Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 2, 19 - 25 януари 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 19 - 25 януари 2015 г.
Законодателство

Годишно приключване при малките предприятия

В българското законодателство има определени облекчения за малките предприятия. Това се отнася и за годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовите отчети. Те са посочени в Закона за счетоводството и в Националните стандарти за финансов...

Държавен вестник бр. 2/2015 г.

ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. 3. Закон за из...

Министерски съвет бр. 1/2015 г.

Правителството одобри промени в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. В основната си част промените се отнасят до прередактиране на част от формулировката на таксите, като се запазва досегашният им р...

Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) през 2015 г.

В § 3 от ПЗР на ЗБДОО за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г.) са публикувани измененията и допълненията в КСО, в сила от 1 януари 2015 г. Промените са свързани с осигуряване изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване и с пре...

Промените в Закона за местните данъци и такси през 2015 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ бр. 105 от 12.12.2014 г.) са направени изменения в Закона за местните данъци и такси. Целта на направените промени е да се облекчи декларирането и администрир...

Въпроси и отговори

Гледането на дете е привилегия на майката

Със съпругата ми сме в развод. Преди половин година тя замина в чужбина, като каза че няма да се връща. Имаме дете на година и половина, за което не ми дават отпуск за гледане. В службата на майка ми също й отказаха ползването на отпуск без разрешени...

Отчитане на ремонтни дейности

Как се осчетоводява алуминиева дограма, с която е направен ремонт - подменена е дограмата на собствен магазин? Стойността й е 1200 лв. - над прага на ДМА. Признава ли се за еднократен разход, или се добавя към стойността на магазина, или е необходимо...

Пенсиониране при недостигащ осигурителен стаж

Служител навършва изискващите се години, но не му стига 1 година и 6 месеца осигурителен стаж. Може ли да си закупи липсващия стаж? Такива възможности са предвидени в чл. 9а от КСО. За осигурителен стаж при пенсиониране (ако такъв не е зачетен на др...

В пресата за вас

Ликвидация на сграда

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява ликвидацията на сграда. Ликвидацията на сграда е частен случай на ликвидация на дълготраен актив. Свързана е с по-продължителен процес на осъществяване, с извършване ...

Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през годината

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда освобождаването от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през годината. Такса за битови отпад...

Погасяване на задължение

Имаме клиент, който има задължение към нас, но не може да го погаси. Тъй като има разни машини, които могат да ни свършат работа, може ли да вземем някоя машина, с която да му се покрие задължението, и с какъв документ може да стане това прихващане н...

Прехвърляне на парични средства между дъщерни фирми

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Собственик има две фирми - “А” и “Б”, с правен статут ЕООД. Фирма “Б” е новорегистрирана. Фирма “А” е едноличен собственик на капитала във фирма “Б”. Фирма “А...

Промени в МСС 36

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промените в МСС 36. 1. Отмяна на оповестяване Премахнато е изискването в пар. 134 (в) да се оповести справедливата стойност на всяка единица, генери...

Първоначалното счетоводно отразяване на сделките в чуждестранна валута

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за първоначалното счетоводно отразяване на сделките в чуждестранна валута. Пример: На 30.11.2014 година “Резонанс” ООД, чиято функционална валута е определена в бъл...

Хипотези на ползване на платения годишен отпуск “извън графика”

В бр. 12 от 2014 г. на списание “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, посочва хипотези на ползване отпуска “извън графика”. 1. Работодателят е длъжен да разреши ползването на отпуска, когато той е поискан за периода, посочен в гра...

Справочник

Диференцирани осигурителни вноски за Фонд "ТЗПБ" 2015 г.

[[table_1]]...

Длъжности с променени кодове от НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...

Длъжности с променени наименования от НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 2/2015

Централни валутни курсове за периода 22.12.2014 г. - 16.01.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...