Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 18, 16 - 30 септември 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2014 г.
Писма и указания

№ 3-1111 от 08.07.2014 г. ОТНОСНО: Период на упражняване на право на приспадане на данъчен кредит съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството притежава фактура за доставка на пшеница с дата на издаване 02.07.2013 г. По посочената фактура не е упражнено право на приспадане на данъчен кредит, защото зърното е на склад за преработка. Към запитването е приложена фактурата, плате...

№ 3-1617 от 02.07.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по транспорт на пътници

Според изложеното в запитването СД „А” е регистрирано по ЗДДС лице с основна дейност - превоз на пътници в страната и в чужбина. Същото притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници. Във връзка с горното са поставени следните въпроси: 1. При извършване на услу...

№ 3-1658 от 08.07.2014 г. ОТНОСНО: Грешно нареден паричен превод от „С” ЕООД към „А„ ООД

Според изложеното в запитването „С” ЕООД погрешно е извършил паричен превод на 16.06.2014 г. за сумата … лв. по сметката на „А” ООД. Преводът е за плащане на задължения по фактури с № 0001/27.05.2014 г. и № 0002/30.05.2014 г., издадени от „Б” ООД. Погрешно е избран запаметеният в...

№ 61-123 от 14.07.2014 г. ОТНОСНО: При командироване работникът или служи­телят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари. Дневни пари се дължат при командироване в друго населено място, извън мястото на постоянната му работа. Ако в трудовия договор на лицата не е определено конкретно място на работа, на тези лица не следва да се изплащат днев­ни пари. Държавният служител получава пътни, дневни и квартирни пари при усло­вията, по реда и в размерите, предвидени в нормативните актове за работещите по трудови правоотношения.

Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ), трудови­ят договор съдържа данни за страните и определя мястото на работа. За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, до­колкото друго не е уговорено или не следва от харак...

№ 91-01-119 от 22.04.2013 г. ОТНОСНО: Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

УКАЗАНИЕ С Постановление № 79 на МС от 29 март 2013 г. са направени изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Постановлението е обнародвано в ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г...

№ 96-00-162 от 10.07.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи по реда на ЗКПО във връзка с извършване транспортна дейност

В запитването е посочено, че дружество има основен предмет на дейност товарен автомобилен транспорт и притежава лиценз. При извършване на услуги за превоз на стоки предприятието прави разходи в трети страни и в държави - членки на ЕС. Такива са разходи за гориво и смазочни матери...

№ 96-00-281 от 04.07.2014 г. ОТНОСНО: Получен отказ за издаване на удостоверение съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.

Според изложеното в запитването, представляваното от вас дружество е сключило договор с австрийска фирма за предоставяне на персонал (шофьори) за работа на територията на Австрия. В изпълнение на договора сте назначили и командировали в Австрия трима работника, за които от датата...

№ 96-00-284 от 07.07.2014 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за лица, изпратени на работа в Грузия от български работодател

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас дружество обслужва счетоводно фирма „Е” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ……….., която е с основна дейност в България, но ще извършва строителна дейност в Грузия. Работниците ще бъдат командировани да работят на об...

№ М-26-00-51 от 17.06.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

В писмото е посочено, че на ваш служител, считано от 11 юни 2013 г. е прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ). Подадена е декларация образец № 1 за периода от 01.06.2013 г. до 10.06.2013 г. с код за корекция „0“ и с код за ви...

Анотации

Вътрешно заместване или съвместителство

В бр. 16/2014 г.на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Главен счетоводител съм и от 1 до 31 юли включително, съгласно заповед на директора ще го замествам. Съгласно КТ трябва освен своето трудово възнаграждение да получа и определена сума от н...

Данък за доходи от наем на чуждестранно лице

В бр. 5/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Българка е омъжена за грък и живее в Гърция. През 2013 г. семейството купува апартамент в България. През 2014 г. го отдават под наем на младо семейство, а наема се превежда чрез пълномощник в Гъ...

Извършване на посредничеството от туроператора

В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Идва пътуващо лице, което желае да му резервираме само самолетен билет за друга държава, който билет ние закупуваме от друг доставчик. На нашето лице издаваме фактура за самолетен билет ...

Изчисляване на неплатения отпуск по чл. 167а от КТ

В бр. 12/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: На колко дни е равен един месец при отчитане на неплатения отпуск по чл. 167а от КТ? До коя дата включително ще продължи едномесечен отпуск с начало 15 май? Неплатеният отпуск по чл. 167а...

Изчисляване на осигурителен стаж за пенсиониране

В бр. 6/2014 г. на сп. „Данъчна практика”,Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Преди години бях безработен и ми си полагаше обезщетение за 11 месеца. Предложиха ми възможност да ми изплатят цялото обезщетение наведнъж, ако се регистрирам като свобод...

Неиздаването на фактура от гледна точка на ЗДДС

В бр. 14/2014 г. на в. „Актив”, Георги Пектов, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Фирма, занимаваща се с отдаване на офиси под наем е част от група от предприятия. За наемите не се издават фактури по разпореждане на собственика. Това правилно ли е, имат ли право данъ...

