Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 10, Октомври 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2014 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Обн., ДВ, бр. 67 от 12 август 2014 г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определя редът за представяне от органите на медицинската експертиза в Националния осигурителен институт (НОИ) на данните, съдържащи се в издадените болнични лис...

Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

В сила от 02.11.2014 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването Обн., ДВ, бр. 63 от 1 август 2014 г. Раздел I. Общи изисквания Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. граничните стойности на пара...

Коментар на експерта

В кои случаи се назначава управител или контрольор на предприятие

1. Управление на предприятие по трудов договор Управителят на дружеството може правомерно да бъде назначен както по трудов договор, така и по договор за управление и контрол. Трудовият договор се сключва и регулира от трудовото законодателство, докат...

Плащане на рента и аренда в натура – счетоводни и данъчни аспекти

Въпросите, свързани с получаване на доходи от предоставяне за ползване на земеделска земя, са особено актуални в края на всяка стопанска година предвид прибиране на реколтата от селскостопанска продукция. В нашата практика можем да различим два основ...

Подаване на болничните листове по електронен път

Болничните листове и тяхното изплащане е тема, която вълнува изключително много хората в работоспособна възраст. Най-популярната електронна услуга на НОИ е тази, чрез която със специален ПИК код се проверява движението на документите и изплащането на...

Въпроси и отговори от практиката

ДДС при продажбата на течна и твърда тор

Въпрос: Основна дейност на фирма е производство и продажба на сурово краве мляко. Течната и твърда тор, която отпада от ЕРД, ще се продава на друга фирма. Следва ли да се начислява ДДС при продажбата на торта? Отговор: Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закон...

Деклариране на доходите от наем на квартири

Въпрос: ФЛ има ЕТ, което е регистрирано по ЗДДС. Като ЕТ стопанисва заведение и съответно тези приходи и разходи намират отражение в дневниците. Като ФЛ има стаи за гости и според мен тези приходи също трябва да намерят отражение в дневника за продаж...

Договор за управление и контрол

Въпрос: Собственик на ЕООД има сключен договор за управление и контрол, регистриран в Агенция по вписванията, без в него да има уговорено възнаграждение за полагания труд. След започване на дейността лицето започва да се осигурява по ДУК с възнагражд...

Документално и счетоводно оформяне на тантиемите

Въпрос: Как се оформят документално и счетоводно тантиемите? Имат ли определен размер и ако управителят на АД в момента се осигурява на максимален доход, следва ли върху тантиема да се начисляват осигуровки по фондовете? Декларират ли се впоследствие...

Законово регламентирани срокове за издаване на фактура

Въпрос: Фирма, предоставяща услуги по електронен път, издава фактури само на ЮЛ/ФЛ, които са заявили желание за издаване на фактура. Плащането е по банков път. Има случаи, при които фирмите не заявяват изрично желание за издаване на фактура и приход...

Закрила при уволнение,на работници и служители, болни от определени заболявания

Въпрос: Във връзка с намаляване обема на работа и на основание чл. 326 във връзка с чл. 328, ал.1, т. 3 от КТ фирмата отправя предизвестие на служителка по безсрочен трудов договор. Датата на предизвестието е от 27.06.2014 г., което е подписано от сл...

Изплащане командировъчните пари от работодателя

Въпрос: В какъв срок работодателят изплаща командировъчни пари за приключила и отчетена задгранична командировка? Има ли законов срок и приложимо ли е понятието „забава”? Какво може да предприеме работникът при неизплащане на командировъчните пари, о...

Изплащане нощувки на шофьори, които нощуват в автомобилите си

Въпрос: Чл. 10, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина прилага ли се за шофьори, които нощуват в автомобилите си, не в хотел, трябва ли да им се плаща за нощувки 25% от дневните пари? Отговор: Наредбата за...

Изчисляване размера на обещетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: Имаме назначен служител от средата на месец март по чл. 71 от КТ с определена щатна месечна заплата. В началото на м. април същият излезе в отпуск по болест, оказа се тежко онкологично заболяване, поради което служителят не може да се върне н...

Намаляване на вписания капитал

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има капитал 30 000 лв. Източник на този капитал са апортни вноски 20 000 лева на съдружниците (физически лица), в случая 2 броя сгради и 10 000 лева парични вноски. Сега съдружниците желаят да намалят капита...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: В нашата фирма има служител на възраст към момента 57 г. и 9 м. Нямам пълни данни за общия му трудов стаж към момента, защото разполагам с 1 бр. трудова книжка – Продължение. Лицето иска да се пенсионира и да подаде молба за напускане по взаи...

