Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 7, Юли 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2015 г.
Закони и правителствени актове

Закон за местните данъци и такси

Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., ДВ, б...

Коментар на експерта

Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ

По правило данъчното третиране на доставките на услуги, осъществявани от ЕТ, не се различава от общия ред, регламентиран от ЗДДС. Въпреки това за целите на облагането с ДДС участието на физически лица – ЕТ, в стопанския оборот е свързано с някои особ...

Документиране и определяне на данъчната основа и данъка при тройната замяна (троен бартер) на предоставено право на строеж

Казус: Как следва да се документира и определи данъчната основа и данъкът при тройната замяна (троен бартер) на предоставено право на строеж от собственик (физическо лице) на строително предприятие и предоставен инвестиционен проект от проектантско п...

Префактуриране на самолетен билет – доставка или недоставка на услуга по смисъла на ЗДДС

Префактурирането е един от често срещаните способи на поемане на разходи от страна на крайния ползвател. Този подход се прилага както по отношение на стоките, така и по отношение на услугите. И докато префактурирането на стоките може съвсем лесно да ...

Въпроси и отговори от практиката

Възможност за регистриране в Агенцията по заетостта като безработен, на лице което е единствен работник във фирмата на длъжност "Специалист логистика, организация и координация и по съвместителство управител"

Въпрос: Касае се за лице, собственик на ЕООД, с предмет на дейност консултантски услуги по стопанско и друго управление, където е назначено на трудов договор на длъжност „Специалист логистика, организация и координация и по съвместителство управител”...

Данъкът върху възнагражденията от трудов договор за наети служители от българска фирма, която ги изпраща на работа в Белгия

Въпрос: Фирма, регистрирана в България, наема служители и ги изпраща да работят в Белгия. ТД на НАП дава мотивиран отказ на молбата на дружеството за издаване на удостоверение А1 поради непокриване на критериите за брой на персонал, работещ в Българи...

Данъчното третиране на договор за безвъзмездни доставки на отпадъци

Въпрос: Какво е данъчното третиране на договор за безвъзмездни доставки на отпадъци (чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС – „обратно начисляване“) между несвързани лица? Считат ли се тези доставки за отклонение от данъчно облагане по чл. 16 от ЗКПО? Облагат ли се...

ДДС за осъществяване на транспортни услуги на територията на държави - членки от ЕС

Въпрос: Българска фирма Х извършва като подизпълнител транспортни услуги на холандска фирма. Транспортните услуги се извършват в различни страни от ЕС. Част от пътните такси за страни като Белгия, Франция и други се плащат от холандската фирма, която...

ДДС за получена транспортна фактура от Италия

Въпрос: Нашето дружество е регистрирано по ДДС в България. За наш клиент в България доставяме стоки от Италия, като стоките не са наша собственост, а ние само ги монтираме. Италианската фирма директно фактурира стоките на нашия клиент. Италианската ф...

ДДС за префактуриране на такса битови отпадъци за имот, отдаден под наем

Въпрос: Трябва ли наемодателят да начислява ДДС при префактуриране на такса битови отпадъци за имот, отдаден под наем? Ако не е необходимо начиславането на ДДС, кое основание за неначисляване да се посочи във фактура? Отговор: Такса битови отпадъци ...

ДДС за производство и внос на игрални машини

Въпрос: Фирма от ЕС, произвежда игрални машини, които внася и продава на българския пазар. Същата желае игралните машини да се произвеждат в България и да се реализират пак в България, но от нейно име. Въпросът е готовите машини трябва ли да напуснат...

Деклариране на дължими осигуровки от СОЛ земеделски производител

Въпрос: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, като произвежда и реализира непреработена растителна продукция. Избира да се осигурява върху минималния осигурителен доход за земеделски производители – върху 240 лв. (за 2014 г.). Пр...

Деклариране по ЗДДС на транспортни услуги Индия - Словения - Унгария

Въпрос: Как следва да бъдат декларирани по ЗДДС следните сделки: Транспорт на стоки - Индия - Словения (не Словакия) - Унгария, а фактурите са издадени от индийско дружество на българско дружество (за покупката на стоките) и от българското дружество ...

Документиране на рент-а-кар услуги на словенска фирма

Въпрос: Фирма от Словения е наела имот в България. За дейността си в България (извършва ремонтни услуги) е наела и автомобили с договор рент-а-кар. Договорът първоначално е за срок на наема 3 месеца. Очакваме след това да се сключи още един с такъв и...

Задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за лице, собственик на ЕООД, което се самоосигурява чрез собствената си фирма върху 420 лв.

Въпрос: Лице, собственик на ЕООД, се самоосигурява чрез собствената си фирма върху 420 лв. на месец. През цялата 2014 г. няма други доходи. В предприятието, в което работи, не получава възнаграждение. Трябва ли да се подава годишна данъчна декларация...

