Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 7, Юли 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2014 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 ап...

Коментар на експерта

Вътрешни правила за инвентаризациите

Много често на практика не се обръща необходимото внимание на инвентаризациите на активите, пасивите и собствения капитал. Причината е в ограничените нормативни изисквания и оскъдната литература в тази област. Проблемите в това отношение водят до загуби за предприятията. Затова е...

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб строеж. Дружеството издава прото...

Последни промени в Кодекса на труда

В бр. 27 на „Държавен вестник“ от 25.03.2014 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С този закон се правят промени, свързани с нормативното уреждане на: 1. Част от предложенията на правителството от втория пакет от мерки за намаляване на регу...

Въпроси и отговори от практиката

Възстановен корпоративен данък

Въпрос: Съгласно ревизионен акт от 2009 г. е довнесен корпоративен данък 20 000 лв., сумата е отчетена като разход и е посочена в посока увеличение на финансовия резулт в годишната данъчна декларация за 2009 г. Съгласно решение на ВАС от 2013 г. сумата е възстановена, отчетена е ...

Заличаване на дружество от регистъра Булстат

Въпрос: Дружество по Закона за задълженията и договорите ще се заличава от регистър Булстат. Какви са процедурите по заличаването му, като е регистрирано по ЗДДС? Има задължения към доставчици, които няма да може да погаси, и остава салдо (как се третира това по ЗКПО)? Дружествот...

Извършена услуга на данъчно задължено лице

Въпрос: Физическо лице съм и имам регистрирана фирма - ЕТ, която е регистрирана и по ЗДДС. В Чили ползвах лична услуга (юридическа консултация), за която ми се издаде квитанция на името на физическото лице и същата е платена по банков път от личната ми банкова сметка.Тъй като дан...

Покупка на услуга от регистрирано по ЗДДС българско юридическо лице от доставчик от ЕС, нерегистриран за целите на ЗДДС

Въпрос: Моля да ми разясните как следва да бъде отразена в СД по ЗДДС и съответно в дневниците покупка на услуга (разработване на дизайн на сайт) от регистрирано по ЗДДС българско юридическо лице от доставчик от ЕС, нерегистриран за целите на ЗДДС. Издава ли се протокол за самона...

Предоставен заем на църковно настоятелство

Въпрос: Фирмата ни предостави заем на църковно настоятелство. В договора е договорен срок на възстановяване и лихва за периода. Заемът не е издължен напълно и не е изплатена лихва. Кога се начислява лихвата, какви са счетоводните записвания при различните варианти (изплащане/неиз...

Продажба на акции под номиналната стойност

Въпрос: Дружество „А” притежава акции в дружество „Б”. „А” продава тези акции на трето лице под номиналната стойност. Това би ли довело до данъчна тежест при дружество „А”? Тази загуба призната ли е за данъчни цели? Отговор: Печалбата или загубата няма да зависи от номиналната с...

Търговия със стоки между България и Гърция

Въпрос: Фирма Х, регистрирана по ДДС в България, се занимава с търговия на стоки. Отскоро иска да развива дейността си извън България - в Гърция. За целите наема склад в Гърция и ще транспортира стоката от България до склада в Гърция. Там ще има посредник/комисионер - незадължено...

Писма и указания

№ М-24-31-90 от 03.02.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на олющен лимец по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) след 01.01.2014 г.

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-31-90/03.12.2013 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е производител на лимец. Същият се добива с обвивка и се нарича неолющен лимец, който представлява лимец за посев. За да се продава за консумация, лимецъ...

№ М-26-О-65 ОТ 21.01.2014 г. ОТНОСНО: Попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ за служител в неплатен отпуск

В писмото е посочено, че на основание чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) считано от 16 септември 2013 г. служител е в неплатен отпуск за един ден. Поставен е въпрос как следва да бъде попълнена коректно декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“, приложение № 1 към Н...

Решения на съдилища

Решение № 6790 от 21.05.2014 г. по адм. дело № 13219/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС ведно с лихва. Ревизираното дружество получател не е отразило процесните фактури в дневниците си за покупките и в справките-декларации, фактурите не са отразени в счетоводните му регистри и във връзка с реализацията на получените ...

Решение № 6820 от 21.05.2014 г. по адм. дело № 10556/2013 г.

Предмет на спора e отказано възстановяване на недължимо внесен данък върху добавената стойност ведно с начислена лихва за забава. Независимо че в уводната част на акта органът по приходите се е позовал на второто подадено от жалбоподателя искане, това обстоятелство само по себе ...

Решение № 6928 от 22.05.2014 г. по адм. дело № 13233/2013 г.

Предмет на спора са установени в тежест на едноличен търговец допълнителни задължения за ДДС ведно със закъснителна лихва за данъчни периоди от септември 2010 г. до юли 2011 г. За възникване на правото на приспадане на данъчен кредит за доставките на стоки е необходимо претендир...

Решение № 6947 от 23.05.2014 г. по адм. дело № 13957/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и допълнително установен корпоративен данък за 2010 г. и 2011 г. ведно със съответните лихви. Данните за укрити приходи по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК представляват основание за провеждане на ревизията при особени случ...

Решение № 6961 от 26.05.2014 г. по адм. дело № 11830/2012 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди февруари, март, април 2010 г., извършено увеличение на финансовия резултат за 2008 г. и 2009 г. и определен корпоративен данък за внасяне ведно с начислени лихви. Според разпоредбата на чл. 182...

Решение № 7064 от 27.05.2014 г. по адм. дело № 9791/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 65, ал. 4, т. 4 във вр. с чл. 6 от ЗДДС (отм.) по фактура от 12.12.2006 г., издадена от ООД, с мотиви за липса на реална доставка на технологична дървесина, както и определено задължение за ДДС на ...

Решение № 7182 от 28.05.2014 г. по адм. дело № 16738/2013 г.

Предмет на спора са установен ДДС за внасяне ведно с лихви и непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕООД. Признаването на правото на приспадане на данъчен кредит е обусловено от осъществяването на регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав,...

Решение № 7264 от 29.05.2014 г. по адм. дело № 11744/2013 г.

Предмет на спора е отказаното право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕООД за данъчни периоди март – май 2010 г. Наличието на кумулативните условия за възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на чл. 69 и сл. от ЗДДС, ре...

Решение № 7476 от 03.06.2014 г. по адм. дело № 15717/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗКПО ведно с лихви, както и отказано на дружеството преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО за 2011 г. и преобразуван счетоводен финансов резултат, увеличен на основание чл. 78 от ЗКПО. Съгласно разпоредбата на чл. 166...

Решение № 7567 от 04.06.2014 г. по адм. дело № 12404/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) (отм.) за 2004 г. и 2005 г. и съответните лихви. За определяне на пазарна цена на закупените от ревизираното лице и съпругата му недвижими имоти, като е изходил от лега...

Решение №146 от 07.11.2013 г. по т.д. №1041/2012 г., ТК, I т.о.

Предмет на иска по чл. 517, ал. 3, пр. 2 ГПК е прекратяване на търговското дружество и процесу­ална предпоставка за предявяването му е наличието на висящо изпълни­телно производство, по което ищецът има качество на взискател, а търговс­кото дружество - на трето задълже­но лице по...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 27.06.2014 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и 127 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 42 до бр. 43 от 2014 г.

ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Е...