Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 19, 18 - 24 май 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 18 - 24 май 2015 г.
Законодателство

Данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал по реда на ЗДДС

Изпълнението на договорите за предоставяне на персонал поражда особен тип взаимоотношения, при които едно лице изпълнява определени задължения за даден работодател, но негов законен работодател се явява друго лице. В резултат на това се оформят взаи...

Държавен вестник бр. 18/2015 г.

ДВ, бр. 31 от 28.04.2015 г. Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Правителството прие: 1. Постановление № 100 от 23.04.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ...

Въпроси и отговори

За целите на ДДС квитанцията за внос на пощенски пратки също е вид митнически документ

Фирма “Х” ЕООД възнамерява да внася нискостойностни стоки от Китай. По договорка с продавача стоките се купуват онлайн; плащат се по банков път (с кредитна карта) и се изпращат по регулярната поща, т.е. в България пристигат чрез “Български пощи”. ...

Осигуряване по служебно правоотношение и по граждански договор

Работя по служебно правоотношение. Имам сключен и граждански договор с друг работодател, за който плащам ежемесечно осигурителни вноски за фондове на ДОО, ДЗПО в УПФ, ЗО и данък по сметка на ТД на НАП. Когато съм в отпуск по болест, на какво основани...

Отделянето по реда на чл. 262в от Търговския закон

Търговско дружество (ООД) се отделя по реда на чл. 262в от ТЗ. Приемащо дружество е съществуващо търговско дружество (ООД). Съдружниците и в двете дружества са едни и същи физически лица. В резултат на отделянето приемащото дружество получава активи ...

Отчитане на рента

Не съм се занимавала досега със ЗП и по-точно със счетоводство на ЗП. Чета, че рентата се начислява като разход за стопанската година - но пише, че срокът за начисляване е до края на съответната стопанска година, който е към 30.09. Примерно за стопан...

Приходи от стопанска дейност в ЮЛНЦ

Налага ми се да направя счетоводно и данъчно приключване в сдружение с общественополезна дейност - риболовен клуб. Има приходи само от продажба на риболовни билети. Открита е банкова сметка, по която се изплащат закупените билети на Изпълнителната а...

Трудов договор при промяна на собственика на фирмата

Фирмата, в която работя, ще бъде продадена и новият работодател вероятно ще ми предложи по-ниско заплащане. Имам ли право да откажа и какви са последиците? В съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 6 от КТ, при промяна на работодателя в резултат на смяна ...

В пресата за вас

Данъчен режим по ЗДДС на разходите за вътрешнофирмено обучение, извършени от работодателя

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДС на разходите за вътрешнофирмено обучение, проведено в курортен комплекс, а именно на разходите...

Начисляване на ДДС при продажба на автомобил

За “Експертис” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., дава отговор на въпроса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава автомобил през 2015 г. за 200,00 лв. Същият е закупен без ДДС за 650,00 лв. през 2013 г. При продажбата трябва ли да начислим ДДС? Според чл. 5...

Работещият пенсионер не ползва предварителна закрила при прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда казуса: От 2013 г. получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст. Няколко месеца след пенсионирането ми отново започнах работа в същото предприятие с постоянен трудов договор....

Ревизионен акт

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Имаме влязъл в сила ревизионен акт (РА) на физическо лице, съдружник в ООД. Ревизионният акт касае облагане на физическото лице по договор за паричен заем в...

Характеристики на метода на собствения капитал

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, д.е.с., коментира метода на собствения капитал при съставяне на консолидирани финансови отчети. Методът на собствения капитал е счетоводен метод (наричан още счетоводен модел, счетовод...

Справочник

Мерки за плащания на площ за кампания 2015 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Министерство на земеделието и храните МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” Мярка 10 “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на голям набор от дейности, насочени към опазването на околната среда и правилното управление на земеделските ресурс...

Справочна информация бр. 19/2015

Централни валутни курсове за периода 11.05.2015 г. - 15.05.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...