Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 18, 11 - 17 май 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 11 - 17 май 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 17/2015 г.

ДВ, бр. 28 от 17.04.2015 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Правителството прие: 1. Постановление № 84 от 9.04.2015 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Министе...

Прекратяване на дружество по ЗЗД

Дружеството по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) представлява многостранен договор, по силата на който две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел (чл. 357 ЗЗД). За постигане на общата ...

Работно време ли е времето за път при командироване

Съгласно чл. 121 КТ, когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване....

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 18/2015 г.

Въпрос: В кой документ е регламентирано задължението на работодателя за застрахвка “трудова злополука” за работници, командировани в чужбина? Отговор: Бихме желали да ви информираме, че в най-общия случай, ако лицата, командировани в ЕС, са в трудово...

Данъчното третиране на дарение на дялове

ЕООД притежава дялове в друго дружество. Какво ще бъде данъчното третиране, ако то ги дари на физическо лице? Кой се облага, с какво и всичко около този въпрос? В чл. 13, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е посоч...

ДДС при услуга за транспортна обработка на стока

Турска спедиторска фирма предоставя на българска търговска фирма услуга за транспортна обработка на стоки, превозвани от територията на България до територията на Турция, където българската фирма няма обект на стопанска дейност. Стоката се превозва с...

Дисциплинарно уволнение поради злоупотреба с доверието на работодателя

Изпълнителен директор съм в едно търговско дружество. Наскоро уволних двама мои служители дисциплинарно на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от КТ поради злоупотреба с доверието на работодателя, макар че конкретните нарушения не са съвсем еднакви, но по ...

Изпълнение на работа по заместване

Началник-отделът е жена, в дългосрочен отпуск по майчинство. За неин заместник е назначен експерт от отдела. Може ли да бъде назначен заместник на експерта за времето, докато той изпълнява задълженията на началник-отдела? За изпълнението на задължен...

Парично обезщетение от НОИ за земеделски производител

Жена е регистрирана като земеделски производител от средата на м. септември 2013 г., като първоначално се осигурява само във фонд “Пенсии”. През м. декември на същата година е кандидатствала като земеделски производител по Програмата за развитие на с...

Служебно правоотношение през време на отпуск по трудов договор

Работя по трудов договор в държавната администрация. Мога ли, ако ми бъде разрешен неплатен отпуск за една година, да започна срочна работа като държавен служител в друга администрация? Известно е, че в съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 6 от ЗДСл не м...

В пресата за вас

Oтчитане на преоценките на активи и пасиви

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на преоценките на активи и пасиви. Обезценяването на активите и пасивите, което представлява разходи за предприятието, е редно да ...

Изменения в ЗДДФЛ относно ползването на държавната помощ за земеделски стопани

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда измененията в ЗДДФЛ относно ползването на държавната помощ за земеделски стопани. В “Държавен вестник”, бр. 22 от 24.03.2015 г., бе об...

Осигуряване на търговски пълномощник

За “Експертис” Андрей Александров, д-р по трудово и осигурително право, разглежда казуса: Лице се осигурява в ООД като извършващо личен труд на 420 лв. От м. 02.2015 г. има сключен договор за търговски пълномощник на две фирми, в които управителите ...

Отчитане на стоките в бюджетни предприятия

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” гл. ас. д-р Венцислав Вечев дава пример за отчитане на стоките в бюджетни предприятия. Пример: Бюджетна организация “X” закупува стоки на стойност 3000 лв. Начислен е 20% ДДС. Стоките са доста...

Префактурирането на консумативните разходи по наем

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма отдава помещение под наем, а консумативните разходи за ел. енергия, вода префактурира на фирмата наемател. Как е правилно да се осчетоводява префактуриран...

Справочник

Мерки за плащания на площ за кампания 2015 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Министерство на земеделието и храните МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” Мярка 10 “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на голям набор от дейности, насочени към опазването на околната среда и правилното управление на земеделските ресурс...

НСИ стартира изследване “Структура на заплатите 2014”

Национален статистически институт На 30 април 2015 г. НСИ започва провеждането на изследване “Структура на заплатите 2014”, което е включено в Националната статистическа програма за 2015 г. със задължителен характер на участие. За България това е че...

Справочна информация бр. 18/2015

Централни валутни курсове за периода 30.04.2015 г. - 07.05.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...