Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 28, 20 - 26 юли 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 20 - 26 юли 2015 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 28/2015 г.

Правителството прие Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО), която разписва реда за изплащане на паричните обезщетения въз основа на електронно представени в Националния осигурителен институт (НОИ) удостоверения, валидирани чрез квалиф...

Народно събрание бр.28/2015 г.

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за изменения и допълнения на Закона за енергетиката. Те ще дадат възможност на Комисията за енергийно и водно регулиране да постанови по-ниски цени на електроенергията от предвидените от нея в проекторешението й. Парламентът при...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

Много български предприятия извършват сделки с чуждестранни компании като износ или внос на стоки или услуги, покупко-продажба на ценни книжа и др. Отчитането на такива сделки поражда отчетни проблеми, когато сделките са деноминирани (изразени) в чуждестранна валута, а не във вал...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 28/2015

Дело C‑220/11, решение от 1 март 2012 г. страни: Star Coaches s. r. o. срещу Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu Предмет на спора е превоз на пътници. В своето определение Съдът на ЕО приема, че транспортно дружество, което осигурява ед...

Възнаграждение за времето на платен отпуск след отпуск по майчинство

Работничка излиза в платен отпуск веднага след продължителен отпуск поради бременност и раждане и за отглеждане на малко дете. Базов месец за изчисление на отпуските по майчинство е декември 2012 г. при брутна заплата на работничката 320 лв., в която влизат основната заплата, доп...

Последваща оценка на дълготрайни активи на база на промяна в справедливата стойност на активите

Дружество увеличава балансовата стойност на фотоволтаична централа на база оценка от оценител. Какви са счетоводните и данъчните ефекти по ЗКПО? Дружествата, изготвящи своите финансови отчети на база НСФОМСП, не могат да променят последващата оценка след първоначално признаване ...

Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване

В рамките на срока за изпитване работничка излиза в отпуск по болест. Има ли работодателят право през това време да прекрати трудовия договор? В случай че по трудовия договор срокът за изпитване е уговорен в полза на работодателя или в полза и на двете страни, до изтичане на тоз...

Регистрация по ЗДДС на дружество, предоставящо онлайн икономическа информация на компании извън територията на страната

Съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от закона. В чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е посочено, че всяко данъ...

В пресата за вас

Командировки в чужбина

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Виолена Ненчева, Информационен център на ЕС в България, разглежда темата за работата, командировките и обезщетенията за безработица в страните от Европейския съюз. Командировки в чужбина Няма ограничения за командировани...

Осчетоводяване на овърдрафт

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Симов, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирмата има сключен договор с обслужващата ни банка за овърдрафт за активен клиент за определена сума, от която ние ползваме само при нужда малки суми, които при постъпване на превод по см...

Отчитането на приходи от продажба на стоки при консигнация

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането приходи от продажба на стоки при консигнация. Широко практикувана форма на продажба на стоки е тази, която наричаме продажба на консигнация. При тази форма на търговия може да откроим т...

Промените в Закона за местните данъци и такси относно ползване на зоните за паркиране

В бр. 6 от 205 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в НАП, разглежда промените в Закона за местните данъци и такси. Със заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), обн., ДВ, б...

Роля и отговорност на одитора

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса: Какви са ролята и отговорността на одитора? Одиторската отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху получения финансов отчет, основаващо се на извърше...

Справочник

Ведомствените бензиностанции монтират измервателни съдове до края на август

Национална агенция за приходите Всички лица, които извършват зареждане на течни горива за собствени нужди от стационарни резервоари (подземни или надземни) с вместимост над 1000 литра, трябва да монтират средства за измерване на количеството проточено гориво до 31 август 2015 г....

Постановление № 164 от 2.07.2015 г. за допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

В сила от 07.07.2015 г., обн., ДВ., бр. 51 от 07.07.2015 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: § 1. В чл. 16 се създава ал. 4: “(4) Министърът на финансите може да разреши на длъжностни лица от държавната администрация, изпълняващи важни задачи, да пътуват с билет бизнес класа при п...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една държава членка (“изпращаща държа...

Справочна информация бр. 28/2015

Централни валутни курсове за периода 13.07.2015 г. - 17.07.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...