Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 12, 16 - 30 юни 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2014 г.
Писма и указания

№ 03-3642 от 03.12.2013 г. ОТНОСНО:Може ли неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст да се ползва само бабите и дядовците или само от родителите на детето?

Неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда се ползва само от ро­дителите на детето. В разпоредбата не е предвидена възможност отпускът да се ползва от бабата на детето, независимо че същата ра...

№ 08-Т-1 от 12.04.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби на чл. 54, ал. 1; и чл. 71а от ЗМДТ

1. В чл. 54, ал. 1 ЗМДТ е установено задължение за собствениците на превозни средства да декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните ...

№ 15-00-5 от 08.04.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 36а от ЗДДС

В питането се поставят следните въпроси: Когато свързаната при внос транспор­тна услуга е осъществена при условията на чл. 30 от ЗДДС и превозвачът изпълнява цялата отсечка от трета страна до България, необходимо ли е да се снабди с декларацията по ч...

№ 20-19-14 от 24.02.2014 г. ОТНОСНО: Отчитане и признаване на разходи за гориво

Във връзка с постъпило запитване вх. № …../24.02.2014г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомяваме: В запитването си сте описали, че предприятие осъществява стопанска дейност и за осъществяване на дейността ползва леки авт...

№ 24-34-6 от 14.04.2014 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Според описаната в писмото Ви фактическа обстановка, регистрираният в Търговския регистър клон …. е данъчен субект в Република България и води счетоводство според българското законодателство. Същевременно клонът не е самостоятелно юридическо лице, а ...

№ 26-1009 от 16.12.2013 г. ОТНОСНО: Кога допълнителното възнаграждение за нощен труд се включва в брутното трудово възнаграждения?

В случай, че работниците или слу­жители­те всеки месец получават допълнително възнаграждение за нощен труд, т.е. то има постоянен характер, считаме, че същото следва да се включи в брутното трудово възнаграждение при определяне на обезще­тенията по ч...

№ 3-1053 от 22.03.2014 г. ОТНОСНО: документиране на възстановена сума за платен ДДС при внос съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването дружеството е производител на чанти и аксесоари от естествена кожа, като извършва производството както със собствени, така и с материали на клиентите. Във връзка с изпълнение на договор с клиент са получени материали о...

№ 33-00-128 от 04.04.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби на чл. 33, чл. 40, ал. 3, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗЗО

Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса е определен в чл. 33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са всички бъл...

№ 92-00-185 от 12.04.2014 г. ОТНОСНО: Облагане на организатори на хазартни игри, получили лиценз по реда на Закона за хазарта (ЗХ) за организиране на онлайн залагания

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 92-00-185/19.02.2014 г., в което поставяте въпрос, свързан с възникване на място на стопанска дейност в Република България на чуждестранно юридическо л...

№ 94-3207 от 27.11.2013 г. ОТНОСНО: Ако в периода от уволнението до възстано­вяването на работа служителят междувременно е постъпил на друга работа, за трудов стаж по реда на чл. 354, т. 1 КТ ще се зачете само времето, през което той фак­тически е бил без работа.

Влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението на работник или служител е признато за незаконосъобразно и е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност е задължително за изпълнение от работодателя. Съгласно чл. 354, т. 1 от Кодекса на т...

Анотации

Други основания за прекратяване на трудовия договор с работещ пенсионер

В бр. 5/2014 г. на сп. „Счетоводство+”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: На какви основания може да бъде прекратен трудовия договор с работещ пенсионер? Трудовото правоотношение с работещ пенсионер може да се прекрати на някое от ...

Изплащане на пенсии на упълномощени лица и чрез банки

В бр. 5/2014 г. на сп. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Какви са правилата за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките? Правилата на чл. 64 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) уреждат изплащ...

Определяне дружественият дял на съдружниците в ООД при починал съдружник

В бр. 3/2014 г. на сп. Счетоводство +, Иван Дочев, дипломиран експерт счетоводител отговаря на следния въпрос: Единият от съдружниците в ООД е починал през септември 2013 г. Наследниците му искат изплащане на дружествения дял. Изготвен е баланс на др...

Определяне размера на данъчен кредит от получател, който прекратява прилагането на касова отчетност

В бр. 2/2014 г.на сп. „Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Как се определя размера на данъчния кредит от получател, който прекратява прилагането на касова отчетност? В чл. 104ж, ал. 6 ППЗДДС е регламентиран алг...

Определяне размера на обезщетение по чл. 222, ал. 1 - за оставане без работа поради уволнение

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: На 5 май е връчено предизвестие и на 5 юни трудовият договор на работникът е прекратен поради съкращаване на щата, но от 27 май до 15 юни лицето е в отпуск пор...

