Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 6, Юни 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2014 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от 16 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 1...

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8...

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 от 14 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 1 о...

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за деклариран...

Наредба № H-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр. ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 11 от 9 фев...

Коментар на експерта

Особености на отчитането на разходите и приходите в бюджетните предприятия

1. Особености на отчитането на разходите Счетоводното отчитане на разходите в бюджетните предприятия се извършва при спазване на принципа за текущо начисляване – разходите се отразяват в счетоводството през периода на осъществяване на дейността (сдел...

Предпоставки, условия и ред за въвеждане на сменен режим на работа от работодателя

Сменният режим на работа, или работата на смени, се въвежда, когато работодателят прецени, че характерът и спецификата на трудовия процес са такива, че работата на смени е най-подходяща. От практиката се установява, че работодателите въвеждат работа ...

Разходи, включвани в данъчната основа на доставките при внос

Част от промените в ЗДДС, произтичащи от ЗИДЗДДС (обн., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.), са свързани с реда за определяне на данъчната основа на доставките при внос. Те засягат разпоредбите на чл. 55 от ЗДДС, а тяхното практическо приложение се доизясн...

Въпроси и отговори от практиката

Данък върху разходите за експлоатация на автомобил

Въпрос: Дружеството ни има сключен договор за наем на лек автомобил. Лекият автомобил се ползва от управител. Трябва ли да се начисляват и плащат 10% данък върху разходите за експлоатация на автомобили от управители върху сумата за наем? За използван...

Данъчно облагане за икономическа дейност в държава членка

Въпрос: Българско дружество ще осъществява икономическа дейност в Англия. По кое данъчно законодателство следва да се облагат реализираните печалби на дружеството и данъците при разпределяне на дивидентите на съдружниците – по българското или английс...

Доход придобит от отдаване на стаи за гости

Въпрос: Физическо лице отдава на туристи две стаи, без да е получило категоризация. Това безспорно е нарушение на Закона за туризма, но когато няма категоризация, това патентна дейност ли е и трябва ли да бъде подадена декларация за патент? Отговор:...

Задължения за осигурителни вноски на физическо лице

Въпрос: На физическо лице му е направена ревизия и с ревизионния акт са му установени задължения за осигурителни вноски за периоди от 2007 до 2012 г. През тези периоди лицето е извършвало патентна дейност, но не е подавало Декларация за регистрация н...

Извършване на консултантски услуги на ФЛ регистрирано по ЗДДС

Въпрос: Физическо лице е регистрирано по ЗДДС. Извършва консултански услуги по граждански договор, не е самоосигуряващо се лице и е осигурено върху максималния осигурителен доход по трудов договор. Брутната сума по гражданския договор е 2000 лв. След...

Командироване на български физически лица в чужбина

Въпрос: Фирма „Х“, регистрирана в България, сключва договор с френска фирма за СМР на обект във Франция. Френската фирма е регистрирана по ЗДДС. За целта фирмата „Х“ командирова работници във Франция за изпълнение на проекта. Има ли максимален срок з...

Облагане доходи на чуждестранно физическо лице

Въпрос: Чуждестрано физическо лице, гражданин на държава от ЕС, е управител по ДУК на българско ЮЛ. За целите на облагане на дохода по ДУК на лицето е издаден служебен номер. Лицето има и сключен договор с фирмата за отдаване под наем на собствен лек...

Облагане доходите от лихви по депозитни сметки

Въпрос: Физическо лице има доходи от стопанска дейност (по граждански договор) и лихви по депозит. При подаване на декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ намира ли отражение доходът от лихви, като се има предвид, че банката е удържала дължимия данък? Отгов...

Определяне на цена на придобиване на дялове

Въпрос: 1. Физическо лице има следните доходи през 2013 г.: - по договор за управление за периода м. 01-09.2013 г.; - по трудов договор за м. 10.2013 г.; - през м. 08.2013 г. продава дяловете от ЕООД на цена 5000 лв. Регистрираният капитал на ЕООД е ...

Опция за придобиване на актив

Въпрос: Какво трябва да бъде съдържанието на фактура за доставка на оборудване при условията на финансов лизинг при начислено ДДС на 100% при предоставянето му съгласно промяната на чл. 6, ал. 3 ЗДДС - „главница затворен край“ или наименование на обо...

Осигуряване на самоосигуряващо се лице достигнало "тавана" на осигурителния доход

Въпрос: Как трябва да се осигурява самоосигуряващо се лице, пенсионер, ЕТ, който работи на трудов и втори трудов договор, с които достига максимума? Отговор: Максималният размер на осигурителния доход за 2014 г. е 2400 лв. Ако самоосигуряващото се л...