Задължение на лице едноличен собственик и управител - без уговорено възнаграждение да се осигурява и в качеството на управител

Въпрос: В дружеството Х едно лице е едноличен собственик и управител - без уговорено възнаграждение. Лицето е избрало да се осигурява като СОЛ (самоосигуряващо се лице) върху минималния осигурителен доход 420,00 лв. Тъй като няма нает персонал по тру...

Извършване на СМР от българско ДЗЛ в Гърция

Въпрос: Фирма от България притежава имот в Гърция. За извършване на строителни услуги върху имота в Гърция е наела българска фирма, която ще извършва СМР. И двете български фирми са регистрирани по ДДС. Каква фактура следва фирмата - изпълнител на СМ...

Коригираща декларация за лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Въпрос: Лице придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 63 г. и 8 месеца (мъж) на 29.11.2014 г. Лицето подава заявление до съответното ТП на НОИ за отпускане на пенсия на 09.12.2014 г. и получава своето разпореждане от...

Лихва за предоставяне на парични заеми срещу насрещната престация

Въпрос: Физическо лице е предоставило собствени парични средства на дружество на основание договор за паричен заем. Договорът е сключен за срок от 5 години. Изплащането на заема не е обезпечено под никаква форма от заемателя. Определената лихва по до...

Начисляване на ДДС за извършени ремонтни услуги със специализирана техника и собствени специалисти от словенска фирма

Въпрос: Фирма от Словения е наела имот в България. В имота извършва ремонтни услуги със специализирана техника и собствени специалисти (дошли от Словения). Тази дейност по ремонтите ще се извършва за периода от 18 месеца. Словенската фирма е регистри...

Начисляване на ДДС за стоки получени от Гърция с ЧМР на 27.12.2013 г. и 20.01.2014 г.

Въпрос: Сега при равнение на разчетите за 2014 г. получихме издадена фактура от Гърция към българска фирма с дата 27.12.2013 г. При инвентаризация установихме, че една част от стоката по тази фактура е пристигнала в България с ЧМР на 27.12.2013 г., а...

Начисляване на ДДС при продажба на земя на посолство на територията на България

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, купува земя, която решава след кратък период от време да продаде на посолство на територията на България. Трябва ли да начисли ДДС при продажбата и има ли опция за неначисляване? Отговор: В зададения въпрос не ст...

Неначисляване на ДДС на универсална пощенска услугата

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, се явява получател на услуга, извършена от друго българско дружество, регистрирано по ЗДДС. В основанието на фактурата е записано „колетна пратка”, съответно не е начислен ДДС, а като основание за неначисляван...

Осигуряване на студенти,съдружници в новорегистрирано ООД

Въпрос: В новорегистрирано „А“ ООД трима от съдружниците са студенти. Четвъртият съдружник е съдружник и в „В“ ООД, където се осигурява като СОЛ. Той е и регистриран като управител на ООД „А“ в Агенцията по вписванията. Управителят в „А“ ООД, след ка...

Плащане на здравни вноски за минал период и отказ на НАП да преосчетоводят погасяването на превода с посочените задължения в заявлението

Въпрос: Самоосигуряващо се лице през 2014 г. редовно е подавало декларация образец 1, с която декларация НАП е начислявала задължение за това лице за осигурителни вноски, което беше видно от „Справка за задължения“, правени през годината. Лицето не е...

Подаване на ДДС декларация за периода на служебно дерегистриран по ЗДДС ЕТ, който е починал и предприятието е поето от наследник

Въпрос: Едноличен търговец, регистриран по ЗДДС, е починал на 05.03.2015 г. На същия ден фирмата е служебно дерегистрирано по ЗДДС. Неговото предприятие е поето от наследник. Регистрирано е по ЗДДС със същия ДДС номер (по чл.132 от ЗДДС). Следва ли в...

Покупка на автомобил втора употреба от Германия

Въпрос: Българско дружество е закупило автомобил втора употреба, който не се третира като „нов“ съгласно ЗДДС с цел продажба. Закупен е от германско дружество (ДЗЛ), което го продава като ВОД. Трябва ли българското дружество да си самоначисли ДДС с п...

Признаване на разходи за командировка в чужбина, на лице работещо на граждански договор

Въпрос: Във фирма е командировано лице, работещо по граждански договор в чужбина. Признават ли се за данъчни цели разходите за командировката (дневни, пътни, квартирни) по ЗКПО. Следва ли тези разходи да се разглеждат като доходи на физическото лице ...

Производство и износ на хартиени торби за Гърция

Въпрос: Фирма произвежда хартиени торби, които изнася за Гърция. Торбите се опаковат в кашони и така се транспортират. Част от кашоните са се разкъсали при транспортирането и гръцката страна ги е преопаковала. Сега искат да им заплатим разходите за п...

Услуги по инсталация, монтаж, пуск, настройка и обучение при износ на промишлена инсталация за руска фирма

Въпрос: Фирмата ни произвежда и изнася промишлена инсталация за руска фирма. Цената по договора включва стойността на самата инсталация, монтаж, пуск, настройка и обучение. Монтажът и пускът, както и обучението на персонала ще се извършат в Русия от ...

