Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 14, 13 - 19 април 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 13 - 19 април 2015 г.
Законодателство

Данъчно третиране на договор за финансов лизинг

Фирма “Х” сключва договор за финансов лизинг с лизингова компания “У” през 2012 г. за тежкотоварен автомобил - влекач. При сключването на договора е платена авансова вноска в размер на 20% от стойността на влекача. Всеки месец лизингополучателят плащ...

Държавен вестник бр. 14/2015 г.

ДВ, бр. 25 от 3.04.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 68 от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспор...

Министерски съвет бр. 14/2015 г.

Правителството предлага на Народното събрание да вземе акт от Протокол към Конвенция № 29 на Международната организация на труда (МОТ) относно принудителния труд и Препоръка № 203 на МОТ относно предприемането на допълнителни мерки за ефективно проти...

Особености на годишното счетоводно приключване на земеделската кооперация - 2014 година

Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на земеделската кооперация през един отчетен период. Според Закона за счетоводството отчетният период обхваща периода от 1 януари до 31 декември на текущата година за коопераци...

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 14/2015 г.

Въпрос: Въз­мож­но ли е назначаването на служител, който да изпълнява длъжостите човешки ресурси назначаване, освобождаване от длъжност, трудови досиета и ТРЗ (изработване на разчетно - платежни ведомости). Съвместими ли са нещата. Има ли конфликт н...

Данъчно третиране при даден депозит като гаранция за дължимия ДДС в държавата членка на доставчика

При покупка на стоки от ЕС доставчиците ни искат плащане на депозит за дължимия ДДС в тяхната държава като гаранция, че ще им изпратим документите за доказване на ВОП. В тези случаи някои ни издават фактура за дължимия депозит, други го посочват във ...

Изплащане на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

От каква дата се начислява допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на новопостъпил служител за придобития при други работодатели трудов стаж - от датата на назначаване или от датата на подаване на заявление за признаване, пр...

Назначаване на ликвидатор

Собствениците на фирма, която не осъществява дейност, искат да я заличат от Търговския регистър и са принудени да назначат ликвидатор. За ликвидатор е определен единият от двамата управители, които са пенсионери за осигурителен стаж и възраст и за ин...

Счетоводно отчитане възстановяването на ДДС от ЕС

Фирма извършва международен транспорт в ЕС. Сега за пръв път ще иска възстановяване на ДДС от ЕС предимно по фактури за заредено гориво в съответните страни. Въпросът ми е как следва да бъдат осчетоводени съответните фактури в счетоводството на фирма...

В пресата за вас

Започна процедура по набиране на заявки от работодатели по проект “Подкрепа за заетост” на ОП “Развитие на човешките ресурси”

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Труд и право” може да се намери информация, свързана с приема на заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор по проект “Подкрепа за заетост” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурс...

Оповестяване на нетната печалба на акция в консолидирания финансов отчет

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира оповестяването на нетната печалба на акция в консолидирания финансов отчет. В съответствие с изискването на параграф 66 от МСС 33 Нетна печалба на акция информацията ...

Отчитане на дейността на дружество - професионален домоуправител

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Счетоводна и данъчна парактика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Дружество “X” осъществява дейността професионален домоуправител и като такъв същата се основава на сключени договори между етажн...

Прилагане на съответните образци на трудови книжки през периода 1951-1993 г.

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел в МТСП, разглежда казуса: Моля да ни предоставите информация за актовете, с които са утвърдени образци на трудови книжки в периода 1951-1993 г. с оглед извършване...

Промяна на статута на български стандарт от обхвата на БИС/ТК 50 “Лични предпазни средства”

В бр. 64 от 2015 г. на в. “Инфобизнес” ще намерите информация, свързана с решението на Техническия съвет на CEN от 13.03.2015 да бъде отменен европейският стандарт EN 469:2014. На основание решение на Техническия съвет на CEN от 13.03.2015 да бъде о...

Справочник

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани

Пример за определяне на авансови задължителни осигурителни вноски на регистриран земеделски стопанин при минимален месечен осигурителен доход за 2015 г. - 300 лв.: За родените преди 1 януари 1960 г.: 1. За държавно обществено осигуряване: За фонд “Пе...

Декларация “Живот” вече се подава и по електронен път

Националeн осигурителен институт От 1 април 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя по електронен път още една административна услуга - “Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България”. Деклар...

Справочна информация бр. 14/2015

Централни валутни курсове за периода 06.04.2015 г. - 09.04.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...