Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 8, 16 - 30 април 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2015 г.
Писма и указания

№ 24-33-66 от 16.12.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и на Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците, във връзка с ембаргото за внос на земеделска продукция в Русия от държави членки на ЕС

Във ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), е изложено следното: Във връзка с пазарната криза в резултат на ембаргото за Русия за внос на плодове и зеленчуци от държави – членки на ЕС, Канада, САЩ и Австрали...

№ 62-47 от 29.08.2014 г. ОТНОСНО: Дисциплинарната отговорност при явяване на работа в нетрезво състояние

Работникът или служителят е длъжен да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените зада­чи. Това означава той да се явява на работа здрав, отпочинал, трезв, т.е. в добро физи­ческо и психическо състояние. Недоброто състояние, което би могло да бъде ...

№ 66-325 от 25.08.2014 г. ОТНОСНО: Ползване от бащата на отпуск по чл. 163, ал. 8 КТ, ако майката не работи

Необходимо условие за да може бащата да ползва отпуск по чл. 163, ал. 8 КТ е майката да му даде съгласието си да ползва „вместо нея отпуск“. За да даде своето съгласие на бащата майката трябва да е титуляр на правото на отпуск поради бременност и раждане, на който тя има право, а...

№ 91-01-84 от 06.04.2015 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

С Постановление № 45 от 05.03.2015 г. е изменена и допълнена Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, а с Постановление № 44 от същата дата е изменена и допълнена Наредбата за елементите на възнагр...

Анотации

ДДС за стоки, който се транспортират от Китай през Словения до България

В бр. 3/2015 г на сп. „Счетоводство+”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: ООД, регистрирано по ЗДДС, внася стока от Китай, която е освободена от митница в Словения. Дружеството няма регистрация по ДДС в Словения. Стоката му е освободена от негов предст...

Документи за осигурителен стаж при ДУК

В бр. 12/2014 г на сп. ”Счетоводна и данъчна практика”,Гюргя Желязкова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: Какъв документ за осигурителен стаж да издадем на собственика на ЕООД, който се осигурява по договор за управление и контрол (ДУК), за да м...

Документиране и отчитане на ДДС по проекти на оперативни програми

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Евгени Рангелов, магистър по финанси отговаря на следния въпрос: Как се документира и отчита ДДС по проекти на оперативни програми, които са финансирани от ЕС? Когато бенефициент, който изпълнява проект по ОП е регистрирано ...

Издаване на УП-3 при изгубена трудова книжка

В бр. 12/2014 г.на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Гюргя Желязкова, гл. експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: Имаме работник, който си е загубил трудовата книжка, но има УП-3 за годините преди да започне работа в нашата фирма. Предстои същият да се пен...

Надвишен лимит на разходи за служебни разговори

В бр. 7/2015 г.на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Съгласно заповед на ръководството на предприятието на някои служители, наети на трудов договор, са раздадени служебни мобилни телефони с определен лимит за разговори и други услуги. Сумат...

Назначаване на учащи студенти на работа

В бр. 2/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда”,Смела Нинева, началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване“в МТСП, отговаря на следния въпрос: В предприятието ни се обмисля въвеждането на едногодишна стажантска програма, по която търсим студенти, които са IV курс. Тези студен...

Нови регистрации по ЗДДС в сила от 1 януари 2015 г.

В бр. 1/2015 г.на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви са видове регистрации за доставките на услуги по ЗДДС в сила от 1 януари 2015 г.? От 1 януари 2015 г. за регистрираните по ЗДДС лица законът предвижда възможност: - да с...

Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата

В бр. 3/2015 г на сп. „Счетоводство+”,Мариана Василева, експерт в Министерски съвет, отговаря на следния въпрос: Какви обезщетения се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата? Съкращаване на щата е основание за прекратяване на трудовия до...

Облагането на недвижимите имоти и превозните средства

В бр. 3/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”,Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: Какви промени са направени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в сила от 1 януари 2015 г. при облагането на недвижимите имоти и превозните средс...

Попълване на декларация образец № 1 при сумирано изчисляване на работното време

В бр.2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”,Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Имаме работник, назначен по трудов договор на 8-часов работен ден, като работи при сумирано изчисляване на работното време в рамките на 2 месеца за периода юли – ав...

Прекратяване на трудов договор, когато работодателят не е открит на адреса му

В бр. 3/2015 г на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Какво трябва да направя, тъй като не мога да открия последния си работодател, за да ми прекрати трудовия договор и да получа документи за трудовия и осигурителния стаж? Когато е налице пре...

Признаване на приходите според МСС 18 и МСФО 15

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Кирил Башикаров, магистър по финансов мениджмънт, УНСС отговаря на следния въпрос: Ние сме мобилен оператор и ще сключваме 12-месечен абонаментен договор с физическо лице (ФЛ), на който месечната такса е фиксирана в размер на 100 лв. и ще п...

Промени в ЗДДФЛ за 2015 г. при облагане с окончателен данък и при облагане на доходите на регистрирани земеделски производители

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”,Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на следния въпрос: Какви са промените при облагане с окончателен данък и при облагане на доходите на регистрирани земеделски производители, във връзка с промените в ЗДДФЛ за 2015 г.? С...

Счетоводни записвания при откритата грешка от минала година

В бр. 3/2015 г на сп. „Счетоводство+”, Доц. д-р Теодора Рупска, УНСС, отговаря на следния въпрос: В селскостопанско предприятие във връзка с годишното счетоводно приключване за 2014 г. е установено, че разходи за 5000 лв. през 2013 г. не са осчетоводени. Предприятието е реализира...

Третиране на върнати суми от застраховка „Живот“ според ЗКПО

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Георги Милушев, адвокат и Валентина Гекова, данъчен експерт, отговарят на следния въпрос: Имаме възможност да направим групова застраховка „Живот“ на всички работници и служители. Застрахователната компания ни предлага след удържане на проц...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2015 г.

До 10-и май ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга еле...

Държавен вестник в бр. 8 от 2015 г.

ДВ, бр. 24 от 31.3.2015 г. Народно събрание Закон изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения Решение за избиране на председател на Сметната палата Министерство на вътре...

ЗАПОВЕД № ЗМФ-126 от 13.02.2015 г.

На основание чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс НАРЕЖДАМ: 1. Внасянето на всеки вид от публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на принудителното им събиране се осъществява по четири вида банкови сметки, както ...

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 3 април 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази инструкция се уреждат редът и начинът за извършване на дейностите по осъществяване на контрол (контролно-ревизионна дейност) по спазване на нормативните актове по държавното обществено осигуряване (ДОО), ...

НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 19 от 13 март 2015 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от ...

Осигурителен календар за май 2015 г.

[[table_1]]...

Плащане на ДДС в евро към други държави - членки на ЕС по специални режими „в Съюза“ и „извън Съюза“

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Банкова сметка за превод на дължим към други държави - членки на ЕС данък върху добавената стойност по глава 18 от ЗДДС (специални режими „в Съюза“ и „извън Съюза“) в евро: Титуляр на сметката: ТД на НАП София, Офис Сердика IBAN: BG72BUIB988836939...

Справочна информация бр. 8/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 31 март - 15 април 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца п...