Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 12, 16 - 30 юни 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2014 г.
Писма и указания

№ 03-3642 от 03.12.2013 г. ОТНОСНО:Може ли неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст да се ползва само бабите и дядовците или само от родителите на детето?

Неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда се ползва само от ро­дителите на детето. В разпоредбата не е предвидена възможност отпускът да се ползва от бабата на детето, независимо че същата работи по трудово правоотно­шени...

№ 08-Т-1 от 12.04.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби на чл. 54, ал. 1; и чл. 71а от ЗМДТ

1. В чл. 54, ал. 1 ЗМДТ е установено задължение за собствениците на превозни средства да декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистри...

№ 15-00-5 от 08.04.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 36а от ЗДДС

В питането се поставят следните въпроси: Когато свързаната при внос транспор­тна услуга е осъществена при условията на чл. 30 от ЗДДС и превозвачът изпълнява цялата отсечка от трета страна до България, необходимо ли е да се снабди с декларацията по чл. 36а от ЗДДС? При транспорт,...

№ 20-19-14 от 24.02.2014 г. ОТНОСНО: Отчитане и признаване на разходи за гориво

Във връзка с постъпило запитване вх. № …../24.02.2014г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомяваме: В запитването си сте описали, че предприятие осъществява стопанска дейност и за осъществяване на дейността ползва леки автомобили и товарен автомобил, к...

№ 24-34-6 от 14.04.2014 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Според описаната в писмото Ви фактическа обстановка, регистрираният в Търговския регистър клон …. е данъчен субект в Република България и води счетоводство според българското законодателство. Същевременно клонът не е самостоятелно юридическо лице, а структурно подразделение на …....

№ 26-1009 от 16.12.2013 г. ОТНОСНО: Кога допълнителното възнаграждение за нощен труд се включва в брутното трудово възнаграждения?

В случай, че работниците или слу­жители­те всеки месец получават допълнително възнаграждение за нощен труд, т.е. то има постоянен характер, считаме, че същото следва да се включи в брутното трудово възнаграждение при определяне на обезще­тенията по чл. 228 КТ. Извънредният труд н...

№ 3-1053 от 22.03.2014 г. ОТНОСНО: документиране на възстановена сума за платен ДДС при внос съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването дружеството е производител на чанти и аксесоари от естествена кожа, като извършва производството както със собствени, така и с материали на клиентите. Във връзка с изпълнение на договор с клиент са получени материали от Швейцария, за което с ЕАД е ...

№ 33-00-128 от 04.04.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби на чл. 33, чл. 40, ал. 3, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗЗО

Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса е определен в чл. 33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са всички български граждани, които не са г...

№ 92-00-185 от 12.04.2014 г. ОТНОСНО: Облагане на организатори на хазартни игри, получили лиценз по реда на Закона за хазарта (ЗХ) за организиране на онлайн залагания

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 92-00-185/19.02.2014 г., в което поставяте въпрос, свързан с възникване на място на стопанска дейност в Република България на чуждестранно юридическо лице – организатор на хазартни ...

№ 94-3207 от 27.11.2013 г. ОТНОСНО: Ако в периода от уволнението до възстано­вяването на работа служителят междувременно е постъпил на друга работа, за трудов стаж по реда на чл. 354, т. 1 КТ ще се зачете само времето, през което той фак­тически е бил без работа.

Влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението на работник или служител е признато за незаконосъобразно и е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност е задължително за изпълнение от работодателя. Съгласно чл. 354, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) време­то, през което...

Анотации

Други основания за прекратяване на трудовия договор с работещ пенсионер

В бр. 5/2014 г. на сп. „Счетоводство+”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: На какви основания може да бъде прекратен трудовия договор с работещ пенсионер? Трудовото правоотношение с работещ пенсионер може да се прекрати на някое от основанията за прекратяване на...

Изплащане на пенсии на упълномощени лица и чрез банки

В бр. 5/2014 г. на сп. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Какви са правилата за изплащане на пенсиите на упълномощени лица и чрез банките? Правилата на чл. 64 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) уреждат изплащането на пенсии на упълномощен...

Определяне дружественият дял на съдружниците в ООД при починал съдружник

В бр. 3/2014 г. на сп. Счетоводство +, Иван Дочев, дипломиран експерт счетоводител отговаря на следния въпрос: Единият от съдружниците в ООД е починал през септември 2013 г. Наследниците му искат изплащане на дружествения дял. Изготвен е баланс на дружеството към 30.09.2013 г., к...

Определяне размера на данъчен кредит от получател, който прекратява прилагането на касова отчетност

В бр. 2/2014 г.на сп. „Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Как се определя размера на данъчния кредит от получател, който прекратява прилагането на касова отчетност? В чл. 104ж, ал. 6 ППЗДДС е регламентиран алгоритъма за определяне на разме...

Определяне размера на обезщетение по чл. 222, ал. 1 - за оставане без работа поради уволнение

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: На 5 май е връчено предизвестие и на 5 юни трудовият договор на работникът е прекратен поради съкращаване на щата, но от 27 май до 15 юни лицето е в отпуск поради временната неработоспособн...

