Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 13, 6 - 12 април 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 6 - 12 април 2015 г.
Законодателство

ДДС при прехвърляне на право за придобиване на собственост на лизингов актив

В стопанската ни практика не са редки случаите, при които след изплащане на лизинговите вноски по даден лизингов договор лизингополучателите прехвърлят на други лица правото си за придобиване на собственост върху актива, обект на договора. При това много често възникват обстоятел...

Държавен вестник бр. 13/2015 г.

ДВ, бр. 23 от 27.03.2015 г. Правителството прие Постановление № 67 от 23.03.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването и на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Медицински одит”. Министърът на образованието и науката издаде Наредб...

Министерски съвет бр. 13/2015 г.

Правителството одобри проект на Спогодба между България и Великобритания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество. Действащата в момента между България и Обединеното кралство ...

Народно събрание бр.13/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Промените са свързани с режима на държавната помощ при прилагането на насърчителните мерки по закона. Мерките са съкратени срокове за административно обслужване, индивидуално административно обслужв...

Особености на годишното счетоводно приключване на земеделската кооперация - 2014 година

Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на земеделската кооперация през един отчетен период. Според Закона за счетоводството отчетният период обхваща периода от 1 януари до 31 декември на текущата година за кооперациите, които са действащи предпр...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 13/2015

Дело C‑31/10, решение от 9 декември 2010г. страни: Minerva Kulturreisen GmbH срещу Finanzamt Freital Предмет на спора е заплащане на ДДС при продажба на билети за опера. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 26 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г...

Заличено дисциплинарно уволнение не връща на работа

Преди година и половина бях уволнен дисциплинарно. Не съм си търсил правата в съда. Наскоро разбрах, че след една година дисциплинарното уволнение се заличавало. При това положение, след като вече не се водя дисциплинарно уволнен, ще мога ли да се върна на работа? Заличаването н...

Назначаване на нови служители след уволнение поради намален обем на работата

След прекратяване на трудови отношения поради намаляване обема на работа има ли законов срок, в който друг или същият служител не могат да бъдат назначени на същата длъжност? При намаляване обема на работа работодателят има право да прекрати с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. ...

Работа на държавен служител и по трудов договор

Работех в държавната администрация на 4-часов договор и по втори трудов договор на 4 часа в друга организация. След един месец преминаваме на длъжности като държавни служители. Мога ли да запазя и трудовия си договор? В съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 6 от ЗДСл не може да бъде д...

Счетоводно и данъчно третиране на фундаментална грешка

При анализ на сметките в края на годината установих, че суми, отнесени в Разходи за бъдещи периоди, не са отнесени в текущи разходи за 2013 г. Това са предимно застраховки. Размерът им е 3700,00 лв. фундаментална грешка. Фирмата завършва 2013 г. с данъчен резултат загуба. Прилаг...

Третиране по ЗДДС на доставка на стока

Ако българска фирма, регистрирана за целите на ДДС в България, продава стоки до страна от ЕС - Великобритания, която е регистрирана по ДДС в Обединеното кралство, но транспортирането на въпросната стока става до друга държава от ЕС - Румъния, като транспортът започва от Чехия, от...

В пресата за вас

Отразяване на кредитно известие

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., дава отговор на въпроса: През м. 01.2015 г., при инвентаризиране на разчети, доставчик потвърждава годишно салдо със сума, по-малка от тази, отразена в счетоводните регистри на клиента. При справка се оказва, че доставчикът е пропуснал да изпр...

Правила за използване на “осиротели произведения”

В бр. 3 от 2015 г. на списание “Собственост и право” д-р Георги Саракинов разяснява правилата за използване на “осиротели произведения”. На 12.02.2015 г. Народното събрание прие поредните нови допълнения в Закона за авторското право и сродните му права. Те влязоха в сила от 23.02...

При събирателното дружество няма дялове

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Катя Владимирова отговаря на въпроса: Съществуват ли дялове в събирателното дружество? В световната правна доктрина и практика са се оформили две системи на регламентация на СД. В България се възприема романската пра...

Промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, представя промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Промените, ...

Размер на новите данъчни облекчения за деца

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса как се определя размерът на новите данъчни облекчения за деца. Размерът на данъчното облекчение за деца се определя, като от сумата на годишните данъчни основи по ч...

Справочник

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани

Как се облагат доходите на регистрираните земеделски стопани? Най-общо доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове. Данъчното законодателство не ги ра...

ЗАПОВЕД № ЗМФ-126 от 13.02.2015 г.

На основание чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс НАРЕЖДАМ: 1. Внасянето на всеки вид от публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на принудителното им събиране се осъществява по четири вида банкови сметки, както ...

Справочна информация бр. 13/2015

Централни валутни курсове за периода 30.03.2015 г. - 03.04.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...