Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 7, Юли 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2015 г.
Закони и правителствени актове

Закон за местните данъци и такси

Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., изм...

Коментар на експерта

Документиране и облагане с ДДС доставките на услуги, предоставяни от ЕТ

По правило данъчното третиране на доставките на услуги, осъществявани от ЕТ, не се различава от общия ред, регламентиран от ЗДДС. Въпреки това за целите на облагането с ДДС участието на физически лица – ЕТ, в стопанския оборот е свързано с някои особености, които произтичат от те...

Документиране и определяне на данъчната основа и данъка при тройната замяна (троен бартер) на предоставено право на строеж

Казус: Как следва да се документира и определи данъчната основа и данъкът при тройната замяна (троен бартер) на предоставено право на строеж от собственик (физическо лице) на строително предприятие и предоставен инвестиционен проект от проектантско предприятие на същото строителн...

Префактуриране на самолетен билет – доставка или недоставка на услуга по смисъла на ЗДДС

Префактурирането е един от често срещаните способи на поемане на разходи от страна на крайния ползвател. Този подход се прилага както по отношение на стоките, така и по отношение на услугите. И докато префактурирането на стоките може съвсем лесно да се разглежда като посредническ...

Въпроси и отговори от практиката

Възможност за регистриране в Агенцията по заетостта като безработен, на лице което е единствен работник във фирмата на длъжност "Специалист логистика, организация и координация и по съвместителство управител"

Въпрос: Касае се за лице, собственик на ЕООД, с предмет на дейност консултантски услуги по стопанско и друго управление, където е назначено на трудов договор на длъжност „Специалист логистика, организация и координация и по съвместителство управител”, като се осигурява на прага з...

Данъкът върху възнагражденията от трудов договор за наети служители от българска фирма, която ги изпраща на работа в Белгия

Въпрос: Фирма, регистрирана в България, наема служители и ги изпраща да работят в Белгия. ТД на НАП дава мотивиран отказ на молбата на дружеството за издаване на удостоверение А1 поради непокриване на критериите за брой на персонал, работещ в България, приходи от България и т.н. ...

Данъчното третиране на договор за безвъзмездни доставки на отпадъци

Въпрос: Какво е данъчното третиране на договор за безвъзмездни доставки на отпадъци (чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС – „обратно начисляване“) между несвързани лица? Считат ли се тези доставки за отклонение от данъчно облагане по чл. 16 от ЗКПО? Облагат ли се доставките по ЗДДС? Отговор:...

ДДС за осъществяване на транспортни услуги на територията на държави - членки от ЕС

Въпрос: Българска фирма Х извършва като подизпълнител транспортни услуги на холандска фирма. Транспортните услуги се извършват в различни страни от ЕС. Част от пътните такси за страни като Белгия, Франция и други се плащат от холандската фирма, която след това префактурира разход...

ДДС за получена транспортна фактура от Италия

Въпрос: Нашето дружество е регистрирано по ДДС в България. За наш клиент в България доставяме стоки от Италия, като стоките не са наша собственост, а ние само ги монтираме. Италианската фирма директно фактурира стоките на нашия клиент. Италианската фирма е регистрирана по ДДС сам...

ДДС за префактуриране на такса битови отпадъци за имот, отдаден под наем

Въпрос: Трябва ли наемодателят да начислява ДДС при префактуриране на такса битови отпадъци за имот, отдаден под наем? Ако не е необходимо начиславането на ДДС, кое основание за неначисляване да се посочи във фактура? Отговор: Такса битови отпадъци не се фактурира от наемодателя...

ДДС за производство и внос на игрални машини

Въпрос: Фирма от ЕС, произвежда игрални машини, които внася и продава на българския пазар. Същата желае игралните машини да се произвеждат в България и да се реализират пак в България, но от нейно име. Въпросът е готовите машини трябва ли да напуснат територията на България и да ...

Деклариране на дължими осигуровки от СОЛ земеделски производител

Въпрос: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител, като произвежда и реализира непреработена растителна продукция. Избира да се осигурява върху минималния осигурителен доход за земеделски производители – върху 240 лв. (за 2014 г.). През м. август 2014 г. еднократн...

