Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 2, Февруари 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2015 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г.)

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. ...

Коментар на експерта

Отчитане на инвестиционните имоти

Инвестиционните имоти като елемент от процедурите по изготвяне на ГФО Несъмнено част от годишното счетоводно приключване на финансовите отчети, изготвяни от предприятията в страната, представлява процедурата по представяне на инвестиционните имоти. Въпреки че счетоводно приключва...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Направените изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обн., ДВ, бр. 105 от 2014 г.1, са насочени към постигане на следните три основни цели: - Остраняване на несъответствия на българското акзицно законодателство във връзка с приложението на чл.14, п...

Ред за регистриране на трудови договори в НАП

Трудовият договор се сключва в писмена форма между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за сключването, изменението и прекратяването на трудовия договор до съответната тери...

Въпроси и отговори от практиката

Изплащане хонорар на чуждестранно лице собственик на българско търговско дружество

Въпрос: Чуждестранно лице (гражданин на Нидерландия) е собственик на 100% от капитала на българско търговско дружество - ЕООД. Основният предмет на дружеството са софтуерни услуги. В България дружеството се управлява и представлява от управител по ТЗ, който е вписан в Търговския ...

Място на изпълнение на доставка

Въпрос: Фирма, регистрирана в Гърция, регистрирана по ДДС, която е рекламна агенция, наема българска фирма, също регистрирана по ДДС, да извърши следната услуга: в новооткрития мол на място, наето от гръцката фирма, да организира за 4 дни работилница за деца за рисуване и за ориг...

Място на изпълнение на услуги извършвани от туроператор

Въпрос: Ние сме българско дружество, притежаващо удостоверение за регистрация на туроператор и туристически агент. С наши клиенти - чуждестранни туроператори, имаме сключени договори, по силата на които ние извършваме следните видове услуги, които са с отделни цени: 1. Трансфери ...

Място на стопанска дейност Гърция от дружество регистрирано в България

Въпрос: Гръцки гражданин регистрира ЕООД в България. Фирмата е регистрирана по ЗДДС, наетият персонал и гръцкият гражданин се осигуряват по нашето законодателство и данъците се внасят в България. От 01.12.2014 г. гръцкият гражданин иска да извършва дейност и в гр. Кавала - Гърция...

Облагане на ваучери за храна на лица по втори трудов договор при същия работодател

Въпрос: Във връзка с предоставяне на ваучери за храна в размер на 60 лв. месечно на персонала в дружеството ни лицата на втори трудов договор при същия работодател - при предоставяне на ваучери по двата договора, сумата, която ще надхвърли 60 лв. за лицето, облага ли се по ЗДДФЛ ...

Осигурителни вноски по време на самоотлъчка

Въпрос: Какви осигурителни вноски се дължат от работодателя и осигуреното лице за времето на самоотлъчка? Отговор: Понятието „самоотлъчка” е наложил се в практиката термин за неразрешено и без уважителни причини неявяване на работника или служителя на работа през определен перио...

Подаване на ОКд5 за прекъсване на дейност от самоосигуряващо се лице пенсионер

Въпрос: Самоосигуряващо се лице има решение за пенсиониране. Лицето не желае да се осигурява социално, но ще продължи да упражнява дейност. Необходимо ли е да подаде в НАП ОКд5 за прекъсване на дейност? Отговор: Ако самоосигуряващото се лице, подало декларация ОКд5 в НАП с декла...

Право на приспадане на данъчен кредит при придобиване на лек автомобил

Въпрос: Дружество е купило лек автомобил, на който не е ползван данъчен кредит. При продажба на автомобила начислява ли се ДДС, а ако не, на какво основание от ЗДДС не се начислява? Отговор: От вашия въпрос не става ясно дали данъчният кредит при придобиването на лекия автомобил...

Преустановяване дейност на ЕТ регистрирано по ДДС

Въпрос: Фирма ЕТ, регистрирана по ДДС, преустановява за неопределено време дейността си поради липса на работа. Фирмата няма работници по трудов договор, дейността се извършва от собственика, който е пенсионер по болест. Да се подаде ли в НАП декларация за спиране на дейността? Д...

Продажба на дойни крави по реда на ЗДДС

Въпрос: Следва ли да се начисли ДДС при продажба на дойни крави, придобити от земеделски производител преди регистрацията му по ЗДДС, за които не е ползван данъчен кредит (кравите са и бракувани)? Отговор: Съгласно чл. 2, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) ...

