Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 22, 8 - 14 юни 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 8 - 14 юни 2015 г.
Законодателство

Документиране на продажби с наложен платеж на стоки, поръчани по електронен път

Продажбите на стоки, поръчани по електронен път, се осъществяват извън търговските обекти на доставчиците, в резултат на което се формират обстоятелства, задълженията във връзка с които не са изрично уредени в съответните нормативни разпоредби. Това ...

Държавен вестник бр. 22/2015 г.

ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. 3. Решение за определяне на Комисия...

Народно събрание бр.22/2015 г.

Парламентът прие на първо четете промени в Закона за търговския регистър. Предвижда се Агенцията по вписванията да дава указания до търговците за отстраняване на нередовности по заявления по електронна поща. Когато указанията до търговеца по заявлени...

Въпроси и отговори

Амортизация на биологични активи

Когато биологичните активи са оценени по справедлива стойност, не се амортизират за счетоводни цели, а за данъчни как е? Тези биологични активи, които са оценени по цена на придобиване или по себестойност и отговорят на изискванията за ДМА и са аморт...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 22/2015

Дело C-511/10, решение от 08 ноември 2012 г. страни: Finanzamt Hildesheim срещу BLC Baumarkt GmbH & Co. KG Предмет на спора е правото на избор на метод на приспадане на ДДС. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 17, параграф 5, трета алинея ...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 22/2015 г.

Въпрос: Мога ли да подам молба за неплатен отпуск, при положение че не съм ползвала платения за 2015 г.? Отговор: Съгласно чл. 160 от Кодекса на труда работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от...

Документиране, отчитане и данъчно третиране на натуралния рабат

Какви са особеностите при документирането и счетоводното отчитане на дадената търговска отстъпка в натура “рабат”? Дължи ли се ДДС върху стойността на дадената продукция или стоки на клиенти под формата на търговска отстъпка “рабат”? По отношение на...

Обезщетение след прекратяване на трудов договор поради намаляване обема на работа

Съкратена съм по чл. 328, ал. 1, т. 3 с предизвестие 30 дни. Имам ли право на обезщетение по чл. 222 от КТ за 1 месец, след като имам фирма ЕТ? Ако имам право, как да се снабдя с документ, че не съм започнала работа на друго място? При прекратяване ...

Ползване на данъчен кредит за леки автомобили

Казусът, който моля да бъде коментиран, е ползване на данъчен кредит на леки автомобили. Не трябва ли чл. 70, ал. 1, т. 5 от ЗДДС да се приложи само за собствените автомобили, а за наетите да се ползва ДК? В ЗДДС са направени промени, свързани с н...

Поредност за ползване на отпуски за минали периоди

Има ли задължително изискване за поредност при ползване на отпуски, останали от минали години? Останалите неизползвани от миналите години платени годишни отпуски, правото на които не е погасено по давност, се ползват при равни условия с платения отп...

Право на платен годишен отпуск за времето на болнични

Служител е в отпуск по болест 6 месеца. Има ли право на платен отпуск за същия период, в който е бил в болнични? На каква база ще се изчисли възнаграждението за времето на този отпуск? Размерът на платения годишен отпуск е пропорционално на времето,...

Размер на полагащия се годишен отпуск при ползвани други отпуски

В трудовия договор на служителка, ползваща неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на малко дете до 8 години, е предвиден размер на основния платен годишен отпуск 20 дни плюс 6 дни за ненормиран работен ден. На колко дни допълнителен платен о...

Третиране по ЗКПО и ЗДДС на продажба на МПС от ЮЛНЦ

Юридическо лице с нестопанска цел, което не извършва никаква стопанска дейност, през 2013 г., придобива МПС от Германия и се регистрира по ДДС на основание чл. 99, ал. 1 от ЗДДС (ВОП на МПС). През 2014 г. е дерегистрирано по ЗДДС.  ЮЛСЦ планира в 201...

В пресата за вас

Изчисляване на нетната печалба на акция

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за изчисляване на нетната печалба на акция. Пример: “Сигма” АД е публично дружество, което има задължение да представя в своя годишен финансов отчет, изготвен в съо...

Специален надзор върху търговска банка

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Ивайло Димитров, юрист, коментира специалния надзор върху търговска банка. Специалният надзор върху търговска банка е надзорна мярка, част от надзорната дейност на централната банка, предвид...

Формиране на данъчната основа при продажба на недвижим имот и дължимост на данъци и такси

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Регистрирана по ЗДДС фирма продава недвижим имот - част от нова сграда, на физическо лице. Уговорената цена без ДДС е 65 000 лв. Между стр...

Справочник

Мерки за плащания на площ за кампания 2015 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Министерство на земеделието и храните МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” Мярка 10 “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на голям набор от дейности, насочени към опазването на околната среда и правилното управление на земеделските ресурс...

Обобщаваща таблица на стоките и услугите, изключени от правото на данъчен кредит

Независимо че за определен кръг стоки и услуги не е налице право да се приспада данъчен кредит, за дадени доставки от този кръг съществува законово изключение (дерогация), поради което за същите възниква право за приспадане на данъчен кредит. [[table...

Справочна информация бр. 22/2015

Централни валутни курсове за периода 01.06.2015 г. - 05.06.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...