начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 11, 23 - 29 март 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 23 - 29 март 2015 г.
Законодателство

ДДС за стока, закупена и изнесена от българска фирма от територията на държава - членка на ЕС

Наред с най-широко разпространената традиционна форма за търговска продажба на стоки, участниците в която са двама - продавач и купувач, в търговската практика често се осъществяват и т.нар. транзитни продажби. Според характеристиката, дадена за тези...

Държавен вестник бр. 11/2015 г.

ДВ, бр. 20 от 17.03.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 52 от 9.03.2015 г. за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г. 2. Решение...

Народно събрание бр.11/2015 г.

Народното събрание прие промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Няма да имат право на данъчни облекчения, представляващи държавна помощ за регионално развитие и за земеделски стопани, лица, които не са изпълнили решение на Европейската...

Промените в ЗКПО за 2015 г.

Промените в ЗКПО за 2015 г. са регламентирани с § 39 от ПЗР на ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г.) и с § 15 от ПЗР на Закона за държавния бюджет (обн., бр. 107 от 27.12.2014 г.). Направените изменения и допълнения в закона засягат неговите р...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 11/2015

Дело C‑433//09, решение от 22 декември 2010 г. страни: Европейска комисия срещу Република Австрия Предмет на спора е определяне на данъчната основа. В своето решение Съдът на ЕС приема, че Предмет на спора е: Неизпълнение на задължения от държа...

Възстановяване на служител в системата на МВР

Служител на ръководна длъжност в РПУ в системата на МВР е принуден да се пенсионира. Изплатени са му всички обезщетения  по КТ  и ЗМВР. След водени дела за неправомерното освобождаване съдът в Страсбург заключава: “Лицето   неправомерно е пенсионира...

Основен трудов договор

Служител работи по основен трудов договор при един работодател и по допълнителен договор по чл. 114 от КТ при друг работодател. Предстои основният трудов договор да бъде прекратен по негово желание и той да сключи нов трудов договор при трети работод...

Отчитане на зареждането с гориво на превозни средства, машини и съоръжения, използвани за собствени нужди

Българска фирма с основна дейност дърводобив разполага със собствени превозни средства и машини. За зареждане на тези средства и машини фирмата е сключила договор с друга фирма за доставка на гориво на място. Доставчикът е предоставил собствена мобил...

Отчитане на приходите от павилион за вестници и списания

ЕТ, упражняващ патентна дейност “Продажба на вестници и списания”, от 2014 г. има сключен договор с фирма “Табак маркет” за доставка на преса. Същите издават фактура за разход на ЕТ, която е с касов бон. Въпросът ми е: След като ЕТ упражнява патентна...

Пенсия за осигурителен стаж и възраст на бивш военнослужещ

Съкратен съм като военнослужещ на 31.12.1992 г. по т. 31, буква Г от ППДВС поради ликвидация на поделението с прослужени 11 г. 11 мес. 28 дни. Аз съм на 56 г. По точковата система имам към 97 точки. Имам ли право на някаква пенсия на база първа катег...

Ползване на отпуск през време на изпитателен срок

На третия месец от изпитателния срок по трудовия договор служителят ползва 10 работни дни платен отпуск. Удължава ли се изпитателният срок с тези дни? Правото на страните да уговорят срок на изпитване по чл. 70 от КТ при сключване на трудовия догово...

Срок за изпитване при трудов договор за заместване

Може ли в трудовия договор за заместване да се предвиди срок за изпитване? В съответствие с чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ страните могат да сключат срочен трудов договор за заместване до завръщането на отсъстващ работник или служител. Няма пречка в такъ...

В пресата за вас

Неплатежоспособност на търговеца длъжник

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Бистра Атанасова, съдия, коментира неплатежоспособността на търговеца длъжник. Състоянието на неплатежоспособност на търговеца длъжник стои в центъра на доказване при разглеждане на молбата ...

Нови правила за временния внос на транспортни средства от 1 май 2015 г.

В бр. 44 от 2015 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за новите правила в Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/234 на Комисията от 13.02.2015 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. по отношение временния внос на транспортни сре...

Пояснения по отделни статии, събития и резултати в приложението към финансовите отчети

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., регистриран одитор, коментира поясненията по отделни статии, събития и резултати в приложението към финансовите отчети. Във финансовия отчет на предприятието са отразени резулта...

Прекратяване на договор от работник, когато работодателят забрави да му изплати трудовото възнаграждение

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Стойна Сербезова, юрист, разглежда темата за прекратяване на трудов договор от работник или служител без предизвестие, когато работодателят забрави да му изплати трудовото възнаграждение. Правото на работника...

Разпределение и отчитане на субсидии и капиталови трансфери от централния бюджет

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Веселка Донкова дава отговор на въпроса: Как се разпределят и отчитат субсидиите и капиталовите трансфери от държавния бюджет, предоставени на юридически лица с нестопанска цел за тази година? В Закона за дъ...

Текущо счетоводно отчитане на инвестиционен имот

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с, разяснява чрез пример счетоводен модел на текущо счетоводно отчитане на инвестиционен имот, отчитан по справедлива стойност съгласно НСФОМСП/МСФО. Пример: На 01.08.2014 година “Билд...

Справочник

Банкови сметки на Агенцията по вписванията

Агенция по вписванията Държавните такси за услуги, предоставяни от регистрите, които води Агенцията по вписванията, се превеждат по следните банкови сметки: BG21 CREX 9260 3114 5487 00 - Транзитна сметка, обслужваща Агенция по вписванията BG52 CREX ...

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Необходими документи, данъци и такси при покупко-продажба на недвижим имот

Агенция по вписванията Необходими документи: 1. Документ за собственост върху имота - последният документ за собственост на недвижимия имот, с който се легитимира продавачът, както и предходни нотариални актове. Най-често срещани документи за собств...

Справочна информация бр. 11/2015

Централни валутни курсове за периода 16.03.2015 г. - 20.03.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...