Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2014 г.
Писма и указания

РМС № 436 от 26.06.2014 г. ОТНОСНО: Утвърждаване на класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми за 2015 г. от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на държавен фонд „земеделие“

На основание чл. 77, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Министерски съвет реши: 1. Утвърждава класификацията на разходите по области на политики и бюджетни програми за 2015 г. от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоре...

№ 3-1686 от 10.07.2014 г. ОТНОСНО: Деклариране на окончателния годишен (патентен) данък в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложеното в запитването физическо лице извършва дейността хотелиерство по Закона за туризма като туристическият обект е самостоятелни стаи. Във връзка с дейността Община Х е издала удостоверение №… за утвърдена категория две звезди. Адресът на обекта в удостоверението е...

№ 67-22 от 15.04.2014 г. ОТНОСНО: Вписване на данни в трудовата книжка и изменение размера на възнаграждението за трудов стаж и професионален опит

Задължението за вписване на данни в тру­довата книжка при възникване и прекратя­ване на трудовото правоотношение е задължение на работодателя, което се отнася до всеки работник или служител. Във Вътрешните правила за работната заплата задължително се включват редът и начинът за о...

№ 94-00-115 от 22.05.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане и задължително осигуряване на членовете на контролния съвет на кредитна кооперация

Според изложеното в запитването, вие сте член на контролния съвет на кооперация „ВККЧЗС М…“ – П, която е финансова институция, но е регистрирана по Закона за кооперациите. Пишете, че до 2010 г. доходите на членовете на КС са приравнени на доходи по граждански договори, като трудо...

№ 96-00-189 от 29.04.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС и има за основен предмет на дейност ремонт и сертифициране на кораби. Осъществяваната от фирмата дейност попада в обхвата на чл. 31, т. 3 от ЗДДС. Във връзка с дейността си дружеството има на...

№ 96-00-229 от 18.06.2014 г. ОТНОСНО: Начисляване на ДДС, включването в дневниците за покупки и продажби, справката-декларация по ДДС при покупката и продажбата на закупени от ФЛ и ЮЛ, бракувани за отпадъци, закупени коли втора употреба от дилър на стоки втора употреба по чл.143 от ЗДДС на територията на България с произход страни от ЕС, закупени коли и камиони - втора употреба от страни от ЕС, продаване на авточасти втора употреба на ФЛ и ЮЛ в България, получени от разкомплектоването и продаване на отпадъци от черни и цветни метали на ЮЛ в България, получени от разкомплектоване.

Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Дейностите, които извършва са: изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), разкомплектоване, продажба на авточасти втора употреба на ФЛ и ЮЛ, продажба на отпадъци от черни и цв...

Анотации

Данъчното третиране на амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преостъпен данък по чл. 189б от ЗКПО

В бр. 9/2014 г на сп. Актив”, Мина Димитрова отговаря на следния въпрос: Какви са спецификите и разликите в данъчното третиране на амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преостъпен данък по чл. 189б от ЗКПО? През последните години, като специфични източници на придоб...

Документиране на стока с рекламна цел

В бр. 17/2014 г на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Дружеството доставчик е данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и е пивоварна за производство на бира. Доставя на румънски клиент, който е регистриран получател на ак...

Доставка на стока по реда на чл. 28 от ЗДДС

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен експерт , отговаря на следния въпрос: На търговска фирма, регистрирана по ЗДДС, предстои да осъществи износ за Македония, за което възлага на българска спедиторска фирма да организира превоза на стоката и митническите формално...

Заличено ЕТ продължаващо да извършва независима икономическа дейност

В бр. 9/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви възможности са налице пред физическите лица, които и след заличаването си от Tърговския регистър като ЕТ извършват независима икономическа дейност? За физическите лица, които и сле...

Неплатен отпуск при работа на 4 часа

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Колко дни неплатен отпуск за една календарна година се полагат при трудов договор на 4 часа? Кодексът на труда предвижда възможност за работника или служителя да ползва неплатен от...

