Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 13, 1 - 15 юли 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2015 г.
Писма и указания

№ 24-33-69 от 06.02.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършване на услуга по оптимизация на сайтове

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, което е регистрирано по ЗДДС и е с основана дейност информационни услуги, извършва оптимизация на сайтове, т.н. SEO оптимизации. Посочено е, че SEO е абревиа...

№ 94-1120 от 15.04.2015 г. ОТНОСНО: Определяне на размера на обезщетението за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовия договор

Размерът на платения годишен отпуск, както и обезщетението за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж през съответната календарна година. Последният ...

№ 94-1134 от 15.04.2015 г. ОТНОСНО: Ползване на отпуск при смърт на близък роднина

Работникът или служителят има право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след не...

Анотации

Данъчно третиране по ЗДДС на изпращане на стоки от България до Гърция

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив“, Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българска фирма X, регистрирана по ДДС в България, изпраща свои стоки в нает склад в Гърция, като не е регистрирана по ДДС в Гърция. Транспортът на ...

Изчисляване на обезщетението за останалия неизползван платен годишен отпуск за минали години, когато заплатата през същите години е била по-ниска

В бр. 11/2015 г. на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Върху каква база се изчислява обезщетението за останалия неизползван платен годишен отпуск за минали години, при положение, че заплатата пр...

Определяне на размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ

В бр. 5/2015 г. на сп. „Труд и право“, Емилия Банова, юрист отговаря на следния въпрос: Поради отдаване на обособена част от фирма Х под наем за десетгодишен срок, считано от 01.10.2011 г., служители от същата преминават на работа във фирма У на осно...

Осигуряване на прокурист на фирма

В бр. 5/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се осигурява назначения прокурист? За да породи предвидените в закона правни последици, упълномощаването на прокуриста трябва да е с нотариал...

Осчетоводяване на вътрешногруповата печалба от продажба на амортизируем актив

В сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. 5/2015 г., доц. Д-р Бойко Брезоева,д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Извършихме продажба на машина, която е придобита на 02.01.2012 г., между предприятие майка и дъщерното й предприяти...

Осчетоводяване продажбата на лизингов товарен автомобил

В бр. 12/2015 г на в. „Актив“, Георги Петков отговаря на следния въпрос: През октомври 2004 г. лизингова компания продава на фирма X лизингов товарен автомобил на стойност с ДДС 42 120 лв. за срок на финансовия обвързан лизингов договор от 37 месеца...

Придобиване право на приспадане на данъчен кредит за дълготраен материален актив придобит чрез апортна вноска

В бр. 6/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Дружество придобива дълготраен материален актив (ДМА) през юни 2012 г. чрез апортна вноска от друго дружество. Дълготрайният актив е ...

Признаване на трудов и осигурителен стаж на майка - редовна студентка

В бр. 5/2015 г. на сп. „Труд и право“, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Признава ли се за трудов и осигурителен стаж периодът на раждане (1983 г.) и отглеждане на дете (до навършване на тригодишна възраст на детето) от майка, която...

Признаване по реда на ЗКПО на разходите за командировка

В бр. 6/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право“, доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се признават разходите за командировка по реда на ЗКПО? Несъобразяването с изискванията на чл. 33 или чл. 10 ЗКПО ...

Промени в ЗДДС в сила от 09.06.2015 г.

В бр. 6/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са промените направени със Закона за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДЗДДС), който влиза в сила от...

Сключване на застрахова за "трудова злополука"

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив“, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Работодателят е решил да застрахова за трудова злополука всички служители от фирмата. С какъв акт трябва да стане това - отделна заповед на работодателя или д...

Срокове за подаване на декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ за доходи от лихви на местни физически лица, начислени от банки в чужбина

В бр. 5/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя", Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Местно физическо лице има разплащателна банкова сметка във Франция. Лихвата по тази сметка не се облага в държавата на източника на дохода....

Счетоводно отчитане на авансовите плащания

В бр. 12/2015 г. на в. „Актив“, Евгени Рангелов, магистър по икономика, отговаря на следния въпрос: Как се отчитат счетоводно авансовите плащания? Като източник на средства за авансови плащания се ползват собствени и заемни средства, налични парични...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2015 г.

До 20-и юли ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно не...

Държавен вестник в бр. 13 от 2015 г.

ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Конституционен съд Определение № 2 от 2 юни 2015 г. по конституционно дело № 2 от 2015 г. Министерски съвет Постановление № 139 от 4 юни 201...

Надзорният съвет на НОИ утвърди проект на наредба за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство

Национален осигурителен институт На свое заседание, проведено на 9 юни 2015 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за приемане на Наредба за паричните обезщетения и ...

Осигурени лица

Национална агенция за приходите I. Определение Легална дефиниция на осигурено лице за целите на държавното обществено осигуряване (ДОО) е въведена с § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на Кодекса за социално осигуряване (КСО). „Осигурено лице“ е физическо лице, ...

От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че от 1 юли 2015 г., размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2014 г. включително, се увеличават с 1,9 на сто съгласно решение на Надзорния...

Справочна информация бр. 13/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 - 26 юни 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...