Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 19, 18 - 24 май 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 18 - 24 май 2015 г.
Законодателство

Данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал по реда на ЗДДС

Изпълнението на договорите за предоставяне на персонал поражда особен тип взаимоотношения, при които едно лице изпълнява определени задължения за даден работодател, но негов законен работодател се явява друго лице. В резултат на това се оформят взаимоотношения от типа “наето лиц...

Държавен вестник бр. 18/2015 г.

ДВ, бр. 31 от 28.04.2015 г. Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Правителството прие: 1. Постановление № 100 от 23.04.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция “Митници”, приет с Пос...

Въпроси и отговори

За целите на ДДС квитанцията за внос на пощенски пратки също е вид митнически документ

Фирма “Х” ЕООД възнамерява да внася нискостойностни стоки от Китай. По договорка с продавача стоките се купуват онлайн; плащат се по банков път (с кредитна карта) и се изпращат по регулярната поща, т.е. в България пристигат чрез “Български пощи”. Самата покупка е примерно за 5...

Осигуряване по служебно правоотношение и по граждански договор

Работя по служебно правоотношение. Имам сключен и граждански договор с друг работодател, за който плащам ежемесечно осигурителни вноски за фондове на ДОО, ДЗПО в УПФ, ЗО и данък по сметка на ТД на НАП. Когато съм в отпуск по болест, на какво основание ще се изплаща обезщетението ...

Отделянето по реда на чл. 262в от Търговския закон

Търговско дружество (ООД) се отделя по реда на чл. 262в от ТЗ. Приемащо дружество е съществуващо търговско дружество (ООД). Съдружниците и в двете дружества са едни и същи физически лица. В резултат на отделянето приемащото дружество получава активи в размер на 50 хил. лв., а уве...

Отчитане на рента

Не съм се занимавала досега със ЗП и по-точно със счетоводство на ЗП. Чета, че рентата се начислява като разход за стопанската година - но пише, че срокът за начисляване е до края на съответната стопанска година, който е към 30.09. Примерно за стопанската 2012-2013 г. рентата тря...

Приходи от стопанска дейност в ЮЛНЦ

Налага ми се да направя счетоводно и данъчно приключване в сдружение с общественополезна дейност - риболовен клуб. Има приходи само от продажба на риболовни билети. Открита е банкова сметка, по която се изплащат закупените билети на Изпълнителната агенция за рибовъдство и акваку...

Трудов договор при промяна на собственика на фирмата

Фирмата, в която работя, ще бъде продадена и новият работодател вероятно ще ми предложи по-ниско заплащане. Имам ли право да откажа и какви са последиците? В съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 6 от КТ, при промяна на работодателя в резултат на смяна на собственика на предприятиет...

В пресата за вас

Данъчен режим по ЗДДС на разходите за вътрешнофирмено обучение, извършени от работодателя

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДС на разходите за вътрешнофирмено обучение, проведено в курортен комплекс, а именно на разходите за хотелско настаняване, хран...

Начисляване на ДДС при продажба на автомобил

За “Експертис” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., дава отговор на въпроса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава автомобил през 2015 г. за 200,00 лв. Същият е закупен без ДДС за 650,00 лв. през 2013 г. При продажбата трябва ли да начислим ДДС? Според чл. 50, ал. 1 от Закона за данък въ...

Работещият пенсионер не ползва предварителна закрила при прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда казуса: От 2013 г. получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст. Няколко месеца след пенсионирането ми отново започнах работа в същото предприятие с постоянен трудов договор. След прекаран грип с усложнен...

Ревизионен акт

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Имаме влязъл в сила ревизионен акт (РА) на физическо лице, съдружник в ООД. Ревизионният акт касае облагане на физическото лице по договор за паричен заем в размер на 232 000 лв. и задъл...

Характеристики на метода на собствения капитал

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, д.е.с., коментира метода на собствения капитал при съставяне на консолидирани финансови отчети. Методът на собствения капитал е счетоводен метод (наричан още счетоводен модел, счетоводноправен принцип) за отразяван...

Справочник

Мерки за плащания на площ за кампания 2015 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Министерство на земеделието и храните МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” Мярка 10 “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на голям набор от дейности, насочени към опазването на околната среда и правилното управление на земеделските ресурси. По мярката се подпомагат ше...

Справочна информация бр. 19/2015

Централни валутни курсове за периода 11.05.2015 г. - 15.05.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...