Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 28, 21 - 27 юли 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 21 - 27 юли 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 28/2014 г.

ДВ, бр. 57 от 11.07.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 180 от 3.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни р...

Наследствени пенсии

В случай на фатален край наследниците на починалото лице имат право да поискат отпускане на наследствена пенсия, ако отговарят на точно определени законови условия. Правото на лицата на наследствена пенсия е регламентирано в Кодекса за социално осигуряване, а условията и редът за...

Въпроси и отговори

Данъчно облагане и осигуряване на едноличен търговец, възложил управлението на предприятието си на прокурист

Едноличен търговец е прехвърлил управлението на търговското си предприятие на прокурист. Той притежава необходимата квалификация и иска да работи в собствената си фирма като счетоводител и да извършва счетоводни услуги и на други фирми. Управлението на предприятието си е прехвърл...

Допълнително споразумение при промяна на длъжностната характеристика

В съответствие с НКПД 2011 е променено наименованието на длъжността и е изготвена нова длъжностна характеристика. Как да постъпи работодателят, ако служителят откаже да подпише новата длъжностна характеристика? Наименованията на длъжностите в предприятието трябва възможно максим...

Допълнителното възнаграждение, включено в основното

Има ли работодателят право да задължава служител да подпише трудов договор, в който е предвидено условие, че допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит е включено в основната заплата? В съответствие с чл. 66, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда странит...

Задължения на работодателя при определянето на данъка върху доходите по трудови правоотношения по ЗДДФЛ

Работодателите са данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), тъй като са задължени да удържат и внасят данъците върху доходите по трудови правоотношения, подлежащи на облагане по реда на този закон. По смисъл...

Консервиране на амортизируеми ДМА

Фирма е собственик на сграда, която до края на 2012 г. се дава под наем. От 2013 г. наемът е прекратен. От 2013 г. започва ремонт и подобрение на цялата сграда. Целта е след ремонта сградата пак да се пусне под наем или да с използва за целите на фирмата. Трябва ли през този пери...

Облагане на дейността по интернет маркетинг

Касае се за лице, местно за РБългария, което развива търговска дейност в областта на интернет маркетинга. Лицето се явява посредник между рекламни фирми и лица, които реализират интернет аудитория. Рекламните фирми му плащат, а той си удържа някакъв процент и плаща от своя страна...

Отчитане на трудовия стаж, придобит преди и след 01.07.2007 г.

Трябва ли да се зачете целият трудов стаж, придобит преди 01.07.2007 г., и след това само този по специалността, или се отчита само стажът по специалността, независимо кога е придобит? Наредбата за структурата и организацията на работната заплата влезе в сила от 01.07.2007 г. С ...

В пресата за вас

Възможност за вписване в ТР на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

В бр. 122 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените в Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър. Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване ...

Договорът за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Поля Голева ра­зяснява договора за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки. Основните моменти на договора за подизпълнение по ЗОП се съдържат освен в неговата дефиниция и в правната му уредба и в ...

Признаване на печалба при първоначално признаване на финансови активи и пасиви

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за признаване на печалба при първоначално признаване на финансови активи и пасиви. Пример: Търговска банка издава самостоятелна кол-опция за акции (акции на емитент “X” АД) на к...

Промени в Кодекса на труда

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Теодора Дичева, директор на Дирекция “Трудови и служебни правоотношения и правно осигуряване” в ИА “ГИТ”, разглежда последните промени в КТ. Съгласно разпоредбата на чл. 404, ал. 1, т. 10 КТ контролните органи на инспекцията по труда дава...

Първоначална оценка на ДМА

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Акционерно дружество “Пролет” АД закупи три апартамента в София, за които е подадена данъчна декларация в район “Възраждане - съгласно изискванията на ЗМДТ. Въпросът ни е как да бъдат за...

Третиране на доставки с местоизпълнение извън територията на страната

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско дружество закупува шапки от Виетнам, но те се изпращат директно от Виетнам към други страни от ЕС или до страни извън Европейския съюз. Клиентите са както физически лица, така и дружества. Българското ...

Справочник

Вътреобщностна търговия

Национална агенция за приходите Раздел 1. Общи понятия 1.1. Какво представлява Общият пазар на ЕС? Общият пазар е термин, който се използва от м. януари 1993 година за описание на търговията между държавите членки. 1.2. Каква е територията на Общия пазар на ЕС за целите на ДДС? ...

Специален режим за касова отчетност на ДДС

Национална агенция за приходите Глава седемнадесета “а” от ЗДДС урежда специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност, наричан по-нататък “специален режим”. Специалният режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност има за цел да подпомогне ...

Справочна информация бр. 28/2014

Централни валутни курсове за периода 14.07.2014 г. - 18.07.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...