Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 12, Декември 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2014 г.
Коментар на експерта

Документална обоснованост – счетоводни и данъчни аспекти

Документалната обоснованост има изключително голямо значение за счетоводството и данъчното облагане. Това е така, защото документите са доказателства за извършените стопански операции. Понякога обаче определена транзакция не може да се документира по стандартния начин. В такива с...

Защита на бременните и майките по Кодекса на труда

В глава ХV “Специална закрила на някои категории работници и служители”, раздел II “Специална закрила на жените” на Кодекса на труда (КТ) се съдържа подробна регламентация на защитата на жените и особено на бременните и кърмачките. В чл. 307, ал. 1 от КТ е посочено, че работодате...

Счетоводно и данъчно третиране на данъчните амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО

Актуалността на настоящата тема се обуславя от това, че през последните години като специфични източници на придобиване на дълготрайни активи за предприятията се налагат финансирането и преотстъпеният данък по чл 189б от ЗКПО. Тези източници съобразно дефинираната им същност има...

Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания

I. Трудова дисциплина 1. Трудова дисциплина - обхват Трудовата дисциплина обхваща и включва всички задължения на работника или служителя в процеса на работата, за чието изпълнение той се е договорил с работодателя. Задълженията на работника или служителя са определени в две основ...

Въпроси и отговори от практиката

Временно прекратена дейност на самоосигуряващо се лице (съдружник в ООД)

Въпрос: Майка, която се осигурява като самоосигуряващо се лице (съдружник в ООД), получава обезщетение за майчинство до навършване на 2-годишна възраст на детето. След навършването на 2-годишна възраст на детето майката желае да продължи да гледа детето си и няма да извършва труд...

Възстановяване на ДДС за услуга с местоизпълнение на територията на Германия

Въпрос: Българска фирма ще участва на коледен базар в Германия и там на място им издават фактура с платено ДДС за услугата (наем на търговска площ и участие). Има ли право българската фирма получател да си приспадне ДДС в месечната справка и по какъв начин (кой член от Закона и П...

Деклариране на вътреобщностната търговия (ВОТ) между лица, установени в три държави - членки на ЕС

Въпрос: Българско дружество купува стока от Германия, която е доставена в нает склад в Чехия през месец август. Същата ще бъде продадена в Полша през месец септември. Как е необходимо да се декларира доставката от Германия до Чехия и последващата продажба към Полша според българс...

Доставка с място на изпълнение извън България

Въпрос: Търгуваме с Гърция със стоки, внесени от Китай. Гърците ни предлагат да внесем от наше име стоката в Гърция на тяхно пристанище и те да си я обмитят на тяхно име и да си платят ДДС-то. Възможно ли е това? Какви са последствията за нас? Ние какви документи трябва да издаде...

Доходи от лихви за физическо лице

Въпрос: През 2013 г. съдружник във фирма Х дава 50 000 лв. заем за оперативни нужди. През септември 2014 г. е върнат окончателно заемът от фирмата към съдружника заедно с начислена лихва за периода от една година в размер на 3000 лв. Следва ли да се обложи лихвата с данък при изт...

Коригиране на грешка в дневника за продажби

Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС, пропуска да декларира фактура за продажби с дата 31.07.2014 г. в дневника по ДДС за продажби за м. 07.2014 г. Фактурата е включена в дневника за продажби за м. 08.2014. Фактурата отразява софтуерни услуги за данъчно задължени лице в Германи...

Надвнесени здравноосигурителни вноски

Въпрос: ЕТ внася авансово здравно осигуряване на собственика в/у 550 лв. Тъй като лицето е пенсионер по болест, не се внася ДОО. Ако облагаемата печалба е по-малко за годината и при положение че сме внесли за 2014 г. 528 лв. (12 вноски по 44 лв.), а дължимото за годината при изра...

Невъзможност за използване на платен годишен отпуск, поради дългосрочен отпуск за временна нетрудоспособност

Въпрос: Наш служител е ползвал бащинство (след навършване 6 месеца на детето) в периода 01.06.2012 - 01.12.2012 г. За периода е натрупал право на платен годишен отпуск за 2012 г. - 15 работни дни, който не е успял да използва през 2012 г. Този отпуск съгласно чл. 176, ал. 6 от КТ...

Неподаване на заявление за регистрация по ЗДДС

Въпрос: Фирма „A“ купува ДМА (багер) с фактура от фирма „Б”, която е нерегистрирана по ДДС към момента и е издадена опростена фактура. След събитието на фирма „Б“ е проведена данъчна проверка, която установява необходимост от регистрация по ДДС още от началото на годината и издав...

