Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 2, 16 - 31 януари 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2015 г.
Писма и указания

№ 3-2642 от 25.11.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването и допълнителна идентификация, недвижим имот – магазин е собственост на едноличен търговец (ЕТ) с фирма „Т”. Предстои отдаването под наем на този имот на фирма, която ще упражнява търговска дейност. Тъй като ЕТ е физическо лице се поставя въпроса въ...

№ 3-2973 от 29.12.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването физическо лице е регистрирано като самоосигуряващо се лице, свободна професия - програмист с БУЛСТАТ ……….. Посочва, че от 02.01.2015 г. влиза в сила ново Потребителско споразумение между него и oD, американски сайт платформа за фрийлансъри. Съгласн...

№ 96-00-459 от 8.12.2014 г. ОТНОСНО: Извършнане на софтуерни услуги от българска фирма, предоставяни на страни членки

Дружеството, регистрирано по българското законодателство, осъществява дейност на територията на страната, като предоставя услуги на немско юридическо лице. Фирмата извършва софтуерни услуги в България – разработване на софтуер, който ще се ползва чрез персонален код, т.е. няма пр...

Анотации

Акценти при данъчното приключване на 2014 г.

В бр. 10/2014 г.на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Тъй като през 2014 г. бяха направени съществени промени в ЗКПО, касаещи годишните данъчни задължения на лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък, на кое трябва да акцентираме при данъч...

Гаранция за преведен аванс по ЗОП

Какво представлява гаранцията за преведен аванс по Закона за обществените поръчки? В бр. 10/2014 г на сп. „Търговско и облигационно право”,Мариана Кацарова, юрист - експерт по обществени поръчки, отговаря на следния въпрос: В процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с...

Годишен данък за доходите от трудови правоотношения

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Как се определя годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения и как се изчислява годишния данък? На основание чл. 25, ал. 1 ЗДДФЛ годишната данъч...

Доставките на стоки с право на частичен данъчен кредит

В бр. 12/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Доставките на кои стоки и услуги са с право на частичен данъчен кредит? За какъв период от време е приложим частичният данъчен кредит и как се определя неговият размер? ...

Задължения по ЗДДС на ЕТ във връзка с получен наем

В бр. 12/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Милена Кирилова,юрист отговаря на следния въпрос: Физическо лице отдава под наем апартамент. Има ли задължения по ЗДДС във връзка с получения наем, ако лицето има фирма - ЕТ, която е регистрирана по ЗДДС? Едноличният търгов...

Изчесляване сумата на обезщетение за временна неработоспособност при осигуряване над максималния осигурителен доход

В бр. 11/2014г. на сп. „Бюлетин по труда”, Петя Малакова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в МТСП, отговаря на следния въпрос: В случай, че служител, който получава заплати в размер над максималния осигурителен доход се разболе...

Коригиране или заличаване на данни подадени с декларации образец 1, 3 и 6 за работещите по нетрудови правоотношения

В бр. 12/2014 г. на в. ”Актив”, Галина Николова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се извършва коригиране или заличаване на данни подадени с декларации образец 1, 3 и 6 за работещите по нетрудови правоотношения? Когато се налага коригиране или заличаване на вече подадени дек...

Обезщетения при постигнато споразумение за прекратяване на трудовия договор

В бр. 11/2014 г на сп. „Актив”, Галина Николова, юрист отговаря на следния въпрос: Какви обезщетения се изплащат на работниците при постигнато споразумение за прекратяване на трудовия договор? Разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) позволяват, чрез постигнато взаимно съгласие меж...

Обещетения по КТ включващи се в дохода за изчисляване на пенсия

В бр. 11/2014 г. сп. „Бюлетин по труда”, Петя Милакова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, отговаря на следния въпрос: Трудовото ми правоотношение беше прекратено поради намаляване обема на работата. Работодателят ми изпл...

Осчетоводяване инвентаризацията в бюджетно предприятие

В бр. 10/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Елеонора Билбилева, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Във връзка с годишното счетоводно приключване на 2014 г. в бюджетно предприятие „X“ е извършена инвентаризация на активите и пасивите. Установено е, че в сметка 3020 Материали осве...

Осчетоводяване на разходите за застраховки на служебни автомобили

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводяват разходите за застраховки на служебни автомобили? Разходите за застраховки на служебни автомобили биват два вида - застраховка „Гражданска отговорност“ и застрахов...

Осчетоводяване погасяването на междуфирмен заем срещу ДМА

В бр. 12/2014 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Дружество X е получило междуфирмен заем от дружество У през 2013 г. в размер на 200 000 лв. с годишен лихвен процент 10% и срок на погасяване 1 година. Натрупаната лихва за тази една г...

Отдаване на ДМА под наем, по време на ревизия по ЗДДС

В бр. 21/2014 г.,на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Във фирмата ни тече ревизия по ЗДДС. Заповедта е от 29.10.2013 г., а ревизираният период е 01.01.2008 г. до 30.09.2013 г. Има ревизионен доклад от юни 2014 г., който е обжалван пред ОИ ...

Получаване на услуга от регистрирано по ЗДДС българско ЮЛ, от нерегистриран доставчик от ЕС

В бр. 5/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как следва да бъде отразена в дневниците на регистрирано по ЗДДС българско юридическо лице, получаването на услуга - разработване на дизайн на сайт, от доставчик от ЕС, нереги...

Придобито право на пенсия

В бр. 9/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Ваня Никова, главен експерт по осигуряването, ЦУ на НОИ, отговаря на следния въпрос: Наш служител е изпълнил условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през месец август 2013 г., но продължава да работи без пр...

Работа при друг работодател по време платен годишен отпуск

В бр. 15/2014 г. на в.„Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Служител, който е в платен годишен отпуск, иска да му прекратим трудовия договор, за да постъпи на работа в друго предприятие, но да се води в отпуск при нас. Има ли право на това? Няма пр...

Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

В бр. 1/2015 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Кои лица са задължени да подават справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ? Кои доходи следва да бъдат посочени в нея и как се подава? Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, задължение...

УП-3 на работещ пенсионер

В бр. 9/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Ваня Никова, главен експерт по осигуряването, ЦУ на НОИ, отговаря на следния въпрос: Трябва да изготвя УП-3 на работещ пенсионер, за периода от 1 ноември 2011 г. до 31 май 2013 г., като до 1 април 2012 г. работи на 7 часов работен ден, а ...

Справочник

Държавен вестник в бр. 2 от 2015 г.

ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост Министерски съвет Постановление № 41...

Извлечение от Закона за бюджета на ДОО за 2015 г

Обн., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г. Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно при...

Осигурителен календар за февруари 2015 г.

[[table_1]]...

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2015 г.

[[app_15115_1]] [[app_15116_2]] [[app_15117_3]] [[app_15118_4]] [[app_15119_5]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2015 г. се определя съобразно облагаемия им доход за 2013 г. като самоосигуряващи се лица: а) до 5400 лв...

Справочна информация бр. 2/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30 декември 2014 г. - 15 януари 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календ...