Ред за облагане на доставките на услуги с ДДС

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, осъществява облагаеми доставки в страната със ставка 20% ДДС - предметът на дейност е консултантски услуги в областта технология и производство на дрехи. През ноември 2014 г. собственичката на дружеството СОЛ - която полага личен...

Самоосигуряващо се лице пенсионер, съдружник в СД

Въпрос: Самоосигуряващо се лице, съдружник в СД, е пенсионер и се осигурява само здравно. Лицето няма да извършва дейност с личен труд в дружеството. Възможно ли е да подаде ОКд5 за прекъсване на дейност и да не се осигурява здравно? СД-то ще продължи да осъществява дейност. Отг...

Третиране по ЗКПО на банково плащане без получен данъчен документ

Въпрос: Българско дружество плаща по банков път на Украински институт по растениевъдство в Киев такса за регистрация на сортове семена. В счетоводството на дружеството има само документ за извършеното плащане. Как следва да се третира този вид разход съгласно ЗКПО, след като няма...

Фактура без касов бон за плащане чрез наложен платеж

Въпрос: Закупихме от сайт за електронна търговия офис оборудване, на фактурата оригинал няма касова бележка, а пише - плащане чрез наложен платеж. Ще признае ли НАП фактурата без касов бон и може ли да си приспаднем начисленото ДДС като данъчен кредит при това положение? Отговор...

Писма и указания

№ 20-00-6 от 09.01.2015 г. ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.); изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2015 г., направени с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Във връзка със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2015 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2015 г. и промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са в сила от 01.01.2015 г., ви уведомявам следното: ...

Решения на съдилища

Решение № 121 от 06.01.2015 г. по адм. дело № 210/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди юни – октомври 2010 г. в резултат на непризнато право на ДК по фактури, издадени от няколко ЕООД, с предмет „услуга по договор“ и „СМР“. В хода на съдебното производство и на основание чл. 154, ал. 1 от ГПК рев...

Решение № 13745 от 17.11.2014 г. по адм. дело № 14910/2013 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения за корпоративен данък за 2008 г. и 2009 г. ведно с лихви за забава. Нарушаването на счетоводни принципи и счетоводни стандарти при отчитането се изправя с корекциите по гл. ХII от ЗКПО. Отчитането на разхода правилно е извършено в отче...

Решение № 13781 от 18.11.2014 г. по адм. дело № 1452/2014 г.

Предмет на спора е начислен допълнителен ДДС за данъчни периоди ноември 2007 г. и май 2011 г. ведно с лихви. Процесните СМР не са безвъзмездни доставки по смисъла на чл. 9, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, тъй като съгласно представените договори, страните по тях са се договорили за прехвър...

Решение № 13897 от 19.11.2014 г. по адм. дело № 2967/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за данъчни периоди 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. ведно със закъснителна лихва. Спецификата на доказването при оспорване на РА, издаден в производство по чл. 122-124 от ДОПК, се изразява в презум...

Решение № 13910 от 20.11.2014 г. по адм. дело № 211/2014 г.

Предмет на спора са допълнително начисленият ДДС на ЕТ, частично по фактури, издадени от няколко различни дружества, ведно с лихви и констатациите по ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г., за която не е определено допълнително задължение. Само наличието на издадени фактури не е безспорно дока...

Решение № 13958 от 21.11.2014 г. по адм. дело № 1164/2014 г.

Предмет на спора са установени за ЕТ задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2010 г. в резултат на извършена съгласно чл. 173 от ЗКПО корекция на преотстъпен данък върху доходите за 2010 г. по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ ведно с лихви. Съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ данъкът върху ...

Решение № 13985 от 24.11.2014 г. по адм. дело № 919/2014 г.

Предмет на спора са непризнато на ревизирано ООД на основание чл. 115 от ЗДДС извършено от него намаление на дължим ДДС за данъчни периоди октомври 2010 г. и февруари 2011 г. във връзка с издадените кредитни известия (КИ) и определен по-малък размер на подлежащия на възстановяван...

Решение № 13997 от 24.11.2014 г. по адм. дело № 816/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения за невнесен данък по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2008 г. – 31.08.2012 г., както и задължения за внасяне на ДДС за периода 01.06.2009 г. – 31.08.2012 г. ведно с лихви. Принципът за изискуемост на данъка за доставките по глава...

