Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 3, 26 ян. - 1 февруари 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 26 ян. - 1 февруари 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 3/2015 г.

ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 383 от 4.12.2014 г. за приемане на Наредба за изиск­ванията за етикетирането и представянето на храните. 2. Постановление № 393 от 11.12.2014 г. за изменение и допълнение на нормати...

Закон за бюджета на ДОО и Закон за бюджета на НЗОК за 2015 г.

В “Държавен вестник”, бр. 107 от 24 декември 2014 г., са публикувани Закон за държавния бюджет, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО ) за 2015 г. и Закон за бюджета на НЗОК за 2015 г. Закон за бюджета на ДОО В чл. 8 от ЗБДОО...

Народно събрание бр.3/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Първата група промени са свързани с процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи. С решение на общинския съвет полските пътища,...

Въпроси и отговори

Авансово плащане от нерегистрирано по ЗДДС лице

Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, сключва предварителен договор за продажба на недвижим имот на обща стойност 19 000 лв. Съгласно договора купувачът заплаща 100 % аванс от 19 000 лв. - предоставен през м. 06/2013 г. За полученото авансово плащане е изда...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 3/2015

Дело C‑248/09, решение от 29 юли 2010 г. страни: Pakora Pluss SIA срещу Valsts ieņēmumu dienests Предмет на спора е митническата стойност при износ. В своето решение Съдът на ЕО, като приема, че: 1) Глава 5, точка 1 от приложение IV к...

Данъчно облагане и осигуряване на чуждестранно лице - управител на българска фирма

Чуждестранно лице е съдружник и управител на българско юридическо лице. Посоченото лице работи по трудов договор  в друга държава членка. Следва ли да се внасят осигурителни вноски върху възнаграждението по договора за управление и контрол?  Облагаем...

Отчитане на зарежданията с гориво на ведомствените бензиностанции от 1 януари 2015 г.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 23.12.2014 г.) са променени разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност, отнасящи се до издаването на касови бележки и подаването на данни. Считано от...

Отчитане на резервни части

Във фуражно предприятие е закупена матрица за 5000 лв. - разход за резервна част. Фирмата, която ни продава тази матрица, издава фактурата с дата ноември, но разходът трябва да мине в месец октомври. Възможно ли е на основание проформа фактура и пла...

Ползване на платен годишен отпуск

Служител с 8 години трудов стаж постъпва на работа и три месеца след това иска да ползва целия полагащ му се за годината платен отпуск в размер 18 дни. Длъжен ли е работодателят да му разреши отпуска, при положение че пропорционално на отработените п...

Сключване на договор за аренда

Земеделски производител - физическо лице С.И., обработва земеделска земя - както наета, така и собствена на физическото лице и на съпругата му. При начисляване на рентата за 2014 г. има ли основание да си начислява рента като разходи и на собствената...

Творчески отпуск се уговаря в колективния трудов договор

Група служители в предприятието разработват технологичен проект, свързан с дейността на производството. Може ли да им се разреши някакъв творчески отпуск за довършване на работата? Законът допуска ползването на платен или неплатен служебен или творч...

В пресата за вас

Въвеждане на клиринг чрез централен контрагент на извънборсови деривативи в отговор на финансовата криза

В бр. 12 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира въвеждането на клиринг чрез централен контрагент на извънборсови деривативи в отговор на финансовата криза. Извънборсовите деривативи като суап...

Замяна на недвижими имоти

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружество заменя нова сграда - магазин, с цена на придобиване 50 000 лв. и натрупана амортизация - 5000 лв., срещу УПИ със справедлива стойност 40 000 лв., кат...

Разходи за бъдещи периоди

В бр. 1 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира разходите за бъдещи периоди. В практиката като нефинансови разходи за бъдещи периоди могат да се отчитат направените абонаменти, застраховки и други подобни предплате...

Справочник

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2015 г.

[[app_15115_1]] [[app_15116_2]] [[app_15117_3]] [[app_15118_4]] [[app_15119_5]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2015 г. се определя съобразно облагаемия им доход за 2013 г. като самоосиг...

Справочна информация бр. 3/2015

Централни валутни курсове за периода 19.01.2015 г. - 23.01.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...