Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 17, 28 април - 11 май 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 28 април - 11 май 2014 г.
Законодателство

Данъчно облагане по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ при предоставяне на персонал

В процеса на прилагане на данъчните закони се поставя често въпросът как да се третират данъчно сключените трудови договори, когато фирма е сключила трудови договори с работници и служители, които предоставя на друга фирма, за да полагат труда си в нея. Тази услуга обикновено се ...

Държавен вестник бр. 17/2014 г.

ДВ, бр. 34 от 15.04.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 78 от 10.04.2014 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните рег...

Народно събрание бр.17/2014 г.

Парламентът прие промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, не могат да придобиват и да притежават право на собствено...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 17

Дело C- 25/07, решение от 10 юли 2008 г. страни: Alicja Sosnowska срещу Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu Предмет на спора е времето за възстановяване на дължим ДДС. 1) В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 18, параграф 4...

Данъчно третиране на изплащането на суми при изкупуване на селскостопанска продукция от регистрирани и нерегистрирани земеделски производители

Фирма изкупува селскостопанска продукция от регистрирани и нерегистрирани земеделски производители. Следва ли да удържа данък при изплащане на сумите за изкупената продукция? Ако фирмата е длъжна да удържа данъка, тогава може ли да ми отговорите на следните въпроси: - как да бъд...

Допълнително възнаграждение при повторно назначаване при същия работодател

Служителка сключва трудов договор с предприятие, в което преди това е работила на друга длъжност. Следва ли да й се зачете целият трудов стаж в това предприятие, или работодателят има право на тълкувания за сходство на длъжностите? В съответствие с чл. 12 от Наредбата за структ...

Плащане по заем

Новосъздадена фирма, която до този момент не е извършвала дейност и няма банкова сметка. Фирмата възнамерява да започне дейност в началото на 2015 г. и управителят решава да закупи малък нов офис в провинцията на стойност 50 000 лв. Управителят осигурява изгоден нисколихвен заем ...

Подобрение на нает актив

При подобрение на нает актив, когато той е за сметка на наемателя за закупените материали и извършените услуги за подобрението, наемателят си ползва данъчия кредит по фактурите за покупка в момента на извършване на разхода. Самоначислява си ДДС 20% с протокол при фактическото връ...

Съдебно признати източници на информация за определяне на пазарни цени

Казус: При данъчна ревизия на ЕООД е установено, че през 2007 и 2008 г. дружеството е извършило продажби на свързано лице на 1 апартамент и на 16 производствени сгради, съответно на цена 2000 лв. и 30 000 лв. На основание чл. 78, чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО ревизиращите органи са изв...

Трудов договор до завършване на определена работа

За какъв срок може да бъде сключен трудов договор за определена работа по чл. 68 от КТ? Може ли да се предвиди изпитателен срок и за какъв период? Разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ предвижда, че срочен трудов договор може да се сключи за извършване на определена работа. ...

Финансов лизинг с опция за придобиване

Имаме договор за лизинг, през периода на МПС-то е заложена ниска амортизационна норма, към изтичане срока на лизинговия договор активът има балансова стойност 35 000 лв. Какво се случва, когато лизингодателят ни прехвърли МПС-то на по-ниска стойност 10 000 лева, а застрахователна...

В пресата за вас

Kатегории, регламентирани в Директива 2013/34/ЕС на СЕ

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира категориите, които са регламентирани в новата счетоводна директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа. В директивата (член трети) са регламентирани основните категории предприятия и групи, като към датата на и...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за някои категории персонал, нает в организации на бюджетна издръжка

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Величка Минкова, юрист, разглежда казуса: От 2007 г. лице работи като счетоводител-касиер в дейност “Здравни кабинети”, като негов работодател е кметът на общината. В резултат на структурни промени в общината се налага да се прекрати трудо...

Определения, регламентирани в Директива 2013/34/ЕС на СЕ

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира определенията, регламентирани в новата счетоводна директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа. В член втори на директивата са дадени определения. Първото от тях е за “дружества, извършващи дейност от обществе...

Отчитане на основния капитал

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма е регистрирана като ЕООД - търговска дейност на дребно. Има ли право управителят при необходимост да ползва сметка 102 Основен капитал, неизискващ регистрация, за да внесе необходимат...

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Малакова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда промените в поздаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 г. С промените се регламентират...

Счетоводно отчитане на правителствени дарения

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява чрез пример счетоводното отчитане на правителствени дарения. Предприятие “Прима” АД може да е спечелило конкурс на Министерството на финансите за отпечатване на формуляри (например на дан...

Третиране на доставки, които са освободени от ДДС по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Българско ООД извършва услуга, за която има разрешение от НАП за освобождаване от начисляване на ДДС по чл. 173 от ЗДДС. В този случай ООД-то има ли право на пълен данъчен кредит на покупките, свързани с предоставяне на тази ...

Справочник

Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”

Национална агенция за приходите С декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” се подават ежемесечно данни за всяко лице, подлежащо на осигуряване, за дните в осигуряване, осигурителния доход за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, У...

Справочна информация бр. 17/2014

Централни валутни курсове за периода 22.04.2014 г. - 25.04.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...