начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 10, 16 - 31 май 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2015 г.
Писма и указания

№ 20-15-28 от 20.01.2015 г. ОТНОСНО: Отчитане на приходи и прилагане на чл. 73 от ЗДДФЛ

Във връзка с постъпило запитване, ви уведомявам: От представената фактическа обстановка става ясно, че на 22.12.2014 г. дружеството е регистрирано по ЗДДС. Към датата на регистрация е направена инвентаризация и изготвен опис на наличните стоки към 22...

№ 20-21-14 от 24.01.2015 г. ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит за закупен автомобил и за стоките или услугите, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на същия по реда на ЗДДС.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: За нуждите на дейността на фирмата ще бъде закупен автомобил марка „Ауди“, модел „А5-Спортбак“, който съгласно свидетелството за регистрация е товарен с места 3+1 за придвижване на персонала от...

№ 24-34-138 от 01.12.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покупка на оборска тор от регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС лица

Във ваше запитване, е изложено следното: Дружеството е земеделски производител и е юридическо лице, регистрирано по реда на ЗДДС. Във връзка с дейността си – отглеждане на етерично-маслени култури, се налага закупуването на оборска тор. Ползването на...

№ 26-644 от 12.09.2014 г. ОТНОСНО: Разработване на графиците за работа при сумирано изчисляване на работното време

При разработването на графиците рабо­тодателят трябва да разчете работното време на всички работници и служители така, че да организира процеса на работа без да надвишава установената нормална продължителност на работното време. Ако в изготвените гра...

№ 94-00-24 от 27.01.2015 г. ОТНОСНО: Определяне на окончателния размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващо се лице

В отговор на ваше запитване, ви уведомяваме за следното: Самоосигуряващо се лице, регистрирано като упражняващо свободна професия, е в период на отглеждане на дете до две години през цялата 2013 г. С цел класиране на детето за детска ясла, то обявява...

№ 94-2630 от 12.09.2014 г. ОТНОСНО: Задължението на работодателят да отчита трудов стаж и професионален опит, придобит преди 1 юли 2007 г.

Няма пречка в колективен трудов договор и/или във Вътрешните правила за работна­та заплата по отношение на стаж, придо­бит преди 01.07.2007 г., да бъдат договорени/предвидени по-благоприятни условия за работниците или служителите, като при определяне...

Анотации

Документи влизащи в приложното поле на чл. 226, ал. 1 КТ

В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: Кои документи влизат в приложното поле на чл. 226, ал. 1 КТ и кога работникът може да се позове на него относно отговорността на работодателя? В прило...

Запор върху трудово възнаграждение при прекратяване на трудовия договор

В бр. 5/2015 г на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в администрацията на МС, отговаря на следния въпрос: Какви действия трябва да предприемем относно получен запор върху трудово възнаграждение? Какви са санкциите за неизпълнение? При пре...

Извършване на ВОД по чл. 138, ал. 2, буква „в“ от Директива 2006/112/ЕО

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българско дружество, сключва договор за покупко-продажба на стоки, с френски производител. Преди да стигнат до България, стоките щ...

Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ в по-голям размер

В бр. 4/2015 г на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова, държавен експерт в дирекция „ Трудови отношения, обществено осигуряване и условия на труд“ в МТСП, отговаря на следния въпрос: Кога се изплаща обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ в по-голям разм...

Коригиране на допусната грешка след подаден ГФО и счетоводни записвания за корекцията

В бр. 5/2015 г. на сп. „Актив”, доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: През 2015 г. „Х“ ООД установява, че през предходната 2014 г., продадена стока е изписана с отчетна стойност 3 мил. лв., вместо 4 мил. лв. Това е дов...

Начисляване на лихви след подадено искане за възстановяване на суми за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: През април 2014 г. предприятие подава на основание чл. 129 ДОПК искане за възстановяване на суми за данък върху недвижи...

Облагане на цесионните сделки с ДДС

В бр. 7/2015 г на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Дружество, свързано лице, ни прехвърля чрез договор за цесия свои вземания по договор за заем с лице от ЕС. По силата на този договор, цедентът ни прехвърля ...

Облагане с данък при източника, дивидентите, които са начислени или изплатени от български местни лица в полза на чуждестранни лица

В бр. 4/2015 г на сп. „Актив”,Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се облагат с данък при източника, дивидентите, които са начислени или изплатени от български местни лица в полза на чуждестранни лица, които не са местни...

Осчетоводяване на оперативен лизинг

В бр. 5/2015 г. на сп. „Актив”, проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява оперативен лизинг? Договорът за оперативен лизинг е договор за използване на актив срещу заплащане на определен наем. ...

Осчетоводяване преобразуването на дружества чрез вливане и сливане

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява преобразуването на дружества чрез вливане и сливане? Вливането като форма на преобразуване означава, че имущес...

Пенсиониране през 2015 г.

В бр. 2/2015 г на сп. „Труд и право”, Ваня Никова, гл. експерт по осигуряването в ЦУ на НОИ, отговаря на следния въпрос: Как ще се пенсионираме през 2015 г.? С нова ал. 2 в § 66 от ПЗР на КСО се регламентират само за 2015 г. условията за пенсиониран...

Признаване и облагане на разходите за данъчни цели

В бр. 5/2015 г на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Кои счетоводни разходи се признават за данъчни цели съгласно ЗКПО? В ЗКПО е предвиден сериозен ред за признаване и облагане на разходите, в зависимост от т...

Промени в КСО за 2015 г.

В бр. 5/2015 г на сп. „Счетоводство+”, Бистра Коларова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Какви промени са направени в КСО от 01.01.2015 г.? От 01.01.2015 г. се разширява кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване по ...

Специалните режими за облагане на доставките и техния обхват, според промените в ЗДДС за 2015 г.

В бр. 1/2015 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са специалните режими за облагане на доставките и техния обхват, според промените в ЗДДС за 2015 г.? Специалните режими за облагане на до...

Формиране облагаем доход и третиране на временни данъчни разлики свързани с имуществото на ЕТ

В бр. 5/2015 г. на сп. „Актив”, на През 2011 г. физическо лице купува моторна резачка за 1500 лв., която използва за лични нужди. В края на същата година, лицето се регистрира като ЕТ и от 2012 г. завежда резачката в счетоводството на предприятието ...

Справочник

Данък при източника обекти на облагане с данък при източника

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ I. Данък, удържан при източника за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове Съгласно чл. 194, ал. 1 от ЗКПО с данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от ме...

Данъчен календар 1 - 15 юни 2015 г.

До 10-и юни ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цен...

Държавен вестник в бр. 10 от 2015 г.

ДВ, бр. 31 от 28.4.2015 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2013 г. – 31 ...

Корпоративен данък. Данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ І. Данъчно задължени лица, които не могат да ползват данъчни облекчения, представляващи минимална държавна помощ На основание чл. 182, ал. 2 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, не се прилага по...

Осигурителен календар за юни 2015 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 10/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30 април - 15 май 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...