Обявяване в несъстоятелност съгласно решение на съда

Въпрос: Фирмата ми е обявена в несъстоятелност съгласно решение на съда от 19.09.2014 г. и е регистрирана по ЗДДС. В какъв срок трябва да се дерегистрира фирмата? Отговор: Според чл. 107, т. 4, буква ”а” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) прекратяването на юриди...

Осигурителен стаж при ползване на неплатен отпуск

Въпрос: Има ли право служител да избере кой период да му бъде зачетен за осигурителен стаж при ползване на неплатен отпуск по чл. 160 от КТ? Лицето е в отпуск по чл. 160 от КТ от 01.01.2014 г. до 31.07.2014 г. и от 10.09.2014 г. до 22.10.2014 г. Има ли право лицето да избере пери...

Осигуряване на гражданин на ЕС при сключен трудов договор

Въпрос: Сключен е срочен трудов договор с лице, което е гражданин на ЕС (Холандия), за срок от 01.07.2014 г. до 30.11.2014 г. (лицето е управител в дружеството). За всички месеци, от юли до септември включително, са начислявани и плащани осигуровки и данък. На 28.10.2014 г. по им...

Осигуряване на лице работещо по трудов и граждански договор

Въпрос: Фирма, извършваща хореографска дейност, иска да назначи лице по граждански договор за извършване на съответната дейност (хореограф). Лицето е назначено в друга фирма по трудов договор и получава доход под максималния осигурителен доход, следователно същото трябва да бъде ...

Осигуряване на съдружник в ООД, който работи по трудов договор в друга фирма

Въпрос: Съдружник в ООД работи по трудов договор в друга фирма (при друг работодател), където е осигурен върху максималния осигурителен доход. От дружеството, където е съдружник, предстои да получи хонорар за извършена услуга. Какви данъци и осигуровки в случая са дължими и начин...

Основание за осигуряване на съдружник

Въпрос: През м. септември 2014 г. ЕООД се трансформира в ООД. Собственикът на капитала на ЕООД-то (пенсионер) продава дяловете си на трима нови съдружници, единият от които е управител на ЕООД-то по трудов договор. Съдружникът, който досега е бил управител по трудов договор, вече...

Попълване на осигурителна книжка

Въпрос: Самоосигуряващото се лице се осигурява за всички осигурителни вноски. През годината внасяме ДОО върху 550 лв. и довнасяме по годишна декларация, а в осигурителната книжка попълваме: - в колона 3 сумата от 550 лв.; - в колона 6 записваме сумата от 117,15 (21,3% върху 550 л...

Право на данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС

Въпрос: Имаме право да ползваме данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС. Издали сме протокол съгласно изискванията на чл. 67 от ППЗДДС. През месец август 2014 г. продадохме актива и съгласно чл. 67, ал. 6 от ППЗДДС имаме право да ползваме ДК през същия месец. В коя колона...

Право на парично обезщетение от ДОО за отпуск за майчинство

Въпрос: На самоосигуряващо се лице (ЧСИ) е извършена ревизия по разхода на ДОО от ТП на НОИ. Връчени са й задължителни предписания, от които следва да се подаде заличаване на осигурителна информация на лице, наето по трудов договор. Същото лице за периода на заличаване е било в о...

Придобито право на пенсия за прослужено време на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Самоосигуряващо се лице придобива право на пенсия за прослужено време и старост, считано от 04.07.2014 г. Има ли право, считано от 04.07.2014 г., да избере да се осигурява само по ЗЗО, т.е. да спре да се осигурява пенсионно, преди да е получено разпореждане за определяне ...

Признаване на активи като консервирани

Въпрос: Фирма с основен предмет на дейност: отдаване под наем на собствени имоти (заведени са като инвестиционни имоти), разполага и със собствен офис (заведен по сметка Сгради). Освен отдаването под наем на собствените имоти фирмата извършва и инцидентни услуги, за които не е не...

Признаване на разход за фирма

Въпрос: Собственик на американска фирма (българин), занимаваща се с износ на хранителни стоки от 20 години, регистрира фирма в България - ООД. Българската фирма има сключен договор с американската фирма за проучване на пазара и намиране на доставчици за американската фирма - т.е....

Прождажба на имоти в България от чуждестранно лице

Въпрос: Чуждестранно лице, гражданин на Русия, има придобити имоти в България. При продажбата на имотите трябва ли да се регистрира по ЗДДС, когато надхвърли прага от 50 000 лв.? Отговор: Според чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задъ...

Разпределяне на дивиденти на физически лица

Въпрос: Фирма „Х” ООД разпределя дивиденти в размер на 5000 лева в полза на две местни физически лица (по 2500 лв. за всяко лице). Фирмата удържа и внася данък в размер на 250 лева. Каква сума трябва да получат двете лица, по 2500 лв. или по 2375 лв.? Отговор: Съгласно чл. 38, а...

