Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 12, Декември 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2014 г.
Коментар на експерта

Документална обоснованост – счетоводни и данъчни аспекти

Документалната обоснованост има изключително голямо значение за счетоводството и данъчното облагане. Това е така, защото документите са доказателства за извършените стопански операции. Понякога обаче определена транзакция не може да се документира по...

Защита на бременните и майките по Кодекса на труда

В глава ХV “Специална закрила на някои категории работници и служители”, раздел II “Специална закрила на жените” на Кодекса на труда (КТ) се съдържа подробна регламентация на защитата на жените и особено на бременните и кърмачките. В чл. 307, ал. 1 о...

Счетоводно и данъчно третиране на данъчните амортизируеми активи, придобити чрез финансиране и преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО

Актуалността на настоящата тема се обуславя от това, че през последните години като специфични източници на придобиване на дълготрайни активи за предприятията се налагат финансирането и преотстъпеният данък по чл 189б от ЗКПО. Тези източници съобраз...

Трудова дисциплина и дисциплинарни наказания

I. Трудова дисциплина 1. Трудова дисциплина - обхват Трудовата дисциплина обхваща и включва всички задължения на работника или служителя в процеса на работата, за чието изпълнение той се е договорил с работодателя. Задълженията на работника или служи...

Въпроси и отговори от практиката

Временно прекратена дейност на самоосигуряващо се лице (съдружник в ООД)

Въпрос: Майка, която се осигурява като самоосигуряващо се лице (съдружник в ООД), получава обезщетение за майчинство до навършване на 2-годишна възраст на детето. След навършването на 2-годишна възраст на детето майката желае да продължи да гледа дет...

Възстановяване на ДДС за услуга с местоизпълнение на територията на Германия

Въпрос: Българска фирма ще участва на коледен базар в Германия и там на място им издават фактура с платено ДДС за услугата (наем на търговска площ и участие). Има ли право българската фирма получател да си приспадне ДДС в месечната справка и по какъв...

Деклариране на вътреобщностната търговия (ВОТ) между лица, установени в три държави - членки на ЕС

Въпрос: Българско дружество купува стока от Германия, която е доставена в нает склад в Чехия през месец август. Същата ще бъде продадена в Полша през месец септември. Как е необходимо да се декларира доставката от Германия до Чехия и последващата про...

Доставка с място на изпълнение извън България

Въпрос: Търгуваме с Гърция със стоки, внесени от Китай. Гърците ни предлагат да внесем от наше име стоката в Гърция на тяхно пристанище и те да си я обмитят на тяхно име и да си платят ДДС-то. Възможно ли е това? Какви са последствията за нас? Ние ка...

Доходи от лихви за физическо лице

Въпрос: През 2013 г. съдружник във фирма Х дава 50 000 лв. заем за оперативни нужди. През септември 2014 г. е върнат окончателно заемът от фирмата към съдружника заедно с начислена лихва за периода от една година в размер на 3000 лв. Следва ли да се ...

Коригиране на грешка в дневника за продажби

Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС, пропуска да декларира фактура за продажби с дата 31.07.2014 г. в дневника по ДДС за продажби за м. 07.2014 г. Фактурата е включена в дневника за продажби за м. 08.2014. Фактурата отразява софтуерни услуги за да...

Надвнесени здравноосигурителни вноски

Въпрос: ЕТ внася авансово здравно осигуряване на собственика в/у 550 лв. Тъй като лицето е пенсионер по болест, не се внася ДОО. Ако облагаемата печалба е по-малко за годината и при положение че сме внесли за 2014 г. 528 лв. (12 вноски по 44 лв.), а ...

Невъзможност за използване на платен годишен отпуск, поради дългосрочен отпуск за временна нетрудоспособност

Въпрос: Наш служител е ползвал бащинство (след навършване 6 месеца на детето) в периода 01.06.2012 - 01.12.2012 г. За периода е натрупал право на платен годишен отпуск за 2012 г. - 15 работни дни, който не е успял да използва през 2012 г. Този отпуск...

Неподаване на заявление за регистрация по ЗДДС

Въпрос: Фирма „A“ купува ДМА (багер) с фактура от фирма „Б”, която е нерегистрирана по ДДС към момента и е издадена опростена фактура. След събитието на фирма „Б“ е проведена данъчна проверка, която установява необходимост от регистрация по ДДС още о...

