Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2014 г.
Писма и указания

РМС № 436 от 26.06.2014 г. ОТНОСНО: Утвърждаване на класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми за 2015 г. от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на държавен фонд „земеделие“

На основание чл. 77, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Министерски съвет реши: 1. Утвърждава класификацията на разходите по области на политики и бюджетни програми за 2015 г. от компетентността и отговорността на съ...

№ 3-1686 от 10.07.2014 г. ОТНОСНО: Деклариране на окончателния годишен (патентен) данък в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложеното в запитването физическо лице извършва дейността хотелиерство по Закона за туризма като туристическият обект е самостоятелни стаи. Във връзка с дейността Община Х е издала удостоверение №… за утвърдена категория две звезди. Адресът...

№ 67-22 от 15.04.2014 г. ОТНОСНО: Вписване на данни в трудовата книжка и изменение размера на възнаграждението за трудов стаж и професионален опит

Задължението за вписване на данни в тру­довата книжка при възникване и прекратя­ване на трудовото правоотношение е задължение на работодателя, което се отнася до всеки работник или служител. Във Вътрешните правила за работната заплата задължително се...

№ 94-00-115 от 22.05.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане и задължително осигуряване на членовете на контролния съвет на кредитна кооперация

Според изложеното в запитването, вие сте член на контролния съвет на кооперация „ВККЧЗС М…“ – П, която е финансова институция, но е регистрирана по Закона за кооперациите. Пишете, че до 2010 г. доходите на членовете на КС са приравнени на доходи по г...

№ 96-00-189 от 29.04.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС и има за основен предмет на дейност ремонт и сертифициране на кораби. Осъществяваната от фирмата дейност попада в обхвата на чл. 31, т. 3 от ЗДДС. Във връзка с д...

№ 96-00-229 от 18.06.2014 г. ОТНОСНО: Начисляване на ДДС, включването в дневниците за покупки и продажби, справката-декларация по ДДС при покупката и продажбата на закупени от ФЛ и ЮЛ, бракувани за отпадъци, закупени коли втора употреба от дилър на стоки втора употреба по чл.143 от ЗДДС на територията на България с произход страни от ЕС, закупени коли и камиони - втора употреба от страни от ЕС, продаване на авточасти втора употреба на ФЛ и ЮЛ в България, получени от разкомплектоването и продаване на отпадъци от черни и цветни метали на ЮЛ в България, получени от разкомплектоване.

Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Дейностите, които извършва са: изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), разкомплектоване, продажба на авточасти втора употреба на ФЛ и ЮЛ, прод...

Анотации

Данъчното третиране на амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преостъпен данък по чл. 189б от ЗКПО

В бр. 9/2014 г на сп. Актив”, Мина Димитрова отговаря на следния въпрос: Какви са спецификите и разликите в данъчното третиране на амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преостъпен данък по чл. 189б от ЗКПО? През последните години, като ...

Документиране на стока с рекламна цел

В бр. 17/2014 г на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Дружеството доставчик е данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и е пивоварна за производство на бира. Доставя на румънски клиент, който...

Доставка на стока по реда на чл. 28 от ЗДДС

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен експерт , отговаря на следния въпрос: На търговска фирма, регистрирана по ЗДДС, предстои да осъществи износ за Македония, за което възлага на българска спедиторска фирма да организира превоза на с...

Заличено ЕТ продължаващо да извършва независима икономическа дейност

В бр. 9/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви възможности са налице пред физическите лица, които и след заличаването си от Tърговския регистър като ЕТ извършват независима икономическа дейност? За...

Неплатен отпуск при работа на 4 часа

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Колко дни неплатен отпуск за една календарна година се полагат при трудов договор на 4 часа? Кодексът на труда предвижда възможност за работника или с...

Нови административни наказания с новите промени в ЗОП

В бр. 6/2014 г. на сп. „Търговско и облигационно право”,Мариана Кацарова, експерт-юрист отговаря на следния въпрос: Какви административни наказания са предвидени с новите промени в ЗОП? С изменението на ЗОП (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) в чл. 128б е предв...

Обезщетение от работодателя по чл. 222, ал. 1 от КТ

В бр. 17/2014 г.на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Трудовият ми договор е прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ. Отработих си едномесечното предизвестие и от една седмица съм регистриран в Бюрото по труда. Им...

Осигурителен стаж при работа на 4 часа и ползван неплатен отпуск

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Колко дни ще се зачетат за осигурителен стаж, ако лицето работи на 4 часа и ползва неплатен отпуск? Съгласно чл. 38, ал. 2, т. 5 от Наредбата за пенси...

Отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Майка с 3 живо родени деца е бременна. Колко дни отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ ще ползва след 410-те дена отпуск поради бременност и раждане? Работничката и...

Платен отпуск за гледане на дете на 3 години

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Колко дни годишно мога да ползвам платен отпуск за гледане на дете на 3 години, когато боледува и не може да ходи на градина? Хипотезите са разписани в чл. 45 от КСО...

Поправяне на очевидни фактически грешки в актове издавани по ДОПК

В бр. 9/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ваня Димитрова, данъчен адвокат отговаря на следния въпрос: Кои актове издавани по реда на ДОПК, могат да бъдат поправяни, ако в тях са допуснати очевидни фактически грешки (ОФГ)? С какъв акт мож...

Разпоредбата на чл. 136, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, отностно туроператорска фирма

В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Туроператор има договор със друга фирма, българско юридическо лице, което реализира свой проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси за обм...

Разрешение за ползване неплатен отпуск

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Неплатения отпуск с трудов стаж ли се разрешава или не? Може ли неплатеният отпуск да се ползва преди платения отпуск? Съгласно чл. 160 от КТ, работод...

Регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

В бр. 4/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: На ООД предстои регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Следва ли да се посочат в регистрационния опис и признава ли се правото на приспадане на дан...

Решението на ТЕЛК и разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ

В бр. 17/2014 г.на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Решението на ТЕЛК за определяне на 50% нетрудоспособност на служител пристига по пощата без дата на влизането му в сила. Едновременно с това пристига писмо от Н...

Счетоводни записвания за придобитите чрез финансиране данъчни амортизируеми активи

В бр. 9/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице (ДЗЛ) придобива през януари 2012 г. данъчен амортизируем актив (резачна машина) на стойност 60 000 лв., от които 30 000 лв. са собствени средства и 30 0...

Увеличаване на капитала чрез нови дялове

В бр. 9/2014 г на сп. „Актив”, ас. д-р Ралица Данчева, СА „Д. А. Ценов”-Свищов, отговаря на следния въпрос: Може ли да се увеличи капитала чрез нови дялове, респ. издаване на нови акции и какви счетоводни записвания да се направят? Ако в дружествени...

Справочник

Българските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги могат да подават заявления за регистрация по специалния режим за деклариране на ДДС чрез MOSS

От 01.10.2014 г. вече е активна електронната услуга “Mini one stop shop (MOSS)”. Тя е достъпна на интернет страницата на НАП - www.nap.bg, в раздел “Електронни услуги”. Остава активна и тестовата електронна услуга, чрез която заинтересованите организ...

Данъчен календар 16 - 31 октомври

До 20-и октомври ЗДДС Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по елект...

Държавен вестник в бр. 19 от 2014 г.

ДВ, бр. 76 от 12.9.2014 г. Министерски съвет Постановление № 270 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Кресна за 2014 г. за преместването на паметника на цар Самуил в гр. Кресна Постановление № 271 от 4 се...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Национален осигурителен институт Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от...

Справочна информация бр. 19/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 9 - 23 септември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...