Облагане с ДДС на рекламна услуга в ЕС

Въпрос: Български медицински център е регистриран по ЗДДС, но извършва медицински услуги по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения. Предстои да заплати за рекламиране на своята медицинска дейност на фирма от Ирландия, рекламата е включван...

Осигуряване на лице с българско гражданство, но постоянен адрес в Испания

Въпрос: Назначаваме в ЕООД шофьор, който е с българско гражданство, но постоянният му адрес по местоживеене е в Испания.В Испания лицето се осигурява като самоосигуряващо се лице. Трябва ли да го осигуряваме по трудов договор и в българското ЕООД? О...

Осигуряване на председателят на дружество с нестопанска цел

Въпрос: Интересува ме как се осигурява председателят на дружество с нестопанска цел в обществена полза, ако има само нестопанска дейност и как се осигурява, ако има и стопанска и нестопанска дейност? Отговор: Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за юриди...

Осигуряване на собственик на ЕООД, управител и на две ООД

Въпрос: Осигурявам се като собственик на ЕООД - самоосигуряващо се лице върху, 420 лв. Управител съм на две ООД-та, в които е съдружник ЕООД-то ми, а не аз като физическо лице. В ДУК пише, че няма да получавам възнаграждения и не получавам такива. Дл...

Право за ползване на данъчен кредит за извършени СМР

Въпрос: Фирма ползва имот под наем по договор, в който е уговорено, че всички ремонти и подобрения на сградите са за сметка на наемателя. Също така е записано, че наемателят може да прави застраховка на наетият имот, вкл. и сградите в него, за своя с...

Прехвърляне на паричните обезщетения и помощи от ДОО от една държава - членка на ЕС в друга

Въпрос: Дъщеря ми през последните 5 години работи във Франция на трудов договор. Съгласно френското законодателство има право на 16 седмици платен отпуск по майчинство. Бебето е родено в България, има вече ЕГН и родителите също са в България. След из...

Прилагане на ЗДДС при прехвърляне и придобиване на предприятия

Въпрос: Предстои ни придобиване на част от предприятие, регистрирано по ЗДДС в друга държава - членка на Европейския съюз. Обект на придобиване са договорите за обслужване на клиентите, съответно вземанията от клиенти към определена дата, търговската...

Продажбата на лек автомобил,за който не е използван данъчен кредит при покупката

Въпрос: На 13.09.2013 г. фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува лек автомобил на стойност 1500 лв. Фактурата е без начислен ДДС. Автомобилът не е използван до настоящия момент, но е заведен като дълготраен актив. Сега фирмата иска да го продаде за 500...

Работа при нефиксирано работно време

Въпрос: Имам нужда от служител, който да работи възложена работа само тогава, когато възникне необходимост от неговия труд. Естеството на работата не позволява предварително да се определи нейната продължителност и дните, в които да се прилага. Напри...

Сключване на трудов договор за допълнителен труд

Въпрос: Имаме служител в нашата организация, който е назначен на постоянен трудов договор на непълно работно време 6 часа. Предстои да разкриваме друга услуга, която ще има отделно щатно разписание и в нея искаме допълнително да назначим този служите...

Писма и указания

НФ-5 от 28.07.2014 г. ОТНОСНО: Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 - 2020 г.

Настоящото указание се издава на основание § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 119 на Министерския съвет от 20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани...

ОТНОСНО: Осъществяване на предварителен контрол на решения за откриване на процедури на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и т. 12 от ЗОП

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, обнародван на 13.05.2014 г. в бр. 40 на „Държавен вестник”, се променя обхватът на предварителния контро...

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 12, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е въведено изключението по чл. 23, пар. 2 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на С...

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В чл. 13, ал. 1 от ЗОП са регламентирани хипотези, при които законът не се прилага при възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и/или сигурността. Една от тях е ...

№ 96-00-281 от 15.07.2014 г. ОТНОСНО: Поставени въпроси във връзка с получен отказ за издаване на удостоверение съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Според изложеното в запитването представляваното от вас дружество е сключило договор с австрийска фирма за предоставяне на персонал (шофьори) за работа на територията на Австрия. В изпълнение на договора сте назначили и командировали в Австрия трима ...

