Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 5, Май 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2015 г.
Закони и правителствени актове

Закон за търговския регистър

Обн., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 53 от 30 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 104 от 11 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм., ДВ, ...

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр....

Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

В сила от 25.07.2003 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите обн., ДВ, бр. 66 от 25 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 87 от 3 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 6 от 19 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 6 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 7 о...

Коментар на експерта

За понятията „седмица“ и „седмична почивка“ в българското трудово законодателство

Регламентираните в трудовото законодателство почивки имат предназначението да осигурят на работника или служителя необходимото време за възстановяване от натрупаната по време на работния процес умора и да гарантират запазването на здравето и работоспособността му. Седмичната почи...

Последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър

Последните промени на Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР) имат за основна цел въвеждане изискванията на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 20...

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с ПМС № 364 от 2006 г.

В ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., са публикувани измененията и допълненията на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване, приета с ПМС № 364 от 2006 г., които са в сила от 1 януари 2015 г. В чл. 16, ал. 1 основни...

Въпроси и отговори от практиката

Вписване в регистър БУЛСТАТ на чуждестранни юридически лица

Въпрос: Немска фирма извършва строително-ремонтни работи на територията на България със свои работници. Дали немската фирма трябва да регистрира клон на територията на България? Отговор: Запитването не съдържа достатъчно конкретни данни за дейността на чуждестранното юридическо ...

Възстановяване на данъчен кредит за изгорял лизингов тежкотоварен автомобил

Въпрос: Компания купува през 2012 г. тежкотоварен автомобил - влекач. При сключването на договора е платена авансова вноска в размер на 20% от стойността на влекача. Всеки месец лизингополучателят плаща на лизингодателя месечни лизингови вноски по фактурите, за които има начислен...

Годишна данъчна амортизационна норма съгласно ЗКПО за селскостопанска техника

Въпрос: Колко процента е данъчната амортизационна норма съгласно ЗКПО за селскостопанска техника или по-конкретно за сеялка, дискова брана и култиватор? Към коя данъчна категория - 2, 3 или 7 - следва да се отнесат? Отговор: Съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за корпоративното под...

Данъчен кредит за подобрения върху нает ДМА

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС, ползва склад под наем от 6 години за икономическата си дейност и плаща наем всеки месец. За дейността си прави разходи по подобрение на имота (наетият имот е сграда с двор) - подравнява, трамбова и насипва с чакъл площадка в двора, за да...

Деклариране на възнагражденията на СОЛ за положен труд за минало време

Въпрос: Самоосигуряващо се лице в качеството си на собственик на ЕООД и полагащ труд във фирмата е избрало да се осигурява през 2014 г. на минималния осигурителен доход от 420 лв. Не си е определило възнаграждение за положения труд и съответно през месеците в декларация Д1 не е п...

Законово изискване за фирмения печат

Въпрос: Какво е законовото изискване фирменият печат да бъде поставен върху подписа или до него? Отговор: В случая можем да коментираме само законовите изисквания по отношение на счетоводните и данъчните документи. В чл. 8 от Закона за счетоводството, обн. в ДВ, бр. 4 от 15 януа...

Изплащане цялата стойност за доставка с авансово плащане

Въпрос: Дружество сключва сделка за доставка на машини от Китай. Издава се фактура на контрагента за авансово плащане, което се явява цялата стойност по договора за доставка. Фактическото прехвърляне на собствеността ще се извърши, след като дружеството се регистрира по ЗДДС по з...

Изпълнение на условията по ЗКПО за прилагане на 0% данък при източника

Въпрос: Как да докажем едновременното изпълнение на условията на ЗКПО за прилагане на 0% данък при източника? Какви са документите, които да приложим за всяко едно от изискванията на чл. 195, ал. 7 - 12? Възможно ли е чуждестранното юридическо лице да ни прилага на всяко тримесеч...

Коригиране на издадена фактура с грешна дата

Въпрос: Фирма издава фактура на 7.11.2014 г. към свой клиент, като допуска техническа грешка и на фактурата записва 7.10.2014 г. Дава фактурата на клиента на същата дата и той я включва в дневника за покупки в период октомври 2014 г. В своето счетоводство предава съответната факт...

