Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 16, 27 април - 3 май 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 27 април - 3 май 2015 г.
Законодателство

Данъчни задължения при промяна на правната форма на стопанските субекти

Промяната на правната форма е една от нормативно уредените възможности за преобразуване на юридическия статут, под който на територията на страната се осъществява стопанска дейност. Възможността за такова преобразуване е уредена нормативно в чл. 264, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ...

Държавен вестник бр. 16/2015 г.

ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 78 от 6.04.2015 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съ...

Народно събрание бр.16/2015 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Предвижда се Министерството на икономиката да изготвя и предоставя на ЕК обобщена информация за схемите за регионална помощ и за помощ за обучение в сроковете, предвидени от Закона за държавн...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 16/2015

Дело C-218/10, решение от 21 януари 2012 г. страни: ADV Allround Vermittlungs AG, в ликвидация, срещу Finanzamt Hamburg-Bergedorf Предмет на спора е мястото на доставка на персонал. 1) В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 9, параграф 2, буква д), шесто тире от Шеста дир...

Договаряне на работно време в колективния трудов договор

Моля да ни отговорите може ли в колективния трудов договор да се включи клауза, според която нормалната продължителност на работното време да е 7 и половина часа на ден? Това ще се отрази ли върху трудовия стаж на работниците и служителите? Съгласно чл. 50, ал. 1 от Кодекса на т...

Доставка на стока от трета страна, предназначена за държава членка

Българско дружество доставя на кипърско данъчно задължено лице стока, закупена от Китай. Формира ли при тези обстоятелства то в Кипър облагаем оборот за задължителна регистрация при условията на дистанционна продажба? При посочените обстоятелства за българското дружество не възн...

Обезщетение при пенсиониране

Служител има общо 14 години стаж като държавен служител, от които 9 години в община. На какво обезщетение ще има право при пенсиониране? При прекратяване на служебното правоотношение след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст държавният служител има право на о...

Отчитане на доставка, за която възнаграждението изцяло е определено в услуги

Нашата фирма, която продава обувни и кожени изделия, сключва договор при условията на бартер с фирма, която ще ни предостави услуга - излъчване на реклама (определен брой за определен интервал от време). В замяна ние предоставяме ваучери за покупка на стоки от нашите магазини в т...

Отчитане продажбите на билети от националната лотария

Фирма закупува билети от националната лотария с цел продажба. Покупката се документира с приемно-предавателен протокол. В протокола е добавена отстъпка от цената (номинала), която се явява печалба за търговеца (например билет с номинална стойност 2 лв. се заплаща по протокола на ...

Ползване на отпуск от служител, командирован в друга държава

Служител е командирован на основание чл. 81в от ЗДСл във връзка с правилата, приложими за национални експерти на временна работа в европейска институция за период от 4 г. На какъв размер платен годишен отпуск има право - от изпращащата или от приемащата организация, и как следва ...

Ползване на платен и неплатен отпуск от държавен служител

През годината държавен служител ползва 3 месеца неплатен отпуск. След тях иска да ползва платен годишен отпуск в размер на определените му 25 работни дни. Ръководителят обаче му разрешава 21 работни дни платен отпуск. Правилно ли е това? В съответствие с чл. 56 от ЗДСл държавния...

В пресата за вас

Грешка при начисляване на разходи за заплати

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Български законник” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., отговаря на следния въпрос: В дружество “Х” АД, което се занимава с инфраструктурно строителство, е допусната следната грешка: За месеците 08 и 09.2014 година на двама от служителите са начислени разходи ...

Неотчетени приходи, когато ревизионният акт е обжалван, но няма окончателно решение по него към датата на годишния отчет

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира неотчетени приходи, когато ревизионният акт е обжалван, но няма окончателно решение по него към датата на годишния отчет. Обжалването може да засяга изцяло или частично сумата на начета. Пр...

Освобождаване от задължителен одит и други облекчения за микропредприятията

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира освобождаването от задължителен одит и други облекчения за микропредприятията. Директивата предоставя задължително освобождаване на микропредприятията от задължителен независим въ...

Примери, свързани с промяната, отнасяща се до размера на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Вержиния Заркова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГЛЧМЛ). За илюстрация на промяната, отнасяща с...

Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В бр. 3 от 2015 г. на списание “Труд и право” Вержиния Заркова, началник-отдел е НОИ, разглежда промените в Наредбата за елементите на въз¬награждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. От 01.01.2015 г. в обхвата на лицата, за които осигурителни вноски с...

Размяна на активи с парично доплащане

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за размяна на активи с парично доплащане. Пример: Предприятие получава от друго предприятие машина, като в замяна предоставя използван автомобил плюс доплащане на парични средс...

Удължаване на договор за аренда

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Имам договор за аренда, който изтича през стопанската 2016 г. Съгласно чл. 18, ал. 2 от Закона за арендата в земеделието в кой момент трябва да отправя своето предложение за продължаване на договора - до 30.06.2015 г. ли? Им...

Справочник

Какви декларации са задължени да подават в НАП самоосигуряващите се лица и какви са сроковете за тяхното подаване

Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност - задължително се подава от самоосигуряващите се лица в 7-дневен срок от настъпване на едно от гореизброените обстоятелства. Декларация образец 1 “Данни за осигуреното лице” по Наредба № Н-8 о...

Размер на сумата, която лицата ще доплащат за един храноден при рехабилитация през 2015 г.

Национален осигурителен институт [[table_1]]...

Регистрация като земеделски производител

Министерство на земеделието и храните I. Какво трябва да знаете, преди да решите да се регистрирате: 1. Държавното обществено осигуряване на земеделските производители е задължително, както и за останалите самоосигуряващи се лица - еднолични търговци, съдружници в търговски друж...

Справочна информация бр. 16/2015

Централни валутни курсове за периода 20.04.2015 г. - 24.04.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се удължава

Главна инспекция по труда До 31 май 2015 г. се удължава срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2014 г. за състоянието на условията на труд в предприятията. Те се подават ежегодно от работодателите според чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия н...

Цена на резервацията за 2015 г., определена от изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация

[[table_1]]...