Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 13, 6 - 12 април 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 6 - 12 април 2015 г.
Законодателство

ДДС при прехвърляне на право за придобиване на собственост на лизингов актив

В стопанската ни практика не са редки случаите, при които след изплащане на лизинговите вноски по даден лизингов договор лизингополучателите прехвърлят на други лица правото си за придобиване на собственост върху актива, обект на договора. При това м...

Държавен вестник бр. 13/2015 г.

ДВ, бр. 23 от 27.03.2015 г. Правителството прие Постановление № 67 от 23.03.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването и на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Медицински одит”. Министърът на образов...

Министерски съвет бр. 13/2015 г.

Правителството одобри проект на Спогодба между България и Великобритания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество. Действащата в момента между Бъ...

Народно събрание бр.13/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Промените са свързани с режима на държавната помощ при прилагането на насърчителните мерки по закона. Мерките са съкратени срокове за административно обслужване, индиви...

Особености на годишното счетоводно приключване на земеделската кооперация - 2014 година

Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на земеделската кооперация през един отчетен период. Според Закона за счетоводството отчетният период обхваща периода от 1 януари до 31 декември на текущата година за коопераци...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 13/2015

Дело C‑31/10, решение от 9 декември 2010г. страни: Minerva Kulturreisen GmbH срещу Finanzamt Freital Предмет на спора е заплащане на ДДС при продажба на билети за опера. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 26 от Шеста директива 77/388/...

Заличено дисциплинарно уволнение не връща на работа

Преди година и половина бях уволнен дисциплинарно. Не съм си търсил правата в съда. Наскоро разбрах, че след една година дисциплинарното уволнение се заличавало. При това положение, след като вече не се водя дисциплинарно уволнен, ще мога ли да се въ...

Назначаване на нови служители след уволнение поради намален обем на работата

След прекратяване на трудови отношения поради намаляване обема на работа има ли законов срок, в който друг или същият служител не могат да бъдат назначени на същата длъжност? При намаляване обема на работа работодателят има право да прекрати с преди...

Работа на държавен служител и по трудов договор

Работех в държавната администрация на 4-часов договор и по втори трудов договор на 4 часа в друга организация. След един месец преминаваме на длъжности като държавни служители. Мога ли да запазя и трудовия си договор? В съответствие с чл. 7, ал. 2, ...

Счетоводно и данъчно третиране на фундаментална грешка

При анализ на сметките в края на годината установих, че суми, отнесени в Разходи за бъдещи периоди, не са отнесени в текущи разходи за 2013 г. Това са предимно застраховки. Размерът им е 3700,00 лв. фундаментална грешка. Фирмата завършва 2013 г. с д...

Третиране по ЗДДС на доставка на стока

Ако българска фирма, регистрирана за целите на ДДС в България, продава стоки до страна от ЕС - Великобритания, която е регистрирана по ДДС в Обединеното кралство, но транспортирането на въпросната стока става до друга държава от ЕС - Румъния, като тр...

В пресата за вас

Отразяване на кредитно известие

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., дава отговор на въпроса: През м. 01.2015 г., при инвентаризиране на разчети, доставчик потвърждава годишно салдо със сума, по-малка от тази, отразена в счетоводните регистри на клиента. При справка се оказва, че д...

Правила за използване на “осиротели произведения”

В бр. 3 от 2015 г. на списание “Собственост и право” д-р Георги Саракинов разяснява правилата за използване на “осиротели произведения”. На 12.02.2015 г. Народното събрание прие поредните нови допълнения в Закона за авторското право и сродните му пра...

При събирателното дружество няма дялове

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Катя Владимирова отговаря на въпроса: Съществуват ли дялове в събирателното дружество? В световната правна доктрина и практика са се оформили две системи на регламентация на СД. В Българ...

Промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, представя промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетени...

Размер на новите данъчни облекчения за деца

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса как се определя размерът на новите данъчни облекчения за деца. Размерът на данъчното облекчение за деца се определя, като от сумата на...

Справочник

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани

Как се облагат доходите на регистрираните земеделски стопани? Най-общо доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове. Данъ...

ЗАПОВЕД № ЗМФ-126 от 13.02.2015 г.

На основание чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс НАРЕЖДАМ: 1. Внасянето на всеки вид от публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на принудителното им събиране се осъществява по чети...

Справочна информация бр. 13/2015

Централни валутни курсове за периода 30.03.2015 г. - 03.04.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...