Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 10, Октомври 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2014 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

Обн., ДВ, бр. 67 от 12 август 2014 г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определя редът за представяне от органите на медицинската експертиза в Националния осигурителен институт (НОИ) на данните, съдържащи се в издадените болнични листове и в решенията по обжалван...

Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

В сила от 02.11.2014 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването Обн., ДВ, бр. 63 от 1 август 2014 г. Раздел I. Общи изисквания Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. граничните стойности на параметрите на микроклимата на раб...

Коментар на експерта

В кои случаи се назначава управител или контрольор на предприятие

1. Управление на предприятие по трудов договор Управителят на дружеството може правомерно да бъде назначен както по трудов договор, така и по договор за управление и контрол. Трудовият договор се сключва и регулира от трудовото законодателство, докато договорът за управление и ко...

Плащане на рента и аренда в натура – счетоводни и данъчни аспекти

Въпросите, свързани с получаване на доходи от предоставяне за ползване на земеделска земя, са особено актуални в края на всяка стопанска година предвид прибиране на реколтата от селскостопанска продукция. В нашата практика можем да различим два основни типа доходи от предоставяне...

Подаване на болничните листове по електронен път

Болничните листове и тяхното изплащане е тема, която вълнува изключително много хората в работоспособна възраст. Най-популярната електронна услуга на НОИ е тази, чрез която със специален ПИК код се проверява движението на документите и изплащането на обезщетенията по тях. От нача...

Въпроси и отговори от практиката

ДДС при продажбата на течна и твърда тор

Въпрос: Основна дейност на фирма е производство и продажба на сурово краве мляко. Течната и твърда тор, която отпада от ЕРД, ще се продава на друга фирма. Следва ли да се начислява ДДС при продажбата на торта? Отговор: Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за данък върху добавената ст...

Деклариране на доходите от наем на квартири

Въпрос: ФЛ има ЕТ, което е регистрирано по ЗДДС. Като ЕТ стопанисва заведение и съответно тези приходи и разходи намират отражение в дневниците. Като ФЛ има стаи за гости и според мен тези приходи също трябва да намерят отражение в дневника за продажбите (напр. с протокол). Прави...

Договор за управление и контрол

Въпрос: Собственик на ЕООД има сключен договор за управление и контрол, регистриран в Агенция по вписванията, без в него да има уговорено възнаграждение за полагания труд. След започване на дейността лицето започва да се осигурява по ДУК с възнаграждение, равно на минималния осиг...

Документално и счетоводно оформяне на тантиемите

Въпрос: Как се оформят документално и счетоводно тантиемите? Имат ли определен размер и ако управителят на АД в момента се осигурява на максимален доход, следва ли върху тантиема да се начисляват осигуровки по фондовете? Декларират ли се впоследствие в декларация по чл. 50 от ЗДД...

Законово регламентирани срокове за издаване на фактура

Въпрос: Фирма, предоставяща услуги по електронен път, издава фактури само на ЮЛ/ФЛ, които са заявили желание за издаване на фактура. Плащането е по банков път. Има случаи, при които фирмите не заявяват изрично желание за издаване на фактура и приходът се отчита посредством отчет...

Закрила при уволнение,на работници и служители, болни от определени заболявания

Въпрос: Във връзка с намаляване обема на работа и на основание чл. 326 във връзка с чл. 328, ал.1, т. 3 от КТ фирмата отправя предизвестие на служителка по безсрочен трудов договор. Датата на предизвестието е от 27.06.2014 г., което е подписано от служителката на 28.06.2014 г. и ...

Изплащане командировъчните пари от работодателя

Въпрос: В какъв срок работодателят изплаща командировъчни пари за приключила и отчетена задгранична командировка? Има ли законов срок и приложимо ли е понятието „забава”? Какво може да предприеме работникът при неизплащане на командировъчните пари, определени в заповедта за коман...

Изплащане нощувки на шофьори, които нощуват в автомобилите си

Въпрос: Чл. 10, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина прилага ли се за шофьори, които нощуват в автомобилите си, не в хотел, трябва ли да им се плаща за нощувки 25% от дневните пари? Отговор: Наредбата за служебните командировки на шо...

Изчисляване размера на обещетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: Имаме назначен служител от средата на месец март по чл. 71 от КТ с определена щатна месечна заплата. В началото на м. април същият излезе в отпуск по болест, оказа се тежко онкологично заболяване, поради което служителят не може да се върне на работа и болничните продължа...

Намаляване на вписания капитал

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има капитал 30 000 лв. Източник на този капитал са апортни вноски 20 000 лева на съдружниците (физически лица), в случая 2 броя сгради и 10 000 лева парични вноски. Сега съдружниците желаят да намалят капитала на дружеството на 2 лева, к...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: В нашата фирма има служител на възраст към момента 57 г. и 9 м. Нямам пълни данни за общия му трудов стаж към момента, защото разполагам с 1 бр. трудова книжка – Продължение. Лицето иска да се пенсионира и да подаде молба за напускане по взаимно съгласие. Няма основание з...