Писма и указания

№ 3-1160 от 13.05.2015 г. ОТНОСНО: Подаване на информация по чл. 73а, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването в „X” от 21.10.2013 г. работи по трудов договор по Кодекса на труда като преподавател по английски език гражданката на Великобритания г-жа Y. В момента тя е със статут на постоянно пребиваваща и има ЛНЧ, издаден от МВР...

№ M-24-37-22 от 30.05.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

В Централното управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило ваше запитване, препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП …. с което е поставен въпрос, свързан с прилаганет...

Решения на съдилища

Решение № 2 от 20.09.2013 г. по т.д. № 1293/2011 г., ТК, II т.о.

Предвидените в чл. 12 от Зако­на за кооперациите основания за прекратяване на членството не са из­черпателно изброени. В устава на кооперацията могат да се предвидят и други прекратителни основания, ако не противоречат на императив­ни норми на закона...

Решение № 330 от 5.11.2013 г. по гр.д. № 1220/2013 г., ІV г.о.

Когато работодателят не е определил срок за даване на обяснения, работникът или служителят следва да ги даде в разумен срок - според конкретните обстоятелства във все­ки отделен случай. Работодателят в този случай също трябва да изчака този разумен с...

Решение № 5047 от 07.05.2015 г. по адм. дело № 6159/2014 г.

Предмет на спора са определено задължение по реда на ЗДДС в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по 9 броя фактури с предмет строително-монтажни работи и по една фактура с предмет материали, издадени от ООД ведно с лихви, както ...

Решение № 5159 от 11.05.2015 г. по адм. дело № 7146/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по две фактури на ЕООД от май и юли 2009 г. с предмет профили и винкели. При доказан реално получен предмет на облагаемите доставки по двете фактури от ревизираното дружество, в съгласие с материал...

Решение № 5270 от 12.05.2015 г. по адм. дело № 2437/2015 г.

Предмет на спора са установен ДДС за внасяне за данъчни периоди от 01.12.2007 г. до 31.12.2011 г. ведно с лихви и определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. ведно с лихви. За периода от 01.01.2007 г. до 30.09....

Решение № 5295 от 12.05.2015 г. по адм. дело № 7441/2014 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от няколко ЕООД и ООД за данъчни периоди от 01.08.2009 г. до 31.12.2009 г., от 01.02.2010 г. до 28.02.2010 г. и от 01.04.2010 г. до 30.06.2010 г. Представени са...

Решение № 5301 от 12.05.2015 г. адм. дело № 8005/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за първите две години и по чл. 48 от ЗДДФЛ за останалите години - главница и лихва, след извършена ревизия за ревизиран период 01.01.2005 г. - 31.12.2010 г. Ревизията е осъществена ...

Решение № 5315 от 12.05.2015 г. по адм. дело № 8022/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) и по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г. и 2008 г. и лихви за забава. При регламентираната в чл. 19, ал. 1 от Семейния кодекс (СК) (отм.), действащ през п...

Решение № 5476 от 14.05.2015 г. по адм. дело № 7135/2014 г.

Предмет на спора са начислен ДДС във връзка с непризнати вътреобщностни доставки (ВОД) за Румъния за данъчни периоди декември 2010 г., март, май-септември 2011 г. и отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно с лихви за просрочие. Съгласно ...

Решение № 5546 от 15.05.2015 г. по адм. дело № 729/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения на АД в несъстоятелност за данък по чл. 38 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 т. и 2006 г. и за данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. ведно със съответните лихви за забава. Въпросът за наличието на хипотеза на ...

Решение № 5619 от 18.05.2015 г. по адм. дело № 4017/2015 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди 14.11.2008 г.-30.11.2008 г., 01.02.2009 г.-31.03.2009 г., 01.06.2009 г.-31.07.2009 г. и 01.09.2009 г.-30.09.2009 г. и задължения за корпоративен данък за 2008 г. и ...

Решение № 5637 от 18.05.2015 г. по адм. дело № 7839/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от АД и ЕООД с предмет СМР, и по фактури, издадени от ООД, с предмет транспортни услуги. Само наличието на данъчни фактури и счетоводното им отразяване в счетовод...

Тълкувателно решение № 6/2013 г. от 15.07.2014 г. по тълк. дело № 6/2013 г., ОСГК

Тълкувателно дело № 6/2013 г. е об­разувано с разпореждане от 20.06.2013 г. на зам. - председателя на Върховния ка­сационен съд и председател на Граж­данската колегия по предложение на състав на Върховния касационен съд, ГК, IV гражданско отделение, ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 30.05.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 35 до бр. 43 от 2015 г.

ДВ, бр. 35 от 15.5.2015 г. Народно събрание Закон за енергийната ефективност Министерски съвет Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за...