Коригиране на справка-декларация и VIES декларация

Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 97а. За м. юли 2014 г. сме подали справка-декларация и VIES декларация с неверни стойности поради факта, че управителят на дружеството не е предал фактурите за извършена услуга на държава от ЕС в счетоводството. Моля ...

Неначисляване на ДДС за предоставяне на услуга в Холандия

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, предоставя услуга на организация в Холандия - Европейски институт за публична администрация. Този институт няма ДДС регистрация в Холандия. Предоставя на българското дружество удостоверение за освобождаване от ДДС на о...

Облагане доходите на регистриран по ДДС на общо основание лекар

Въпрос: ЕТ, регистриран по ДДС на общо основание, лекар, има сключен договор с МЗ за обучение на специалисти по проект на ЕС - оперативна програма. За преведените суми издава фактури към МЗ и внася ДДС като ЕТ. Трябва ли тези суми да се облагат и като получени от ФЛ и да се декла...

Облагане на изплатен доход от лихви

Въпрос: ФЛ български гражданин, получил статут на гражданин на ОАЕ, с която имаме сключена СИДДО, получава приход от лихви от българска фирма с място на стопанска дейност в България. Следва ли българската фирма да удържи 10% данък от изплатения доход и да изплати сумата без удърж...

Облагане на лихви, изплащани на чуждестранно лице

Въпрос: Чуждестранно юридическо лице от Унгария предоставя заеми на местно юридическо лице. Начислява ни се лихва за всяко тримесечие. Как да определим ЗКПО или СИДДО да приложим за определяне на данък при източника? Можем ли да начислим 0% данък при източника, при условие че отг...

Освобождаване на работник и неспазване срока на предизвестието от работодателя

Въпрос: Ще освободя работник на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предложение второ от КТ. Ще връча предизвестие на работника, което няма да спазя, и съответно ще заплатя дължимото обезщетение. Въпросът ми е мога ли да използвам следния текст в предизвестието си към работника: „На ...

Освобождаване на работник придобил право на пенсия

Въпрос: Дългогодишен служител е придобил и упражнил право на пенсия. Мога ли на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ да го освободя? Цитираният член само за назначени на работа пенсионери ли се отнася? Отговор: Съгласно цитираната в запитването разпоредба на чл. 328, ал. 1, т. 10...

Осигуряване на управител, неизвършващ трудова дейност в качеството си на управител

Въпрос: ООД е регистрирано с двама съдружници, вписани и двамата като управители, които ще управляват заедно и поотделно. Фирмата е работеща. Управлението се осъществява единствено и само от единия съдружник. Другият съдружник, който е вписан също като управител, не извършва труд...

Отписване остатъчната (балансова) стойност на актива

Въпрос: Дружество „А” ЕООД сключва договор за 5 години за франчайз с „М.” през 2010 г. От 2011 г. започва работа и съответно заплаща франчайз такса за тези пет години, която е заведена като нематериален ДМА със срок 5 г. (срока на договора). За 2011 г., 2012 г., 2013 г. е начисля...

Отчитането на сделките в чуждестранна валута

Въпрос: При организиране на туристическа услуга в чужбина се закупуват услуги в чужда валута. Въпросът ми е по кой валутен курс те се преизчисляват в левове, така че да се получи облагаемият марж? Отговор: Не разбираме какво се има предвид под „облагаемия марж”. Затова отговарям...

Ползване на отпуск от работник през време на предизвестие по чл. 328

Въпрос: Работодател отправя предизвестие по чл. 328 от КТ към работник. В денят на връчване на предизвестието работникът моли за ползване на полагащия му се платен отпуск и работодателят дава своето съгласие за това. Случаят нарушение ли е на разпоредбите на КТ? Откога започва да...

Право на командировъчни разходи за СОЛ - собственик на фирмата

Въпрос: Българска фирма ЕООД, регистрирана по ЗДДС, извършва няколко дейности: предоставя фитнес услуга, има заведение за кафе и напитки и предоставя услуга почистване на фитнес зали. Първите две дейности се извършват в България. Услугата почистване на фитнес зали се извършва в Г...