Деклариране по ЗДДС на транспортни услуги Индия - Словения - Унгария

Въпрос: Как следва да бъдат декларирани по ЗДДС следните сделки: Транспорт на стоки - Индия - Словения (не Словакия) - Унгария, а фактурите са издадени от индийско дружество на българско дружество (за покупката на стоките) и от българското дружество на дружество в Словакия, което...

Документиране на рент-а-кар услуги на словенска фирма

Въпрос: Фирма от Словения е наела имот в България. За дейността си в България (извършва ремонтни услуги) е наела и автомобили с договор рент-а-кар. Договорът първоначално е за срок на наема 3 месеца. Очакваме след това да се сключи още един с такъв или по-дълъг срок. Каква фактур...

Задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за лице, собственик на ЕООД, което се самоосигурява чрез собствената си фирма върху 420 лв.

Въпрос: Лице, собственик на ЕООД, се самоосигурява чрез собствената си фирма върху 420 лв. на месец. През цялата 2014 г. няма други доходи. В предприятието, в което работи, не получава възнаграждение. Трябва ли да се подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г....

Задължение на лице едноличен собственик и управител - без уговорено възнаграждение да се осигурява и в качеството на управител

Въпрос: В дружеството Х едно лице е едноличен собственик и управител - без уговорено възнаграждение. Лицето е избрало да се осигурява като СОЛ (самоосигуряващо се лице) върху минималния осигурителен доход 420,00 лв. Тъй като няма нает персонал по трудови правоотношения, а дружест...

Извършване на СМР от българско ДЗЛ в Гърция

Въпрос: Фирма от България притежава имот в Гърция. За извършване на строителни услуги върху имота в Гърция е наела българска фирма, която ще извършва СМР. И двете български фирми са регистрирани по ДДС. Каква фактура следва фирмата - изпълнител на СМР с български ДДС номер (няма ...

Коригираща декларация за лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Въпрос: Лице придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 63 г. и 8 месеца (мъж) на 29.11.2014 г. Лицето подава заявление до съответното ТП на НОИ за отпускане на пенсия на 09.12.2014 г. и получава своето разпореждане от ТП на НОИ в края на месец мар...

Лихва за предоставяне на парични заеми срещу насрещната престация

Въпрос: Физическо лице е предоставило собствени парични средства на дружество на основание договор за паричен заем. Договорът е сключен за срок от 5 години. Изплащането на заема не е обезпечено под никаква форма от заемателя. Определената лихва по договора е приравнена на пазарна...

Начисляване на ДДС за извършени ремонтни услуги със специализирана техника и собствени специалисти от словенска фирма

Въпрос: Фирма от Словения е наела имот в България. В имота извършва ремонтни услуги със специализирана техника и собствени специалисти (дошли от Словения). Тази дейност по ремонтите ще се извършва за периода от 18 месеца. Словенската фирма е регистрирана по ДДС. За наема на имота...

Начисляване на ДДС за стоки получени от Гърция с ЧМР на 27.12.2013 г. и 20.01.2014 г.

Въпрос: Сега при равнение на разчетите за 2014 г. получихме издадена фактура от Гърция към българска фирма с дата 27.12.2013 г. При инвентаризация установихме, че една част от стоката по тази фактура е пристигнала в България с ЧМР на 27.12.2013 г., а друга част от стоката е получ...

Начисляване на ДДС при продажба на земя на посолство на територията на България

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, купува земя, която решава след кратък период от време да продаде на посолство на територията на България. Трябва ли да начисли ДДС при продажбата и има ли опция за неначисляване? Отговор: В зададения въпрос не става ясно какъв е статутът на з...

Неначисляване на ДДС на универсална пощенска услугата

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, се явява получател на услуга, извършена от друго българско дружество, регистрирано по ЗДДС. В основанието на фактурата е записано „колетна пратка”, съответно не е начислен ДДС, а като основание за неначисляване на ДДС се посочва чл. 31, т....

