начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 4, 2 - 8 февруари 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 2 - 8 февруари 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 4/2015 г.

ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната...

Народно събрание бр.4/2015 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за пътищата. Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) и общините ще могат да осъществяват съвместно дейностите по текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в урбанизираните територи...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г.

В “Държавен вестник”, бр. 105 от 19 декември 2014 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС). Най-съществените промени са свързани с хармонизация на българския ЗДДС с Директива 2006/112...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 4/2015

Дело C‑276/09, решение от 2 декември 2010 г. страни: Everything Everywhere Ltd, по-рано T‑Mobile (UK) Ltd, срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е, че договарянето на кредит, както и сделките, зася...

Данъчно третиране на разходи за брак на хранителни стоки

На данъчно задължено лице се налага да бракува хранителни стоки поради изтичане срока им на годност. Как следва да се третират данъчно и счетоводно отчетените разходи за брак? На основание разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗКПО счетоводните разходи о...

Действия от работника при съмнение за прикрит трудов договор

Започнах работа на граждански договор през 2010 г. в община да водя постоянните комисии - административна работа с възнаграждение 350 лева, и понеже тогава минималната работна заплата беше 240 лева, след приспадането с 25% нормативно признати разх...

Заместване на служител по служебно правоотношение

Може ли през време на отпуска служител по служебно правоотношение да бъде заместван от друг служител, който работи по трудов договор в същата администрация? В съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 6 от ЗДСл не може да бъде назначавано за държавен служител...

Отдаване под наем и ремонт на имот - собственост на ЕТ, физическо лице и съпруга

ЕТ притежава ДМА - магазин с търговска площ 20 кв.м. В съседство е с гарсониера - семейна собственост на физическото лице, която заедно с търговската площ на ЕТ се обединява като един самостоятелен обект. Самостоятелният обект е с трима собственици -...

Разплащания със суми над 15 000 лв.

Фирма ООД има назначен управител по договор за управление и контрол на основание чл. 141, ал. 7 от Търговския закон. Договорът е с неограничен срок или до освобождаване на управителя с надлежно решение. За осъществяваната дейност управителят има прав...

Сключване на трудов договор с чужденец

Българска фирма с основна дейност автомобилен транспорт на стоки желае да наеме македонец с италианско гражданство с постоянно пребиваване в Италия като шофьор. Курсовете са по дестинации в Европейския съюз. По какъв начин може да бъде сключен трудов...

Счетоводно отчитане в юридическите лица с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел (сдружения, фондации, политически партии, религиозни организации и др.), както и предприятията, които те създават, са задължени да прилагат изискванията на Закона за счетоводството, като водят текуща и периодична о...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗДДС на социалните услуги

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондaрев, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружеството ни е ООД и сме регистрирани в Агенцията за социално подпомагане. Имаме сключен договор с община за възлагане на социални услуги. Задължаваме...

До 14 февруари работодателите уведомяват бюрата по труда за броя на заетите работни места от лица с трайни увреждания

В бр. 14 от 2015 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със задължението на работодателя по чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Агенцията по заетостта напомня на работодателит...

Курсови разлики при настъпване на промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на възникналите курсови разлики при настъпване на промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по паричната позиция. Предпри...

Основания за уволнение поради временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност като административно наказание

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, представя основанията за уволнение поради временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност като административно наказание. Съгласно чл. 6 от Закона за адм...

Отписване от данъчния амортизационен план на бракувани сгради

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отписване от данъчния амортизационен план на бракувани сгради. Отписването от данъчния амортизационен план е свързано с определени условности: а) Когато сградата не е ...

Отчитане на установените при инвентаризацията излишъци

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на установените при инвентаризацията излишъци. В този случай отличие от отчитането в небюджетните предприятия няма. Установените при инвентариза...

Размяна на активи, когато сделката не е с търговско съдържание, но отдаденият актив първо се обезценява

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с, дава пример за размяна на активи, когато сделката не е с търговско съдържание, но отдаденият актив първо се обезценява. Пример: Машина, чиято балансова стойнос...

Справочник

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Заповед № РД 09-10/13.01.2015 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и Доклад № 93-323 от 13.01.2015 г. НАРЕЖДАМ: Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ “Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез ...

Постановление № 426 от 18.12. 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения

Обн., ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени парични задължения в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка в сила от 1 яну...

Проверяваме онлайн вноските си за втора пенсия

Всеки гражданин с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП може да провери вноските, които Агенцията е превела към универсален или професионален фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноските за втора пенсия). Справката се извъ...

Промени в данъчното законодателство 2015 г.

Министерство на финансите Промени в Закона за акцизите и данъчните складове Прецизиране на определението за “частни развлекателни полети и плаване” Във връзка с получено запитване от ЕК за предоставяне на допълнителна информация по прилагане в наци...

Справочна информация бр. 4/2015

Централни валутни курсове за периода 26.01.2015 г. - 30.01.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...