Нови административни наказания с новите промени в ЗОП

В бр. 6/2014 г. на сп. „Търговско и облигационно право”,Мариана Кацарова, експерт-юрист отговаря на следния въпрос: Какви административни наказания са предвидени с новите промени в ЗОП? С изменението на ЗОП (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) в чл. 128б е предвиден състав на административно...

Обезщетение от работодателя по чл. 222, ал. 1 от КТ

В бр. 17/2014 г.на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Трудовият ми договор е прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ. Отработих си едномесечното предизвестие и от една седмица съм регистриран в Бюрото по труда. Имам ли право на обезщетение от ...

Осигурителен стаж при работа на 4 часа и ползван неплатен отпуск

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Колко дни ще се зачетат за осигурителен стаж, ако лицето работи на 4 часа и ползва неплатен отпуск? Съгласно чл. 38, ал. 2, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, врем...

Отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Майка с 3 живо родени деца е бременна. Колко дни отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ ще ползва след 410-те дена отпуск поради бременност и раждане? Работничката или служителката има право на о...

Платен отпуск за гледане на дете на 3 години

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Колко дни годишно мога да ползвам платен отпуск за гледане на дете на 3 години, когато боледува и не може да ходи на градина? Хипотезите са разписани в чл. 45 от КСО, парично обезщетение при усло...

Поправяне на очевидни фактически грешки в актове издавани по ДОПК

В бр. 9/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ваня Димитрова, данъчен адвокат отговаря на следния въпрос: Кои актове издавани по реда на ДОПК, могат да бъдат поправяни, ако в тях са допуснати очевидни фактически грешки (ОФГ)? С какъв акт може да бъде извършена поправката...

Разпоредбата на чл. 136, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, отностно туроператорска фирма

В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Туроператор има договор със друга фирма, българско юридическо лице, което реализира свой проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси за обмяна на опит”. Тази фирма ще си...

Разрешение за ползване неплатен отпуск

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Неплатения отпуск с трудов стаж ли се разрешава или не? Може ли неплатеният отпуск да се ползва преди платения отпуск? Съгласно чл. 160 от КТ, работодателят по искане на работника ...

Регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

В бр. 4/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: На ООД предстои регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Следва ли да се посочат в регистрационния опис и признава ли се правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, които ...

Решението на ТЕЛК и разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ

В бр. 17/2014 г.на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Решението на ТЕЛК за определяне на 50% нетрудоспособност на служител пристига по пощата без дата на влизането му в сила. Едновременно с това пристига писмо от НЕЛК - гр. София, че същото реш...

Счетоводни записвания за придобитите чрез финансиране данъчни амортизируеми активи

В бр. 9/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице (ДЗЛ) придобива през януари 2012 г. данъчен амортизируем актив (резачна машина) на стойност 60 000 лв., от които 30 000 лв. са собствени средства и 30 000 лв. са финансирани с правит...

Увеличаване на капитала чрез нови дялове

В бр. 9/2014 г на сп. „Актив”, ас. д-р Ралица Данчева, СА „Д. А. Ценов”-Свищов, отговаря на следния въпрос: Може ли да се увеличи капитала чрез нови дялове, респ. издаване на нови акции и какви счетоводни записвания да се направят? Ако в дружествения договор или в решение на общ...

Справочник

Българските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги могат да подават заявления за регистрация по специалния режим за деклариране на ДДС чрез MOSS

От 01.10.2014 г. вече е активна електронната услуга “Mini one stop shop (MOSS)”. Тя е достъпна на интернет страницата на НАП - www.nap.bg, в раздел “Електронни услуги”. Остава активна и тестовата електронна услуга, чрез която заинтересованите организации могат да се запознаят и д...

Данъчен календар 16 - 31 октомври

До 20-и октомври ЗДДС Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното кален...

Държавен вестник в бр. 19 от 2014 г.

ДВ, бр. 76 от 12.9.2014 г. Министерски съвет Постановление № 270 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Кресна за 2014 г. за преместването на паметника на цар Самуил в гр. Кресна Постановление № 271 от 4 септември 2014 г. за одобряване ...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Национален осигурителен институт Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 10 от 4.02....

Справочна информация бр. 19/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 9 - 23 септември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...