Нова ал. 2 към чл. 37 от ЗКПО

В бр. 7-8/2014 г. на сп. Актив, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния върос: Каква е ролята на създадената нова ал. 2 към чл. 37 от ЗКПО? Със създаването на ал. 2 към чл. 37 от ЗКПО, се осигурява по-ясно и изрично дефиниране на основополагащия принцип на данъчно...

Осигуряване на членове на ЮЛНЦ

В бр. 14/2014 г на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Фондация е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел и е вписана в Централния регистър. Дейността й е доброволческа с образователна, хуманитарна и идеална цел. Чл...

Отписването на задължения при ликвидация

В бр. 7/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: На 13.05.2014 г. е подадено заявление в НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК за откриване на процедура по ликвидация на ООД. Вписването в търговския регистъ...

Отразяване на комисиона на посредника в дневниците по ДДС

В бр. 5/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Фирмата ни е българска и е регистрирана по ДДС. Изграждаме обект в България и оборудването е доставено от немска фирма, която издава фактура на името на фирмата, чийто обект изграждаме. За оказа...

Отчитане на разходите за наем на недвижимия имот към чуждестранното ФЛ

В бр. 16/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: На основание сключен договор с предмет наемане на недвижим имот в Гърция, между българско юридическо лице ЕООД и физическо лице гръцки гражданин, ползваме недвижимия имот за времето от м...

Оформяне на трудовата книжка при трудов договор по чл. 114 от КТ

В бр. 12/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Как се оформя трудовата книжка при трудов договор по чл. 114 от КТ? Такъв трудов договор (по чл. 114 КТ) има всички характеристики на редовен трудов договор, в това число и съдържанието, ...

Писмено уведомление по ЗКПО за открита счетоводна грешка

В бр. 8/2014 г.сп. „Форум на счетоводителя”, Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: ЕООД има основна дейност изработка на софтуерни продукти/проекти. Дружеството е формирало финансов резултат за 2011 г. данъчна загуба в размер на 12 000 000 лв. Загубата е и...

Платен годишен отпуск при работа по два трудови договора

В бр. 8/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се ползва платен годишен отпуск от работници и служители, които работят по два трудови договора? Работниците и служителите, които са сключили втори трудов договор със същия ...

Правата на държавните служители

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Скоро постъпих на държавна служба. Бихте ли разяснили какви са правата на държавните служители? Има ли разлика за работещите по трудов договор и по служебно правоотношение в държавната администрац...

Счетоводни записвания за временната данъчна разлика

В бр. 7-8/2014 г. сп. „ Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: В предприятие А към 31.12.2014 г.има следната информация: а) През 2014 г. изтичат 5 години от момента, когато вземане от клиент В е станало изискуемо. Вземането е с отчетна стойност в р...

Счетоводно отчитане на разходите за подобрения на наети активи

В бр. 6/2014 г. на сп. „Счетоводство +”,д-р Бойка Брезоева, д.е.с.,регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: За данъчни цели разходите за подобрения на наети активи се третират като нематериален актив, който се отнася в категория IV с годишна данъчна амортизационна норма не...

Трудов стаж при дисциплинарно уволнение

В бр. 11/2014 г.,на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Губи ли служителят трудовият си стаж в предприятието, от което е уволнен дисциплинарно? В съответствие с чл. 351, ал. 1 от КТ, за трудов стаж се зачита времето, през което работникът или с...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 октомври

До 10-и октомври ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друг...

Държавен вестник в бр. 18 от 2014 г.

ДВ, бр. 70, от 22.8.2014 г. Министерски съвет Постановление № 250 от 15 август 2014 г. за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата им...

НАП и БАБХ започват масови проверки на пазарите и тържищата

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ НАП и Българската агенция по безопасност на храните започват масови проверки на търговията с плодове и зеленчуци и храни от животински произход. Това гласи съвместна заповед на министъра на финансите и министъра на земеделието и храните. Проверкит...

НАП ще подобрява актовете си за отказ на ДДС за автомобили

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Националната агенция по приходите ще предприемe мерки за това актовете, свърза­ни с ДДС на автомобили, да не падат в съда. За да се уеднакви практиката на служители­те на агенцията е издадено указание на изпълнителния директор на агенцията Бойко А...

Осигурителен календар за октомври 2014 г.

[[table_1]]...

От 1 юли се осъвременяват пенсиите отпуснати до 31 декември на предходната година

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Нормата на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), изменена от 01.01.2014 г., предвижда пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурит...

Софтуер на Агенция „Митници” и НАП следи за опити за измами с горива

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Опитите за измами с горива автоматично ще бъдат засичани едновременно и в реално време от информационните системи на Агенция „Митници“ и НАП. Системата за контрол на горивата беше въведена през тази година с цел да се следи движението на всички го...

Справочна информация бр. 18/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 август - 8 септември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...

Срок за извършване на ревизията и продължаване на срока

Национална агенция за приходите Нормативна уредба чл. 114 и чл. 115 ДОПК І. Срок за извършване на ревизията Срокът за извършване на ревизията е до три месеца – чл. 114, ал. 1 от ДОПК. С отмяната на чл. 114, ал. 3 от ДОПК (обн., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., в сила от 01.01....