Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 28, 21 - 27 юли 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 21 - 27 юли 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 28/2014 г.

ДВ, бр. 57 от 11.07.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 180 от 3.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за ...

Наследствени пенсии

В случай на фатален край наследниците на починалото лице имат право да поискат отпускане на наследствена пенсия, ако отговарят на точно определени законови условия. Правото на лицата на наследствена пенсия е регламентирано в Кодекса за социално осигу...

Въпроси и отговори

Данъчно облагане и осигуряване на едноличен търговец, възложил управлението на предприятието си на прокурист

Едноличен търговец е прехвърлил управлението на търговското си предприятие на прокурист. Той притежава необходимата квалификация и иска да работи в собствената си фирма като счетоводител и да извършва счетоводни услуги и на други фирми. Управлението ...

Допълнително споразумение при промяна на длъжностната характеристика

В съответствие с НКПД 2011 е променено наименованието на длъжността и е изготвена нова длъжностна характеристика. Как да постъпи работодателят, ако служителят откаже да подпише новата длъжностна характеристика? Наименованията на длъжностите в предпр...

Допълнителното възнаграждение, включено в основното

Има ли работодателят право да задължава служител да подпише трудов договор, в който е предвидено условие, че допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит е включено в основната заплата? В съответствие с чл. 66, ал. 1, т....

Задължения на работодателя при определянето на данъка върху доходите по трудови правоотношения по ЗДДФЛ

Работодателите са данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), тъй като са задължени да удържат и внасят данъците върху доходите по трудови правоотношения, подлежащи на облагане по...

Консервиране на амортизируеми ДМА

Фирма е собственик на сграда, която до края на 2012 г. се дава под наем. От 2013 г. наемът е прекратен. От 2013 г. започва ремонт и подобрение на цялата сграда. Целта е след ремонта сградата пак да се пусне под наем или да с използва за целите на фир...

Облагане на дейността по интернет маркетинг

Касае се за лице, местно за РБългария, което развива търговска дейност в областта на интернет маркетинга. Лицето се явява посредник между рекламни фирми и лица, които реализират интернет аудитория. Рекламните фирми му плащат, а той си удържа някакъв ...

Отчитане на трудовия стаж, придобит преди и след 01.07.2007 г.

Трябва ли да се зачете целият трудов стаж, придобит преди 01.07.2007 г., и след това само този по специалността, или се отчита само стажът по специалността, независимо кога е придобит? Наредбата за структурата и организацията на работната заплата вл...

В пресата за вас

Възможност за вписване в ТР на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

В бр. 122 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените в Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър. Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14 февруари 2...

Договорът за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Поля Голева ра­зяснява договора за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки. Основните моменти на договора за подизпълнение по ЗОП се съдържат освен в неговата дефиниц...

Признаване на печалба при първоначално признаване на финансови активи и пасиви

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за признаване на печалба при първоначално признаване на финансови активи и пасиви. Пример: Търговска банка издава самостоятелна кол-опция за акции ...

Промени в Кодекса на труда

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Теодора Дичева, директор на Дирекция “Трудови и служебни правоотношения и правно осигуряване” в ИА “ГИТ”, разглежда последните промени в КТ. Съгласно разпоредбата на чл. 404, ал. 1, т. 10 КТ контролните орган...

Първоначална оценка на ДМА

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Акционерно дружество “Пролет” АД закупи три апартамента в София, за които е подадена данъчна декларация в район “Възраждане - съгласно изискванията на ЗМДТ....

Третиране на доставки с местоизпълнение извън територията на страната

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско дружество закупува шапки от Виетнам, но те се изпращат директно от Виетнам към други страни от ЕС или до страни извън Европейския съюз. Клиентите са както физически лица, ...

Справочник

Вътреобщностна търговия

Национална агенция за приходите Раздел 1. Общи понятия 1.1. Какво представлява Общият пазар на ЕС? Общият пазар е термин, който се използва от м. януари 1993 година за описание на търговията между държавите членки. 1.2. Каква е територията на Общия ...

Специален режим за касова отчетност на ДДС

Национална агенция за приходите Глава седемнадесета “а” от ЗДДС урежда специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност, наричан по-нататък “специален режим”. Специалният режим за касова отчетност на данък върху добавената стой...

Справочна информация бр. 28/2014

Централни валутни курсове за периода 14.07.2014 г. - 18.07.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...