Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2015 г.
Писма и указания

№ 26-587 от 12.08.2014 г. ОТНОСНО: Работник или служител, изпратен за изпъл­нение на работа в предприятие ползвател, има право на присъединяване към колекти­вен трудов договор, ако в предприятието ползвател, в което е изпратен, има сключен КТД.

Тъй като няма изрична законова норма за условията и реда за присъединяване, в този случай намира приложение чл. 57, ал. 2 КТ, който предвижда подаване на писмено заявление при условия и по ред, определени в колективния трудов договор описан в запитването следва да се приложи чл. ...

№ М-24-31-43 от 17.12.2014 г. ОТНОСНО: Поставени въпроси по приложението на чл. 121а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

В отговор на поставени въпроси, изразяваме следното становище: 1. Съществува ли правна възможност обезпечението, което е наложено по реда на чл. 121а, ал. 3, във връзка с чл. 121а, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК, да бъде използвано както за задълженията, възникнали при последващото разпор...

Анотации

Глоба от работодателя на работниците за тютюнопушене в закрити работни помещения

В бр. 11/2014 г. на сп. „Труд и право”,Д-р Андрей Александров, директор на Дирекция „Трудово право“ в Адвокатско дружество отговаря на следния въпрос: Може ли работодателят да налага глоби на работниците и служителите за нарушаване на забраната за ? Може ли нарушаването на същата...

Годишно приключване по новия сметкоплан на бюджетните организации

В бр. 1/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, д.е.с.отговаря на следния въпрос: Какви промени ще настъпят в годишното счетоводно приключване според новия сметкоплан на бюджетните организации? Според приетия за ползване от 01.01.2014 г. Сметкоплан на ...

Данъчен кредит при покупка на лизингов автомобил

В бр. 22/2014 г на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Регистрирано по ЗДДС дружество закупува автомобил от лизингополучател, който при придобиването му не е ползвал данъчен кредит. Въз основа на тристранният договор, лизингополучателя дава ...

Доставка между двете български фирми извън територията на страната

В бр. 5/2014 г., сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Българска фирма регистрирана по ЗДДС, купува стока от фирма, регистрирана по ДДС в Италия, и я продава на друга българска фирма, която също е регистрирана по ЗДДС. Стоката обаче не влиза в Българи...

Изготвяне на УП-2 при липса на документи

В бр. 9/2014 г. на сп. „Данъчна практика”,Ваня Никова, главен експерт по осигуряването в ЦУ на НОИ, отговаря на следния въпрос: Налага се да изготвим удостоверение образец УП-2 за времето от м. ноември 1991 г. - до м. ноември 1994 г., но в архива ни липсват документи от м. август...

Изменения в ЗМДТ

В бр. 1/2015 г сп. „Актив”, Петър Захариев, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС са направени изменения в Закона за местните данъци и такси, какви са те? От 1 януари 2015 г. декларациите подавани по реда на ЗМДТ, могат да с...

Изчисляване възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 15/2014 г.на в. „Актив“, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Как да изчислим възнаграждението за дните на отпуска на работник, който излиза в отпуск от 12.05.2014 г., тъй като от 01.05.2014 г. сме увеличили работните заплати на всички работници? Въз...

Корекция на ползвания данъчен кредит вследствие на ПТП

В бр. 21/2014 г на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: В резултат на пътно транспортно произшествие наш камион бе регистриран като тотална щета. При придобиването му дружеството ни е ползвало данъчен кредит, и в тази връзка бе извършена корек...

Наем срещу извършен ремонт

В бр. 1/2015 г.на сп. „Счетоводство+, Мира Янкова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Ние сме дружество, което е регистрирано по ЗДДС. За целите на търговската си дейност наехме магазин и извършихме ремонт. Може ли, след като е включено и в договора, да извършим възмезд...

Нови данъчни облекчения за деца и деца с увреждания

В бр. 1/2015 г.на сп. „Форум на счетоводителя”, Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Какво трябва да знаем за двете нови данъчни облекчения, които се въвеждат от 01.01.2015 г., а именно данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания?...