Разходи във връзка с нает актив

Въпрос: През 2013 г. имаме сключен договор за бъдещ наем между две фирми, регистрирани по ЗДДС, по отношение на ползване на обект, който е в процес на доизграждане. Обектът е помещение, предназначено за основната дейност на фирмата наемател и през 2014 г. ще подлежи на ползване о...

Решение на ТЕЛК за възстановена работоспособност

Въпрос: Каква е процедурата по чл. 5, ал. 3 от Наредбата за трудоустрояване, при положение че работникът има решение на ТЕЛК за възстановена работоспособност? Какви действия следва да предприемат работникът, работодателят и Комисията по трудоустрояване? Отговор: В съответствие с...

Упълномощаване на длъжностни лица да разрешават ползването на платен годишен отпуск

Въпрос: Работя във фирма с числен персонал от 1200 души. В работното си ежедневие работодателят подписва много молби и заповеди за отпуск и отделя много време за това. Има ли начин това да се избегне и да се съкрати времето, използвано за подпис? Отговор: Ползването на платен го...

Писма и указания

№ 3-2322 от 20.10.2014 г. Относно: Здравно осигуряване на лице, работещо по втори трудов договор на непълно работно време – 1 час, за дните във временна неработоспособност

Според изложеното в запитването в кооперация Х е назначено лице освен на основен трудов договор и по втори трудов договор на непълно работно време – 1 час. В тази връзка се поставя въпросът как следва да се изчисли здравната осигуровка за сметка на работодателя за дните във време...

№ 3-2343 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Изисквания към фактурите съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Физическо лице притежава фактура с начислен ДДС, издадена от юридическо лице, която е изготвена на базата на първичен документ, оформен според същия незаконосъобразно, а именно изписването на показанията на водомера в документа се извършва възходящо от последния ред на страницата...

№ 96-00-389 от 15.10.2014 г. ОТНОСНО: Третиране по ЗДДС на такси, дължими по Закона за енергията от възобновяеми източници

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването ви представляваното от вас юридическо лице е производител на електроенергия от възобновяеми източници. В тази връзка, посочвате, че в ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 година, е публикувано Решение № 13 от 31 юли 2014 година по Конст...

№ 96-00-399 от 22.10.2014 г. Относно: Данъчно третиране на покупката на недвижимо имущество от българско юридическо лице в друга държава членка

Дружеството, в рамките на дейността си има търговия с недвижима собственост и възнамерява да закупи къща в Белгия с цел продажба или отдаване под наем. Завършването на обекта е предвидено в началото на 2015 г. Според белгийското законодателство сделката се облага с ДДС от 21%. Др...

№ 96-00-400 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане при изплащане на доходи от наем от местно юридическо лице на чуждестранно физическо лице.

Според описаната в запитването фактическа ситуация, българско дружество с ограничена отговорност (наемател) е наело производствени недвижими имоти, собственост на физическо лице (наемодател) – чужденец – местно лице на Федерална Република Германия, който има код по БУЛСТАТ. Чужде...

Решения на съдилища

Решение № 118 от 09.08.2013 г. по т. д. №1042/2012 г., ТК, I т. о.

Едва след установяване спиране на плащанията от длъжника, изразяващо се в необслужване на задълженията му с настъпили падежи, като негово трайно, обективно състояние, върху длъжника се премества доказателствената тежест за оборване презумпцията по чл. 608, ал. 2 ТЗ чрез доказване...

Решение № 12208 от 15.10.2014 г. по адм. дело № 2539/2014 г.

Предмет на спора са установени допълнителни публични вземания - данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2003 г., 2004 г., 2005 г. и 2006 г. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. ведно със съответните лихви за забава. Разпоредбата на чл. 171, ал. 2 от ДОПК е аналогична по съ...

Решение № 12284 от 16.10.2014 г. по адм. дело № 283/2014 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит по доставки на няколко ЕООД. С аргумент от чл. 68 от действащия ЗДДС (и чл. 63 от отменения ЗДДС) правото на приспадане на данъчен кредит е субективно публично право на данъчно задълженото лице с насрещен субект п...

Решение № 12431 от 20.10.2014 г. по адм. дело № 113/2014 г.

Предмет на спора e право на данъчен кредит на ревизирано лице по фактури от 2010 г., издадени от две ЕООД, за данъчни периоди октомври - декември 2010 г. Релевантните обстоятелства, които подлежат на доказване, при условията на пълно доказване, се определят конкретно предвид хар...

Решение № 12532 от 21.10.2014 г. по адм. дело № 10401/2013 г.

