Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 2, 16 - 31 януари 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2015 г.
Писма и указания

№ 3-2642 от 25.11.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването и допълнителна идентификация, недвижим имот – магазин е собственост на едноличен търговец (ЕТ) с фирма „Т”. Предстои отдаването под наем на този имот на фирма, която ще упражнява търговска дейност. Тъй като ЕТ е физиче...

№ 3-2973 от 29.12.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването физическо лице е регистрирано като самоосигуряващо се лице, свободна професия - програмист с БУЛСТАТ ……….. Посочва, че от 02.01.2015 г. влиза в сила ново Потребителско споразумение между него и oD, американски сайт пла...

№ 96-00-459 от 8.12.2014 г. ОТНОСНО: Извършнане на софтуерни услуги от българска фирма, предоставяни на страни членки

Дружеството, регистрирано по българското законодателство, осъществява дейност на територията на страната, като предоставя услуги на немско юридическо лице. Фирмата извършва софтуерни услуги в България – разработване на софтуер, който ще се ползва чре...

Анотации

Акценти при данъчното приключване на 2014 г.

В бр. 10/2014 г.на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Тъй като през 2014 г. бяха направени съществени промени в ЗКПО, касаещи годишните данъчни задължения на лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък, на кое т...

Гаранция за преведен аванс по ЗОП

Какво представлява гаранцията за преведен аванс по Закона за обществените поръчки? В бр. 10/2014 г на сп. „Търговско и облигационно право”,Мариана Кацарова, юрист - експерт по обществени поръчки, отговаря на следния въпрос: В процедурите по Закона з...

Годишен данък за доходите от трудови правоотношения

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Как се определя годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения и как се изчислява годишния данък? На основание чл. 2...

Доставките на стоки с право на частичен данъчен кредит

В бр. 12/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Доставките на кои стоки и услуги са с право на частичен данъчен кредит? За какъв период от време е приложим частичният данъчен кредит и как...

Задължения по ЗДДС на ЕТ във връзка с получен наем

В бр. 12/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Милена Кирилова,юрист отговаря на следния въпрос: Физическо лице отдава под наем апартамент. Има ли задължения по ЗДДС във връзка с получения наем, ако лицето има фирма - ЕТ, която е регистриран...

Изчесляване сумата на обезщетение за временна неработоспособност при осигуряване над максималния осигурителен доход

В бр. 11/2014г. на сп. „Бюлетин по труда”, Петя Малакова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в МТСП, отговаря на следния въпрос: В случай, че служител, който получава заплати в размер над максималния...

Коригиране или заличаване на данни подадени с декларации образец 1, 3 и 6 за работещите по нетрудови правоотношения

В бр. 12/2014 г. на в. ”Актив”, Галина Николова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се извършва коригиране или заличаване на данни подадени с декларации образец 1, 3 и 6 за работещите по нетрудови правоотношения? Когато се налага коригиране или з...

Обезщетения при постигнато споразумение за прекратяване на трудовия договор

В бр. 11/2014 г на сп. „Актив”, Галина Николова, юрист отговаря на следния въпрос: Какви обезщетения се изплащат на работниците при постигнато споразумение за прекратяване на трудовия договор? Разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) позволяват, чрез п...

Обещетения по КТ включващи се в дохода за изчисляване на пенсия

В бр. 11/2014 г. сп. „Бюлетин по труда”, Петя Милакова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, отговаря на следния въпрос: Трудовото ми правоотношение беше прекратено поради намаляване обема на р...

Осчетоводяване инвентаризацията в бюджетно предприятие

В бр. 10/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Елеонора Билбилева, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Във връзка с годишното счетоводно приключване на 2014 г. в бюджетно предприятие „X“ е извършена инвентаризация на активите и пасивите. Установено е, ч...

Осчетоводяване на разходите за застраховки на служебни автомобили

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводяват разходите за застраховки на служебни автомобили? Разходите за застраховки на служебни автомобили биват два вида - застраховка „Гражд...

Осчетоводяване погасяването на междуфирмен заем срещу ДМА

В бр. 12/2014 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Дружество X е получило междуфирмен заем от дружество У през 2013 г. в размер на 200 000 лв. с годишен лихвен процент 10% и срок на погасяване 1 година. На...

Отдаване на ДМА под наем, по време на ревизия по ЗДДС

В бр. 21/2014 г.,на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Във фирмата ни тече ревизия по ЗДДС. Заповедта е от 29.10.2013 г., а ревизираният период е 01.01.2008 г. до 30.09.2013 г. Има ревизионен доклад от юни 2014...

Получаване на услуга от регистрирано по ЗДДС българско ЮЛ, от нерегистриран доставчик от ЕС

В бр. 5/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как следва да бъде отразена в дневниците на регистрирано по ЗДДС българско юридическо лице, получаването на услуга - разработване на дизайн на са...

Придобито право на пенсия

В бр. 9/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Ваня Никова, главен експерт по осигуряването, ЦУ на НОИ, отговаря на следния въпрос: Наш служител е изпълнил условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през месец август 2013 г., ...

Работа при друг работодател по време платен годишен отпуск

В бр. 15/2014 г. на в.„Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Служител, който е в платен годишен отпуск, иска да му прекратим трудовия договор, за да постъпи на работа в друго предприятие, но да се води в отпуск при нас. ...

Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

В бр. 1/2015 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Кои лица са задължени да подават справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ? Кои доходи следва да бъдат посочени в нея и как се подава? Съгласно разпоредбата на чл. ...

УП-3 на работещ пенсионер

В бр. 9/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Ваня Никова, главен експерт по осигуряването, ЦУ на НОИ, отговаря на следния въпрос: Трябва да изготвя УП-3 на работещ пенсионер, за периода от 1 ноември 2011 г. до 31 май 2013 г., като до 1 април 2012 г. раб...

Справочник

Държавен вестник в бр. 2 от 2015 г.

ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост Минист...

Извлечение от Закона за бюджета на ДОО за 2015 г

Обн., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г. Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификацион...

Осигурителен календар за февруари 2015 г.

[[table_1]]...

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2015 г.

[[app_15115_1]] [[app_15116_2]] [[app_15117_3]] [[app_15118_4]] [[app_15119_5]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2015 г. се определя съобразно облагаемия им доход за 2013 г. като самоосиг...

Справочна информация бр. 2/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30 декември 2014 г. - 15 януари 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осиг...