Подаване на декларации образец 1 и образец 6 в НАП за 2014 г.

В бр. 2/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване огтоваря на следния въпрос: Какви промени са направени в реда за подаване на декларации образец 1 и образец 6 в НАП от началото на 2014 г.? Осигурителните правоотношения се реализират на б...

Полагане на труд 56 часа на седмица от работник с негово изрично писмено искане за период от 1 година

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Възможно ли е с негово изрично писмено искане работник да полага труд 56 часа на седмица за период от 1 година? При сумирано изчисляване на работното време по реда на чл. 142, ал. 4 от КТ ...

Право на данъчен кредит за доставчик и получател

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се определя правото на данъчен кредит, когато доставчикът и получателят прилагат касова отчетност на ДДС? На основание чл. 151г, ал. 3 ЗДДС за получателите, които прилагат спе...

Практически ситуации, при които се налага подаване на декларация по чл. 88 за промени в авансовите вноски и по чл. 87а,ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на авансови вноски

В бр. 6/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя", Анета Георгиева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Кои са най-често срещаните практически ситуации, при които се налага подаване на декларация по чл. 88 за промени в авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за пъ...

Работа надомно по реда на чл. 312 от КТ от работничка или служителка - майка на дете до 6-годишна възраст

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Майка на дете на 15 месеца работи като юрисконсулт с месторабота на 50 км от дома си. Длъжен ли е работодателят да й разреши да работи надомно по реда на чл. 312 от КТ? В съответствие с чл...

Регистрация по системата Интрастат при достигане на месечни обеми на вътреобщностни изпращания и/или придобивания

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Как фирмите, които не са регистрираните по Интрастат, следва да следят стойностите на извършваните изпращания и пристигания на стоки, подлежащи на деклариране, и какви са задължения им, ...

Срокове за произнасяне от органите по приходите в производството по административно обжалване на ревизионен акт

В бр. 5/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ваня Димитрова, данъчен адвокат отговаря на следния въпрос: Какви са сроковете за произнасяне от органите по приходите в производството по административно обжалване на ревизионен акт? Подаването на жалби, тяхното съдържание,...

Счетоводно отразяване на ваучерите за горива от земеделските производители, ползващи външни услуги за механизираните селскостопански работи

В бр. 5/2014 г на сп. „Актив”, Наталия Чернева отговаря на следния въпрос: Могат ли земеделските производители, които нямат собствена селскостопанска техника и при необходимост ползват външни услуги, да ползват намалената акцизна ставка? Как счетоводно следва да бъдат отразени ва...

Счетоводно отчитане на разходи за минерална вода, тоалетна хартия, сапун и др., предоставени от фирмата за всички работници в нея

В бр. 5/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”,Христо Досев, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Какви са особености в счетоводното отчитане на разходи за минерална вода, тоалетна хартия, сапун и др., предоставени от фирмата за всички...

Третиране по ЗДДс на рекламация на стоки от фирма осъществяваща международен превоз

В бр. 5/2014 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска транспортна фирма осъществява доставка на транспортна услуга за международен превоз по дестинацията България - Холандия, възложена й...

Удостоверяване на осигурителния стаж и осигурителния доход на самоосигуряващите се лица

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Как се удостоверяват осигурителния стаж и осигурителния доход на самоосигуряващите се лица? ТП на НОИ издава на самоосигуряващите се лица осигурителни книжки, в които се вписват осигурите...

Справочник

Адрес и електронен адрес за кореспонденция на задължените лица. Задължение за посочване на адреса за кореспонденция по ДОПК

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Нормативна уредба чл. 28, ал. 1 от ДОПК Адресът за кореспонденция е мястото (или адресът), където поначало органите по приходите осъществяват контакт със задълженото лице и връчват всички книжа по повод производствата по реда на ДОПК. За целите на...

Данъчен календар 1 - 15 юли

До 10-и юли ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга еле...

Държавен вестник в бр. 12 от 2014 г.

ДВ, бр. 47 от 06.06.2014 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения Министерски съвет Постановление № 132 от 30 май 2014 г. за изменение на Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден з...

Надзорният съвет на НОИ взе решение за осъвременяване на пенсиите от 1.07.2014 г.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ На свое заседание, проведено на 27 май 2014 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) взе решение от 1 юли 2014 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2013 г., да бъдат осъвременени с 2,7 на сто. Решението е в изпълнение на р...

НАП издава персонален идентификационен номер (ПИК) за е-достъп до услуги на Агенцията

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Над 5 милиона справки онлайн са направили клиентите на НАП, които имат персонален идентификационен номер (ПИК) за е-достъп до услуги на Агенцията. До момента в цялата страна са издадени 200 000 персонални кода, като 70% от тях са на физически лица...

Осигурителен календар за юли 2014 г.

[[table_1]]...

От 1 октомври 2014 г. в БВП ще има и оценки на скрити икономически дейности

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Оценки на скрити дейности като проституция, контрабанда и разпространение на наркотици ще се включат в изчисляването на брутния вътрешен продукт (БВП) и брутния национален доход (БНД) на България. Промените влизат в сила от 1 октомври тази година...

Справочна информация бр. 12/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 18 юни 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...