Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2014 г.
Писма и указания

№ 20-15-263 от 23.09.2014 г. ОТНОСНО: Вътреобщностно придобиване на автомобил

Съгласно визираната фактическа обстановка, основната дейност на представляваното от Вас юридическо лице е ремонт на съоръжения. Фирмата не извършва транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем на превозни средства, препро...

№ 26-556 от 29.07.2014 г. ОТНОСНО: Допустимо ли е преназначаването на персонала на дружество в регистрирано „място на стопанска дейност“ на чуждестранно юридическо лице

„Мястото на стопанска дейност“, като определено място, посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, само по себе си няма качеството на работо­дател по смисъла на Кодекса на труда и не може да наема ...

№ 26-А-276 от 01.09.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вливане на местно юридическо лице в място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в страната, както и въпроси, свързани с прилагане на СИДДО между България и Ирландия

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило ваше писмено запитване, в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС по отношение на вливане на местно юридическо лице в място на стопанска дейн...

№ 94-1587 от 22.05.2014 г. ОТНОСНО: Прекъсване на ползването на неплатения отпуск за отглеждане на дете

Отпускът за отглеждане на дете по чл. 167а КТ се прекъсва по искане на майката или бащата - с писмено заявление до предприя­тието. Работодателят е длъжен да издаде заповед за прекъсване ползването на отпус­ка считано от посочената в заявлението дата....

№ 94-1963 от 26.06.2014 г. ОТНОСНО: Право на обезщетение при прекратяване на основен и допълнителен трудов договор при пенсиониране

Тъй като обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща само веднъж, работникът или служителят има право на обезщетение само по основния трудов договор, ако към датата на прекратяването му отговаря на условието да е придобил право на пенсия за осигури...

№ 94-Е-195 от 01.09.2014 г. ОТНОСНО: Разяснение на възможността за възникване на място на стопанска дейност и постоянен обект в България, в резултат на договор за наем на кораб (тайм-чартър)

С....... С.п.А (С.......) е италианска компания, която е сключила договор със С… С… Т… БВ (Холандия) във връзка с изпълнението на проекта за тръбопровод ............, който ще минава през определени сектори на Черно море. За целите на изпълнението на...

№ 96-00-400 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане при изплащане на доходи от наем от местно юридическо лице на чуждестранно физическо лице.

Според описаната в запитването фактическа ситуация, българско дружество с ограничена отговорност (наемател) е наело производствени недвижими имоти, собственост на физическо лице (наемодател) – чужденец – местно лице на Федерална Република Германия, к...

№ М-24-31-65 от 29.09.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Във ваше писмо, е изложено следното: Дружество с предмет на дейност автобусни превози на пътници със собствени превозни средства (автобуси) е регистрирано по ЗДДС лице. Дружеството възнамерява да извършва превоз на VIP клиенти, като за целта закупува...

Анотации

Данъчно третиране на щети, причинени от природни бедствия по ЗКПО

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се третират щети, причинени от природни явления (наводнения, градушки и др.) по реда на ЗКПО? Щетите, причинени о...

Закрила при уволнение на баба, ползваща отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос От 03.01.2014 г. наша служителка е прехвърлила майчинството си за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на бабата на детето. В детската градина, в която рабо...

Изплащане на обещетение за временна неработоспособност на самоотлъчил се работник

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Работник с работно време 7 часа, отработва 2 часа и напуска работното място, за което му е регистрирана самоотлъчка от 5 часа. На следващия ден същият предста...

Изчисляване възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 13/2014 г. в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отгонаря на следния въпрос: Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск на лице, което през предходните месеци е работило на 6 часов работен ден, а от началото на месеца, в ко...

Облагане по реда на чл. 29 ЗДДФЛ на земеделски производител-животновъд

В бр. 10/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Кои приходи следва да включим в облагаемия доход на земеделски производител-животновъд, регистриран по ЗДДС, който през 2014 г. ще ...

Осчетоводяване на временните данъчни разлики

В бр. 10/2014 г.на сп. „Актив”,проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Във връзка с наближаващото годишно приключване на 2014 г., как да осчетоводим временните данъчни разлики и как да ги посочим коректно в годишния...