Обявяване в несъстоятелност съгласно решение на съда

Въпрос: Фирмата ми е обявена в несъстоятелност съгласно решение на съда от 19.09.2014 г. и е регистрирана по ЗДДС. В какъв срок трябва да се дерегистрира фирмата? Отговор: Според чл. 107, т. 4, буква ”а” от Закона за данък върху добавената стойност ...

Осигурителен стаж при ползване на неплатен отпуск

Въпрос: Има ли право служител да избере кой период да му бъде зачетен за осигурителен стаж при ползване на неплатен отпуск по чл. 160 от КТ? Лицето е в отпуск по чл. 160 от КТ от 01.01.2014 г. до 31.07.2014 г. и от 10.09.2014 г. до 22.10.2014 г. Има ...

Осигуряване на гражданин на ЕС при сключен трудов договор

Въпрос: Сключен е срочен трудов договор с лице, което е гражданин на ЕС (Холандия), за срок от 01.07.2014 г. до 30.11.2014 г. (лицето е управител в дружеството). За всички месеци, от юли до септември включително, са начислявани и плащани осигуровки и...

Осигуряване на лице работещо по трудов и граждански договор

Въпрос: Фирма, извършваща хореографска дейност, иска да назначи лице по граждански договор за извършване на съответната дейност (хореограф). Лицето е назначено в друга фирма по трудов договор и получава доход под максималния осигурителен доход, следо...

Осигуряване на съдружник в ООД, който работи по трудов договор в друга фирма

Въпрос: Съдружник в ООД работи по трудов договор в друга фирма (при друг работодател), където е осигурен върху максималния осигурителен доход. От дружеството, където е съдружник, предстои да получи хонорар за извършена услуга. Какви данъци и осигуров...

Основание за осигуряване на съдружник

Въпрос: През м. септември 2014 г. ЕООД се трансформира в ООД. Собственикът на капитала на ЕООД-то (пенсионер) продава дяловете си на трима нови съдружници, единият от които е управител на ЕООД-то по трудов договор. Съдружникът, който досега е бил упр...

Попълване на осигурителна книжка

Въпрос: Самоосигуряващото се лице се осигурява за всички осигурителни вноски. През годината внасяме ДОО върху 550 лв. и довнасяме по годишна декларация, а в осигурителната книжка попълваме: - в колона 3 сумата от 550 лв.; - в колона 6 записваме сумат...

Право на данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС

Въпрос: Имаме право да ползваме данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС. Издали сме протокол съгласно изискванията на чл. 67 от ППЗДДС. През месец август 2014 г. продадохме актива и съгласно чл. 67, ал. 6 от ППЗДДС имаме право да ползваме ДК ...

Право на парично обезщетение от ДОО за отпуск за майчинство

Въпрос: На самоосигуряващо се лице (ЧСИ) е извършена ревизия по разхода на ДОО от ТП на НОИ. Връчени са й задължителни предписания, от които следва да се подаде заличаване на осигурителна информация на лице, наето по трудов договор. Същото лице за пе...

Придобито право на пенсия за прослужено време на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Самоосигуряващо се лице придобива право на пенсия за прослужено време и старост, считано от 04.07.2014 г. Има ли право, считано от 04.07.2014 г., да избере да се осигурява само по ЗЗО, т.е. да спре да се осигурява пенсионно, преди да е получе...

Признаване на активи като консервирани

Въпрос: Фирма с основен предмет на дейност: отдаване под наем на собствени имоти (заведени са като инвестиционни имоти), разполага и със собствен офис (заведен по сметка Сгради). Освен отдаването под наем на собствените имоти фирмата извършва и инцид...

Признаване на разход за фирма

Въпрос: Собственик на американска фирма (българин), занимаваща се с износ на хранителни стоки от 20 години, регистрира фирма в България - ООД. Българската фирма има сключен договор с американската фирма за проучване на пазара и намиране на доставчици...

Прождажба на имоти в България от чуждестранно лице

Въпрос: Чуждестранно лице, гражданин на Русия, има придобити имоти в България. При продажбата на имотите трябва ли да се регистрира по ЗДДС, когато надхвърли прага от 50 000 лв.? Отговор: Според чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стой...

Разпределяне на дивиденти на физически лица

Въпрос: Фирма „Х” ООД разпределя дивиденти в размер на 5000 лева в полза на две местни физически лица (по 2500 лв. за всяко лице). Фирмата удържа и внася данък в размер на 250 лева. Каква сума трябва да получат двете лица, по 2500 лв. или по 2375 лв....

