Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 18, 11 - 17 май 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 11 - 17 май 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 17/2015 г.

ДВ, бр. 28 от 17.04.2015 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Правителството прие: 1. Постановление № 84 от 9.04.2015 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, ...

Прекратяване на дружество по ЗЗД

Дружеството по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) представлява многостранен договор, по силата на който две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел (чл. 357 ЗЗД). За постигане на общата цел съдружниците могат да угов...

Работно време ли е времето за път при командироване

Съгласно чл. 121 КТ, когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироването за по-дълъг с...

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 18/2015 г.

Въпрос: В кой документ е регламентирано задължението на работодателя за застрахвка “трудова злополука” за работници, командировани в чужбина? Отговор: Бихме желали да ви информираме, че в най-общия случай, ако лицата, командировани в ЕС, са в трудово правоотношение, съответстващо...

Данъчното третиране на дарение на дялове

ЕООД притежава дялове в друго дружество. Какво ще бъде данъчното третиране, ако то ги дари на физическо лице? Кой се облага, с какво и всичко около този въпрос? В чл. 13, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е посочено, че “не се смята за доход ...

ДДС при услуга за транспортна обработка на стока

Турска спедиторска фирма предоставя на българска търговска фирма услуга за транспортна обработка на стоки, превозвани от територията на България до територията на Турция, където българската фирма няма обект на стопанска дейност. Стоката се превозва с цел продажба. Какво е данъчно...

Дисциплинарно уволнение поради злоупотреба с доверието на работодателя

Изпълнителен директор съм в едно търговско дружество. Наскоро уволних двама мои служители дисциплинарно на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от КТ поради злоупотреба с доверието на работодателя, макар че конкретните нарушения не са съвсем еднакви, но по характер действително представ...

Изпълнение на работа по заместване

Началник-отделът е жена, в дългосрочен отпуск по майчинство. За неин заместник е назначен експерт от отдела. Може ли да бъде назначен заместник на експерта за времето, докато той изпълнява задълженията на началник-отдела? За изпълнението на задълженията на началник-отдел с експе...

Парично обезщетение от НОИ за земеделски производител

Жена е регистрирана като земеделски производител от средата на м. септември 2013 г., като първоначално се осигурява само във фонд “Пенсии”. През м. декември на същата година е кандидатствала като земеделски производител по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с ...

Служебно правоотношение през време на отпуск по трудов договор

Работя по трудов договор в държавната администрация. Мога ли, ако ми бъде разрешен неплатен отпуск за една година, да започна срочна работа като държавен служител в друга администрация? Известно е, че в съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 6 от ЗДСл не може да бъде назначавано за дър...

В пресата за вас

Oтчитане на преоценките на активи и пасиви

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на преоценките на активи и пасиви. Обезценяването на активите и пасивите, което представлява разходи за предприятието, е редно да се отчита чрез самостоятелна г...

Изменения в ЗДДФЛ относно ползването на държавната помощ за земеделски стопани

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда измененията в ЗДДФЛ относно ползването на държавната помощ за земеделски стопани. В “Държавен вестник”, бр. 22 от 24.03.2015 г., бе обнародван Закон за изменение и ...

Осигуряване на търговски пълномощник

За “Експертис” Андрей Александров, д-р по трудово и осигурително право, разглежда казуса: Лице се осигурява в ООД като извършващо личен труд на 420 лв. От м. 02.2015 г. има сключен договор за търговски пълномощник на две фирми, в които управителите са в отпуск за бременност и ма...

Отчитане на стоките в бюджетни предприятия

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” гл. ас. д-р Венцислав Вечев дава пример за отчитане на стоките в бюджетни предприятия. Пример: Бюджетна организация “X” закупува стоки на стойност 3000 лв. Начислен е 20% ДДС. Стоките са доставени и заприходени в търговски...

Префактурирането на консумативните разходи по наем

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма отдава помещение под наем, а консумативните разходи за ел. енергия, вода префактурира на фирмата наемател. Как е правилно да се осчетоводява префактурирането на консумативните разходи ...

Справочник

Мерки за плащания на площ за кампания 2015 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Министерство на земеделието и храните МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” Мярка 10 “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на голям набор от дейности, насочени към опазването на околната среда и правилното управление на земеделските ресурси. По мярката се подпомагат ше...

НСИ стартира изследване “Структура на заплатите 2014”

Национален статистически институт На 30 април 2015 г. НСИ започва провеждането на изследване “Структура на заплатите 2014”, което е включено в Националната статистическа програма за 2015 г. със задължителен характер на участие. За България това е четвъртото от серията наблюдения...

Справочна информация бр. 18/2015

Централни валутни курсове за периода 30.04.2015 г. - 07.05.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...