Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 22, 8 - 14 юни 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 8 - 14 юни 2015 г.
Законодателство

Документиране на продажби с наложен платеж на стоки, поръчани по електронен път

Продажбите на стоки, поръчани по електронен път, се осъществяват извън търговските обекти на доставчиците, в резултат на което се формират обстоятелства, задълженията във връзка с които не са изрично уредени в съответните нормативни разпоредби. Това поражда редица въпроси относно...

Държавен вестник бр. 22/2015 г.

ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. 3. Решение за определяне на Комисия за одитиране на Годишните фин...

Народно събрание бр.22/2015 г.

Парламентът прие на първо четете промени в Закона за търговския регистър. Предвижда се Агенцията по вписванията да дава указания до търговците за отстраняване на нередовности по заявления по електронна поща. Когато указанията до търговеца по заявление за обявяване на годишен фина...

Въпроси и отговори

Амортизация на биологични активи

Когато биологичните активи са оценени по справедлива стойност, не се амортизират за счетоводни цели, а за данъчни как е? Тези биологични активи, които са оценени по цена на придобиване или по себестойност и отговорят на изискванията за ДМА и са амортизуеми за данъчни цели, как се...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 22/2015

Дело C-511/10, решение от 08 ноември 2012 г. страни: Finanzamt Hildesheim срещу BLC Baumarkt GmbH & Co. KG Предмет на спора е правото на избор на метод на приспадане на ДДС. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 17, параграф 5, трета алинея от Шеста директива (Директива ...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 22/2015 г.

Въпрос: Мога ли да подам молба за неплатен отпуск, при положение че не съм ползвала платения за 2015 г.? Отговор: Съгласно чл. 160 от Кодекса на труда работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това дали е ползвал или не пл...

Документиране, отчитане и данъчно третиране на натуралния рабат

Какви са особеностите при документирането и счетоводното отчитане на дадената търговска отстъпка в натура “рабат”? Дължи ли се ДДС върху стойността на дадената продукция или стоки на клиенти под формата на търговска отстъпка “рабат”? По отношение на счетоводното отчитане има зна...

Обезщетение след прекратяване на трудов договор поради намаляване обема на работа

Съкратена съм по чл. 328, ал. 1, т. 3 с предизвестие 30 дни. Имам ли право на обезщетение по чл. 222 от КТ за 1 месец, след като имам фирма ЕТ? Ако имам право, как да се снабдя с документ, че не съм започнала работа на друго място? При прекратяване на трудовия договор на основан...

Ползване на данъчен кредит за леки автомобили

Казусът, който моля да бъде коментиран, е ползване на данъчен кредит на леки автомобили. Не трябва ли чл. 70, ал. 1, т. 5 от ЗДДС да се приложи само за собствените автомобили, а за наетите да се ползва ДК? В ЗДДС са направени промени, свързани с несъответствие на българския те...

Поредност за ползване на отпуски за минали периоди

Има ли задължително изискване за поредност при ползване на отпуски, останали от минали години? Останалите неизползвани от миналите години платени годишни отпуски, правото на които не е погасено по давност, се ползват при равни условия с платения отпуск за текущата година (чл. 37...

Право на платен годишен отпуск за времето на болнични

Служител е в отпуск по болест 6 месеца. Има ли право на платен отпуск за същия период, в който е бил в болнични? На каква база ще се изчисли възнаграждението за времето на този отпуск? Размерът на платения годишен отпуск е пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж при с...

Размер на полагащия се годишен отпуск при ползвани други отпуски

В трудовия договор на служителка, ползваща неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на малко дете до 8 години, е предвиден размер на основния платен годишен отпуск 20 дни плюс 6 дни за ненормиран работен ден. На колко дни допълнителен платен отпуск ще има право майката, ко...

Третиране по ЗКПО и ЗДДС на продажба на МПС от ЮЛНЦ

Юридическо лице с нестопанска цел, което не извършва никаква стопанска дейност, през 2013 г., придобива МПС от Германия и се регистрира по ДДС на основание чл. 99, ал. 1 от ЗДДС (ВОП на МПС). През 2014 г. е дерегистрирано по ЗДДС.  ЮЛСЦ планира в 2015 г. да продаде в страната същ...

В пресата за вас

Изчисляване на нетната печалба на акция

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за изчисляване на нетната печалба на акция. Пример: “Сигма” АД е публично дружество, което има задължение да представя в своя годишен финансов отчет, изготвен в съответствие с МСФО, доход на акц...

Специален надзор върху търговска банка

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Ивайло Димитров, юрист, коментира специалния надзор върху търговска банка. Специалният надзор върху търговска банка е надзорна мярка, част от надзорната дейност на централната банка, предвидена от законодателя в чл. 103,...

Формиране на данъчната основа при продажба на недвижим имот и дължимост на данъци и такси

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Регистрирана по ЗДДС фирма продава недвижим имот - част от нова сграда, на физическо лице. Уговорената цена без ДДС е 65 000 лв. Между страните по сделката е уговорено,...

Справочник

Мерки за плащания на площ за кампания 2015 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Министерство на земеделието и храните МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” Мярка 10 “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на голям набор от дейности, насочени към опазването на околната среда и правилното управление на земеделските ресурси. По мярката се подпомагат ше...

Обобщаваща таблица на стоките и услугите, изключени от правото на данъчен кредит

Независимо че за определен кръг стоки и услуги не е налице право да се приспада данъчен кредит, за дадени доставки от този кръг съществува законово изключение (дерогация), поради което за същите възниква право за приспадане на данъчен кредит. [[table_1]] Важно: Лицата, регистрира...

Справочна информация бр. 22/2015

Централни валутни курсове за периода 01.06.2015 г. - 05.06.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...