Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 14, 13 - 19 април 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 13 - 19 април 2015 г.
Законодателство

Данъчно третиране на договор за финансов лизинг

Фирма “Х” сключва договор за финансов лизинг с лизингова компания “У” през 2012 г. за тежкотоварен автомобил - влекач. При сключването на договора е платена авансова вноска в размер на 20% от стойността на влекача. Всеки месец лизингополучателят плаща на лизингодателя месечни лиз...

Държавен вестник бр. 14/2015 г.

ДВ, бр. 25 от 3.04.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 68 от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до мест...

Министерски съвет бр. 14/2015 г.

Правителството предлага на Народното събрание да вземе акт от Протокол към Конвенция № 29 на Международната организация на труда (МОТ) относно принудителния труд и Препоръка № 203 на МОТ относно предприемането на допълнителни мерки за ефективно противодействие на принудителния тр...

Особености на годишното счетоводно приключване на земеделската кооперация - 2014 година

Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на земеделската кооперация през един отчетен период. Според Закона за счетоводството отчетният период обхваща периода от 1 януари до 31 декември на текущата година за кооперациите, които са действащи предпр...

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 14/2015 г.

Въпрос: Въз­мож­но ли е назначаването на служител, който да изпълнява длъжостите човешки ресурси назначаване, освобождаване от длъжност, трудови досиета и ТРЗ (изработване на разчетно - платежни ведомости). Съвместими ли са нещата. Има ли конфликт на интереси? Отговор: Съгласно...

Данъчно третиране при даден депозит като гаранция за дължимия ДДС в държавата членка на доставчика

При покупка на стоки от ЕС доставчиците ни искат плащане на депозит за дължимия ДДС в тяхната държава като гаранция, че ще им изпратим документите за доказване на ВОП. В тези случаи някои ни издават фактура за дължимия депозит, други го посочват във фактурата за стоката, а трети ...

Изплащане на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

От каква дата се начислява допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на новопостъпил служител за придобития при други работодатели трудов стаж - от датата на назначаване или от датата на подаване на заявление за признаване, придружено със съответните служе...

Назначаване на ликвидатор

Собствениците на фирма, която не осъществява дейност, искат да я заличат от Търговския регистър и са принудени да назначат ликвидатор. За ликвидатор е определен единият от двамата управители, които са пенсионери за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност. По решение на съдру...

Счетоводно отчитане възстановяването на ДДС от ЕС

Фирма извършва международен транспорт в ЕС. Сега за пръв път ще иска възстановяване на ДДС от ЕС предимно по фактури за заредено гориво в съответните страни. Въпросът ми е как следва да бъдат осчетоводени съответните фактури в счетоводството на фирмата и съответно след това постъ...

В пресата за вас

Започна процедура по набиране на заявки от работодатели по проект “Подкрепа за заетост” на ОП “Развитие на човешките ресурси”

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Труд и право” може да се намери информация, свързана с приема на заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор по проект “Подкрепа за заетост” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Считано от 13...

Оповестяване на нетната печалба на акция в консолидирания финансов отчет

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира оповестяването на нетната печалба на акция в консолидирания финансов отчет. В съответствие с изискването на параграф 66 от МСС 33 Нетна печалба на акция информацията за нетната печалба на акция сл...

Отчитане на дейността на дружество - професионален домоуправител

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Счетоводна и данъчна парактика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Дружество “X” осъществява дейността професионален домоуправител и като такъв същата се основава на сключени договори между етажната собственост и дружеството....

Прилагане на съответните образци на трудови книжки през периода 1951-1993 г.

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел в МТСП, разглежда казуса: Моля да ни предоставите информация за актовете, с които са утвърдени образци на трудови книжки в периода 1951-1993 г. с оглед извършване на преценка за периодите, пре...

Промяна на статута на български стандарт от обхвата на БИС/ТК 50 “Лични предпазни средства”

В бр. 64 от 2015 г. на в. “Инфобизнес” ще намерите информация, свързана с решението на Техническия съвет на CEN от 13.03.2015 да бъде отменен европейският стандарт EN 469:2014. На основание решение на Техническия съвет на CEN от 13.03.2015 да бъде отменен европейският стандарт E...

Справочник

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани

Пример за определяне на авансови задължителни осигурителни вноски на регистриран земеделски стопанин при минимален месечен осигурителен доход за 2015 г. - 300 лв.: За родените преди 1 януари 1960 г.: 1. За държавно обществено осигуряване: За фонд “Пенсии”: 17,80% от 300 лв. = 53,...

Декларация “Живот” вече се подава и по електронен път

Националeн осигурителен институт От 1 април 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя по електронен път още една административна услуга - “Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България”. Декларацията се изисква от лицата, п...

Справочна информация бр. 14/2015

Централни валутни курсове за периода 06.04.2015 г. - 09.04.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...