Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 13, 1 - 15 юли 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2015 г.
Писма и указания

№ 24-33-69 от 06.02.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършване на услуга по оптимизация на сайтове

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, което е регистрирано по ЗДДС и е с основана дейност информационни услуги, извършва оптимизация на сайтове, т.н. SEO оптимизации. Посочено е, че SEO е абревиа...

№ 94-1120 от 15.04.2015 г. ОТНОСНО: Определяне на размера на обезщетението за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовия договор

Размерът на платения годишен отпуск, както и обезщетението за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на времето, зачетено за трудов стаж през съответната календарна година. Последният ...

№ 94-1134 от 15.04.2015 г. ОТНОСНО: Ползване на отпуск при смърт на близък роднина

Работникът или служителят има право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след не...

Анотации

Данъчно третиране по ЗДДС на изпращане на стоки от България до Гърция

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив“, Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българска фирма X, регистрирана по ДДС в България, изпраща свои стоки в нает склад в Гърция, като не е регистрирана по ДДС в Гърция. Транспортът на ...

Изчисляване на обезщетението за останалия неизползван платен годишен отпуск за минали години, когато заплатата през същите години е била по-ниска

В бр. 11/2015 г. на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Върху каква база се изчислява обезщетението за останалия неизползван платен годишен отпуск за минали години, при положение, че заплатата пр...

Определяне на размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ

В бр. 5/2015 г. на сп. „Труд и право“, Емилия Банова, юрист отговаря на следния въпрос: Поради отдаване на обособена част от фирма Х под наем за десетгодишен срок, считано от 01.10.2011 г., служители от същата преминават на работа във фирма У на осно...

Осигуряване на прокурист на фирма

В бр. 5/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се осигурява назначения прокурист? За да породи предвидените в закона правни последици, упълномощаването на прокуриста трябва да е с нотариал...

Осчетоводяване на вътрешногруповата печалба от продажба на амортизируем актив

В сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. 5/2015 г., доц. Д-р Бойко Брезоева,д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Извършихме продажба на машина, която е придобита на 02.01.2012 г., между предприятие майка и дъщерното й предприяти...

Осчетоводяване продажбата на лизингов товарен автомобил

В бр. 12/2015 г на в. „Актив“, Георги Петков отговаря на следния въпрос: През октомври 2004 г. лизингова компания продава на фирма X лизингов товарен автомобил на стойност с ДДС 42 120 лв. за срок на финансовия обвързан лизингов договор от 37 месеца...

Придобиване право на приспадане на данъчен кредит за дълготраен материален актив придобит чрез апортна вноска

В бр. 6/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Дружество придобива дълготраен материален актив (ДМА) през юни 2012 г. чрез апортна вноска от друго дружество. Дълготрайният актив е ...

Признаване на трудов и осигурителен стаж на майка - редовна студентка

В бр. 5/2015 г. на сп. „Труд и право“, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Признава ли се за трудов и осигурителен стаж периодът на раждане (1983 г.) и отглеждане на дете (до навършване на тригодишна възраст на детето) от майка, която...

Признаване по реда на ЗКПО на разходите за командировка

В бр. 6/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право“, доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се признават разходите за командировка по реда на ЗКПО? Несъобразяването с изискванията на чл. 33 или чл. 10 ЗКПО ...

Промени в ЗДДС в сила от 09.06.2015 г.

В бр. 6/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са промените направени със Закона за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДЗДДС), който влиза в сила от...

Сключване на застрахова за "трудова злополука"

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив“, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Работодателят е решил да застрахова за трудова злополука всички служители от фирмата. С какъв акт трябва да стане това - отделна заповед на работодателя или д...

Срокове за подаване на декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ за доходи от лихви на местни физически лица, начислени от банки в чужбина

В бр. 5/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя", Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Местно физическо лице има разплащателна банкова сметка във Франция. Лихвата по тази сметка не се облага в държавата на източника на дохода....

Счетоводно отчитане на авансовите плащания

В бр. 12/2015 г. на в. „Актив“, Евгени Рангелов, магистър по икономика, отговаря на следния въпрос: Как се отчитат счетоводно авансовите плащания? Като източник на средства за авансови плащания се ползват собствени и заемни средства, налични парични...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2015 г.

До 20-и юли ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно не...

Държавен вестник в бр. 13 от 2015 г.

ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Конституционен съд Определение № 2 от 2 юни 2015 г. по конституционно дело № 2 от 2015 г. Министерски съвет Постановление № 139 от 4 юни 201...

Надзорният съвет на НОИ утвърди проект на наредба за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство

Национален осигурителен институт На свое заседание, проведено на 9 юни 2015 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за приемане на Наредба за паричните обезщетения и ...

Осигурени лица

Национална агенция за приходите I. Определение Легална дефиниция на осигурено лице за целите на държавното обществено осигуряване (ДОО) е въведена с § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на Кодекса за социално осигуряване (КСО). „Осигурено лице“ е физическо лице, ...

От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че от 1 юли 2015 г., размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2014 г. включително, се увеличават с 1,9 на сто съгласно решение на Надзорния...

Справочна информация бр. 13/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 - 26 юни 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...