Осигуряване на студенти,съдружници в новорегистрирано ООД

Въпрос: В новорегистрирано „А“ ООД трима от съдружниците са студенти. Четвъртият съдружник е съдружник и в „В“ ООД, където се осигурява като СОЛ. Той е и регистриран като управител на ООД „А“ в Агенцията по вписванията. Управителят в „А“ ООД, след като се осигурява като СОЛ в „В“...

Плащане на здравни вноски за минал период и отказ на НАП да преосчетоводят погасяването на превода с посочените задължения в заявлението

Въпрос: Самоосигуряващо се лице през 2014 г. редовно е подавало декларация образец 1, с която декларация НАП е начислявала задължение за това лице за осигурителни вноски, което беше видно от „Справка за задължения“, правени през годината. Лицето не е внасяло редовно вноските си. ...

Подаване на ДДС декларация за периода на служебно дерегистриран по ЗДДС ЕТ, който е починал и предприятието е поето от наследник

Въпрос: Едноличен търговец, регистриран по ЗДДС, е починал на 05.03.2015 г. На същия ден фирмата е служебно дерегистрирано по ЗДДС. Неговото предприятие е поето от наследник. Регистрирано е по ЗДДС със същия ДДС номер (по чл.132 от ЗДДС). Следва ли в ДДС декларацията за месец мар...

Покупка на автомобил втора употреба от Германия

Въпрос: Българско дружество е закупило автомобил втора употреба, който не се третира като „нов“ съгласно ЗДДС с цел продажба. Закупен е от германско дружество (ДЗЛ), което го продава като ВОД. Трябва ли българското дружество да си самоначисли ДДС с протокол по чл. 117 и трябва ли...

Признаване на разходи за командировка в чужбина, на лице работещо на граждански договор

Въпрос: Във фирма е командировано лице, работещо по граждански договор в чужбина. Признават ли се за данъчни цели разходите за командировката (дневни, пътни, квартирни) по ЗКПО. Следва ли тези разходи да се разглеждат като доходи на физическото лице по гражданския договор и да се...

Производство и износ на хартиени торби за Гърция

Въпрос: Фирма произвежда хартиени торби, които изнася за Гърция. Торбите се опаковат в кашони и така се транспортират. Част от кашоните са се разкъсали при транспортирането и гръцката страна ги е преопаковала. Сега искат да им заплатим разходите за преопаковането, които възлизат ...

Услуги по инсталация, монтаж, пуск, настройка и обучение при износ на промишлена инсталация за руска фирма

Въпрос: Фирмата ни произвежда и изнася промишлена инсталация за руска фирма. Цената по договора включва стойността на самата инсталация, монтаж, пуск, настройка и обучение. Монтажът и пускът, както и обучението на персонала ще се извършат в Русия от друга руска фирма, на която ни...

Писма и указания

№ 3-1160 от 13.05.2015 г. ОТНОСНО: Подаване на информация по чл. 73а, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването в „X” от 21.10.2013 г. работи по трудов договор по Кодекса на труда като преподавател по английски език гражданката на Великобритания г-жа Y. В момента тя е със статут на постоянно пребиваваща и има ЛНЧ, издаден от МВР - П. Закупила е жилище в с. С...

№ M-24-37-22 от 30.05.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

В Централното управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило ваше запитване, препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП …. с което е поставен въпрос, свързан с прилагането на чл. 54, ал. 1 от Закона з...

Решения на съдилища

Решение № 2 от 20.09.2013 г. по т.д. № 1293/2011 г., ТК, II т.о.

Предвидените в чл. 12 от Зако­на за кооперациите основания за прекратяване на членството не са из­черпателно изброени. В устава на кооперацията могат да се предвидят и други прекратителни основания, ако не противоречат на императив­ни норми на закона. Чл. 290 ГПК Чл. 2, ал. 3, т...

Решение № 330 от 5.11.2013 г. по гр.д. № 1220/2013 г., ІV г.о.

