Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2014 г.
Писма и указания

№ 20-15-263 от 23.09.2014 г. ОТНОСНО: Вътреобщностно придобиване на автомобил

Съгласно визираната фактическа обстановка, основната дейност на представляваното от Вас юридическо лице е ремонт на съоръжения. Фирмата не извършва транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем на превозни средства, препро...

№ 26-556 от 29.07.2014 г. ОТНОСНО: Допустимо ли е преназначаването на персонала на дружество в регистрирано „място на стопанска дейност“ на чуждестранно юридическо лице

„Мястото на стопанска дейност“, като определено място, посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, само по себе си няма качеството на работо­дател по смисъла на Кодекса на труда и не може да наема ...

№ 26-А-276 от 01.09.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вливане на местно юридическо лице в място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в страната, както и въпроси, свързани с прилагане на СИДДО между България и Ирландия

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило ваше писмено запитване, в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС по отношение на вливане на местно юридическо лице в място на стопанска дейн...

№ 94-1587 от 22.05.2014 г. ОТНОСНО: Прекъсване на ползването на неплатения отпуск за отглеждане на дете

Отпускът за отглеждане на дете по чл. 167а КТ се прекъсва по искане на майката или бащата - с писмено заявление до предприя­тието. Работодателят е длъжен да издаде заповед за прекъсване ползването на отпус­ка считано от посочената в заявлението дата....

№ 94-1963 от 26.06.2014 г. ОТНОСНО: Право на обезщетение при прекратяване на основен и допълнителен трудов договор при пенсиониране

Тъй като обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща само веднъж, работникът или служителят има право на обезщетение само по основния трудов договор, ако към датата на прекратяването му отговаря на условието да е придобил право на пенсия за осигури...

№ 94-Е-195 от 01.09.2014 г. ОТНОСНО: Разяснение на възможността за възникване на място на стопанска дейност и постоянен обект в България, в резултат на договор за наем на кораб (тайм-чартър)

С....... С.п.А (С.......) е италианска компания, която е сключила договор със С… С… Т… БВ (Холандия) във връзка с изпълнението на проекта за тръбопровод ............, който ще минава през определени сектори на Черно море. За целите на изпълнението на...

№ 96-00-400 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане при изплащане на доходи от наем от местно юридическо лице на чуждестранно физическо лице.

Според описаната в запитването фактическа ситуация, българско дружество с ограничена отговорност (наемател) е наело производствени недвижими имоти, собственост на физическо лице (наемодател) – чужденец – местно лице на Федерална Република Германия, к...

№ М-24-31-65 от 29.09.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Във ваше писмо, е изложено следното: Дружество с предмет на дейност автобусни превози на пътници със собствени превозни средства (автобуси) е регистрирано по ЗДДС лице. Дружеството възнамерява да извършва превоз на VIP клиенти, като за целта закупува...

Анотации

Данъчно третиране на щети, причинени от природни бедствия по ЗКПО

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се третират щети, причинени от природни явления (наводнения, градушки и др.) по реда на ЗКПО? Щетите, причинени о...

Закрила при уволнение на баба, ползваща отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос От 03.01.2014 г. наша служителка е прехвърлила майчинството си за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на бабата на детето. В детската градина, в която рабо...

Изплащане на обещетение за временна неработоспособност на самоотлъчил се работник

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Работник с работно време 7 часа, отработва 2 часа и напуска работното място, за което му е регистрирана самоотлъчка от 5 часа. На следващия ден същият предста...

Изчисляване възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 13/2014 г. в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отгонаря на следния въпрос: Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск на лице, което през предходните месеци е работило на 6 часов работен ден, а от началото на месеца, в ко...

Облагане по реда на чл. 29 ЗДДФЛ на земеделски производител-животновъд

В бр. 10/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Кои приходи следва да включим в облагаемия доход на земеделски производител-животновъд, регистриран по ЗДДС, който през 2014 г. ще ...

Осчетоводяване на временните данъчни разлики

В бр. 10/2014 г.на сп. „Актив”,проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Във връзка с наближаващото годишно приключване на 2014 г., как да осчетоводим временните данъчни разлики и как да ги посочим коректно в годишния...

