Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 16, 16 - 31 август 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2015 г.
Писма и указания

3-1087 от 05.05.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ) и отчитането, съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А” ЕООД е с предмет на дейност търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки. От месец март 2015 г. дружеството започва да продава лотарийни билети, които закупува от „В” ООД. При покупката се получава складова...

№ 24-38-4 от 03.02.2015 г. ОТНОСНО: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на дейност от самостоятелна медико-техническа лаборатория

Във ваше писмо е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ви, във връзка с дейността си като специализирана медико-техническа лаборатория, е регистрирано като лечебно заведение по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) с основен предмет на д...

№ 26-Х-1 от 17.02.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 46 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, в което е описана следната фактическа обстановка: „Холдинг ……….“ ЕАД (Х……) има задължения към ДП „…..“ (Н…). Задълженията са станали изискуеми в 2010 г. и са с тригод...

№ 94-1625 от 16.06.2015 г. ОТНОСНО: Право на намалено работно време и на допълнителен платен годишен отпуск

За работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до о...

№ 94-1692 от 22.06.2015 г. ОТНОСНО: Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица

За да бъдат „удължени“ трудовите договори на хабилитираните лица е необходимо да е направено предложение на катедрения съвет и съвета на основното звено и/или филиала и да е взето решение на академичния съвет. Във връзка с вашето запитване относно не...

Анотации

Възможности за ранно пенсиониране

В бр. 7-8/2015 г на сп. „Актив“, Жанет Богомилова, юрист отговар яна следния въпрос: Какви са възможностите за ранно пенсиониране на лица, работили при тежки и вредни условия на труд? До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили 10 ...

Документиране на доставки в Съюза

В бр. 6/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Моника Петрова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Дружество, е регистрирано по реда на чл. 156 ЗДДС за прилагане на „режим в Съюза“. По силата на чл. 159а, ал. 2 ЗДДС документирането на...

Задължения на работодателя след възстановяване на служител на работа от съда

В бр. 8/2015 г на сп. „Счетоводство+“, Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване отговаря на следния въпрос: Служителка, която е родена след 31.12.1959 г., е уволнена от 12.02.2011 г. Брутното трудово възнаграждение е в размер на 980 ...

Облагане на чуждестранните физически лица за доходи от трудови правоотношения от източник в страната

В бр. 8/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“, Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Как се облагат чуждестранните физически лица за доходи от трудови правоотношения от източник в страната и какви са задълженията на българск...

Определяне кой автомобил е "лек" за целите на ЗДДС

В бр. 8/2015 г на сп. „Счетоводство+“, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: За целите на ЗДДС, кой автомобил се приема за „лек“? Според специална методика на НАП при квалификацията на даден автомобил, органите по приходите ...

Осчетоводяване на приходи от предоставяне на услуга по излъчване на рекламни клипове

В бр. 8/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя“, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: През месец август, 2015 г. „А“ ООД сключва договор с „В“ АД, по силата на който „В“ АД (отчитащото се предприятие) следва да израбо...

Отчитане на ДДС и фактуриране на спечелена обществена поръчка за обучение от туроператорска фирма

В бр. 15/2015 г на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Туроператорска фирма е спечелила обществена поръчка за обучение на персонала на държавна институция. Освен хотелското настаняване, трябва да се платят на у...

Попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ за лице родено след 31 декември 1959 г.

В бр. 8/2015 г. на сп. „Счетоводство+“, Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Работник роден след 31 декември 1959 г. е назначен на длъжност „Дърводелец“ по трудов договор на пълно работно време в дружество с о...

Прекратяване издаването на осигурителни книжки

В бр. 8/2015 г. на сп. Счетоводство+“, Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване отговаря на следния въпрос: С изменението на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина...

Промени в Кодекса на труда от 17.07.2015 г.

В бр. 15/2015 г в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Какви промени са направени в Кодекса на труда (КТ), публикувани в ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г.? В чл. 3 КТ са добавени ал. 3 и ал. 4, уточняващи ...

Работа при друг работодател по време на отпуск по майчинство

В бр. 15/2015 г. на в. „Актив“, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: В момента съм в отпуск по майчинство. Мога ли до изтичането на този отпуск да започна работа при друг работодател с договор за 4 часа, като детето ми в момен...

Социални разходи, предоставени в натура под формата на ваучери за храна на собственик на ЕООД

В бр. 8/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“, Анета Георгиева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Местно физическо лице възобновява трудовата си дейност като собственик на ЕООД в края на 2014 г. Същият не е сключил договор за управление...

Счетоводни записвания при възстановяване на акциз за износ на акцизни стоки

В бр. 8/2015 г. на сп. „Счетоводство+“, Владимир Христов, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Какви счетоводни записвания трябва да се направят при възстановяване на акциз за износ на акцизни стоки? В случаите на изнасяне на акцизни сто...

Счетоводно отчитане на създаването на интернет страница за е-търговия

В бр. 7-8/2015 г на сп. „Актив“, доц. д-р Румяна Пожаревска, катедтра „Счетоводство и анализ“, при УНСС, отговаря на следния въпрос: Предприятието ни създаде интернет страница за е-търговия. Какви счетоводни записвания трябва да се направят? За пред...

Справочник

Автоцистерните няма да се свързват с НАП

Национална агенция за приходите Всички, които зареждат течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни, отговарящи на съответните изисквания), нямат задължение да монтират измервателни системи до 31 август, като и след т...

Данъчен календар 1 - 15 септември 2015 г.

До 10-и септември ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 16 от 2015 г.

ДВ, брой 57 от 28.7.2015 г. Народно събрание Закон за закриване на Националната служба по зърното Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца Решение за откр...

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 188 от 20 юли 2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.

НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ В сила от 01.01.2016 г. Приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г. Обн., ДВ, бр.57 от 28 юли 2015 г. Раздел I. Общи разпоредби Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът...

Нова система за онлайн плащания към НАП вече работи

Национална агенция за приходите Изцяло нова система за плащане на данъци и осигуровки по интернет работи. Модернизираната платформа е директно свързана със справката за задълженията на фирмите и гражданите и позволява с няколко клика да бъдат платен...

Осигурителен календар за септември 2015 г.

[[table_1]]...

Публикувани са функционалните изисквания на необходимия софтуер за връзка на осигурителите с НОИ

Националният осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) са достъпни „Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за...

Справочна информация бр. 16/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 27 юли - 7 август 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...

Утвърдени са образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на интернет страницата на институцията са достъпни две нови заявления, уреждащи възможностите за преизчисляване на отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и ...