начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 2, 19 - 25 януари 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 19 - 25 януари 2015 г.
Законодателство

Годишно приключване при малките предприятия

В българското законодателство има определени облекчения за малките предприятия. Това се отнася и за годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовите отчети. Те са посочени в Закона за счетоводството и в Националните стандарти за финансов...

Държавен вестник бр. 2/2015 г.

ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. 3. Закон за из...

Министерски съвет бр. 1/2015 г.

Правителството одобри промени в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. В основната си част промените се отнасят до прередактиране на част от формулировката на таксите, като се запазва досегашният им р...

Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) през 2015 г.

В § 3 от ПЗР на ЗБДОО за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г.) са публикувани измененията и допълненията в КСО, в сила от 1 януари 2015 г. Промените са свързани с осигуряване изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване и с пре...

Промените в Закона за местните данъци и такси през 2015 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ бр. 105 от 12.12.2014 г.) са направени изменения в Закона за местните данъци и такси. Целта на направените промени е да се облекчи декларирането и администрир...

Въпроси и отговори

Гледането на дете е привилегия на майката

Със съпругата ми сме в развод. Преди половин година тя замина в чужбина, като каза че няма да се връща. Имаме дете на година и половина, за което не ми дават отпуск за гледане. В службата на майка ми също й отказаха ползването на отпуск без разрешени...

Отчитане на ремонтни дейности

Как се осчетоводява алуминиева дограма, с която е направен ремонт - подменена е дограмата на собствен магазин? Стойността й е 1200 лв. - над прага на ДМА. Признава ли се за еднократен разход, или се добавя към стойността на магазина, или е необходимо...

Пенсиониране при недостигащ осигурителен стаж

Служител навършва изискващите се години, но не му стига 1 година и 6 месеца осигурителен стаж. Може ли да си закупи липсващия стаж? Такива възможности са предвидени в чл. 9а от КСО. За осигурителен стаж при пенсиониране (ако такъв не е зачетен на др...

В пресата за вас

Ликвидация на сграда

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява ликвидацията на сграда. Ликвидацията на сграда е частен случай на ликвидация на дълготраен актив. Свързана е с по-продължителен процес на осъществяване, с извършване ...

Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през годината

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда освобождаването от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през годината. Такса за битови отпад...

Погасяване на задължение

Имаме клиент, който има задължение към нас, но не може да го погаси. Тъй като има разни машини, които могат да ни свършат работа, може ли да вземем някоя машина, с която да му се покрие задължението, и с какъв документ може да стане това прихващане н...

Прехвърляне на парични средства между дъщерни фирми

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Собственик има две фирми - “А” и “Б”, с правен статут ЕООД. Фирма “Б” е новорегистрирана. Фирма “А” е едноличен собственик на капитала във фирма “Б”. Фирма “А...

Промени в МСС 36

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промените в МСС 36. 1. Отмяна на оповестяване Премахнато е изискването в пар. 134 (в) да се оповести справедливата стойност на всяка единица, генери...

Първоначалното счетоводно отразяване на сделките в чуждестранна валута

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за първоначалното счетоводно отразяване на сделките в чуждестранна валута. Пример: На 30.11.2014 година “Резонанс” ООД, чиято функционална валута е определена в бъл...

Хипотези на ползване на платения годишен отпуск “извън графика”

В бр. 12 от 2014 г. на списание “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, посочва хипотези на ползване отпуска “извън графика”. 1. Работодателят е длъжен да разреши ползването на отпуска, когато той е поискан за периода, посочен в гра...

Справочник

Диференцирани осигурителни вноски за Фонд "ТЗПБ" 2015 г.

[[table_1]]...

Длъжности с променени кодове от НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...

Длъжности с променени наименования от НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 2/2015

Централни валутни курсове за периода 22.12.2014 г. - 16.01.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...