Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 17, 4 - 10 май 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 4 - 10 май 2015 г.
Законодателство

Прекратяване на дружество по ЗЗД

Дружеството по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) представлява многостранен договор, по силата на който две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел (чл. 357 ЗЗД). За постигане на общата ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 17/2015

Дело C-280/10, решение от 1 март 2012 г. страни: Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna срещу Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Предмет на спора е правото на възстановяване. В своето решение Съд...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 17/2015 г.

Въпрос: За служители, работещи от вкъщи - работодателят е софтуерна фирма, необходимо ли е да се осигурят измервания на факторите на работната среда. Служителите са из цялата страна. Отговор: Работата от разстояние е дефинирана в чл. 107з от Кодекса ...

Данъчно третиране по ЗДДС при кражба на автомобил

Откраднат е автомобил. За кражбата е изплатено застрахователно обезщетение. Следва ли да издавам някакви документи към застрахователя? Според чл. 113, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задължено лице - доставчик...

Деклариране на авансови вноски

Дружество (ООД) за 2014 г. не е задължено да прави авансови вноски по ЗКПО на основание чл. 83, ал. 2 (нетни приходи от продажби за 2013 г. под 300 000 лв.). През 2014 г. нетните приходи са над 1 млн. лв. Задължено ли е дружеството да декларира с дек...

Зачитане на неплатения отпуск по чл. 167а от КТ при определяне размера на платения годишен отпуск

Служителка ползва 11 месеца неплатен отпуск по чл. 167а, т. 1 от КТ за отглеждане на дете. Полага ли се платен отпуск за този период, или той се счита само за осигурителен стаж? Вероятно в случая майката ползва освен своя още и 5 месеца от полагащия...

Облагане на доходи от продажба на ипотекиран имот

На 05.07.2011 г. физическо лице е закупило апартамент за 40 000 евро. Покупката е осъществена изцяло чрез банков кредит, при който апартаментът е послужил за обезпечение. Поради нередовно погасяване на вноските банката е предявила претенции върху обе...

Прекратяване на трудов договор поради постъпване на държавна служба

Има ли работодателят право да откаже освобождаване по чл. 327, ал. 1, т. 9 от КТ - поради постъпване на държавна служба? С какви документи трябва да се докаже, че лицето постъпва на държавна служба? При постъпване на държавна служба работникът или с...

Сключване на договор с управител на ЕООД

Възможно ли е в ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е друго ЕООД, да се назначи управител на трудов договор по чл. 114 от Кодекс на труда (до 5 работни дни), или задължително управителят трябва да се назначи по договор за управление и контро...

В пресата за вас

Данъчно третиране на получена лихва

За “Експертис” Лорета Цветкова, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско физическо лице (ФЛ) има банкова разплащателна сметка във Франция. За 2014 г. има документ от банката, че му е начислена лихва в размер на 112 лв. Данък не му е удържан.Оп...

Материалноправни и процесуални отношения във връзка с цесията и действието на арбитражната клауза

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Деян Драгиев, адвокат, коментира материалноправните и процесуалните отношения във връзка с цесията и действието на арбитражната клауза. 1. При цесията на вземане се наблюдават следните матер...

Осчетоводяване на овърдрафт

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Български законник” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирмата има сключен договор с обслужващата ни банка за овърдрафт за активен клиент за определена сума, от която ние ползваме само при нужда малки суми, к...

Отчетени разходи, които не се признават за данъчни цели

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчетените разходи, които не се признават за данъчни цели. Трябва да се има предвид, че само изрично признатите в ЗКПО разходи, които не се пр...

Процедиране при наложени множество запори върху трудово възнаграждение

За “Експертис” Андрей Александров, д-р по трудово и осигурително право, разглежда казуса: Като работодател на служител - длъжник, получих второ поред съобщение от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) за налагане на запор върху трудовото възнаграждение на ...

Справочник

Мерки за плащания на площ за кампания 2015 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Министерство на земеделието и храните МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” Мярка 10 “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на голям набор от дейности, насочени към опазването на околната среда и правилното управление на земеделските ресурс...

Регистрация по ЗДДС за данъчно задължено лице, което получава услуги от ЕС или извършва услуги към ЕС

Национална агенция за приходите Български граждани в качеството им на данъчно задължени лица или фирми, които получават консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от лице, установено в държава - членка на ЕС, са длъжни да са регист...

Справочна информация бр. 17/2015

Централни валутни курсове за периода 27.04.2015 г. - 29.04.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...