Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 7, Юли 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2014 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 199...

Коментар на експерта

Вътрешни правила за инвентаризациите

Много често на практика не се обръща необходимото внимание на инвентаризациите на активите, пасивите и собствения капитал. Причината е в ограничените нормативни изисквания и оскъдната литература в тази област. Проблемите в това отношение водят до заг...

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Последни промени в Кодекса на труда

В бр. 27 на „Държавен вестник“ от 25.03.2014 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С този закон се правят промени, свързани с нормативното уреждане на: 1. Част от предложенията на правителството от втория пакет ...

Въпроси и отговори от практиката

Възстановен корпоративен данък

Въпрос: Съгласно ревизионен акт от 2009 г. е довнесен корпоративен данък 20 000 лв., сумата е отчетена като разход и е посочена в посока увеличение на финансовия резулт в годишната данъчна декларация за 2009 г. Съгласно решение на ВАС от 2013 г. сума...

Заличаване на дружество от регистъра Булстат

Въпрос: Дружество по Закона за задълженията и договорите ще се заличава от регистър Булстат. Какви са процедурите по заличаването му, като е регистрирано по ЗДДС? Има задължения към доставчици, които няма да може да погаси, и остава салдо (как се тре...

Извършена услуга на данъчно задължено лице

Въпрос: Физическо лице съм и имам регистрирана фирма - ЕТ, която е регистрирана и по ЗДДС. В Чили ползвах лична услуга (юридическа консултация), за която ми се издаде квитанция на името на физическото лице и същата е платена по банков път от личната ...

Покупка на услуга от регистрирано по ЗДДС българско юридическо лице от доставчик от ЕС, нерегистриран за целите на ЗДДС

Въпрос: Моля да ми разясните как следва да бъде отразена в СД по ЗДДС и съответно в дневниците покупка на услуга (разработване на дизайн на сайт) от регистрирано по ЗДДС българско юридическо лице от доставчик от ЕС, нерегистриран за целите на ЗДДС. И...

Предоставен заем на църковно настоятелство

Въпрос: Фирмата ни предостави заем на църковно настоятелство. В договора е договорен срок на възстановяване и лихва за периода. Заемът не е издължен напълно и не е изплатена лихва. Кога се начислява лихвата, какви са счетоводните записвания при разли...

Продажба на акции под номиналната стойност

Въпрос: Дружество „А” притежава акции в дружество „Б”. „А” продава тези акции на трето лице под номиналната стойност. Това би ли довело до данъчна тежест при дружество „А”? Тази загуба призната ли е за данъчни цели? Отговор: Печалбата или загубата н...

Търговия със стоки между България и Гърция

Въпрос: Фирма Х, регистрирана по ДДС в България, се занимава с търговия на стоки. Отскоро иска да развива дейността си извън България - в Гърция. За целите наема склад в Гърция и ще транспортира стоката от България до склада в Гърция. Там ще има поср...

Писма и указания

№ М-24-31-90 от 03.02.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на олющен лимец по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) след 01.01.2014 г.

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-31-90/03.12.2013 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е производител на лимец. Същият се добива с обвивка и се нарича неолющен лимец, който представлява лимец за посев. За да се...

№ М-26-О-65 ОТ 21.01.2014 г. ОТНОСНО: Попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ за служител в неплатен отпуск

В писмото е посочено, че на основание чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) считано от 16 септември 2013 г. служител е в неплатен отпуск за един ден. Поставен е въпрос как следва да бъде попълнена коректно декларация образец № 1 „Данни за осигурено...

Решения на съдилища

Решение № 6790 от 21.05.2014 г. по адм. дело № 13219/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС ведно с лихва. Ревизираното дружество получател не е отразило процесните фактури в дневниците си за покупките и в справките-декларации, фактурите не са отразени в счетоводните му регистри и във връзка...

Решение № 6820 от 21.05.2014 г. по адм. дело № 10556/2013 г.

Предмет на спора e отказано възстановяване на недължимо внесен данък върху добавената стойност ведно с начислена лихва за забава. Независимо че в уводната част на акта органът по приходите се е позовал на второто подадено от жалбоподателя искане, то...

Решение № 6928 от 22.05.2014 г. по адм. дело № 13233/2013 г.

Предмет на спора са установени в тежест на едноличен търговец допълнителни задължения за ДДС ведно със закъснителна лихва за данъчни периоди от септември 2010 г. до юли 2011 г. За възникване на правото на приспадане на данъчен кредит за доставките н...

Решение № 6947 от 23.05.2014 г. по адм. дело № 13957/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и допълнително установен корпоративен данък за 2010 г. и 2011 г. ведно със съответните лихви. Данните за укрити приходи по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК представляват основание за провеждане...

Решение № 6961 от 26.05.2014 г. по адм. дело № 11830/2012 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди февруари, март, април 2010 г., извършено увеличение на финансовия резултат за 2008 г. и 2009 г. и определен корпоративен данък за внасяне ведно с начислени лихви. ...

Решение № 7064 от 27.05.2014 г. по адм. дело № 9791/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 65, ал. 4, т. 4 във вр. с чл. 6 от ЗДДС (отм.) по фактура от 12.12.2006 г., издадена от ООД, с мотиви за липса на реална доставка на технологична дървесина, както и оп...

Решение № 7182 от 28.05.2014 г. по адм. дело № 16738/2013 г.

Предмет на спора са установен ДДС за внасяне ведно с лихви и непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕООД. Признаването на правото на приспадане на данъчен кредит е обусловено от осъществяването на регламентирания в ...

Решение № 7264 от 29.05.2014 г. по адм. дело № 11744/2013 г.

Предмет на спора е отказаното право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕООД за данъчни периоди март – май 2010 г. Наличието на кумулативните условия за възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит по смисъ...

Решение № 7476 от 03.06.2014 г. по адм. дело № 15717/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗКПО ведно с лихви, както и отказано на дружеството преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО за 2011 г. и преобразуван счетоводен финансов резултат, увеличен на основание чл. 78 от ЗКПО. Съ...

Решение № 7567 от 04.06.2014 г. по адм. дело № 12404/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) (отм.) за 2004 г. и 2005 г. и съответните лихви. За определяне на пазарна цена на закупените от ревизираното лице и съпругата му недвижими...

Решение №146 от 07.11.2013 г. по т.д. №1041/2012 г., ТК, I т.о.

Предмет на иска по чл. 517, ал. 3, пр. 2 ГПК е прекратяване на търговското дружество и процесу­ална предпоставка за предявяването му е наличието на висящо изпълни­телно производство, по което ищецът има качество на взискател, а търговс­кото дружество...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 27.06.2014 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 42 до бр. 43 от 2014 г.

ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социал...