжностите? В съответствие с ...

Плащане по заем

Новосъздадена фирма, която до този момент не е извършвала дейност и няма банкова сметка. Фирмата възнамерява да започне дейност в началото на 2015 г. и управителят решава да закупи малък нов офис в провинцията на стойност 50 000 лв. Управителят осигу...

Подобрение на нает актив

При подобрение на нает актив, когато той е за сметка на наемателя за закупените материали и извършените услуги за подобрението, наемателят си ползва данъчия кредит по фактурите за покупка в момента на извършване на разхода. Самоначислява си ДДС 20% с...

Съдебно признати източници на информация за определяне на пазарни цени

Казус: При данъчна ревизия на ЕООД е установено, че през 2007 и 2008 г. дружеството е извършило продажби на свързано лице на 1 апартамент и на 16 производствени сгради, съответно на цена 2000 лв. и 30 000 лв. На основание чл. 78, чл. 15 и чл. 16 от З...

Трудов договор до завършване на определена работа

За какъв срок може да бъде сключен трудов договор за определена работа по чл. 68 от КТ? Може ли да се предвиди изпитателен срок и за какъв период? Разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ предвижда, че срочен трудов договор може да се сключи за изв...

Финансов лизинг с опция за придобиване

Имаме договор за лизинг, през периода на МПС-то е заложена ниска амортизационна норма, към изтичане срока на лизинговия договор активът има балансова стойност 35 000 лв. Какво се случва, когато лизингодателят ни прехвърли МПС-то на по-ниска стойност ...

В пресата за вас

Kатегории, регламентирани в Директива 2013/34/ЕС на СЕ

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира категориите, които са регламентирани в новата счетоводна директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа. В директивата (член трети) са регламентирани основните категории предприятия...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за някои категории персонал, нает в организации на бюджетна издръжка

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Величка Минкова, юрист, разглежда казуса: От 2007 г. лице работи като счетоводител-касиер в дейност “Здравни кабинети”, като негов работодател е кметът на общината. В резултат на структурни промени в общината ...

Определения, регламентирани в Директива 2013/34/ЕС на СЕ

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира определенията, регламентирани в новата счетоводна директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа. В член втори на директивата са дадени определения. Първото от тях е за “дружества, ...

Отчитане на основния капитал

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма е регистрирана като ЕООД - търговска дейност на дребно. Има ли право управителят при необходимост да ползва сметка 102 Основен капитал, неизискващ регист...

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Малакова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда промените в поздаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 г...

Счетоводно отчитане на правителствени дарения

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява чрез пример счетоводното отчитане на правителствени дарения. Предприятие “Прима” АД може да е спечелило конкурс на Министерството на финансите за отпечатване...

Третиране на доставки, които са освободени от ДДС по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Българско ООД извършва услуга, за която има разрешение от НАП за освобождаване от начисляване на ДДС по чл. 173 от ЗДДС. В този случай ООД-то има ли право на пълен данъчен кредит на покупките, св...

Справочник

Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”

Национална агенция за приходите С декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” се подават ежемесечно данни за всяко лице, подлежащо на осигуряване, за дните в осигуряване, осигурителния доход за социално, здравно осигуряване, допълнително задължи...

Справочна информация бр. 17/2014

Централни валутни курсове за периода 22.04.2014 г. - 25.04.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...