Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2015 г.
Писма и указания

№ 26-П-230 от 16.12.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 26-П-230 от 11.11.2014 г., Ви уведомявам следното: В запитването е посочено, че „………” ООД е регистрирано на основание чл. 113-119 по Търговския закон и чл. 10 от Закона за закрила и развитие на културата като култу...

№ 29-19 от 14.10.2014 г. ОТНОСНО: Определяне размера на платения годишен отпуск и начин на ползване

Тъй като размерът на основния платен годишен отпуск е определен в работни дни, ползването му също се осъществява в работни дни, независимо от начина на от­читане на работното време - подневно или сумирано. В отговор на запитване относно определяне размера на основния платен годиш...

№ 33-225 от 29.07.2014 г. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда при сключване на трудови договори за срок до 3 години с началниците на отделения в частните лечебни заведения

И ръководителите на частно лечебно заве­дение сключват трудови договори с началниците на отделения за срок до три години след провеждане на конкурс по Кодекса на труда. Съгласно чл. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), този закон урежда устройството и дейността на лечебните ...

№ 94-2526 от 05.09.2014 г. ОТНОСНО: Включва ли се допълнителното възнаграждение за изпълнение на проект в базата за определяне на възнаграждението за отпуск?

Допълнителното възнаграждение, което е получавано за работа по проект по Оперативната програма „Развитие на човеш­ките ресурси“, не би могло да се счита за допълнително възнаграждение с постоянен характер. С оглед на това, то не е елемент от брутното трудово възнаграждение за опр...

№ 94-2709 от 19.09.2014 г. ОТНОСНО: Дисциплинарно уволнение на материалноотговорно лице

Няма пречка предаването и приемането на повереното имущество на материал­ноотговорното лице да бъде извършено в течение на процедурата по реализиране на дисциплинарната му отговорност. Дори предаването и приемането да не може да се осъществи преди прекратяване на трудово­то право...

№ ЗЦУ-134 от 11.02.2015 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за Националната агенция за приходите и във връзка с чл. 73, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица УТВЪРЖДАВАМ: Формат и ред за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за „Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДД...

Анотации

Данък за услуги по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

В бр. 5/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Ние сме туроператор, регистриран за целите на ЗДДС в България. Получихме квитанция за платени нощувки от туристи на физическо лице, което е собственик на къща за гости в Гърц...

Едностранно въвеждане от работодателя на непълно работно време

В бр. 12/2014 г. на сп. „Труд и право”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Може ли работодателят едностранно да въведе непълно работно време ? Според чл. 138а от Кодекса на труда (КТ) при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до ...

Задълженията на работодателят във връзка с подоходното облагане на физическите лица

В бр. 2/2015 г на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са задълженията на работодателят по ЗДДФЛ при основно трудово правоотношение? Задълженията на работодател във връзка с подоходното облагане на физическите лица, за които той се явя...

Корекция на данъчната основа при предсрочно прекратяване на финансов лизинг

В бр. 1/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Дружество се отказва от правото да придобие собствеността върху производствена сграда по сключен договор за финансов лизинг на недвижим имот. Как ще се определи данъчната основа за ц...

Коригирането на данъчния финансов резултат във връзка с открита грешка в минали години

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: През 2014 г. открихме и коригирахме счетоводна грешка за неотчетени приходи в размер на 15 000 лв., отнасящи се за 2012 г. Преди корекцията на грешката, реализираната данъчна загуба з...

Начисляване на провизии в бюджетните предприятия

В бр. 10/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Елеонора Билбилева, д.е.с.,отговаря на следният въпрос: Как се начисляват провизии в бюджетните предприятия? 1. Разходи зa провизии за персонала (компенсируеми отпуски) Разходите за провизии за компенсируеми отпуски на персонала се нач...

Новото в ГДД за 2014 г.

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Валентина Ватева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Какво е новото в образецът на годишната данъчна декларация (ГДД) за 2014 година? Формулярът на ГДД се състои от три части/образци - образец 1010; образец 1011 и образец 1012. Об...

Новото при задължителното застраховане

Какви промени има в Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане? В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Невена Радлова, адвокат, отговаря на следния въпрос: Новата Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2...

Определяне дохода за болнични, ползвани през 1997 г. и 1999 г.

В бр. 9/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Ваня Никова, главен експерт по осигуряването, ЦУ на НОИ отговаря на следния въпрос: Как да определя дохода за болнични, ползвани през 1997 г. и 1999 г., за да изготвя удостоверение за осигурителен доход образец УП-2 на наша бивша работни...

Осчетоводяване на финансиране по програма „Човешки ресурси“

В бр. 1/2015 г. на сп. „Актив”, Проф. д-р Христина Колева, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Как да осчетоводим одобрено финансиране (80%/20%) в размер на 200 000 лв. по програма „Човешки ресурси“ за подобряване охраната на труда? Счетоводни статии за осъществяване на публично...

Осчетоводяване себестойността на продажбите

В бр. 1/2015 г. на сп. „Актив”, проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява себестойност на продажбите? Себестойността се определят, като съотношение на извършените разходи и произведеното количество веществена продукция или...

Покупка на земя в Гърция според ЗДДС

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, ще купува в Гърция земя със съществуваща сграда, която ще бъде реконструирана. Продавачът е физическо лице, нерегистр...

Право на данъчен кредит за нает лек автомобил

В бр. 2/2015 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, иска да наеме лек автомобил, с който да извършва вътрешен контрол на офисите си в страната. Ще има ли право на данъчен кредит, относно наема за леки...

Предизвестие за напускате по време на отпуск по майчинство

В бр.2/2015 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: По време на платения си отпуск по майчинство, наша служителка ни изпраща предизвестие за прекратяване на трудовия договор. Трябва ли за времето на предизвестие да подаде молба за ползване н...

Прекратяване договор с работещ пенсионер с предизвестие по време на болничен

В бр.2/2015 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Може ли да прекратим договор с работещ пенсионер с предизвестие по време на болничен? Връчихме му предизвестието лично с двама свидетели, но той отказа да го подпише. Задължително ли преди...

Префактуриране на платени местните данъци и такси

В бр. 1/2015 г. сп. „Счетоводство+”, Мира Янкова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Дружество наема недвижим имот и заплаща местните данъци и такси, дължими от наемодателя, съобразно клауза от сключеният договор за наем. Следва ли да ги префактурира на наемодателя? В ...

Промените в нормативната уредба на социалното осигуряване в сила от 1 януари 2015 г.

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Какви са промените в нормативната уредба по документирането на социалното осигуряване в сила от 1 януари 2015 г.? В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и в Код...

Трудов договор на 4 часа с управител

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Може ли със управителят на ЕООД да бъде сключен трудов договор на 4 часа? В Кодекса на труда не е предвидено трудовия договор за непълно работно време да не мож...

Търговия със стоки втора употреба от нерегистрирано по ЗДДС лице

В бр. 6/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Дружеството ни не е регистрирано по ЗДДС. Дейността, с която се занимаваме е изкупуване на автомобили втора употреба от български юридически лица и от юридически лица от ЕС. ...

Справочник

Ведомствените бензиностанции декларират пред НАП наличните си съдове до 9 март

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ До 9 март всички ведомствени бензиностанции (както и всички задължени лица по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС) трябва да подадат в НАП данни за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива, с които разполагат. Това гласят промен...

Данъчен календар 1 - 15 март 2015 г.

До 10-и март ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга ел...

Данъчни започват проверки на фризьори и козметици

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ Над 80% от работещите в сферата на красотата и здравето укриват обороти. НАП започва цялостна кампания за намаляване на риска от неотчитане на обороти и неплащането на данъци и осигурителни вноски от фризьори, козметици, маникюристи и др., работещ...

Декларираме пред НАП получените или предоставени парични заеми

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ От НАП напомнят, че физическите лица трябва задължително да декларират получените парични заеми в годишната данъчна декларация за 2014 г., ако тези заеми надвишават определена сума. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите...

Държавен вестник в бр. 4 от 2015 г.

ДВ, бр. 7 от 27.1.2015 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България и н...

За лицата, които подават информация за доходите на чуждестранни физически лица

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ Във връзка с попълването на информацията за целите на автоматичния обмен и с оглед точното идентифициране на чуждестранните физически лица, следва да се има предвид, че полето, в което се посочват данни за идентификационния номер на лицето, е задъ...

ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. ЗА ПРИЕМАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ВЕДОМОСТИ И ТРУДОВОПРАВНИ ДОКУМЕНТИ НА ПРЕКРАТЕНИ ОСИГУРИТЕЛИ БЕЗ ПРАВОПРИЕМНИК (Загл. изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г.)

Обн. - ДВ, бр. 57 от 12.07.2005 г.; в сила от 01.07.2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 18.05.2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 23.12.2008 г.; изм., бр. 49 от 30.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 12 от 08.02.2011 г.; изм. и доп., бр. 34 от 04.05.2012 г.; изм. и доп., бр. 107 от 13.12.2013 ...

Намаляваме данъците си наполовина с дарения за лечение на деца

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ С до 65% може да се намали данъчната основа за направени дарения, ако са изпълнени определени условия. Тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10%, това означава, че и дължимият данък може да бъде намален съ...

Осигурителен календар за март 2015 г.

[[table_1]]...

Ползването на някои данъчни облекчения е свързано с постановяване на положително решение от ЕК

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ НАП напомня, че ползването на данъчните облекчения по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно (ЗКПО) (за земеделски производители); по чл. 184 от ЗКПО (за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за...

Справочна информация бр. 4/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30 януари - 12 февруари 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...