Подаване на декларации образец 1 и образец 6 в НАП за 2014 г.

В бр. 2/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване огтоваря на следния въпрос: Какви промени са направени в реда за подаване на декларации образец 1 и образец 6 в НАП от началото на 2014 г.? Осигурителните пра...

Полагане на труд 56 часа на седмица от работник с негово изрично писмено искане за период от 1 година

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Възможно ли е с негово изрично писмено искане работник да полага труд 56 часа на седмица за период от 1 година? При сумирано изчисляване на работното време по...

Право на данъчен кредит за доставчик и получател

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се определя правото на данъчен кредит, когато доставчикът и получателят прилагат касова отчетност на ДДС? На основание чл. 151г, ал. 3 ЗДДС за по...

Практически ситуации, при които се налага подаване на декларация по чл. 88 за промени в авансовите вноски и по чл. 87а,ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на авансови вноски

В бр. 6/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя", Анета Георгиева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Кои са най-често срещаните практически ситуации, при които се налага подаване на декларация по чл. 88 за промени в авансовите вноски и по чл...

Работа надомно по реда на чл. 312 от КТ от работничка или служителка - майка на дете до 6-годишна възраст

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Майка на дете на 15 месеца работи като юрисконсулт с месторабота на 50 км от дома си. Длъжен ли е работодателят да й разреши да работи надомно по реда на чл. 3...

Регистрация по системата Интрастат при достигане на месечни обеми на вътреобщностни изпращания и/или придобивания

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Как фирмите, които не са регистрираните по Интрастат, следва да следят стойностите на извършваните изпращания и пристигания на стоки, подлежащи на декларира...

Срокове за произнасяне от органите по приходите в производството по административно обжалване на ревизионен акт

В бр. 5/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ваня Димитрова, данъчен адвокат отговаря на следния въпрос: Какви са сроковете за произнасяне от органите по приходите в производството по административно обжалване на ревизионен акт? Подаването...

Счетоводно отразяване на ваучерите за горива от земеделските производители, ползващи външни услуги за механизираните селскостопански работи

В бр. 5/2014 г на сп. „Актив”, Наталия Чернева отговаря на следния въпрос: Могат ли земеделските производители, които нямат собствена селскостопанска техника и при необходимост ползват външни услуги, да ползват намалената акцизна ставка? Как счетовод...

Счетоводно отчитане на разходи за минерална вода, тоалетна хартия, сапун и др., предоставени от фирмата за всички работници в нея

В бр. 5/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”,Христо Досев, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Какви са особености в счетоводното отчитане на разходи за минерална вода, тоалетна хартия, сапун и др., пре...

Третиране по ЗДДс на рекламация на стоки от фирма осъществяваща международен превоз

В бр. 5/2014 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска транспортна фирма осъществява доставка на транспортна услуга за международен превоз по дестинацията Бъ...

Удостоверяване на осигурителния стаж и осигурителния доход на самоосигуряващите се лица

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Как се удостоверяват осигурителния стаж и осигурителния доход на самоосигуряващите се лица? ТП на НОИ издава на самоосигуряващите се лица осигурителни книжки...

Справочник

Адрес и електронен адрес за кореспонденция на задължените лица. Задължение за посочване на адреса за кореспонденция по ДОПК

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Нормативна уредба чл. 28, ал. 1 от ДОПК Адресът за кореспонденция е мястото (или адресът), където поначало органите по приходите осъществяват контакт със задълженото лице и връчват всички книжа по повод производствата...

Данъчен календар 1 - 15 юли

До 10-и юли ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цен...

Държавен вестник в бр. 12 от 2014 г.

ДВ, бр. 47 от 06.06.2014 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения Министерски съвет Постановление № 132 от 30 май 2014 г. за изменение на Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневн...

Надзорният съвет на НОИ взе решение за осъвременяване на пенсиите от 1.07.2014 г.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ На свое заседание, проведено на 27 май 2014 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) взе решение от 1 юли 2014 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2013 г., да бъдат осъвременени с 2,7 на сто....

НАП издава персонален идентификационен номер (ПИК) за е-достъп до услуги на Агенцията

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Над 5 милиона справки онлайн са направили клиентите на НАП, които имат персонален идентификационен номер (ПИК) за е-достъп до услуги на Агенцията. До момента в цялата страна са издадени 200 000 персонални кода, като 7...

Осигурителен календар за юли 2014 г.

[[table_1]]...

От 1 октомври 2014 г. в БВП ще има и оценки на скрити икономически дейности

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Оценки на скрити дейности като проституция, контрабанда и разпространение на наркотици ще се включат в изчисляването на брутния вътрешен продукт (БВП) и брутния национален доход (БНД) на България. Промените влизат в ...

Справочна информация бр. 12/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 18 юни 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...