Облагане с ДДС на рекламна услуга в ЕС

Въпрос: Български медицински център е регистриран по ЗДДС, но извършва медицински услуги по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения. Предстои да заплати за рекламиране на своята медицинска дейност на фирма от Ирландия, рекламата е включване в сайт. Ирландската фирма съ...

Осигуряване на лице с българско гражданство, но постоянен адрес в Испания

Въпрос: Назначаваме в ЕООД шофьор, който е с българско гражданство, но постоянният му адрес по местоживеене е в Испания.В Испания лицето се осигурява като самоосигуряващо се лице. Трябва ли да го осигуряваме по трудов договор и в българското ЕООД? Отговор: За да се установи дали...

Осигуряване на председателят на дружество с нестопанска цел

Въпрос: Интересува ме как се осигурява председателят на дружество с нестопанска цел в обществена полза, ако има само нестопанска дейност и как се осигурява, ако има и стопанска и нестопанска дейност? Отговор: Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел...

Осигуряване на собственик на ЕООД, управител и на две ООД

Въпрос: Осигурявам се като собственик на ЕООД - самоосигуряващо се лице върху, 420 лв. Управител съм на две ООД-та, в които е съдружник ЕООД-то ми, а не аз като физическо лице. В ДУК пише, че няма да получавам възнаграждения и не получавам такива. Длъжна ли съм да се осигурявам в...

Право за ползване на данъчен кредит за извършени СМР

Въпрос: Фирма ползва имот под наем по договор, в който е уговорено, че всички ремонти и подобрения на сградите са за сметка на наемателя. Също така е записано, че наемателят може да прави застраховка на наетият имот, вкл. и сградите в него, за своя сметка. Фирмата наемател е напр...

Прехвърляне на паричните обезщетения и помощи от ДОО от една държава - членка на ЕС в друга

Въпрос: Дъщеря ми през последните 5 години работи във Франция на трудов договор. Съгласно френското законодателство има право на 16 седмици платен отпуск по майчинство. Бебето е родено в България, има вече ЕГН и родителите също са в България. След изтичането на платения й отпуск ...

Прилагане на ЗДДС при прехвърляне и придобиване на предприятия

Въпрос: Предстои ни придобиване на част от предприятие, регистрирано по ЗДДС в друга държава - членка на Европейския съюз. Обект на придобиване са договорите за обслужване на клиентите, съответно вземанията от клиенти към определена дата, търговската марка и евентуално сайтът. Сл...

Продажбата на лек автомобил,за който не е използван данъчен кредит при покупката

Въпрос: На 13.09.2013 г. фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува лек автомобил на стойност 1500 лв. Фактурата е без начислен ДДС. Автомобилът не е използван до настоящия момент, но е заведен като дълготраен актив. Сега фирмата иска да го продаде за 500 лв. Трябва ли да се начислява...

Работа при нефиксирано работно време

Въпрос: Имам нужда от служител, който да работи възложена работа само тогава, когато възникне необходимост от неговия труд. Естеството на работата не позволява предварително да се определи нейната продължителност и дните, в които да се прилага. Например: през месец май не е полаг...

Сключване на трудов договор за допълнителен труд

Въпрос: Имаме служител в нашата организация, който е назначен на постоянен трудов договор на непълно работно време 6 часа. Предстои да разкриваме друга услуга, която ще има отделно щатно разписание и в нея искаме допълнително да назначим този служител на постоянен трудов договор,...

Писма и указания

НФ-5 от 28.07.2014 г. ОТНОСНО: Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 - 2020 г.

Настоящото указание се издава на основание § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 119 на Министерския съвет от 20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регион...

ОТНОСНО: Осъществяване на предварителен контрол на решения за откриване на процедури на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и т. 12 от ЗОП

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, обнародван на 13.05.2014 г. в бр. 40 на „Държавен вестник”, се променя обхватът на предварителния контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от З...

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 12, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е въведено изключението по чл. 23, пар. 2 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относ...

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В чл. 13, ал. 1 от ЗОП са регламентирани хипотези, при които законът не се прилага при възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и/или сигурността. Една от тях е свързана с възлагане на поръчк...

№ 96-00-281 от 15.07.2014 г. ОТНОСНО: Поставени въпроси във връзка с получен отказ за издаване на удостоверение съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Според изложеното в запитването представляваното от вас дружество е сключило договор с австрийска фирма за предоставяне на персонал (шофьори) за работа на територията на Австрия. В изпълнение на договора сте назначили и командировали в Австрия трима работници, за които от датата ...