Прехвърляне на неизползван платен годишен отпуск за следващата година

Въпрос: Лице има остатък от платен годишен отпуск за 2014 г. в размер на 18 дни. За следващата календарна година се прехвърлят 10 дни за ползване. Ако лицето прекрати трудовото си правоотношение през 2015 г. и не е ползвало отпуска си от 2014 г., на какъв размер обезщетение по чл...

Признаване на данъчните амортизации на активите, които не са използвани за период, по-дълъг от 12 календарни месеца

Въпрос: На 31.12.2013 г. е взето решение за консервиране на ДМА. За 2014 г не са начислявани счетоводни амортизации за този актив. 12-месечният период изтича на 31.12.2014 г. и от 01.01.2015 г. следва да се преустанови начисляването на данъчни амортизации. Корекцията за начислени...

Приспадане на данъчен кредит за наем на апартамент

Въпрос: Съдружник в ООД, който е италианец по националност, е и управител на дружеството. Лицето е наело апартамент, който използва за управленски нужди, но и пребивава в него, тъй като няма друго жилище в България. Договорът за наем е сключен с ООД-то. Може ли в ООД-то да се при...

Приспадане на данъчен кредит по чл. 68 – чл. 72 от ЗДДС

Въпрос: Получаваме услуга за уеб дизайн на интернет сайт от фирма със седалище във Великобритания. Издават ни фактура, на която е посочен нашият ДДС номер, но те не са регистрирани по ЗДДС. За тази фактура можем ли да издадем протокол за самоначисляване на ДДС по чл. 82, ал. 2, т...

Продажба на стоки от митнически склад

Въпрос: Може ли да продадем стока от Китай в страната от митнически склад (на българска фирма, регистрирана по ДДС), преди да бъде освободена и преди да се платят вносните мита, и какво трябва да съобразим? Начислява ли се 20% ДДС при продажбата? Отговор: Съгласно чл. 32, ал. 1 ...

Регистрация по ЗДДС при сключване на договор за консултантски услуги с Европейската комисия

Въпрос: Българско юридическо лице ЕООД ще сключи договор за консултантски услуги с Европейската комисия (чрез неин офис в Косово). Необходима ли е задължителна регистрация по ЗДДС на българското дружество при сключването на този договор? Отговор: Задължение за регистрация по Зак...

Самоначисляване на ДДС при необлагаем износ за трета страна

Въпрос: Немска фирма организира посещение на заводите й в Япония и Сингапур с цел запознаване на партньорите й с нейните продукти. Поканени са да участват и наши специалисти. Посещението (от 01.11 до 11.11.2014) е за сметка на немската фирма. Впоследствие обаче (10.12.2014 г.) фи...

СОЛ собственик на ООД може да получава доход от полагане на личен труд в дружеството

Въпрос: Фирма (ООД) е с предмет на дейност: услуги, свързани с изработване, монтиране, ремонт на различни ел. инсталации, автомати за управление и др. Услугите се извършват лично от съдружника във фирмата. Той се осигурява като самоосигуряващо се лице. Има ли право да получи възн...

Счетоводно и данъчно третиране на дарение на апартамент

Въпрос: Строителна фирма извършва дарение на апартамент, намиращ се в сграда със степен на завършеност 30%. За целта е направена данъчна оценка на имота. Върху каква данъчна основа следва да се начисли ДДС? Какви счетоводни статии се вземат и какви са данъчните ефекти по ЗКПО? О...

Уволнение на майка с дете до 3 години

Въпрос: Счетоводител (майка с дете до 3 години) е назначена при нас на трудов договор. За съжаление служителката системно не се справя с поставените служебни задължения. Можем ли да й наложим дисциплинарно наказание и съответно да я уволним? Отговор: Прекратяването на трудовия д...

Управител на ЕТ в отпуск по майчинство

Въпрос: Управител на ЕТ е с проблемна бременност, при което представя болнични листове за общо заболяване от м. 10.2014 г., след което без прекъсване представя първи болничен за 45 дни преди раждане от 10.01.2015 г. По време на всички болнични във фирмата има назначен един работн...

Решения на съдилища

Решение № 131 от 21.03.2014 г. по т.д. № 1121/2011 г., ТК, I т.о.

