Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 16, 27 април - 3 май 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 27 април - 3 май 2015 г.
Законодателство

Данъчни задължения при промяна на правната форма на стопанските субекти

Промяната на правната форма е една от нормативно уредените възможности за преобразуване на юридическия статут, под който на територията на страната се осъществява стопанска дейност. Възможността за такова преобразуване е уредена нормативно в чл. 264,...

Държавен вестник бр. 16/2015 г.

ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 78 от 6.04.2015 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постанов...

Народно събрание бр.16/2015 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Предвижда се Министерството на икономиката да изготвя и предоставя на ЕК обобщена информация за схемите за регионална помощ и за помощ за обучение в сроковете, п...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 16/2015

Дело C-218/10, решение от 21 януари 2012 г. страни: ADV Allround Vermittlungs AG, в ликвидация, срещу Finanzamt Hamburg-Bergedorf Предмет на спора е мястото на доставка на персонал. 1) В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 9, параграф 2, бук...

Договаряне на работно време в колективния трудов договор

Моля да ни отговорите може ли в колективния трудов договор да се включи клауза, според която нормалната продължителност на работното време да е 7 и половина часа на ден? Това ще се отрази ли върху трудовия стаж на работниците и служителите? Съгласно...

Доставка на стока от трета страна, предназначена за държава членка

Българско дружество доставя на кипърско данъчно задължено лице стока, закупена от Китай. Формира ли при тези обстоятелства то в Кипър облагаем оборот за задължителна регистрация при условията на дистанционна продажба? При посочените обстоятелства за...

Обезщетение при пенсиониране

Служител има общо 14 години стаж като държавен служител, от които 9 години в община. На какво обезщетение ще има право при пенсиониране? При прекратяване на служебното правоотношение след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст държ...

Отчитане на доставка, за която възнаграждението изцяло е определено в услуги

Нашата фирма, която продава обувни и кожени изделия, сключва договор при условията на бартер с фирма, която ще ни предостави услуга - излъчване на реклама (определен брой за определен интервал от време). В замяна ние предоставяме ваучери за покупка н...

Отчитане продажбите на билети от националната лотария

Фирма закупува билети от националната лотария с цел продажба. Покупката се документира с приемно-предавателен протокол. В протокола е добавена отстъпка от цената (номинала), която се явява печалба за търговеца (например билет с номинална стойност 2 л...

Ползване на отпуск от служител, командирован в друга държава

Служител е командирован на основание чл. 81в от ЗДСл във връзка с правилата, приложими за национални експерти на временна работа в европейска институция за период от 4 г. На какъв размер платен годишен отпуск има право - от изпращащата или от приемащ...

Ползване на платен и неплатен отпуск от държавен служител

През годината държавен служител ползва 3 месеца неплатен отпуск. След тях иска да ползва платен годишен отпуск в размер на определените му 25 работни дни. Ръководителят обаче му разрешава 21 работни дни платен отпуск. Правилно ли е това? В съответст...

В пресата за вас

Грешка при начисляване на разходи за заплати

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Български законник” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., отговаря на следния въпрос: В дружество “Х” АД, което се занимава с инфраструктурно строителство, е допусната следната грешка: За месеците 08 и 09.2014 година на двама от слу...

Неотчетени приходи, когато ревизионният акт е обжалван, но няма окончателно решение по него към датата на годишния отчет

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира неотчетени приходи, когато ревизионният акт е обжалван, но няма окончателно решение по него към датата на годишния отчет. Обжалването може да засяга изцяло или...

Освобождаване от задължителен одит и други облекчения за микропредприятията

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира освобождаването от задължителен одит и други облекчения за микропредприятията. Директивата предоставя задължително освобождаване на микропредприятият...

Примери, свързани с промяната, отнасяща се до размера на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Вержиния Заркова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГЛЧМЛ). За илюст...

Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В бр. 3 от 2015 г. на списание “Труд и право” Вержиния Заркова, началник-отдел е НОИ, разглежда промените в Наредбата за елементите на въз¬награждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. От 01.01.2015 г. в обхвата на лицата, ...

Размяна на активи с парично доплащане

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за размяна на активи с парично доплащане. Пример: Предприятие получава от друго предприятие машина, като в замяна предоставя използван автомобил п...

Удължаване на договор за аренда

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Имам договор за аренда, който изтича през стопанската 2016 г. Съгласно чл. 18, ал. 2 от Закона за арендата в земеделието в кой момент трябва да отправя своето предложение за продължаване на догов...

Справочник

Какви декларации са задължени да подават в НАП самоосигуряващите се лица и какви са сроковете за тяхното подаване

Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност - задължително се подава от самоосигуряващите се лица в 7-дневен срок от настъпване на едно от гореизброените обстоятелства. Декларация образец 1 “Данни за осигур...

Размер на сумата, която лицата ще доплащат за един храноден при рехабилитация през 2015 г.

Национален осигурителен институт [[table_1]]...

Регистрация като земеделски производител

Министерство на земеделието и храните I. Какво трябва да знаете, преди да решите да се регистрирате: 1. Държавното обществено осигуряване на земеделските производители е задължително, както и за останалите самоосигуряващи се лица - еднолични търговц...

Справочна информация бр. 16/2015

Централни валутни курсове за периода 20.04.2015 г. - 24.04.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Срокът за подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се удължава

Главна инспекция по труда До 31 май 2015 г. се удължава срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2014 г. за състоянието на условията на труд в предприятията. Те се подават ежегодно от работодателите според чл. 15 от Закона за здра...

Цена на резервацията за 2015 г., определена от изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация

[[table_1]]...