Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 13, 1 - 15 юли 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2015 г.
Писма и указания

№ 24-33-69 от 06.02.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършване на услуга по оптимизация на сайтове

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, което е регистрирано по ЗДДС и е с основана дейност информационни услуги, извършва оптимизация на сайтове, т.н. SEO оптимизации. Посочено е, че SEO е абревиатура на search engine optimiza...

№ 94-1120 от 15.04.2015 г. ОТНОСНО: Определяне на размера на обезщетението за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовия договор

Размерът на платения годишен отпуск, както и обезщетението за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж през съответната календарна година. Последният месец при трудов стаж повече о...

№ 94-1134 от 15.04.2015 г. ОТНОСНО: Ползване на отпуск при смърт на близък роднина

Работникът или служителят има право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея. Съгласно чл. 157, ал. 1, т....

Анотации

Данъчно третиране по ЗДДС на изпращане на стоки от България до Гърция

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив“, Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българска фирма X, регистрирана по ДДС в България, изпраща свои стоки в нает склад в Гърция, като не е регистрирана по ДДС в Гърция. Транспортът на стоките започва на 4.05.2015 г...

Изчисляване на обезщетението за останалия неизползван платен годишен отпуск за минали години, когато заплатата през същите години е била по-ниска

В бр. 11/2015 г. на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Върху каква база се изчислява обезщетението за останалия неизползван платен годишен отпуск за минали години, при положение, че заплатата през същите години е била по-нис...

Определяне на размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ

В бр. 5/2015 г. на сп. „Труд и право“, Емилия Банова, юрист отговаря на следния въпрос: Поради отдаване на обособена част от фирма Х под наем за десетгодишен срок, считано от 01.10.2011 г., служители от същата преминават на работа във фирма У на основание чл. 123а КТ. След два ме...

Осигуряване на прокурист на фирма

В бр. 5/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се осигурява назначения прокурист? За да породи предвидените в закона правни последици, упълномощаването на прокуриста трябва да е с нотариална заверка на подписа и същият...

Осчетоводяване на вътрешногруповата печалба от продажба на амортизируем актив

В сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. 5/2015 г., доц. Д-р Бойко Брезоева,д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Извършихме продажба на машина, която е придобита на 02.01.2012 г., между предприятие майка и дъщерното й предприятие, с продажна цена 60 000 лв. ...

Осчетоводяване продажбата на лизингов товарен автомобил

В бр. 12/2015 г на в. „Актив“, Георги Петков отговаря на следния въпрос: През октомври 2004 г. лизингова компания продава на фирма X лизингов товарен автомобил на стойност с ДДС 42 120 лв. за срок на финансовия обвързан лизингов договор от 37 месеца. Поради невъзможност да плаща...

Придобиване право на приспадане на данъчен кредит за дълготраен материален актив придобит чрез апортна вноска

В бр. 6/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Дружество придобива дълготраен материален актив (ДМА) през юни 2012 г. чрез апортна вноска от друго дружество. Дълготрайният актив е машина и е придобит от първона...

Признаване на трудов и осигурителен стаж на майка - редовна студентка

В бр. 5/2015 г. на сп. „Труд и право“, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Признава ли се за трудов и осигурителен стаж периодът на раждане (1983 г.) и отглеждане на дете (до навършване на тригодишна възраст на детето) от майка, която е редовна студентка? Зачита ...

Признаване по реда на ЗКПО на разходите за командировка

В бр. 6/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право“, доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се признават разходите за командировка по реда на ЗКПО? Несъобразяването с изискванията на чл. 33 или чл. 10 ЗКПО води до непризнаване на разход...

Промени в ЗДДС в сила от 09.06.2015 г.

В бр. 6/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са промените направени със Закона за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДЗДДС), който влиза в сила от 09.06.2015 г. и кого засягат ...

Сключване на застрахова за "трудова злополука"

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив“, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Работодателят е решил да застрахова за трудова злополука всички служители от фирмата. С какъв акт трябва да стане това - отделна заповед на работодателя или друг документ? Трябва ли за слу...

Срокове за подаване на декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ за доходи от лихви на местни физически лица, начислени от банки в чужбина

В бр. 5/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя", Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Местно физическо лице има разплащателна банкова сметка във Франция. Лихвата по тази сметка не се облага в държавата на източника на дохода. Текущо начислената банкова ли...

Счетоводно отчитане на авансовите плащания

В бр. 12/2015 г. на в. „Актив“, Евгени Рангелов, магистър по икономика, отговаря на следния въпрос: Как се отчитат счетоводно авансовите плащания? Като източник на средства за авансови плащания се ползват собствени и заемни средства, налични парични средства, полици и пр., а пон...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2015 г.

До 20-и юли ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са устан...

Държавен вестник в бр. 13 от 2015 г.

ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Конституционен съд Определение № 2 от 2 юни 2015 г. по конституционно дело № 2 от 2015 г. Министерски съвет Постановление № 139 от 4 юни 2015 г. за определяне нови размер...

Надзорният съвет на НОИ утвърди проект на наредба за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство

Национален осигурителен институт На свое заседание, проведено на 9 юни 2015 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществен...

Осигурени лица

Национална агенция за приходите I. Определение Легална дефиниция на осигурено лице за целите на държавното обществено осигуряване (ДОО) е въведена с § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на Кодекса за социално осигуряване (КСО). „Осигурено лице“ е физическо лице, което извършва трудова дейност...

От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че от 1 юли 2015 г., размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2014 г. включително, се увеличават с 1,9 на сто съгласно решение на Надзорния съвет на НОИ. Минималният раз...

Справочна информация бр. 13/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 - 26 юни 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...