Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2014 г.
Писма и указания

№ 20-15-263 от 23.09.2014 г. ОТНОСНО: Вътреобщностно придобиване на автомобил

Съгласно визираната фактическа обстановка, основната дейност на представляваното от Вас юридическо лице е ремонт на съоръжения. Фирмата не извършва транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем на превозни средства, препродажба на автомобили, куриерски...

№ 26-556 от 29.07.2014 г. ОТНОСНО: Допустимо ли е преназначаването на персонала на дружество в регистрирано „място на стопанска дейност“ на чуждестранно юридическо лице

„Мястото на стопанска дейност“, като определено място, посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, само по себе си няма качеството на работо­дател по смисъла на Кодекса на труда и не може да наема самостоятелно работници и служ...

№ 26-А-276 от 01.09.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вливане на местно юридическо лице в място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в страната, както и въпроси, свързани с прилагане на СИДДО между България и Ирландия

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило ваше писмено запитване, в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС по отношение на вливане на местно юридическо лице в място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо...

№ 94-1587 от 22.05.2014 г. ОТНОСНО: Прекъсване на ползването на неплатения отпуск за отглеждане на дете

Отпускът за отглеждане на дете по чл. 167а КТ се прекъсва по искане на майката или бащата - с писмено заявление до предприя­тието. Работодателят е длъжен да издаде заповед за прекъсване ползването на отпус­ка считано от посочената в заявлението дата. Съгласно разпоредбата на чл. ...

№ 94-1963 от 26.06.2014 г. ОТНОСНО: Право на обезщетение при прекратяване на основен и допълнителен трудов договор при пенсиониране

Тъй като обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща само веднъж, работникът или служителят има право на обезщетение само по основния трудов договор, ако към датата на прекратяването му отговаря на условието да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно...

№ 94-Е-195 от 01.09.2014 г. ОТНОСНО: Разяснение на възможността за възникване на място на стопанска дейност и постоянен обект в България, в резултат на договор за наем на кораб (тайм-чартър)

С....... С.п.А (С.......) е италианска компания, която е сключила договор със С… С… Т… БВ (Холандия) във връзка с изпълнението на проекта за тръбопровод ............, който ще минава през определени сектори на Черно море. За целите на изпълнението на проекта С....... С.п.А, е съз...

№ 96-00-400 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане при изплащане на доходи от наем от местно юридическо лице на чуждестранно физическо лице.

Според описаната в запитването фактическа ситуация, българско дружество с ограничена отговорност (наемател) е наело производствени недвижими имоти, собственост на физическо лице (наемодател) – чужденец – местно лице на Федерална Република Германия, който има код по БУЛСТАТ. Чужде...

№ М-24-31-65 от 29.09.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Във ваше писмо, е изложено следното: Дружество с предмет на дейност автобусни превози на пътници със собствени превозни средства (автобуси) е регистрирано по ЗДДС лице. Дружеството възнамерява да извършва превоз на VIP клиенти, като за целта закупува луксозен лек автомобил марка ...

Анотации

Данъчно третиране на щети, причинени от природни бедствия по ЗКПО

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се третират щети, причинени от природни явления (наводнения, градушки и др.) по реда на ЗКПО? Щетите, причинени от природни явления, могат да б...

Закрила при уволнение на баба, ползваща отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос От 03.01.2014 г. наша служителка е прехвърлила майчинството си за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на бабата на детето. В детската градина, в която работи предстои съкращаване на пер...

Изплащане на обещетение за временна неработоспособност на самоотлъчил се работник

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Работник с работно време 7 часа, отработва 2 часа и напуска работното място, за което му е регистрирана самоотлъчка от 5 часа. На следващия ден същият представя болничен лист, следва ли да...

Изчисляване възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 13/2014 г. в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отгонаря на следния въпрос: Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск на лице, което през предходните месеци е работило на 6 часов работен ден, а от началото на месеца, в който излиза в отпуск, е преназн...

Облагане по реда на чл. 29 ЗДДФЛ на земеделски производител-животновъд

В бр. 10/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Кои приходи следва да включим в облагаемия доход на земеделски производител-животновъд, регистриран по ЗДДС, който през 2014 г. ще се облага по реда на чл. 29 ЗД...

Осчетоводяване на временните данъчни разлики

В бр. 10/2014 г.на сп. „Актив”,проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Във връзка с наближаващото годишно приключване на 2014 г., как да осчетоводим временните данъчни разлики и как да ги посочим коректно в годишния финансов отчет? Временни дан...