Съдружник в консорциум, уч­реден под формата на гражданско дружество по чл. 357 и сл. ЗЗД, е ак­тивно легитимиран да предяви иск за цялото вземане по договора, когато е уговорена активна солидарност между съдружниците в консорциума и длъжника по договора. Чл. 290 ГПК Чл. 357 ЗЗД...

Решение № 194 от 30.10.2013 г. по търг.д. № 2274/2013 г., ТК, II т.о.

Допустим е установителен иск по чл. 124, ал. 4, изр. 2 ГПК във вр. с чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО за устано­вяване на факта, че заявителят е действал недобросъвестно при по­даване на заявката като средство за гражданскоправна защита на пра­вото върху търговска марка по от­ношение на ...

Решение № 2461 от 09.03.2015 г. по адм. дело № 4070/2014 г.

Предмет на спора е непризнато извършено намаление на дължим към бюджета данък върху добавената стойност (ДДС) за данъчен период 01.06.2011 г. – 31.10.2011 г., в резултат на което е намален подлежащият на възстановяване ДДС и не са определени лихви за невъзстановен в срок ДДС. Съ...

Решение № 2527 от 10.03.2015 г. по адм. дело № 5866/2014 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС за данъчни периоди октомври, ноември, декември 2009 г., март и април 2010 г. ведно с лихви, в това число непризнат данъчен кредит по фактури, издадени от доставчици ЕООД и ЕТ, и доначислен ДДС на основание чл. 86 от З...

Решение № 2679 от 11.03.2015 г. по адм. дело № 5991/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от четири ЕООД, ведно с лихви за забава на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 9, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Съгласно т. 43 от решение на СЕС от 18.07.2013 г. по дело С-78/2012 нацио...

Решение № 2745 от 12.03.2015 г. по адм. дело № 7108/2014 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит ведно с лихви, по фактури, издадени от две ООД, за данъчни периоди ноември и декември 2009 г. За да възникне право на приспадане на данъчен кредит, следва да е осъществена реална доставка, която изпълнява критер...

Решение № 2769 от 13.03.2015 г. по адм. дело № 6951/2014 г.

Предмет на спора е вменена отговорност на дружество по чл. 177 от ЗДДС ведно с лихви. Отговорността по чл. 177 от ЗДДС е особена солидарна отговорност, като една от предпоставките за ангажирането й е изискването данъкът да не е внесен ефективно като резултат за данъчен период. З...

Решение № 2830 от 16.03.2015 г. по адм. дело № 4428/2014 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2009 г. ведно с лихви. След като данъчната основа по спорните фактури съставлява разход за придобиване на ДМА, който не е отразен в счетоводните разходи за 2009 г., същият по никакъв начин не се отра...

Решение № 2914 от 17.03.2015 г. по адм. дело № 6009/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период ноември 2011 г. по фактура, издадена от ЕООД, ведно с лихва за забава. Спорът е относно реалността на доставката по фактура, издадена от ЕООД, с предмет доставка на пшеница като основна предпоста...

Решение № 3014 от 18.03.2015 г. по адм. дело № 4459/2014 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит ведно с лихви за данъчни периоди април и декември 2009 г. Ревизиращият орган законосъобразно е отказал приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, предвид липсата на реално осъществен...

Решение № 3067 от 19.03.2015 г. по адм. дело № 5492/2014 г.

Предмет на спора са определени допълнителни данъчни задължения за корпоративен данък за данъчен период 2009 г. и съответни лихви. Неправилно е решението на съда в частта му относно увеличението на финансовия резултат със сума, представляваща разлика между пазарната стойност на п...

Решение № 3144 от 23.03.2015 г. по адм. дело № 6163/2014 г.

Предмет на спора са установени на основание чл. 102, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 67, ал. 3 от ЗДДС допълнителни задължения за данък върху добавената стойност ведно с прилежаща лихва за данъчен период 15.01.2009 г. – 31.05.2011 г. Намерените счетоводни отразявания и издадени фактур...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.04. - 29.04.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и 115 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 16 до бр. 27 от 2015 г.

ДВ, бр. 16 от 27.2.2015 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри отн...