Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 37, 20 - 26 октомври 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 20 - 26 октомври 2014 г.
Законодателство

Значими промени в корпоративното облагане за 2014 година

Измененията и допълненията в Закона за корпоративното и подоходното облагане, в сила от 01.01.2014 г., са в следните направления и данъчни норми: I. Промени, свързани с преобразуването на данъчния финансов резултат 1. Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отп...

Въпроси и отговори

ДДС за износ от територията на друга държава членка след обработка на изнасяната стока

Регистрирана по ЗДДС българско ЕООД има споразумение с фирма от Мароко за продажба на стока, която по нареждане на купувача ще се транспортира от България до Франция. Там стоката ще бъде преработена на ишлеме за сметка на мароканската фирма и получените готови изделия ще й бъдат ...

Кредитното известие

Издадена ни е фактура от доставчик м. 01.2014 г и се оказва, че при тях са я сторнирали и не са си взели оригинала от нас. Ние сме го осчетоводили, разхода - признали, и данъчен кредит - ползвали. Какво следва да направя при нас? Необходимо е да изискате кредитно известие за ану...

Счетоводно отчитане и облагане с ДДС на безвъзмездно получени семена

Регистрирано на 04.09.2014 г. по ДДС юридическо лице - земеделски производител, получава със стокова разписка безвъзмездно семена от рапица с Комбинирана номенклатура 12051010. В стоковата разписка е записано, че същите са 3 бр. торби рапица и  на единична цена и стойност е запис...

Трудови и осигурителни задължения в ЮЛНЦ

Договори и осигуряване на професионални спортисти и треньори в ЮЛНЦ - баскетболен клуб. Спортистите са български лица, лица от ЕС и лица от трети страни. Трудови договори или граждански договори да се сключат, като се има предвид, че сезонът е няколко месеца? Съответно и какви ос...

В пресата за вас

Възможно ли е ЕТ с апортна вноска да е съдружник в ООД?

В бр. 10 от 2014 г. на списание “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда следния казус: Фактическа обстановка: 1. ФЛ има качеството търговец, като упражнява дейността си като едноличен търговец (ЕТ). 2. Същото физическо лице е съдружник в ООД. Като съдружник в ООД ФЛ взем...

Данъчно третиране при продажба/замяна на вещ, извадена от имуществото на едноличния търговец

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за използване на личното имущество в предприятието на едноличния търговец. Отчитайки всички възможни хипотези, които биха могли да възникнат в практиката, законодателят е реглам...

Други случаи за форма за действителност на договорите

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Антон Узунов, адвокат, коментира формите за действителност на търговските договори. При застрахователните договори е установена с императивни норми писмена форма за действителност за сключването на договора. В практикат...

Дължи ли се лихва върху имуществената санкция

В бр. 9 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика”, Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Дължи ли се лихва върху имуществената санкция? Глобите и имуществените санкции са публич­ни вземания - чл. 162, ал. 2, т. 5 от ДОПК. В чл. 162, ал. 2, т. 9 от ДОПК е предвид...

Право на данъчен кредит за леки автомобили и стоки и услуги, свързани с тяхната експлоатация и поддръжка

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, прави коментар на писмо № 20-00-158 от 28.07.2014 г. относно съобразяване на административната практика с трайно установената практика на Върховния административен съд по приложение на...

Първоначално признаване на нетни инвестиции в чуждестранна дейност

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира първоначално признаване на нетни инвестиции в чуждестранна дейсност. МСФО приема за сделка в чуждестранна валута всяка такава, осъществена от отчитащото се предприятие, която е деноминирана или и...

Справочник

Адреси и телефони на областните дирекции и общинските служби “Земеделие”

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД [[table_1]] ОБЛАСТ БУРГАС [[table_2]] ОБЛАСТ ВАРНА [[table_3]] ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО [[table_4]] ОБЛАСТ ВИДИН [[table_5]] ОБЛАСТ ВРАЦА [[table_6]] ОБЛАСТ ГАБРОВО [[table_7]] ОБЛАСТ ДОБРИЧ [[table_8]] ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ [[table_9]] ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ [[table...

Справочна информация бр. 37/2014

Централни валутни курсове за периода 13.10.2014 г. - 17.10.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...