№ 96-00-284 от 07.07.2014 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за лица, изпратени на работа в Грузия от български работодател

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас дружество обслужва счетоводно фирма „Е” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ……….., която е с основна дейност в България, но ще извършва строителна дейност в Грузия. Работниците ще бъдат командировани да работят на об...

№ 96-00-287 от 10.07.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на взаимоотношения между консорциум, учреден по чл. 357 от ЗЗД, и неговите съдружници

В запитването е посочено, че е учредено дружество по чл. 357 от ЗЗД с цел изпълнение на проект за реконструкция на питеен водопровод за нуждите на търговско дружество. След приемане на обекта от страна на възложителя ДЗЗД ще бъде прекратено. Цялата услуга с изключение на общото р...

Решения на съдилища

Решение № 10651 от 12.08.2014 г. по адм. дело № 10602/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период октомври 2011 г. и определен ДДС за довнасяне и лихва за забава. Съгласно решение на СЕС по дело С-153 /2011 г. чл. 168 от Директива 2006/112 ЕО на Съвета следва да се тълкува в смисъл, че данъч...

Решение № 10658 от 13.08.2014 г. по адм. дело № 10332/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит и определени допълнителни задължения по ЗДДС за данъчни периоди октомври и ноември 2009 г. ведно с лихва за забава. Като коригира размера на правото на данъчен кредит, позовавайки се на частична нереалност на процесните достав...

Решение № 10663 от 14.08.2014 г. по адм. дело № 10333/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от няколко ЕООД. За транспортиране на стоката следва да има доказателства - практика на СЕС и конкретно решение от 21.06.2012 г. по съединени дела С-80/11 и С-142/11 и решение от 6.09.2012 г. по дело С-324/...

Решение № 10736 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10825/2013 г.

Предмет на спора са допълнително определено задължение за ДДС поради отказано право на данъчен кредит ведно с лихви за забава за данъчни периоди юли, септември, октомври, ноември, декември 2008 г.; януари, февруари, септември и октомври 2009 г. по фактури, издадени от няколко ЕОО...

Решение № 10737 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 11191/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от ООД и ЕООД. Решаващият съд не е преценил правилно фактическата страна по спора и в нарушение на чл. 171, ал. 4 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК не е указал на ответната страна по жалбата да представ...

Решение № 10738 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10868/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит. При механизма на „самоначисляване” получателят по доставките, а не доставчикът е задълженото лице за начисляване на данъка и с упражняване на правото на данъчен кредит резултатът за периода следва да бъде занулен. Няма пречк...

Решение № 10739 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10693/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит по фактури, издадени от две ЕООД за данъчен период декември 2010 г. Произходът на стоката не е елемент от данъчния състав, уреждащ правото на приспадане на данъчен кредит, липсата на доказателства относно начисляването на дан...

Решение № 10740 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 10827/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит за данъчни периоди септември, октомври и ноември 2011 г. по фактури, издадени от няколко ЕООД. Представянето на съставени на преките доставчици ревизионни актове не се явява достатъчно, т.е. начисляването на данъка от доставч...

Решение № 10742 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 11118/2013 г.

Предмет на спора e отказ за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител. Основният спорен момент е дали е изпълнен съставът на чл. 24а, ал. 3 от ЗАДС, в който са уредени изискванията в условията на кумулативност, за да бъде издадено удостоверение за освободе...

Решение № 10743 от 02.09.2014 г. по адм. дело № 11010/2013 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. и лихва за забава. В специалната норма на чл. 122 от ДОПК няма изрично посочване, че несъответствието между приходи и разходи следва да бъде годишно. След като облагането е годиш...

Решение № 181 от 17.07.2013 г. по гр.д. № 1240/2012 г., III г.о.

Съгласно нормата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ (последна редакция по ДВ, бр. 100/2010 г.) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 тогава, когато трудовото правоотношение е възникнал...

Решение №114 от 16.09.2013 г. по т.д. №1075/2011 г., ТК, II т.о.

Преклудирането на правата на възложителя по чл. 265 ЗЗД поради неизпълнение на задължението му за уведомяване на изпълнителя ведна­га след откриване на скритите недостатъци не настъпва при уговорен 5-годишен гаранционен срок и уве­домяване на изпълнителя за появил се дефект, напр...

Решение №148/01.08.2013 г. по гр.д. № 875/2012 г., I г.о.

По въпроса: възниква ли съсоб­ственост на основание § 10, ал. 1 от преходните и заключителните разпо­редби на Закона за общинската собст­веност (ЗОбС) между общината и търговско дружество с държавно уча­стие при съинвестиране на средства за изграждането на един обект, кой­то впос...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 10 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2014 г. За повече информация погледнете на страници 109, 110 и 111 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 64 до бр. 79 от 2014 г.

ДВ, бр. 64 от 5.08.2014 г. Правителството прие Постановление № 216 от 25.07.2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. Министърът на здравеопазването прие Двегодишн...