Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 17, 4 - 10 май 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 4 - 10 май 2015 г.
Законодателство

Прекратяване на дружество по ЗЗД

Дружеството по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) представлява многостранен договор, по силата на който две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел (чл. 357 ЗЗД). За постигане на общата цел съдружниците могат да угов...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 17/2015

Дело C-280/10, решение от 1 март 2012 г. страни: Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna срещу Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Предмет на спора е правото на възстановяване. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: 1) Членов...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 17/2015 г.

Въпрос: За служители, работещи от вкъщи - работодателят е софтуерна фирма, необходимо ли е да се осигурят измервания на факторите на работната среда. Служителите са из цялата страна. Отговор: Работата от разстояние е дефинирана в чл. 107з от Кодекса на труда (КТ) като форма за ор...

Данъчно третиране по ЗДДС при кражба на автомобил

Откраднат е автомобил. За кражбата е изплатено застрахователно обезщетение. Следва ли да издавам някакви документи към застрахователя? Според чл. 113, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура з...

Деклариране на авансови вноски

Дружество (ООД) за 2014 г. не е задължено да прави авансови вноски по ЗКПО на основание чл. 83, ал. 2 (нетни приходи от продажби за 2013 г. под 300 000 лв.). През 2014 г. нетните приходи са над 1 млн. лв. Задължено ли е дружеството да декларира с декларация по чл. 88 авансови вно...

Зачитане на неплатения отпуск по чл. 167а от КТ при определяне размера на платения годишен отпуск

Служителка ползва 11 месеца неплатен отпуск по чл. 167а, т. 1 от КТ за отглеждане на дете. Полага ли се платен отпуск за този период, или той се счита само за осигурителен стаж? Вероятно в случая майката ползва освен своя още и 5 месеца от полагащия се на бащата неплатен отпуск ...

Облагане на доходи от продажба на ипотекиран имот

На 05.07.2011 г. физическо лице е закупило апартамент за 40 000 евро. Покупката е осъществена изцяло чрез банков кредит, при който апартаментът е послужил за обезпечение. Поради нередовно погасяване на вноските банката е предявила претенции върху обезпечението и е предприела дейс...

Прекратяване на трудов договор поради постъпване на държавна служба

Има ли работодателят право да откаже освобождаване по чл. 327, ал. 1, т. 9 от КТ - поради постъпване на държавна служба? С какви документи трябва да се докаже, че лицето постъпва на държавна служба? При постъпване на държавна служба работникът или служителят може да прекрати тру...

Сключване на договор с управител на ЕООД

Възможно ли е в ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е друго ЕООД, да се назначи управител на трудов договор по чл. 114 от Кодекс на труда (до 5 работни дни), или задължително управителят трябва да се назначи по договор за управление и контрол? Управителят е чуждестранно ...

В пресата за вас

Данъчно третиране на получена лихва

За “Експертис” Лорета Цветкова, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско физическо лице (ФЛ) има банкова разплащателна сметка във Франция. За 2014 г. има документ от банката, че му е начислена лихва в размер на 112 лв. Данък не му е удържан.Опитах се да попълня Приложение ...

Материалноправни и процесуални отношения във връзка с цесията и действието на арбитражната клауза

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Деян Драгиев, адвокат, коментира материалноправните и процесуалните отношения във връзка с цесията и действието на арбитражната клауза. 1. При цесията на вземане се наблюдават следните материалноправни отношения. На първ...

Осчетоводяване на овърдрафт

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Български законник” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирмата има сключен договор с обслужващата ни банка за овърдрафт за активен клиент за определена сума, от която ние ползваме само при нужда малки суми, които при постъпване на превод ...

Отчетени разходи, които не се признават за данъчни цели

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчетените разходи, които не се признават за данъчни цели. Трябва да се има предвид, че само изрично признатите в ЗКПО разходи, които не се признават за данъчни цели, увели...

Процедиране при наложени множество запори върху трудово възнаграждение

За “Експертис” Андрей Александров, д-р по трудово и осигурително право, разглежда казуса: Като работодател на служител - длъжник, получих второ поред съобщение от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) за налагане на запор върху трудовото възнаграждение на това лице. Проблемът ми произт...

Справочник

Мерки за плащания на площ за кампания 2015 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Министерство на земеделието и храните МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” Мярка 10 “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на голям набор от дейности, насочени към опазването на околната среда и правилното управление на земеделските ресурси. По мярката се подпомагат ше...

Регистрация по ЗДДС за данъчно задължено лице, което получава услуги от ЕС или извършва услуги към ЕС

Национална агенция за приходите Български граждани в качеството им на данъчно задължени лица или фирми, които получават консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от лице, установено в държава - членка на ЕС, са длъжни да са регистрират по чл. 97а от ЗДДС. Прим...

Справочна информация бр. 17/2015

Централни валутни курсове за периода 27.04.2015 г. - 29.04.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...