Отчитане увеличението на капитала чрез превръщане на облигациите в акции и под „условие”

В бр. 9/2014 г на сп. „Актив”, ас. д-р Ралица Данчева, СА „Д. А. Ценов”-Свищов, отговаря на следния въпрос: Как се отчита увеличаването на капитала на дружеството, чрез превръщане на облигациите в акции и увеличаването на капитала под „условие”? За увеличаване на капитала, чрез ...

Прекратяване на трудовия договор с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика ,отговаря на следния въпрос: Служител, който е материално отговорно лице (МОЛ), придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Длъжен ли е от същата дата да подаде предизвестие за прекратяване на трудовия д...

Прекъсване и възобновяването на трудовата дейност в рамките на една и съща календарна година от самоосигуряващите се лица

В сп. „Счетоводство+”, бр. 11/2014 г. Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: На 8.11.2010 г., започнах дейност като ЕТ, за което подадох декларация в НАП, че ще се осигурявам за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. През сле...

Признаване за данъчни цели на командировъчните пари на ЕТ

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Едноличен търговец, с основна дейност проектиране и консултантски услуги в сферата на строителството, има сключени договори с клиенти, които се намират извън на...

Продажби на стоки чрез интернет магазин

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Нерегистрирано по ЗДДС дружество извършва продажби на стоки на територията на страната чрез интернет магазин, като доставките се извършват чрез куриер. Плащанет...

Промени в чл. 92 и чл. 93 на ЗДДС от 01.01.2014 г.

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство+”, Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са промените в чл. 92 и чл. 93 на ЗДДС от 01.01.2014 г. относно прихващането, приспадането и възстановяването на резултат за периода - данък за възстановяване? Прихващането...

Разпределение на осигурителните вноски между осигурителя и осигуреното лице, работещо без трудово правоотношение

В бр. 12/2014 г. на в. „Актив”,Галина Николова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се разпределят осигурителните вноски между осигурителя и осигуреното лице, работещо без трудово правоотношение? Лицата, полагащи труд без трудово правоотношение се осигуряват за инвалидност пор...

Регистрация на фирма в България от лице от държава в Европейския съюз

В бр. 6/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Аспасия Пектова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Гражданин от държава в Европейския съюз, желае да регистрира ЕООД в България, за да фактурира някои от консултантските си дейности. Той работи основно в страната си и там...

Счетоводно и данъчно третиране на придобитите данъчни амортизируеми активи

В бр. 9/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице (ДЗЛ), регистриран земеделски производител в изпълнение на изискванията на чл. 189б, ал. 2, т. 1 и 4 от ЗКПО, инвестира преотстъпеният корпоративен данък за 2011 ...

Третиране според ЗДДС сделките с нови превозни средства, сключени с чуждестранно лице от ЕС

В бр. 6/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова, отговаря на следния въпрос: Как се третират според ЗДДС сделките с нови превозни средства, сключени с чуждестранно лице от ЕС? При сделките с лица от ЕС, чийто предмет е ново превозно средство, съществуват някои особенос...

Уволнение по време на болничен

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Ина Ахмедова, юрисконсулт отгонаря на следния въпрос: На 01.04.2014 г. сключих трудов договор със срок за изпитване на основание чл. 70, ал. 1 КТ на длъжност началник-цех. Договорихме срок за изпитване 3 месеца в полза на двете страни. Пост...

Удържане от работодателя на разходите по обучението

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Тъй като нашата фирма извършва консултантска дейност, от съществено значение за бизнеса е поддържането на високо ниво на знания от персонала. Поради това, служителите ни б...

Установяване и документиране на трудовата злополука

В бр. 16/2014 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Как се установява трудовата злополука? Какви документи е необходимо да се подготвят? ТЕЛК е медицинският орган, който е компетентен да се произнесе по административен ред...

Финансирането по оперативна програма не участва при формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС

В бр. 10/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Болница получава средства по Европейка програма „Развитие на конкурентоспособността“. С получените средства закупува компютърна техника и софтуер на стойност над ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември

До 10-и декември ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друг...

Държавен вестник в бр. 22 от 2014 г.

ДВ, бр. 92 от 7.11.2014 г. Народно събрание Решение във връзка със законодател­ни промени в областта на банковото дело Министерски съвет Постановление № 339 от 27 октомври 2014 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните р...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Национален осигурителен институт Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 10 от 4.02....

Осигурителен календар за декември 2014 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 октомври - 10 ноември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни ме...