Разходи във връзка с нает актив

Въпрос: През 2013 г. имаме сключен договор за бъдещ наем между две фирми, регистрирани по ЗДДС, по отношение на ползване на обект, който е в процес на доизграждане. Обектът е помещение, предназначено за основната дейност на фирмата наемател и през 20...

Решение на ТЕЛК за възстановена работоспособност

Въпрос: Каква е процедурата по чл. 5, ал. 3 от Наредбата за трудоустрояване, при положение че работникът има решение на ТЕЛК за възстановена работоспособност? Какви действия следва да предприемат работникът, работодателят и Комисията по трудоустроява...

Упълномощаване на длъжностни лица да разрешават ползването на платен годишен отпуск

Въпрос: Работя във фирма с числен персонал от 1200 души. В работното си ежедневие работодателят подписва много молби и заповеди за отпуск и отделя много време за това. Има ли начин това да се избегне и да се съкрати времето, използвано за подпис? От...

Писма и указания

№ 3-2322 от 20.10.2014 г. Относно: Здравно осигуряване на лице, работещо по втори трудов договор на непълно работно време – 1 час, за дните във временна неработоспособност

Според изложеното в запитването в кооперация Х е назначено лице освен на основен трудов договор и по втори трудов договор на непълно работно време – 1 час. В тази връзка се поставя въпросът как следва да се изчисли здравната осигуровка за сметка на р...

№ 3-2343 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Изисквания към фактурите съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Физическо лице притежава фактура с начислен ДДС, издадена от юридическо лице, която е изготвена на базата на първичен документ, оформен според същия незаконосъобразно, а именно изписването на показанията на водомера в документа се извършва възходящо ...

№ 96-00-389 от 15.10.2014 г. ОТНОСНО: Третиране по ЗДДС на такси, дължими по Закона за енергията от възобновяеми източници

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването ви представляваното от вас юридическо лице е производител на електроенергия от възобновяеми източници. В тази връзка, посочвате, че в ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 година, е публикувано Решение № 13 ...

№ 96-00-399 от 22.10.2014 г. Относно: Данъчно третиране на покупката на недвижимо имущество от българско юридическо лице в друга държава членка

Дружеството, в рамките на дейността си има търговия с недвижима собственост и възнамерява да закупи къща в Белгия с цел продажба или отдаване под наем. Завършването на обекта е предвидено в началото на 2015 г. Според белгийското законодателство сделк...

№ 96-00-400 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане при изплащане на доходи от наем от местно юридическо лице на чуждестранно физическо лице.

Според описаната в запитването фактическа ситуация, българско дружество с ограничена отговорност (наемател) е наело производствени недвижими имоти, собственост на физическо лице (наемодател) – чужденец – местно лице на Федерална Република Германия, к...

Решения на съдилища

Решение № 118 от 09.08.2013 г. по т. д. №1042/2012 г., ТК, I т. о.

Едва след установяване спиране на плащанията от длъжника, изразяващо се в необслужване на задълженията му с настъпили падежи, като негово трайно, обективно състояние, върху длъжника се премества доказателствената тежест за оборване презумпцията по чл...

Решение № 12208 от 15.10.2014 г. по адм. дело № 2539/2014 г.

Предмет на спора са установени допълнителни публични вземания - данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2003 г., 2004 г., 2005 г. и 2006 г. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. ведно със съответните лихви за забава. Разпоредбата на чл. 171, ал...

Решение № 12284 от 16.10.2014 г. по адм. дело № 283/2014 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит по доставки на няколко ЕООД. С аргумент от чл. 68 от действащия ЗДДС (и чл. 63 от отменения ЗДДС) правото на приспадане на данъчен кредит е субективно публично право на данъчно задълж...

Решение № 12431 от 20.10.2014 г. по адм. дело № 113/2014 г.

Предмет на спора e право на данъчен кредит на ревизирано лице по фактури от 2010 г., издадени от две ЕООД, за данъчни периоди октомври - декември 2010 г. Релевантните обстоятелства, които подлежат на доказване, при условията на пълно доказване, се о...

Решение № 12532 от 21.10.2014 г. по адм. дело № 10401/2013 г.