Отчитане увеличението на капитала чрез превръщане на облигациите в акции и под „условие”

В бр. 9/2014 г на сп. „Актив”, ас. д-р Ралица Данчева, СА „Д. А. Ценов”-Свищов, отговаря на следния въпрос: Как се отчита увеличаването на капитала на дружеството, чрез превръщане на облигациите в акции и увеличаването на капитала под „условие”? За ...

Прекратяване на трудовия договор с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика ,отговаря на следния въпрос: Служител, който е материално отговорно лице (МОЛ), придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Длъжен ли е от същата дата да подаде предизвестие...

Прекъсване и възобновяването на трудовата дейност в рамките на една и съща календарна година от самоосигуряващите се лица

В сп. „Счетоводство+”, бр. 11/2014 г. Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: На 8.11.2010 г., започнах дейност като ЕТ, за което подадох декларация в НАП, че ще се осигурявам за инвалидност поради общо заболяване...

Признаване за данъчни цели на командировъчните пари на ЕТ

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Едноличен търговец, с основна дейност проектиране и консултантски услуги в сферата на строителството, има сключени договори с клие...

Продажби на стоки чрез интернет магазин

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Нерегистрирано по ЗДДС дружество извършва продажби на стоки на територията на страната чрез интернет магазин, като доставките се и...

Промени в чл. 92 и чл. 93 на ЗДДС от 01.01.2014 г.

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство+”, Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са промените в чл. 92 и чл. 93 на ЗДДС от 01.01.2014 г. относно прихващането, приспадането и възстановяването на резултат за периода - данък за...

Разпределение на осигурителните вноски между осигурителя и осигуреното лице, работещо без трудово правоотношение

В бр. 12/2014 г. на в. „Актив”,Галина Николова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се разпределят осигурителните вноски между осигурителя и осигуреното лице, работещо без трудово правоотношение? Лицата, полагащи труд без трудово правоотношение се...

Регистрация на фирма в България от лице от държава в Европейския съюз

В бр. 6/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Аспасия Пектова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Гражданин от държава в Европейския съюз, желае да регистрира ЕООД в България, за да фактурира някои от консултантските си дейности. Той рабо...

Счетоводно и данъчно третиране на придобитите данъчни амортизируеми активи

В бр. 9/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице (ДЗЛ), регистриран земеделски производител в изпълнение на изискванията на чл. 189б, ал. 2, т. 1 и 4 от ЗКПО, инвестира преотстъпени...

Третиране според ЗДДС сделките с нови превозни средства, сключени с чуждестранно лице от ЕС

В бр. 6/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова, отговаря на следния въпрос: Как се третират според ЗДДС сделките с нови превозни средства, сключени с чуждестранно лице от ЕС? При сделките с лица от ЕС, чийто предмет е ново превозно средст...

Уволнение по време на болничен

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Ина Ахмедова, юрисконсулт отгонаря на следния въпрос: На 01.04.2014 г. сключих трудов договор със срок за изпитване на основание чл. 70, ал. 1 КТ на длъжност началник-цех. Договорихме срок за изпитване 3 месеца...

Удържане от работодателя на разходите по обучението

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Тъй като нашата фирма извършва консултантска дейност, от съществено значение за бизнеса е поддържането на високо ниво на знания от персонала....

Установяване и документиране на трудовата злополука

В бр. 16/2014 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Как се установява трудовата злополука? Какви документи е необходимо да се подготвят? ТЕЛК е медицинският орган, който е компетентен да се пр...

Финансирането по оперативна програма не участва при формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС

В бр. 10/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Болница получава средства по Европейка програма „Развитие на конкурентоспособността“. С получените средства закупува компютърна техн...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември

До 10-и декември ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чре...

Държавен вестник в бр. 22 от 2014 г.

ДВ, бр. 92 от 7.11.2014 г. Народно събрание Решение във връзка със законодател­ни промени в областта на банковото дело Министерски съвет Постановление № 339 от 27 октомври 2014 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Академията на ...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Национален осигурителен институт Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от...

Осигурителен календар за декември 2014 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 октомври - 10 ноември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителе...