Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 3, Март 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2015 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008...

Коментар на експерта

Данъчно третиране на взаимоотношенията между консорциум – гражданско дружество, и неговите съдружници

Наименованието “консорциум” се ползва в съвременното право за обозначаване на юридическо лице, получено в резултат на обединяване на две или повече лица за осъществяване на съвместна дейност. В зависимост от това по реда на кой закон е учреден консор...

Добри счетоводни практики – уместните стъпки за годишното счетоводно приключване

В материала ще бъдат разгледани някои от най-характерните и приложими процедури, свързани с фактическите действия по годишното счетоводно приключване, извлечени от добрите счетоводни практики, без оглед на това каква счетоводна база са избрали предпр...

Концептуална обща рамка за финансови отчети – характеристика и някои приложения

Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международните счетоводни стандарти (МСС) се основават на обща рамка, която стои в основата на изготвянето и представянето на финансови отчети за външни потребители. Тази рамка не се приема от Евр...

Въпроси и отговори от практиката

"Разваляне“ на сделка с ФЛ при издадена вече фактура

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, сключва договор с физическо лице за продажба на стока към това ФЛ. Съгласно договора е извършено авансово плащане, за което е издадена фактура на ФЛ. След време ФЛ изявява желание този договор да бъде прехвърлен на...

Връщане на пари, при издаден касов бон

Въпрос: Фирма организира платено обучение за своите търговски посредници ФЛ. Таксата за обучение се заплаща в брой, за което се издава касов бон в обекта на фирмата. За оборота по касовия апарат се прави отчет за продажби. По определени причини обуче...

ДДС при фактура за обезщетения и неустойки

Въпрос: В кои случаи следва да се издава фактура с начисляване на 20% ДДС при дължими обезщетения и неустойки? Отговор: Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС в данъчната основа не се включват всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщет...

Задължения като платец на доход на чуждестранно юридическо лице съгласно чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО

Въпрос: Фирмата е поръчала инсталация за производство на бетонови продукти, необходима за основната й дейност. Доставчик е австрийска фирма, регистрирана по ДДС в Австрия, която няма място на стопанска дейност в България. Съгласно договора с австрийс...

Недопустимост за посочване на трето лице във фактура

Въпрос: Фирма А се регистрира в Търговския регистър като ЕТ. До момента не е регистрирано по ЗДДС. Същата фирма кандидатства по европейска програма за финансиране строителство на къща за гости. Предстои започване на строителни дейности чрез възлагане...

Неправилно отразяване на протоколите по чл. 117 от ЗДДС в отчетните регистри

Въпрос: Фирмата ни извършва ВОП през м. 08.2014 г., получих фактури по имейла, по които направих плащане и ги осчетоводих с протоколи по чл. 117 в същия период. Стоката пристигна през м. 08.2014 г. с разлики от предварителните фактури. През м. 10.201...

Осчетоводяване корекция на фактура във връзка с придобиване на транспортно средство

Въпрос: През м. 12.2013 г. управителят на фирмата ни закупи автомобил от Германия. От немската фирма има фактура за 10 000 евро. Преведени са 12 000 евро от сметката на фирмата, включващи и ДДС. Автомобилът е заведен като дълготраен актив в инвентарн...

Осчетоводяване на заем от ФЛ съдружник

Въпрос: Имаме влязъл в сила ревизионен акт (РА) на физическо лице, съдружник в ООД. Ревизионният акт касае облагане на физическото лице по договор за паричен заем в размер на 232 000 лв. и задължение по ревизионен акт 27 000 лева (платени). Паричният...

Осчетоводяване на префактурирането на разходите за консумативи

Въпрос: Фирма отдава помещение под наем, а консумативните разходи за ел. енергия, вода префактурира на фирмата наемател. Как е правилно да се осчетоводява префактурирането на консумативните разходи по наема – като приход (гр. 70) или разчет? Отговор...

Отразяване на получени суми за оказана правна помощ според ЗДДС

Въпрос: Физическо лице, регистрирано като свободна професия (адвокат), получава всички суми по абонаментни договори за правна помощ с държавни и общински предприятия. Как се отразяват в оборота за регистрация получените по тези договори преди регистр...

Подаване на декларации за СОЛ осигурявал се върху 420 лв.

Въпрос: СОЛ през цялата година се е осигурявал върху 420 лв., внасял е осигуровки и е подавал декларация образец 1, без да подава декларация образец 6. Може ли сега в м.12 да му се изплати личен труд за цялата година наведнъж [420,00 лв. х 12 месеца ...

Предоставяне в НАП на информация за доходите по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз

Въпрос: В дружеството ни работят по трудов договор чуждестранни лица, на които се удържат и внасят данъци и осигуровки върху начислените доходи от трудови правоотношения. От 01.01.2014 г. за работодателите съществува задължение на основание чл. 73а, ...

Приспадане на данъчен кредит за извършване на освободени доставки от ЗДДС

Въпрос: Сдружение с нестопанска цел е регистрирано по ЗДДС. Сдружението има приходи от наем на собствен недвижим имот и приходи от членски внос, съответно едните са приход от стопанска дейност, другите не са. Разходите основно са свързани с нестопанс...

Продажбата на вещи, свързани с богослужебна дейност

Въпрос: Според Закона за вероизповеданията продажбата на вещи, свързани с богослужебна дейност, не представляват търговска дейност. Приходи в „Общество за Кришна съзнание” (ОКС) от обучения (семинари, уъркшопове, курсове), събития (концерти, фестивал...

Счетоводно отчитане придобиването на животни

Въпрос: Фирма - дружество с ограничена отговорност, е регистрирана през м. 01.2014 г., от м. 02.2014 г. е регистрирана и като земеделски производител. Фирмата закупува през м. 02.2014 г. биволици, за което има издаден документ от фирма, регистрирана ...

Счетоводното отчитане на стоките и продукцията

Въпрос: Предприятие с основна дейност производство на облекло има магазин за продажби на дребно. В магазина се продава както продукция собствено производство, така и стоки. При заприходяването на продукцията в магазина тя се трансформира в стоки, кат...

Съкращавене на пенсионер работещ по два трудови договора от единия работодател

Въпрос: Имаме служител пенсионер, който работи при нас на втори трудов договор. Работодателят по първия трудов договор ще съкрати същия на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ. Има ли право служителят на обезщетение за безработица, при положение че о...

Третиране на депозит за наем съгласно ЗДДС

Въпрос: Относно третирането на депозита, предоставен от наемател към наемодател при наемане на помещение, фирмите издават фактури или не издават – от какво зависи как да третираме въпроса от гледна точка на ЗДДС? Може ли да се счита, че ако той обезп...

Третиране на командировка в чужбина

Въпрос: Изпълнителният директор и търговският мениджър бяха в командировка в Германия, Белгия и Холандия. Фактурите за нощувки, издадени на фирмата, следва ли да влязат в дневника за покупки и в кои колони? Трябва ли да се издава протокол по чл. 117 ...

Третиране по ЗДДС на публикувани обяви в интернет сайт

Въпрос: Фирма, която предоставя платено публикуване на обяви в нейния сайт, отчита продажбите, като издава фактури и отчет към населението (когато такива не са заявени) след фактическото плащане на кредитите. В сайта не е направено изрично разделение...

Третиране съгласно ЗКПО и ЗДДС на разходи за закупуване на съдомиялна и перална машина в помещенията за отдих и хранене на работниците

Въпрос: Как следва да се третират съгласно ЗКПО и ЗДДС разходи за закупуване на съдомиялна и перална машина (ползва се за изпиране на задължително работно облекло), закупуване на препаратите за тях, пластмасови чаши и други разходи за малоценни и мал...

Трудовите правоотношения при промяна на работодателя

Въпрос: Извършва се приватизация на общинско търговско дружество. Сменен е собственикът, но персоналът би трябвало да запази трудовите си правоотношения по чл. 123 от КТ (в случая се касае за главния счетоводител). На практика на него му се предостав...

Писма и указания

№ 91-01-5 ОТ 7.01.2015 Г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г. и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочните обезщетения и контролно-ревизионната дейност

I. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване: Минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се л...

Решения на съдилища

Решение № 1032 от 28.01.2015 г. по адм. дело № 4295/2014 г.

Предмет на спора е отказано на ООД право на данъчен кредит за данъчни периоди юни 2008 г., септември 2010 г., октомври 2010 г., ноември 2010 г. и януари 2011 г. ведно с лихви за забава. Наличието на доставка (данъчно събитие) е основополагаща предпо...

Решение № 1154 от 02.02.2015 г. по адм. дело № 2808/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит ведно с лихви. Реалността на доставките е първата и водеща предпоставка за признаване правото на данъчен кредит. При доставка на стоки данъчното събитие настъпва към момента на прехвърляне на право...

Решение № 144 от 22.11.2013 г. по т.д. № 406/2012 г., ТК, I т.о.

Посочената от ищеца правна квалификация не обвързва съда и няма определящо значение при раз­глеждането и решаването на делото. Правната квалификация на всеки иск е свързана с допустимостта на по­становеното по него решение само когато при постановява...

Решение № 160 от 2.10.2013 г. по търг.д. № 752/2012 г., ТК, II т.о.

Вписването на решението за увеличаване на капитала на търговс­кото дружество, взето от страна на придобилия правата върху дялове от капитала на търговско дружество по приватизационна сделка, при­зната впоследствие за нищожна на ос­нование чл. 26, ал....

Решение № 498 от 16.01.2015 г. по адм. дело № 3261/2014 г.

Предмет на спора са определени на ЕООД задължения за ДДС за данъчни периоди септември – декември 2007 г. Одобреното от наказателния съд споразумение по аргумент от чл. 383 от Наказателно-процесуалния кодекс има последиците на влязла в сила присъда, ...

Решение № 533 от 19.01.2015 г. по адм. дело № 7097/2014 г.

Предмет на спора е определено на основание чл. 175, ал. 2, т. 3 от ДОПК задължение за лихва за невнесен данък при източника на основание чл. 195, ал. 3 от ЗКПО. Разпоредбата на чл. 175, ал. 2, т. 3 от ДОПК не противоречи на Спогодбата за избягване н...

Решение № 551 от 19.01.2015 г. по адм. дело № 673/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС за различни данъчни периоди в рамките на ревизирания (от април 2007 г. до април 2009 г.) по факту...

Решение № 656 от 20.01.2015 г. по адм. дело № 4217/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 35 ат ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г., по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г., както и задължения за задължителни осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО – УПФ със съответните лихви за забава. Съгласно задължителните ук...

Решение № 724 от 21.01.2015 г. по адм. дело № 4752/2014 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък върху доходите на физическо лице по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. ведно с лихви за забава. Спорният момент се свежда до това налице ли е хипотезата по чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а” и „б” от ...

Решение № 771 от 22.01.2015 г. по адм. дело № 3070/2014 г.

Предмет на спора са определени на ЕООД за различни данъчни периоди в рамките на ревизирания (01.01.2005 г. – 31.05.2008 г.) задължения за ДДС в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества. Съ...

Решение № 799 от 23.01.2015 г. по адм. дело № 13892/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди октомври и декември 2008 г., февруари, март, юни и август 2009 г., октомври 2010 г. и април 2011 г. ведно с лихва за забава по фактури, издадени от различни ЕООД. Фактът на ненам...

Решение № 946 от 27.01.2015 г. по адм. дело № 6932/2014 г.

Предмет на спора е отказано признаване на право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества. Тълкуванията в решенията на СЕС по дело С-324/11 и С-18/13 са релевантни само при наличието на фактури, съдържащи цялата инфо...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 3 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.02. - 28.02.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 104 от 2014 г. до бр. 13 от 2015 г.

ДВ, бр. 104 от 16.12.2014 г. Народно събрание Решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори Министерски съвет Постановление № 414 от 13 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Мини...