Решение № 14121 от 26.11.2014 г. по адм. дело № 1339/2014 г.

Предмет на спора са определени допълнителни данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. и 2006 г. и определени за периодите 17.08.2005 г. – 31.12.2005 г. и 01.01.2006 г. – 31.12.2006 г. вноски към фондовете на ДОО, вноски за ДЗПО – УПФ и здравни вноски ведно с лихви. ...

Решение № 14167 от 27.11.2014 г. по адм. дело № 1451/2014 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит по фактури от 2008 г., издадени от ЕООД, с предмет на доставките СМР, и допълнително установено задължение за корпоративен данък за отчетната 2008 г. в резултат на увеличаване на финансовия резултат с данъчни основи по конкретн...

Решение № 14326 от 01.12.2014 г. по адм. дело № 115/2014 г.

Предмет на спора е неизяснена фактическа обстановка, довела до формиране на неправилни и необосновани изводи. Съгласно чл. 160, ал. 2 от ДОПК съдът преценява законосъобразността и обосноваността на ревизионния акт, като преценява дали е издаден от компетентен орган и в съответна...

Решение № 15152 от 15.12.2014 г. по адм. дело № 2558/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения за ЗЗО за периода 2006 г.- 2007 г. и 2009 г.- 2010 г. и задължения за ДЗПО – УПФ за периода 2006 г. – 2007 г. и 2009 г. – 2010 г., и отказан данъчен кредит. Процесната ревизия е извършена по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК, като на основан...

Решение № 15163 от 15.12.2014 г. по адм. дело № 328/2014 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит и определени допълнителни задължения по ЗДДС ведно с начислени лихви за забава. Неиздаването на касов бон при покупка на услуга, установено еднократно само за последния месец на проверявания период, обхващащ срок...

Решение № 15199 от 15.12.2014 г. по адм. дело № 2129/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди декември 2006 г. и април, август и ноември 2007 г. и задължения за корпоративен данък по ЗКПО за данъчен период 2007 г. ведно с лихви за забава. Необсъждането на доводите на страните, доказателствата по делото и...

Решение № 15202 от 15.12.2014 г. по адм. дело № 2988/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит в определен размер и начислени лихви. Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или чл. 74 ЗДДС, когато е придобит или внесен мотоци...

Решение № 15263 от 16.12.2014 г. по адм. дело № 3546/2014 г.

Предмет на спора е отказано на ЕООД право на данъчен кредит за данъчни периоди март, юни, юли, октомври, ноември, декември 2010 г. и януари 2011 г. ведно с лихви. Относно процесната непълна фактура с Решение от 08.05.2013 г. по дело С-271/12 г. СЕС е приел, че допуска национална...

Решение № 15525 от 18.12.2014 г. по адм. дело № 3462/2014 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по ЗДДС, представляващи непризнат данъчен кредит за данъчния период юни 2011 г. по 4 броя фактури, издадени от ЕООД, ведно с лихви. В настоящия случай следва да се има предвид и Решение на СЕС от 21.06.2012 г. по съединени д...

Решение № 15591 от 19.12.2014 г. по адм. дело № 2797/2014 г.

Предмет на спора са установени на ЕООД допълнителни задължения за корпоративен данък за 2011 г. ведно с лихви след извършено преобразуване на ФР на основание чл. 77, ал. 1 ЗКПО във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗСч. със сума, представляваща разходи за възнаграждения по четири консу...

Решение № 15746 от 29.12.2014 г. по адм. дело № 9736/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗКПО на търговец ООД. В доказателствена тежест на приходните органи е да установят наличието на предпоставките, в конкретния случай – на тези по чл. 122, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ДОПК. В процесния случай в хода на ревизията е установено ...

Решение № 64 от 05.01.2015 г. по адм. дело № 4218/2014 г.

Предмет на спора са определените данъчни задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г., чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г. и 2010 г., вноски за ДОО за 2009 г. и 2010 г., вноски за ДЗПО – УПФ за 2009 г. и 2010 г. и вноски за ЗО за 2009 г. и 2010 г. ведно с лихви. Данъчната осн...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 2 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.01. - 31.01.2015 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и 127 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 101 до бр. 103 от 2014 г.

ДВ, бр. 101 от 9.12.2014 г. Министерски съвет Постановление № 378 от 2 декември 2014 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г. Постановление № 381 от 4 декември 2014 г. з...