Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 45, 15 - 31 декември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 15 - 31 декември 2014 г.
Законодателство

Годишно приключване при малките предприятия

В българското законодателство има определени облекчения за малките предприятия. Това се отнася и за годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовите отчети. Те са посочени в Закона за счетоводството и в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни пре...

Държавен вестник бр. 45/2014 г.

ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 350 от 3.11.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Минис...

Народно събрание бр.45/2014 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за Държавния бюджет на Република България за 2015 г. В бюджет 2015 е заложено увеличаване на ставката на данъка върху лихвите по депозитни сметки от 8 на 10 процента и разширяване на данъчната основа за облагане. Увеличаването на тоз...

Въпроси и отговори

Понятието актив и възникването на право на приспадане на данъчен кредит за него

Какъв е редът за възстановяване на ДДС по разходна фактура за капаро преди регистрация по ДДС? Излагам фактическа обстановка: ЕТ, регистрирано като ЗП, кандидатства по мярка 311 - разнообразяване към неземеделски дейности от ПРСР 2007-2013 г., и има одобрен проект. На 29.10.2014 ...

Признаване за данъчни цели на разходи за бракувани СМЗ

При пътнотранспортно произшествие са начупени стоково-материални запаси (СМЗ), които са бракувани с протокол за брак. Приложима ли е в случая разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗКПО, съгласно която счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси не се признават за данъчни...

Продажба на актив

Фирмата ни бракува един микробус, който е напълно амортизиран от доста години. Днес получих прошнурования талон. Собственикът обаче продава на клиент с фактура само двигателя му и за това му издава фактура с начислен ДДС. Kaк да осчетоводя тази продажба? Въз основа на протокола ...

Промяна на работодателя по чл. 123 и чл. 123а КТ

Има приватизация на общинско търговско дружество. Сменен е собственикът на цялото предприятие. Персоналът би трябвало да запази трудовите си правоотношения по чл. 123 от Кодекса на труда; в случая се касае за главния счетоводител. На практика на него му се предоставя работа в общ...

Срокът на изпитване не тече през отпуска

Постъпих на работа в търговска фирма с шестмесечен договор за изпитване, който изтича в края на м. ноември 2014 г. В момента съм в отпуск по болест и вероятно ще се върна на работа в началото на следващата година. Срокът на договора ми ще се смята ли за изтекъл дотогава и аз ще с...

Уведомяване на основния работодател за сключване на допълнителен трудов договор

Длъжен ли съм да уведомя основния работодател за това, че искам да сключа втори трудов договор за работа 2 часа на ден при друг работодател извън установеното работно време по основния договор? В съответствие с чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови дого...

В пресата за вас

Забраната за тютюнопушене на работното място

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Труд и право” д-р Андрей Алексанров дава отговор на въпроса: Къде е уредена и какви са параме­трите на забраната за тютюнопушене на работното място? Въвеждането на забрани за пушене на работното място е общоевропейска (а всъщност и глобална) тенденция...

Отработване на времето за почивката за хранене при непрекъснат производствен процес с установено сумирано изчисляване на работното време

Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: В предприятието е установено сумирано изчисляв...

Отчитане на гориво от транспортна фирма

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружеството извършва транспортна дейност със собствени товарни автомобили. При пътуване в чужбина зарежда гориво с “Шел” карти. За тези доставки получава фактури от “Шел България”, в ко...

Практически проявле­ния на измененията в изискванията за признаване на разходи, представляващи доходи на местни физически лица по чл. 42 от ЗКПО за 2014 г.

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Анета Георгиева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса какви са конк­ретните практически проявления на измененията в изискванията за признаване на разходи, представляващи доходи на местни физически лица по чл. 42 от ЗКПО за 2014 г....

Размяна на активи с парично доплащане

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, илюстрира чрез пример счетоводното отчитане при размяна на активи с парично доплащане Пример: Предприятие разменя с друго предприятие ползвана машина, която е била конструирана...

Счетоводно отчитане на концесия за добив на минерална вода

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Данаил Зарев, докторант в УНСС, коментира счетоводно отчитане на концесия за добив на минерална вода. Съставителят на финансовия отчет на предприятието концесионер строго и отговорно следва да спазва изискванията на приложимите счетоводн...

Справочник

Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им

От 1 януари 2015 г. се въвежда нов ред за издаване на болничните листове и за представяне на данните от тях от органите на медицинската експертиза в Националния осигурителен институт (НОИ). Данните от издадените болнични листове и от решенията по обжалването им ще се подават по е...

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) с глоба в размер от 1000 до 25...

Справочна информация бр. 45/2014

Централни валутни курсове за периода 08.12.2014 г. - 12.12.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...