Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 21, 1 - 7 юни 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 1 - 7 юни 2015 г.
Законодателство

ВОП на стока по идентификационен номер на получателя

Структурата и поредността за подреждане на данъчните разпоредби в нашия ЗДДС следват тези, приложени в Директива 2006/112/ЕС, регламентираща общата правна рамка за функциониране на ДДС при вътреобщностната търговия. В резултат на това в закона съществуват норми, обект на разпоред...

Държавен вестник бр. 21/2015 г.

ДВ, бр. 33 от 8.05.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 104 от 28.04.2015 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2015/2016 г. 2. Постановление № 106 от 29.04.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на И...

Народно събрание бр.21/2015 г.

Парламентът прие промени между първо и второ четене на промените в Закона за ДДС. С тях се предвижда промяна в Закона за банковата несъстоятелност. Назначеният от съда временен синдик събира паричните вземания на банката включително, като иска издаване на заповед за незабавно изп...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 21/2015

Дело C‑464/10, решение от 14 юли 2011 г. страни: État belge срещу Pierre Henfling, Raphaël Davin и Koenraad Tanghe в качеството на синдици на Tiercé Franco-Belge SA Предмет на спора е облагане на залагания. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 6, пара...

Връщане на пари за използван платен годишен отпуск

Служителка използва целия полагащ се за годината отпуск до 25 юни, но от 1 юли напусна работа. Можем ли да я задължим да върне парите за отпуска, на който няма право? Въпросът е уреден в чл. 33, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Когато след ползване н...

Данъчно третиране на униформено облекло

Фирма, която се занимава с поддръжка на луксозна офис сграда, наема по трудов договор главен мениджър техническа поддръжка на офис сграда. Изискването на собственика на сградата е въпросното лице да бъде с представително облекло с оглед мениджърските му функции. Може ли фирмата д...

Неразпределяеми разходи

Водя счетоводството в юридическо лице с нестопанска цел. Притежаваме собствена спортна зала, която ползваме както за стопанска дейност (отдаване под наем), така и за нестопанска дейност (организираме състезания). Залата е записана в счетоводството като актив, на който се начисляв...

Осигуряване на съдружници в търговски дружества

В АД управителят е и съдружник. Дружеството не извършва дейност, но има една дебитна карта, по която се внасят и теглят пари почти ежедневно. Спрели сме осигуряването на управителя с анекс към ДУК с мотива, че ще работи без уговорено възнаграждение. Могат ли данъчните да преценят...

Отмяна от работодателя на заповед за уволнение

Работодателят издава заповед за уволнение на трудоустроен работник на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ без разрешение от Инспекцията по труда. Веднага след уволнението служителят подава иск към съда. Има ли работодателят право сам да отмени издадената от него заповед за уволн...

Пренаемане на земеделска земя

Повечето ни договори за наемане на земеделска земя са с физически лица, но миналата година сключих два, които договори са между ЮЛ: от една страна - ние, а от друга - дружество, собственик на земята. Въпросът ми е свързан с фактурирането на този наем, защото се притесняват, че д...

Работа по два договора с различни администрации

Служител работи като преподавател във ВУЗ на трудов договор за пълно работно време. Същият печели конкурс за заемане на държавна служба. Има ли право едновременно да работи по трудов договор и по служебно правоотношение? Нормалната продължителност на работното време при 5-дневна...

Разпределяне на дивиденти

През септември 2014 г. дяловете на фирма са изкупени. Две нови лица изкупуват дяловете на старите собственици. Печалбата на фирмата е 100 000 лв. (условно) - 5000 лв. данък, 95 000 лв. за разпределение. С някакво съотношение ли се делят данъкът и дивидентът (между стари и нови с...

Срок за отговор на молба за ползване на отпуск

Има ли законово определен срок, в който работодателят е длъжен да отговори на подаденото заявление за ползване на полагащия се платен годишен отпуск? Платеният годишен отпуск се ползва в годината, за която се полага - наведнъж или на части, съобразно утвърдения график за ползван...

Съгласие за обучение във ВУЗ

Приет съм във висше учебно заведение по специалност, която е свързана с моята работа. Задължен ли е работодателят ми да ми даде съгласие да уча във висшето учебно заведение, съответно да ползвам ученически отпуск? Право на учебни отпуски по чл. 169 -171 от КТ имат само работници...

В пресата за вас

Животновъди получават 6 милиона лева за директни доставки на малки количества селскостопански суровини и храни

В бр. 93 от 2015 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със схемата “Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскосто...

Законови изисквания по отношение на счетоводните и данъчните документи

В бр. 5 от 205 г. на сп. “Български законник” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е законовото изискване фирменият печат да бъде поставен върху подписа или до него? В случая можем да коментираме само законовите изисквания по отношение на счетоводните и данъчн...

Заплащане на пътни и винетни такси за товарни автомобили от 1 юни 2015 г.

В бр. 96 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със заплащането на пътни и винетни такси на ГКПП Капитан Андреево за товарни автомобили. Агенция “Митници” съобщава, че от 08.00 часа на 1 юни 2015 г. заплащането на пътни и винетни такси на ГКПП Капитан Андреево...

Определяне на ред за осребряване на имуществото на длъжника

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Делян Маринов, държавен съдебен изпълнител, коментира определянето на ред за осребряване на имуществото на длъжника. Едно от най-съществените правомощия на събранието на кредиторите е определянето на реда и начина за оср...

Отчитане на получена парична помощ за фирмата на едноличен търговец

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Съпругът ми има регистрирано ЕТ. През лятото построихме нов търговски обект. За финансовата част помогнаха синът ми и дъщеря ми - внесоха му по сметката на ЕТ-то по 7500 лв. Как д...

Третиране по ЗДДС на разходите за транспорт, направени от работодателя, във връзка с неговите работници и служители

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма извършва стопанска дейност, изискваща да се посещават обекти, които са в рамките на населеното място, в което е седалището й. В тази връзка се налага закупуването...

Справочник

Мерки за плащания на площ за кампания 2015 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Министерство на земеделието и храните МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” Мярка 10 “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на голям набор от дейности, насочени към опазването на околната среда и правилното управление на земеделските ресурси. По мярката се подпомагат ше...

Справочна информация бр. 21/2015

Централни валутни курсове за периода 25.05.2015 г. - 29.05.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...