Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 5, 9 - 15 февруари 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 9 - 15 февруари 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 5/2015 г.

ДВ, бр. 108 от 30.12.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 447 от 23.12.2014 г. за приемане на устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма. 2. Постановление № 44...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г.

В “Държавен вестник”, бр. 105 от 19 декември 2014 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС). Най-съществените промени са свързани с хармонизация на българския ЗДДС с Директива 2006/112...

Промените в ЗДДФЛ за 2015 г.

Промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2015 г., са регламентирани с разпоредбите на § 42 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г.). Разгледани в сигнатурен порядък, по-важните от тях засягат: - облагането на ...

Въпроси и отговори

Деклариране на доходите от произведена от физическо лице ел. енергия от ВЕИ

Физическо лице, производител на ел. енергия от ВЕИ (фотоволтаична централа 5 квт, изградена на покрив), има договор с “Енерго-Про” за изкупуване на ел. енергията. Всеки месец на база данните от “Енерго-Про” за произведената/изкупената ел. енергия физ...

Зачитане на майчинство за професионален опит

Зачита ли се за професионален опит майчинството срещу представен акт за раждане, без да е сключен трудов договор? При определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се зачита само този трудов стаж при друг работодател...

Обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение

Служебно правоотношение се прекратява на основание чл. 107а от ЗДСл след 12 години служебен стаж и придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Какво обезщетение следва да се получи при уволнението? Органът по назначаването може с едном...

Особености на формите и на съдържанието на съставните части на периодичните финансови отчети на ЮЛНСЦ

А. Съдържание на отчета за приходите и разходите на ЮЛНСЦ Когато предприятията на ЮЛНСЦ са извършвали и стопанска дейност, най-напред (на основание на т. 8.2 от НСС 9) те съставят отчет за приходите и разходите от тази дейност. Този отчет се съставя ...

Отчитане на зареждането с гориво на собствени превозни средства

Данъчно задължено лице за нуждите на дейността разполага с цистерна и нафтоколонка за зареждане на собствените превозни средства с гориво, не извършва продажба на горива. С промяната на чл. 118, ал. 8 и ал. 9 от ЗДДС от 01.01.2015 г. необходимо ли е ...

Право на представително работно облекло за времето на незаконно уволнение

Уволнението на държавен служител е признато от съда за незаконно и той е възстановен на същата длъжност. Има ли право на средства за представително работно облекло за времето на незаконното уволнение? Държавният служител има право на средства за пре...

Срок за явяване на възстановен на работа незаконно уволнен работник или служител

Възстановена съм на работа с влязло в сила съдебно решение. Според Кодекса на труда имам 2-седмичен срок, в който следва да се явя на работа. Откога започва да тече този срок? Въпросът е с голяма практическа стойност и даването на точен отговор има ...

В пресата за вас

Курсови разлики, произтичащи от парични позиции, които представляват част от нетна инвестиция в чуждестранно предприятие

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира курсовите разлики, произтичащи от парични позиции, които представляват част от нетна инвестиция в чуждестранно предприятие. По силата на параграф 4.4. на СС 21 курсо...

Определяне на възнаграждението за времето на платен годишен отпуск, когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, разглежда казуса: Служителка е в отпуск по майчинство до 31.07.2014 г. На 01.08.2014 г. трудовият й договор е прекратен и от тази дата сключва нов т...

Отчитане на квоти за въглеродни емисии и парникови газове

В бр. 1 от 2015 г. на сп. “Български законник” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., отговаря на въпроса: Предприятие, занимаващо се с търговия на квоти за въглеродни емисии и парникови газове, което не е оператор на инсталации, а само търговец, т.е. купува к...

Преглед на практиката на ВАС по прилагане на разпоредби на ЗМДТ, отнасящи се до таксата за битови отпадъци

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в ЦУна НАП, представя практиката на ВАС по прилагане на разпоредби на ЗМДТ, отнасящи се до таксата за битови отпадъци. Основен принцип, върху който е изг...

Справочник

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Промени в данъчното законодателство 2015 г.

Министерство на финансите Промени в Закона за акцизите и данъчните складове Прецизиране на определението за “частни развлекателни полети и плаване” Във връзка с получено запитване от ЕК за предоставяне на допълнителна информация по прилагане в наци...

Справочна информация бр. 5/2015

Централни валутни курсове за периода 02.02.2015 г. - 06.02.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Столичната община установи печатна грешка в съобщенията за местни данъци и такси

В изпратените известия е допусната грешка в отпечатването на общата сума на задължението с отстъпка. Размерът на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци е коректно изчислен и отпечатан във всички редове на съобщението. Печатната грешка...