Предмет на спора e отказано прихващане или възстановяване на суми. Изискването на чл. 103, ал. 1 от ЗЗД - две лица да си дължат взаимно пари или други заместими вещи, не е изпълнено в случая, предвид че осигурителните вноски се правят по сметка на Т...

Решение № 12561 от 22.10.2014 г. по адм. дело № 817/2014 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ООД задължения за ДДС за данъчни периоди март, юни, юли, август и октомври 2008 г. и февруари, март, април, юли, август и октомври 2009 г. и за закъснителна лихва поради отказ да се признае правото на приспа...

Решение № 12620 от 23.10.2014 г. по адм. дело № 16058/2013 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди 01.09.2010 г. – 30.09.2010 г., 01.10.2010 г. – 31.10.2010 г. и 01.01.2011 г. – 31.01.2011 г. поради непризнаване правото на приспадане на данъчен кредит по доставки ведно с ...

Решение № 12668 от 24.10.2014 г. по адм. дело № 15254/2013 г.

Предмет на спора e установено задължение по ЗДДС ведно с начислените лихви за забава, който за данъчен период 15.12.-31.12.2008 г. Нормата на чл. 27, ал. 3 от ЗДДС (в действащата към ревизирания период редакция) не намира приложение при осъществена ...

Решение № 12720 от 27.10.2014 г. по адм. дело № 373/2014 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС, отказано право на приспадане на данъчен кредит и начислен ДДС ведно с лихви. В настоящия случай за първата част от доказателства са изпълнени условията на закона с представянето на факту...

Решение № 13101 от 04.11.2014 г. по адм. дело № 8474/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения за периода 01.01.2006 г. – 31.12.2006 г. по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.), по чл. 48 от ЗДДФЛ за периоди 2007 г., 2008 г. и 2009 г., както и задължения за задължителни осигурителни вноски за същите периоди ведно с л...

Решение № 13206 от 05.11.2014 г. по адм. дело № 16808/2013 г.

Предмет на спора са увеличение на финансовите резултати по ЗКПО за 2007 г. и 2008 г. на основание чл. 26, т. 3 във вр. с чл. 16, ал. 1 от ЗКПО, съответно със стойността по фактурите, издадени от две ЕООД с предмет „реклама по Би Ти Ви съгласно догово...

Процедури

Запазване на правото за получаване на българско парично обезщетение за безработица в случай на търсене на работа в друга държава - членка на ЕС

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на НОИ; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за запазване на пра...

Лицензия за внос (AGRIM) на земеделски продукти, за които се прилага общата организация на пазарите на ЕС, свързана с лицензирането на вноса на земеделски продукти от трети страни

НОРМАТИВНА УРЕДБА: Национално законодателство: Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и прерабо...

Предоставяне на информация за членовете на семейството при кандидатстване за обезщетения за безработица в друга държава - членка на ЕС

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на НОИ; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за предоставяне на ...

Удостоверяване на български осигурителен стаж при кандидатстване за обезщетения за безработица в друга държава - членка на ЕС

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на Националния осигурителен институт; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете:...

Удостоверяване на български осигурителен стаж при кандидатстване за обезщетения за болест и майчинство в друга държава - членка на ЕС

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на НОИ; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за удостоверяване н...

Удостоверяване на датата на регистрация в българските служби по заетостта за продължаване на получаването на обезщетения за безработица, отпуснати от друга държава - членка на ЕС

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на НОИ; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за удостоверяване н...

Удостоверяване на осигурителен стаж в друга държава - членка на ЕС, при кандидатстване за обезщетения за безработица в РБългария

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на Националния осигурителен институт; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете:...

Удостоверяване на осигурителен стаж в друга държава - членка на ЕС, при кандидатстване за обезщетения за болест и майчинство в РБългария

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на НОИ; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за удостоверяване н...

Удостоверяване на промяна в обстоятелствата, които биха могли да повлияят на правото на обезщетения за безработица, отпуснати от друга държава - членка на ЕС

Вие може да се обърнете към: - всяко от териториалните поделения на НОИ; - дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централното управление на Националния осигурителен институт. Вие трябва да подадете: Заявление за удостоверяване н...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 12 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.11. - 30.11.2014 г. За повече информация погледнете на страници 115, 116 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 90 до бр. 98 от 2014 г.

ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г. Народното събрание прие: 1. Решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси. 2. Решение за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси. Правителството прие: 1. Постановление № 336 от 24 октомври 2014 г. за...