Предмет на спора e отказано прихващане или възстановяване на суми. Изискването на чл. 103, ал. 1 от ЗЗД - две лица да си дължат взаимно пари или други заместими вещи, не е изпълнено в случая, предвид че осигурителните вноски се правят по сметка на ТД на НАП, но изплащането на об...

Решение № 12561 от 22.10.2014 г. по адм. дело № 817/2014 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ООД задължения за ДДС за данъчни периоди март, юни, юли, август и октомври 2008 г. и февруари, март, април, юли, август и октомври 2009 г. и за закъснителна лихва поради отказ да се признае правото на приспадане на данъчен кредит, упражн...

Решение № 12620 от 23.10.2014 г. по адм. дело № 16058/2013 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди 01.09.2010 г. – 30.09.2010 г., 01.10.2010 г. – 31.10.2010 г. и 01.01.2011 г. – 31.01.2011 г. поради непризнаване правото на приспадане на данъчен кредит по доставки ведно с прилежащите лихви по фактури з...

Решение № 12668 от 24.10.2014 г. по адм. дело № 15254/2013 г.

Предмет на спора e установено задължение по ЗДДС ведно с начислените лихви за забава, който за данъчен период 15.12.-31.12.2008 г. Нормата на чл. 27, ал. 3 от ЗДДС (в действащата към ревизирания период редакция) не намира приложение при осъществена ревизия по реда на чл. 122 и с...

Решение № 12720 от 27.10.2014 г. по адм. дело № 373/2014 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС, отказано право на приспадане на данъчен кредит и начислен ДДС ведно с лихви. В настоящия случай за първата част от доказателства са изпълнени условията на закона с представянето на фактура за доставката, в която се п...

Решение № 13101 от 04.11.2014 г. по адм. дело № 8474/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения за периода 01.01.2006 г. – 31.12.2006 г. по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.), по чл. 48 от ЗДДФЛ за периоди 2007 г., 2008 г. и 2009 г., както и задължения за задължителни осигурителни вноски за същите периоди ведно с лихви за забава. По делото не ...

Решение № 13206 от 05.11.2014 г. по адм. дело № 16808/2013 г.

Предмет на спора са увеличение на финансовите резултати по ЗКПО за 2007 г. и 2008 г. на основание чл. 26, т. 3 във вр. с чл. 16, ал. 1 от ЗКПО, съответно със стойността по фактурите, издадени от две ЕООД с предмет „реклама по Би Ти Ви съгласно договор” и определени съответно корп...

Процедури

Запазване на правото за получаване на българско парично обезщетение за безработица в случай на търсене на работа в друга държава - членка на ЕС

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на НОИ; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за запазване на правото за получаване на парично ...

Лицензия за внос (AGRIM) на земеделски продукти, за които се прилага общата организация на пазарите на ЕС, свързана с лицензирането на вноса на земеделски продукти от трети страни

НОРМАТИВНА УРЕДБА: Национално законодателство: Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и кон...

Предоставяне на информация за членовете на семейството при кандидатстване за обезщетения за безработица в друга държава - членка на ЕС

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на НОИ; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за предоставяне на информация от Република Българ...

Удостоверяване на български осигурителен стаж при кандидатстване за обезщетения за безработица в друга държава - членка на ЕС

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на Националния осигурителен институт; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за удостоверяване н...

Удостоверяване на български осигурителен стаж при кандидатстване за обезщетения за болест и майчинство в друга държава - членка на ЕС

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на НОИ; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от друг...

Удостоверяване на датата на регистрация в българските служби по заетостта за продължаване на получаването на обезщетения за безработица, отпуснати от друга държава - членка на ЕС

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на НОИ; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за удостоверяване на датата на регистрация в бълг...

Удостоверяване на осигурителен стаж в друга държава - членка на ЕС, при кандидатстване за обезщетения за безработица в РБългария

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на Националния осигурителен институт; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за удостоверяване н...

Удостоверяване на осигурителен стаж в друга държава - членка на ЕС, при кандидатстване за обезщетения за болест и майчинство в РБългария

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на НОИ; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от друг...

Удостоверяване на промяна в обстоятелствата, които биха могли да повлияят на правото на обезщетения за безработица, отпуснати от друга държава - членка на ЕС

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на НОИ; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за удостоверяване на обстоятелства с преносим док...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 12 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.11. - 30.11.2014 г. За повече информация погледнете на страници 115, 116 и 117от сканирания брой на изда...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 90 до бр. 98 от 2014 г.

ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г. Народното събрание прие: 1. Решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси. 2. Решение за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси. Правителството прие: 1. Постановление № 336 от 24 октомври 2014 г. за приемане на Наредба за реда з...