Отчитане увеличението на капитала чрез превръщане на облигациите в акции и под „условие”

В бр. 9/2014 г на сп. „Актив”, ас. д-р Ралица Данчева, СА „Д. А. Ценов”-Свищов, отговаря на следния въпрос: Как се отчита увеличаването на капитала на дружеството, чрез превръщане на облигациите в акции и увеличаването на капитала под „условие”? За ...

Прекратяване на трудовия договор с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика ,отговаря на следния въпрос: Служител, който е материално отговорно лице (МОЛ), придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Длъжен ли е от същата дата да подаде предизвестие...

Прекъсване и възобновяването на трудовата дейност в рамките на една и съща календарна година от самоосигуряващите се лица

В сп. „Счетоводство+”, бр. 11/2014 г. Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: На 8.11.2010 г., започнах дейност като ЕТ, за което подадох декларация в НАП, че ще се осигурявам за инвалидност поради общо заболяване...

Признаване за данъчни цели на командировъчните пари на ЕТ

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Едноличен търговец, с основна дейност проектиране и консултантски услуги в сферата на строителството, има сключени договори с клие...

Продажби на стоки чрез интернет магазин

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Нерегистрирано по ЗДДС дружество извършва продажби на стоки на територията на страната чрез интернет магазин, като доставките се и...

Промени в чл. 92 и чл. 93 на ЗДДС от 01.01.2014 г.

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство+”, Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са промените в чл. 92 и чл. 93 на ЗДДС от 01.01.2014 г. относно прихващането, приспадането и възстановяването на резултат за периода - данък за...

Разпределение на осигурителните вноски между осигурителя и осигуреното лице, работещо без трудово правоотношение

В бр. 12/2014 г. на в. „Актив”,Галина Николова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се разпределят осигурителните вноски между осигурителя и осигуреното лице, работещо без трудово правоотношение? Лицата, полагащи труд без трудово правоотношение се...

Регистрация на фирма в България от лице от държава в Европейския съюз

В бр. 6/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Аспасия Пектова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Гражданин от държава в Европейския съюз, желае да регистрира ЕООД в България, за да фактурира някои от консултантските си дейности. Той рабо...

Счетоводно и данъчно третиране на придобитите данъчни амортизируеми активи

В бр. 9/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице (ДЗЛ), регистриран земеделски производител в изпълнение на изискванията на чл. 189б, ал. 2, т. 1 и 4 от ЗКПО, инвестира преотстъпени...

Третиране според ЗДДС сделките с нови превозни средства, сключени с чуждестранно лице от ЕС

В бр. 6/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова, отговаря на следния въпрос: Как се третират според ЗДДС сделките с нови превозни средства, сключени с чуждестранно лице от ЕС? При сделките с лица от ЕС, чийто предмет е ново превозно средст...

Уволнение по време на болничен

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Ина Ахмедова, юрисконсулт отгонаря на следния въпрос: На 01.04.2014 г. сключих трудов договор със срок за изпитване на основание чл. 70, ал. 1 КТ на длъжност началник-цех. Договорихме срок за изпитване 3 месеца...

Удържане от работодателя на разходите по обучението

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Тъй като нашата фирма извършва консултантска дейност, от съществено значение за бизнеса е поддържането на високо ниво на знания от персонала....

Установяване и документиране на трудовата злополука

В бр. 16/2014 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Как се установява трудовата злополука? Какви документи е необходимо да се подготвят? ТЕЛК е медицинският орган, който е компетентен да се пр...

Финансирането по оперативна програма не участва при формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС

В бр. 10/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Болница получава средства по Европейка програма „Развитие на конкурентоспособността“. С получените средства закупува компютърна техн...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември

До 10-и декември ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чре...

Държавен вестник в бр. 22 от 2014 г.

ДВ, бр. 92 от 7.11.2014 г. Народно събрание Решение във връзка със законодател­ни промени в областта на банковото дело Министерски съвет Постановление № 339 от 27 октомври 2014 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Академията на ...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Национален осигурителен институт Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от...

Осигурителен календар за декември 2014 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 октомври - 10 ноември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителе...