Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 35, 6 - 12 октомври 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 6 - 12 октомври 2014 г.
Законодателство

Договорът за заем според ЗЗД и ТЗ

Общият ред за сключване на договори за предоставяне на парични средства назаем и породените от тях облигационни взаимоотношения са уредени нормативно в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). В съответствие с чл. 240, ал. 1 от закона с договора за заем заемодателят предава на ...

Държавен вестник бр. 35/2014 г.

ДВ, бр. 76 от 12.09.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 270 от 4.09.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Кресна за 2014 г. за преместването на паметника на цар Самуил в гр. Кресна. 2. Постановление № 271 от 4.09.2014 г. за одобряване на ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 35

Дело C‑3/09, решение от 18 март 2010 г. страни: Erotic Center BVBA срещу Belgische Staat Предмет на спора е правото на намалена ставка при частна прожекция на филм. В своето решение Съ­дът на ЕО, като приема, че понятието “входен билет за кино”, съдържащо се в категория 7, ...

Издаване на фактура при продажба на недвижим имот

При продажба на апартамент купувачите по нотариален акт са двама - баща и син. Продажната цена на апартамента идва от бащата. Как следва да се фактурира сделката? Да се издаде фактура само на бащата или и на двамата пропорционално? Съгласно изискванията на ЗДДС всяко данъчно зад...

Отчитане на ипотечен кредит

Отпуснат е дългосрочен ипотечен кредит, с който е закупен ДМА през м. 11.2013 г. Не е осчетоводен, нито е заведен ДМА. През м. 12.2013 г. е погасена само лихвата в размер на 152,39 лв., за главницата има един месец гратисен период. Кредитът е 25 000 лв. Цената на ДМА по нотариале...

Прекратяване на трудов договор през срока на изпитване

Работник е назначен по трудов договор със срок на изпитване в полза на работодателя. В срока на изпитване работникът иска да бъде освободен по чл. 327, ал. 1, т. 3 от КТ с обезщетение по чл. 221 от КТ с мотив, че обучението му продължава дълго, а той не започва договорената работ...

Признаване на приход от продажба на актив за счетоводни и данъчни цели

ЕТ има собствена земя 1400 дка. Собственикът иска да ги прехвърли на дъщеря си - физическо лице. По какъв начин от счетоводна гледна точка трябва да стане - чрез дарение или чрез покупко-продажба? Притесненията ми са, че ако е покупко-продажба, сумата е много голяма, дъщерята ням...

Счетоводно и данъчно отчитане покупката на апартамент от физическо лице

Собственикът на фирмата ще закупи апартамент, който ще ползва като офис за фирмата, от физическо лице. Продавачът не издава фактури. Моля да ме консултирате на основание на какъв документ да осчетоводя апартамента като офис и трябва ли задължително да мине през дневника по ДДС ка...

Трудов договор за допълнителен труд при същия работодател

Предстои започването на допълнителна дейност в нашето предприятие. За изпълнението й не са предвидени отделни длъжности по щатното разписание. Някои от работниците и служителите желаят да полагат допълнителен труд след работното им време. В тази връзка моля да поясните законно ли...

В пресата за вас

Елементи на коносамента

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Радомир Медникаров, юрист, посочва елементите на коносамента. В чл. 110 от Кодекса за търговско корабоплаване се съдържат елементите на коносамента: а) Наименование на превозвачите - индивидуализира се отговорността на п...

Защитена ли е бременна работничка при завръщане на титуляря

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Величка Микова, юрист, разглежда казуса: Имаме работничка, която е назначена по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда за заместване на отсъстващ работник. Преди известно време тя ни уведоми с медицински документ, че е бременна в четвърти...

Изваждане на имуществото от предприятието на ЕТ

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за използване на личното имущество в предприятието на едноличния търговец. Възможно е вещта да бъде изключена от имуществото на пред­приятието по решение на неговия собственик -...

Попълване на декларацията по чл. 14 ЗМДТ за недвижими имоти в режим на съсобственост

За електронното списание за данъци “danatsi.tita” Златка Мицова, данъчен консултант, разглежда казуса: Трябва ли в декларацията по чл. 14 ЗМДТ да се посочват идеалните части, ако в нотариалния акт е записана площ на имота 100 кв.м ведно с 11,5%, равняващи се на 24,1 кв. м, заедно...

Продажба на търговско предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на въпроса: С какви счетоводни записвания се отчита продажбата на търговско предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон? В практиката случаите на такива сделки не са рядко явление. ...

Продължаване на процедурата по европейската патентна заявка

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Собственост и право” Николай Дунчев, адвокат, разяснява продължаването на процедурата по европейската патентна заявка. Този инструмент не е познат в националното ни законодателство в този му вид. Продължаването се постановява по писмено искане в срок о...

Справочник

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 35/2014

Въпрос: Съгласно Наредба № 7/15.08.2005 г., чл. 9, ал. 1 и 2 работодателят длъжен ли е да осигурява на работещите с видеодисплеи прегледи и очила, при положение че мониторите са LCD? Отговор: Съгласно чл. 9 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване ...

Данъчни временни разлики от последващи оценки и от отписване на вземания

С разпоредбата на чл. 37 от ЗКПО се регламентира специфичен ред за признаване на непризнатите по реда на чл. 34 приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания. [[table_1]] Ето и възможните хипотези със съответното данъчно третиране: [[table_2]]...

Непризнати разходи и приходи от липси и брак

1. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ОТ ЛИПСИ И БРАК 1.1. Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи: Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗКПО счетоводните разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи не се признават за данъчни цели, с изключение на произтичащите от непреодолима сила....

Справочна информация бр. 35/2014

Централни валутни курсове за периода 29.09.2014 г. - 03.10.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...