Осигуряване на съдружници неизвършващи дейност в дружеството

Въпрос: В ООД има двама съдружници, които не извършват дейност във фирмата, има назначени двама управители по договори за управление и контрол - трети лица. Длъжни ли са двамата съдружници, след като не извършват дейност в дружеството, да се осигуряв...

Особености по ЗДДС и ЗКПО при отчитане на дарения

Въпрос: Фирма „Х“ е фондация с общественополезна дейност. Фондацията ще набира дарения, коrто ще бъдат използвани за изпращане на хора за лечение в Израел. Какви са особеностите по ЗДДС и ЗКПО при отчитането на тези дарения? Отговор: По правило съгл...

Право на платен отпуск за обучение по чл. 169 от КТ

Въпрос: По чл. 169 от КТ служителят има право на платен отпуск за обучение със съгласието на работодателя. Може ли да се даде по-малък срок на записаната отпуска в КТ, тъй като само за този период работодателят е съгласен да отсъства служителят? Прим...

Признаване на счетоводни разходи за данъчни цели

Въпрос: Физическото лице „Х“ е собственик и управител по ДУК в дружество ООД. ДУК е вписан в търговския регистър. Лицето се осигурява в дружеството само на основание самоосигуряващо се лице върху 420,00 лева минимален осигурителен доход, без да се из...

Прилагане разпоредбите на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Въпрос: В сила ли е още Наредбата за служебни командировки на шофьорите на тежкотоварни автомобили в чужбина? Може ли да изплащаме дневни пари на шофьори на товари в чужбина на база тази наредба? Какви са дневните ставки? Отговор: При командироване ...

Приходи от стопанска дейност

Въпрос: Футболен клуб с нестопанска цел е получил пари от фирми за реклама по договор - с надписи на екипите и транспаранти се извършва рекламата. Считат ли се тези приходи като приходи от стопанска дейност и следва ли да бъдат обложени по реда на ЗК...

Процедура за налагане на дисциплинарно наказание

Въпрос: Каква е процедурата за налагане на дисциплинарно наказание? Имаме работник, който периодично идва на работа в нетрезво състояние или закъснява за работа. Досега не му е налагано писмено никакво наказание, а са му отправяни устни забележки. Мо...

Разпределяне на дивидент в търговско дружество

Въпрос: Фирмата е ООД и искаме да разпределим дивидент на собственика от печалбата за 2008 г., когато фирмата е била ЕООД и печалбата не е разпределена. Препоръчаха ни всеки месец да правим протокол от общо събрание и да разпределяме по 10 хил. лв. д...

Сключване на договор за повишаване на квалификацията

Въпрос: Във фирмата има служител, на който се плащат допълнителни квалификации за работа със специфичен софтуер. Тази инвестиция е за сметка на работодателя и при евентуално напускане на служителя ние губим освен квалифициран кадър и едни средства ве...

Третиране на амортизациите за счетоводни и данъчни цели

Въпрос: Фирма „Х“ има разлика между счетоводната и данъчната амортизация, тъй като през 2013 г. част от активите не са били използвани. При попълване на ГДД в клетка 7010 е записана сумата 2325 лв., а в клетка 8010 – 2513,22 лв. Данъчната печалба е 3...

Писма и указания

№ 15-00-5/08.04.2014 г. ОТНОСНО: Приложението на чл. 36а от ЗДДС

Във ваше писмо, в което сигнализирате за възникнали проблеми при начисляването на данък върху добавената стойност при внос на стоки във връзка с измененията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2014 г., сте поставили сл...

№ 62-00-9/08.04.2014 г. ОТНОСНО: Приложението на чл. 36а от ЗДДС

Във ваше писмо, с което сигнализирате за възникнали проблеми при начисляването на данък върху добавената стойност при внос на стоки, във връзка с измененията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2014 г., изразяваме след...

№ 96-00-448 от 11.10.2013 г. ОТНОСНО: Обявяване недействителността на трудов договор, сключен между собственика на ЕООД и управляваното от него дружество

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 11.10.2013 год. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, вие сте собственикът на ЕООД и негов управител. Осъществявате сам основната дейност н...

Решения на съдилища

Решение № 158 от 30.11.2012 г. по т. д. № 42/2012 г., ТК, II т. о.