Отчитане на разходите за основна дейност

В бр. 12/2014 г.на сп. ”Актив”, Проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се отчитат разходите за основна дейност? Разходите за основната дейност се формират от основните производствени разходи, които са непосредствено свързани с производ...

По-големи отпуски от минималните размери

В бр. 15/2014 г. на в. „Актив", Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Може ли в трудовия договор да се запише, че работникът има право общо на 32 дни годишен платен отпуск, без да се конкретизира колко е основният и колко е допълнителният отпуск? В съответс...

Ползване на платен годишен отпуск

В бр. 15/2014 г на в. „Актив“,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли работодателят право да разпореди отпускът да се ползва най-много на 4 пъти? Графикът за отпуск само за летните отпуски ли се отнася, или за цялата година? В чл. 172 от КТ е предвиден...

Пренасяне на данъчна загуба по чл. 70, ал. 2 ЗКПО

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви са условията за упражняване правото на пренасяне на данъчната загуба по чл. 70, ал. 2 ЗКПО? Данъчно задълженото лице (ДЗЛ) има право на пренасяне на данъчната загуба, когато: -...

Промени в осигурителното законодателство

В бр. 1/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист, отговаря на следния въпрос: Какви са промените в осигурителното законодателство, които влизат в сила от 1 януари 2015 г. и касаят осигурените лица, осигурителния доход и упражняването на осигурителните пр...

Разболяване на майката по време на отпуск по майчинство

В бр. 12/2014 г. на сп. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Как се постъпва, когато майката се разболее по време на отпуск по майчинство и не може да се грижи за детето? Когато се наложи през периода на майчинството майката да не...

Счетоводно отчитане на капитала в бюджетните организации

В бр. 12/2014 г. сп. „Актив”, Анастасия Матова-Головина, д.е.с.отговаря на следния въпрос: Как счетоводно се отчита капитала в бюджетните организации? За отчитане на капитала и настъпилите промени в него в резултат на извършваната дейност са създадени само три сметки, във връзка...

Уволнение на работник по чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ

В бр. 11/2014 г на сп. „Труд и право”, Емилия Банова, юрист отговаря на следния въпрос: Как да уволним работник, когато заеманата от него длъжност трябва да бъде освободена, за да възстановим незаконно уволнен служител, заемал преди това същата длъжност? За да може работодателят...

Справочник

Данъчен календар 16 - 28 февруари 2015 г.

До 20-и февруари ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари, за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и февруари ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан п...

Държавен вестник в бр. 3 от 2015 г.

ДВ, бр. 1 от 6.01.2015 Министерски съвет Постановление № 446 от 23 декември 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и...

ЗАПОВЕД № РД-01-702 от 03.10.2014 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм за 2015 г.

Обн. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 06.02. 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служ...

И фирмите без дейност подават годишни декларации

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2014 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали де...

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове

Националния осигурителен институт На свое заседание, проведено на 30 януари 2015 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на седем наредби по прилагането на Кодекса за социално...

Проверяваме денонощно здравно-осигурителния си статус по телефона

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Всеки български гражданин може да провери здравно-осигурителния си статус 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието с обаждане на информационния телефон на НАП 0700 18 700. Услугата е изцяло автоматична и изисква въвеждането на ЕГН, като дава отгов...

ПРОМЕНИ В ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Част първа. Общи положения Чл. 1. Обекти на облагане   9. (нова, ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) допълнителните разходи на народните представители. Чл. 2. Данъчно задължени лица Чл. 2. (1) 6. (нова, ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Народното събра...

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2015 г.

[[app_15115_1]] [[app_15116_2]] [[app_15117_3]] [[app_15118_4]] [[app_15119_5]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2015 г. се определя съобразно облагаемия им доход за 2013 г. като самоосигуряващи се лица: а) до 5400 лв...

Справочна информация бр. 3/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 - 29 януари 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

№ 20-00-6 от 09.01.2015 г. ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.); изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2015 г., направени с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Във връзка със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2015 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2015 г. и промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са в сила от 01.01.2015 г., ви уведомявам следното: ...