Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 3, 26 ян. - 1 февруари 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 26 ян. - 1 февруари 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 3/2015 г.

ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 383 от 4.12.2014 г. за приемане на Наредба за изиск­ванията за етикетирането и представянето на храните. 2. Постановление № 393 от 11.12.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съв...

Закон за бюджета на ДОО и Закон за бюджета на НЗОК за 2015 г.

В “Държавен вестник”, бр. 107 от 24 декември 2014 г., са публикувани Закон за държавния бюджет, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО ) за 2015 г. и Закон за бюджета на НЗОК за 2015 г. Закон за бюджета на ДОО В чл. 8 от ЗБДОО се определят размерите на мес...

Народно събрание бр.3/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Първата група промени са свързани с процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи. С решение на общинския съвет полските пътища, попадащи в масивите, ще могат...

Въпроси и отговори

Авансово плащане от нерегистрирано по ЗДДС лице

Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, сключва предварителен договор за продажба на недвижим имот на обща стойност 19 000 лв. Съгласно договора купувачът заплаща 100 % аванс от 19 000 лв. - предоставен през м. 06/2013 г. За полученото авансово плащане е издадена фактура без начислен ДДС....

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 3/2015

Дело C‑248/09, решение от 29 юли 2010 г. страни: Pakora Pluss SIA срещу Valsts ieņēmumu dienests Предмет на спора е митническата стойност при износ. В своето решение Съдът на ЕО, като приема, че: 1) Глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта относно условията на п...

Данъчно облагане и осигуряване на чуждестранно лице - управител на българска фирма

Чуждестранно лице е съдружник и управител на българско юридическо лице. Посоченото лице работи по трудов договор  в друга държава членка. Следва ли да се внасят осигурителни вноски върху възнаграждението по договора за управление и контрол?  Облагаемият доход и годишната данъчна ...

Отчитане на зарежданията с гориво на ведомствените бензиностанции от 1 януари 2015 г.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 23.12.2014 г.) са променени разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност, отнасящи се до издаването на касови бележки и подаването на данни. Считано от 1 януари 2015 г. всяко данъчн...

Отчитане на резервни части

Във фуражно предприятие е закупена матрица за 5000 лв. - разход за резервна част. Фирмата, която ни продава тази матрица, издава фактурата с дата ноември, но разходът трябва да мине в месец октомври. Възможно ли е на основание проформа фактура и плащане на 31.10 да стане това не...

Ползване на платен годишен отпуск

Служител с 8 години трудов стаж постъпва на работа и три месеца след това иска да ползва целия полагащ му се за годината платен отпуск в размер 18 дни. Длъжен ли е работодателят да му разреши отпуска, при положение че пропорционално на отработените при него месеци има право на 9 ...

Сключване на договор за аренда

Земеделски производител - физическо лице С.И., обработва земеделска земя - както наета, така и собствена на физическото лице и на съпругата му. При начисляване на рентата за 2014 г. има ли основание да си начислява рента като разходи и на собствената земя и тази на съпругата му. ...

Творчески отпуск се уговаря в колективния трудов договор

Група служители в предприятието разработват технологичен проект, свързан с дейността на производството. Може ли да им се разреши някакъв творчески отпуск за довършване на работата? Законът допуска ползването на платен или неплатен служебен или творчески отпуск. Възможността за п...

В пресата за вас

Въвеждане на клиринг чрез централен контрагент на извънборсови деривативи в отговор на финансовата криза

В бр. 12 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира въвеждането на клиринг чрез централен контрагент на извънборсови деривативи в отговор на финансовата криза. Извънборсовите деривативи като суапове, форуърди и опции са частн...

Замяна на недвижими имоти

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружество заменя нова сграда - магазин, с цена на придобиване 50 000 лв. и натрупана амортизация - 5000 лв., срещу УПИ със справедлива стойност 40 000 лв., като доплаща сума в размер на 500...

Разходи за бъдещи периоди

В бр. 1 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира разходите за бъдещи периоди. В практиката като нефинансови разходи за бъдещи периоди могат да се отчитат направените абонаменти, застраховки и други подобни предплатени наеми, такси и разходи, кои...

Справочник

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2015 г.

[[app_15115_1]] [[app_15116_2]] [[app_15117_3]] [[app_15118_4]] [[app_15119_5]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2015 г. се определя съобразно облагаемия им доход за 2013 г. като самоосигуряващи се лица: а) до 5400 лв...

Справочна информация бр. 3/2015

Централни валутни курсове за периода 19.01.2015 г. - 23.01.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...