Когато работодателят не е определил срок за даване на обяснения, работникът или служителят следва да ги даде в разумен срок - според конкретните обстоятелства във все­ки отделен случай. Работодателят в този случай също трябва да изчака този разумен срок да изтече, преди да връчи ...

Решение № 5047 от 07.05.2015 г. по адм. дело № 6159/2014 г.

Предмет на спора са определено задължение по реда на ЗДДС в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по 9 броя фактури с предмет строително-монтажни работи и по една фактура с предмет материали, издадени от ООД ведно с лихви, както и начислен ДДС върху декларира...

Решение № 5159 от 11.05.2015 г. по адм. дело № 7146/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по две фактури на ЕООД от май и юли 2009 г. с предмет профили и винкели. При доказан реално получен предмет на облагаемите доставки по двете фактури от ревизираното дружество, в съгласие с материалния закон и задължителното тъл...

Решение № 5270 от 12.05.2015 г. по адм. дело № 2437/2015 г.

Предмет на спора са установен ДДС за внасяне за данъчни периоди от 01.12.2007 г. до 31.12.2011 г. ведно с лихви и определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. ведно с лихви. За периода от 01.01.2007 г. до 30.09.2007 г. ДЗЛ е достигнало оборо...

Решение № 5295 от 12.05.2015 г. по адм. дело № 7441/2014 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от няколко ЕООД и ООД за данъчни периоди от 01.08.2009 г. до 31.12.2009 г., от 01.02.2010 г. до 28.02.2010 г. и от 01.04.2010 г. до 30.06.2010 г. Представени са копия фактурите, касови бонов...

Решение № 5301 от 12.05.2015 г. адм. дело № 8005/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за първите две години и по чл. 48 от ЗДДФЛ за останалите години - главница и лихва, след извършена ревизия за ревизиран период 01.01.2005 г. - 31.12.2010 г. Ревизията е осъществена по специалния ред на чл. 122 и...

Решение № 5315 от 12.05.2015 г. по адм. дело № 8022/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) и по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г. и 2008 г. и лихви за забава. При регламентираната в чл. 19, ал. 1 от Семейния кодекс (СК) (отм.), действащ през процесните периоди, общност на ...

Решение № 5476 от 14.05.2015 г. по адм. дело № 7135/2014 г.

Предмет на спора са начислен ДДС във връзка с непризнати вътреобщностни доставки (ВОД) за Румъния за данъчни периоди декември 2010 г., март, май-септември 2011 г. и отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно с лихви за просрочие. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗДДС наличието...

Решение № 5546 от 15.05.2015 г. по адм. дело № 729/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения на АД в несъстоятелност за данък по чл. 38 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 т. и 2006 г. и за данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. ведно със съответните лихви за забава. Въпросът за наличието на хипотеза на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК е...

Решение № 5619 от 18.05.2015 г. по адм. дело № 4017/2015 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди 14.11.2008 г.-30.11.2008 г., 01.02.2009 г.-31.03.2009 г., 01.06.2009 г.-31.07.2009 г. и 01.09.2009 г.-30.09.2009 г. и задължения за корпоративен данък за 2008 г. и 2009 г. ведно с лихви за забав...

Решение № 5637 от 18.05.2015 г. по адм. дело № 7839/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от АД и ЕООД с предмет СМР, и по фактури, издадени от ООД, с предмет транспортни услуги. Само наличието на данъчни фактури и счетоводното им отразяване в счетоводството на ревизираното лице не...

Тълкувателно решение № 6/2013 г. от 15.07.2014 г. по тълк. дело № 6/2013 г., ОСГК

Тълкувателно дело № 6/2013 г. е об­разувано с разпореждане от 20.06.2013 г. на зам. - председателя на Върховния ка­сационен съд и председател на Граж­данската колегия по предложение на състав на Върховния касационен съд, ГК, IV гражданско отделение, който с определение № 495/15.0...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.06. - 30.05.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и 115 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 35 до бр. 43 от 2015 г.

ДВ, бр. 35 от 15.5.2015 г. Народно събрание Закон за енергийната ефективност Министерски съвет Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на мног...