Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 35, 6 - 12 октомври 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 6 - 12 октомври 2014 г.
Законодателство

Договорът за заем според ЗЗД и ТЗ

Общият ред за сключване на договори за предоставяне на парични средства назаем и породените от тях облигационни взаимоотношения са уредени нормативно в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). В съответствие с чл. 240, ал. 1 от закона с договора за...

Държавен вестник бр. 35/2014 г.

ДВ, бр. 76 от 12.09.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 270 от 4.09.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Кресна за 2014 г. за преместването на паметника на цар Самуил в гр. Кресна. 2. Постановление № 271 от ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 35

Дело C‑3/09, решение от 18 март 2010 г. страни: Erotic Center BVBA срещу Belgische Staat Предмет на спора е правото на намалена ставка при частна прожекция на филм. В своето решение Съ­дът на ЕО, като приема, че понятието “входен билет за кино”...

Издаване на фактура при продажба на недвижим имот

При продажба на апартамент купувачите по нотариален акт са двама - баща и син. Продажната цена на апартамента идва от бащата. Как следва да се фактурира сделката? Да се издаде фактура само на бащата или и на двамата пропорционално? Съгласно изискван...

Отчитане на ипотечен кредит

Отпуснат е дългосрочен ипотечен кредит, с който е закупен ДМА през м. 11.2013 г. Не е осчетоводен, нито е заведен ДМА. През м. 12.2013 г. е погасена само лихвата в размер на 152,39 лв., за главницата има един месец гратисен период. Кредитът е 25 000 ...

Прекратяване на трудов договор през срока на изпитване

Работник е назначен по трудов договор със срок на изпитване в полза на работодателя. В срока на изпитване работникът иска да бъде освободен по чл. 327, ал. 1, т. 3 от КТ с обезщетение по чл. 221 от КТ с мотив, че обучението му продължава дълго, а той...

Признаване на приход от продажба на актив за счетоводни и данъчни цели

ЕТ има собствена земя 1400 дка. Собственикът иска да ги прехвърли на дъщеря си - физическо лице. По какъв начин от счетоводна гледна точка трябва да стане - чрез дарение или чрез покупко-продажба? Притесненията ми са, че ако е покупко-продажба, сумат...

Счетоводно и данъчно отчитане покупката на апартамент от физическо лице

Собственикът на фирмата ще закупи апартамент, който ще ползва като офис за фирмата, от физическо лице. Продавачът не издава фактури. Моля да ме консултирате на основание на какъв документ да осчетоводя апартамента като офис и трябва ли задължително д...

Трудов договор за допълнителен труд при същия работодател

Предстои започването на допълнителна дейност в нашето предприятие. За изпълнението й не са предвидени отделни длъжности по щатното разписание. Някои от работниците и служителите желаят да полагат допълнителен труд след работното им време. В тази връз...

В пресата за вас

Елементи на коносамента

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Радомир Медникаров, юрист, посочва елементите на коносамента. В чл. 110 от Кодекса за търговско корабоплаване се съдържат елементите на коносамента: а) Наименование на превозвачите - индивид...

Защитена ли е бременна работничка при завръщане на титуляря

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Величка Микова, юрист, разглежда казуса: Имаме работничка, която е назначена по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда за заместване на отсъстващ работник. Преди известно време тя ни уведоми с медицински доку...

Изваждане на имуществото от предприятието на ЕТ

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за използване на личното имущество в предприятието на едноличния търговец. Възможно е вещта да бъде изключена от имуществото на пред­приятието по р...

Попълване на декларацията по чл. 14 ЗМДТ за недвижими имоти в режим на съсобственост

За електронното списание за данъци “danatsi.tita” Златка Мицова, данъчен консултант, разглежда казуса: Трябва ли в декларацията по чл. 14 ЗМДТ да се посочват идеалните части, ако в нотариалния акт е записана площ на имота 100 кв.м ведно с 11,5%, равн...

Продажба на търговско предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на въпроса: С какви счетоводни записвания се отчита продажбата на търговско предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон? В практиката случаите на такив...

Продължаване на процедурата по европейската патентна заявка

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Собственост и право” Николай Дунчев, адвокат, разяснява продължаването на процедурата по европейската патентна заявка. Този инструмент не е познат в националното ни законодателство в този му вид. Продължаването се постанов...

Справочник

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 35/2014

Въпрос: Съгласно Наредба № 7/15.08.2005 г., чл. 9, ал. 1 и 2 работодателят длъжен ли е да осигурява на работещите с видеодисплеи прегледи и очила, при положение че мониторите са LCD? Отговор: Съгласно чл. 9 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималн...

Данъчни временни разлики от последващи оценки и от отписване на вземания

С разпоредбата на чл. 37 от ЗКПО се регламентира специфичен ред за признаване на непризнатите по реда на чл. 34 приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания. [[table_1]] Ето и възможните хипотези със съответното данъчно третиран...

Непризнати разходи и приходи от липси и брак

1. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ОТ ЛИПСИ И БРАК 1.1. Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи: Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗКПО счетоводните разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи не се признават за данъчни цели, с изключение на произ...

Справочна информация бр. 35/2014

Централни валутни курсове за периода 29.09.2014 г. - 03.10.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...