№ 96-00-284 от 07.07.2014 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за лица, изпратени на работа в Грузия от български работодател

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас дружество обслужва счетоводно фирма „Е” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ……….., която е с основна дейност в България, но ще извършва строителна дейност в Грузия. Работниците ще бъдат ...

№ 96-00-287 от 10.07.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на взаимоотношения между консорциум, учреден по чл. 357 от ЗЗД, и неговите съдружници

В запитването е посочено, че е учредено дружество по чл. 357 от ЗЗД с цел изпълнение на проект за реконструкция на питеен водопровод за нуждите на търговско дружество. След приемане на обекта от страна на възложителя ДЗЗД ще бъде прекратено. Цялата у...

Решения на съдилища

Решение № 10651 от 12.08.2014 г. по адм. дело № 10602/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период октомври 2011 г. и определен ДДС за довнасяне и лихва за забава. Съгласно решение на СЕС по дело С-153 /2011 г. чл. 168 от Директива 2006/112 ЕО на Съвета следва да...

Решение № 10658 от 13.08.2014 г. по адм. дело № 10332/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит и определени допълнителни задължения по ЗДДС за данъчни периоди октомври и ноември 2009 г. ведно с лихва за забава. Като коригира размера на правото на данъчен кредит, позовавайки се на частична н...

Решение № 10663 от 14.08.2014 г. по адм. дело № 10333/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от няколко ЕООД. За транспортиране на стоката следва да има доказателства - практика на СЕС и конкретно решение от 21.06.2012 г. по съединени дела С-80/11 и С-142/11 и решение ...

Решение № 10736 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10825/2013 г.

Предмет на спора са допълнително определено задължение за ДДС поради отказано право на данъчен кредит ведно с лихви за забава за данъчни периоди юли, септември, октомври, ноември, декември 2008 г.; януари, февруари, септември и октомври 2009 г. по фа...

Решение № 10737 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 11191/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от ООД и ЕООД. Решаващият съд не е преценил правилно фактическата страна по спора и в нарушение на чл. 171, ал. 4 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК не е указал на ответната...

Решение № 10738 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10868/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит. При механизма на „самоначисляване” получателят по доставките, а не доставчикът е задълженото лице за начисляване на данъка и с упражняване на правото на данъчен кредит резултатът за периода след...

Решение № 10739 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10693/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит по фактури, издадени от две ЕООД за данъчен период декември 2010 г. Произходът на стоката не е елемент от данъчния състав, уреждащ правото на приспадане на данъчен кредит, липсата на доказателств...

Решение № 10740 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10827/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит за данъчни периоди септември, октомври и ноември 2011 г. по фактури, издадени от няколко ЕООД. Представянето на съставени на преките доставчици ревизионни актове не се явява достатъчно, т.е. начи...

Решение № 10742 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 11118/2013 г.

Предмет на спора e отказ за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител. Основният спорен момент е дали е изпълнен съставът на чл. 24а, ал. 3 от ЗАДС, в който са уредени изискванията в условията на кумулативност, за да бъде изда...

Решение № 10743 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 11010/2013 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. и лихва за забава. В специалната норма на чл. 122 от ДОПК няма изрично посочване, че несъответствието между приходи и разходи следва да бъде годишно...

Решение № 181 от 17.07.2013 г. по гр.д. № 1240/2012 г., III г.о.

Съгласно нормата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ (последна редакция по ДВ, бр. 100/2010 г.) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 тогава, когато трудов...

Решение №114 от 16.09.2013 г. по т.д. №1075/2011 г., ТК, II т.о.

Преклудирането на правата на възложителя по чл. 265 ЗЗД поради неизпълнение на задължението му за уведомяване на изпълнителя ведна­га след откриване на скритите недостатъци не настъпва при уговорен 5-годишен гаранционен срок и уве­домяване на изпълни...

Решение №148/01.08.2013 г. по гр.д. № 875/2012 г., I г.о.

По въпроса: възниква ли съсоб­ственост на основание § 10, ал. 1 от преходните и заключителните разпо­редби на Закона за общинската собст­веност (ЗОбС) между общината и търговско дружество с държавно уча­стие при съинвестиране на средства за изграждан...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 10 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2014 г. За повече информация погледнете на страници 109, 110 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 64 до бр. 79 от 2014 г.

ДВ, бр. 64 от 5.08.2014 г. Правителството прие Постановление № 216 от 25.07.2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. Министърът на з...