Меродавният момент, към който се преценява кръгът на кре­диторите, легитимирани да участват и гласуват в събранието по чл. 703 ТЗ, е този на провеждане на събранието. Настъпилата след провеждане на събранието, но преди постановяване на решението за у...

Решение № 301 от 07.10.2013 г. по гр. д. № 2578/2013 r., IV г. о.

При действието на Регламент (ЕО) № 4/2009 г. на Съвета от 18.12. 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, българският съд не...

Решение № 4196 от 26.03.2014 г. по адм. дело № 10259/2013 г.

Предмет на спора са установени публични задължения, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит ведно с лихва. Доказателствената тежест за установяване на релевантните обстоятелства във връзка с правомерното начисляване на данъка...

Решение № 4349 от 28.03.2014 г. по адм. дело № 10829/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху добавената стойност на основание чл. 177 от ЗДДС ведно с лихви за забава. Систематичното място на разпоредбата на чл. 177 от ЗДДС в гл. ХХV от ЗДДС определя отговорността за злоупотреби като с...

Решение № 4377 от 31.03.2014 г. по адм. дело № 9322/2013 г.

Предмет на спора са установено допълнително задължение за корпоративен данък по ЗКПО за периода 25.05.2010 г. – 31.12.2010 г., както и задължения за ДДС в резултат на установени укрити приходи от продажби на стоки, като прилагайки установения по чл. ...

Решение № 4378 от 31.03.2014 г. по адм. дело № 10794/2013 г.

Предмет на спора e разпоредено прекратяване на регистрацията по ЗДДС на ООД. Според чл. 106, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗДДС във връзка с чл. 176, т. 3 от ЗДДС, за чиято хипотеза са установявани факти при извършваната проверка, органът по приходи може д...

Решение № 4473 от 01.04.2014 г. по адм. дело № 6332/2013 г.

Предмет на спора са извършено увеличение на финансовия резултат за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. на кооперация в размер, представляващ определен от ревизиращите приход от лихви за заеми, предоставени на свързани лица и изчислен върху данъчната основа сл...

Решение № 4552 от 02.04.2014 г. по адм. дело № 9359/2013 г.

Предмет на спора e допълнително определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за данъчен период 01.01.2003 г. – 31.12.2006 г. и по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. ведно с прилежаща лихва. В конкретния случай е налице печалба от лотарията, която е изплатена п...

Решение № 4629 от 03.04.2014 г. по адм. дело № 10884/2013 г.

Предмет на спора e отказано зачитането извършени в данъчен период декември 2010 г. доставки като вътреобщностни доставки (ВОД) с нулева ставка по ЗДДС. В контекста на интерпретацията на съюзното право - чл. 138, § 1 и чл. 14, § 1 от Директива 2006/1...

Решение № 4658 от 04.04.2014 г. по адм. дело № 9996/2013 г.

Предмет на спора са непризнато право на данъчен кредит за данъчни периоди през 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. по фактури, издадени от различни ЕООД, в резултат на което са установени задължения за довнасяне с лихви за просрочие, както и допълнит...

Решение № 4723 от 07.04.2014 г. по адм. дело № 10729/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди декември 2008 г. и декември 2009 г. и по ЗОДФЛ за 2008 г. и 2009 г. от дейност като ЕТ ведно с лихви. За обосноваване основанието по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК и наличието на нео...

Решение № 4844 от 08.04.2014 г. по адм. дело № 10552/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди март, юни, юли, август и септември 2010 г. и определен за внасяне ДДС ведно с лихви за забава. Основният спорен момент е налице ли са предпоставките на чл. 68, ал....

Решение № 88 от 27.05.2013 г. по т.д. № 374/2012 г. ТК, II т.о.

При липса на други доказателства за сключен договор за заем, обезпечен със запис на заповед, записът на заповед не изпълнява функцията на доказателство за сключен договор за заем, нито за разписка за предаване на парични средства по договора за заем....

Решение № 92 от 24.07.2013 г. по т.д. №540/2012 г., ТК, I т.о.

В производството по чл. 226, ал. 1 КЗ приносът на пострадалия следва да бъде надлежно релевиран от застрахователя чрез защитно възражение пред първоинстанционния съд и да бъде доказан по категоричен начин при условията на пълно и главно доказване от ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.05. - 31.05.2014 г. За повече информация погледнете на страници 123, 124 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 37 до бр. 41 от 2014 г.

ДВ, бр. 37 от 29.04.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 94 от 24.04.2014 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. 2. Постановление № 95 от...