Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 4, 2 - 8 февруари 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 2 - 8 февруари 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 4/2015 г.

ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната...

Народно събрание бр.4/2015 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за пътищата. Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) и общините ще могат да осъществяват съвместно дейностите по текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в урбанизираните територи...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г.

В “Държавен вестник”, бр. 105 от 19 декември 2014 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС). Най-съществените промени са свързани с хармонизация на българския ЗДДС с Директива 2006/112...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 4/2015

Дело C‑276/09, решение от 2 декември 2010 г. страни: Everything Everywhere Ltd, по-рано T‑Mobile (UK) Ltd, срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е, че договарянето на кредит, както и сделките, зася...

Данъчно третиране на разходи за брак на хранителни стоки

На данъчно задължено лице се налага да бракува хранителни стоки поради изтичане срока им на годност. Как следва да се третират данъчно и счетоводно отчетените разходи за брак? На основание разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗКПО счетоводните разходи о...

Действия от работника при съмнение за прикрит трудов договор

Започнах работа на граждански договор през 2010 г. в община да водя постоянните комисии - административна работа с възнаграждение 350 лева, и понеже тогава минималната работна заплата беше 240 лева, след приспадането с 25% нормативно признати разх...

Заместване на служител по служебно правоотношение

Може ли през време на отпуска служител по служебно правоотношение да бъде заместван от друг служител, който работи по трудов договор в същата администрация? В съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 6 от ЗДСл не може да бъде назначавано за държавен служител...

Отдаване под наем и ремонт на имот - собственост на ЕТ, физическо лице и съпруга

ЕТ притежава ДМА - магазин с търговска площ 20 кв.м. В съседство е с гарсониера - семейна собственост на физическото лице, която заедно с търговската площ на ЕТ се обединява като един самостоятелен обект. Самостоятелният обект е с трима собственици -...

Разплащания със суми над 15 000 лв.

Фирма ООД има назначен управител по договор за управление и контрол на основание чл. 141, ал. 7 от Търговския закон. Договорът е с неограничен срок или до освобождаване на управителя с надлежно решение. За осъществяваната дейност управителят има прав...

Сключване на трудов договор с чужденец

Българска фирма с основна дейност автомобилен транспорт на стоки желае да наеме македонец с италианско гражданство с постоянно пребиваване в Италия като шофьор. Курсовете са по дестинации в Европейския съюз. По какъв начин може да бъде сключен трудов...

Счетоводно отчитане в юридическите лица с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел (сдружения, фондации, политически партии, религиозни организации и др.), както и предприятията, които те създават, са задължени да прилагат изискванията на Закона за счетоводството, като водят текуща и периодична о...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗДДС на социалните услуги

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондaрев, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружеството ни е ООД и сме регистрирани в Агенцията за социално подпомагане. Имаме сключен договор с община за възлагане на социални услуги. Задължаваме...

До 14 февруари работодателите уведомяват бюрата по труда за броя на заетите работни места от лица с трайни увреждания

В бр. 14 от 2015 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със задължението на работодателя по чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Агенцията по заетостта напомня на работодателит...

Курсови разлики при настъпване на промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на възникналите курсови разлики при настъпване на промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по паричната позиция. Предпри...

Основания за уволнение поради временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност като административно наказание

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, представя основанията за уволнение поради временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност като административно наказание. Съгласно чл. 6 от Закона за адм...

Отписване от данъчния амортизационен план на бракувани сгради

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отписване от данъчния амортизационен план на бракувани сгради. Отписването от данъчния амортизационен план е свързано с определени условности: а) Когато сградата не е ...

Отчитане на установените при инвентаризацията излишъци

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на установените при инвентаризацията излишъци. В този случай отличие от отчитането в небюджетните предприятия няма. Установените при инвентариза...

Размяна на активи, когато сделката не е с търговско съдържание, но отдаденият актив първо се обезценява

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с, дава пример за размяна на активи, когато сделката не е с търговско съдържание, но отдаденият актив първо се обезценява. Пример: Машина, чиято балансова стойнос...

Справочник

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Заповед № РД 09-10/13.01.2015 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и Доклад № 93-323 от 13.01.2015 г. НАРЕЖДАМ: Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ “Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез ...

Постановление № 426 от 18.12. 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения

Обн., ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени парични задължения в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка в сила от 1 яну...

Проверяваме онлайн вноските си за втора пенсия

Всеки гражданин с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП може да провери вноските, които Агенцията е превела към универсален или професионален фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноските за втора пенсия). Справката се извъ...

Промени в данъчното законодателство 2015 г.

Министерство на финансите Промени в Закона за акцизите и данъчните складове Прецизиране на определението за “частни развлекателни полети и плаване” Във връзка с получено запитване от ЕК за предоставяне на допълнителна информация по прилагане в наци...

Справочна информация бр. 4/2015

Централни валутни курсове за периода 26.01.2015 г. - 30.01.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...