Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 16, 16 - 31 август 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2015 г.
Писма и указания

3-1087 от 05.05.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ) и отчитането, съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А” ЕООД е с предмет на дейност търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки. От месец март 2015 г. дружеството започва да продава лотарийни билети, които закупува от „В” ООД. При покупката се получава складова разписка и се заплаща сума, к...

№ 24-38-4 от 03.02.2015 г. ОТНОСНО: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на дейност от самостоятелна медико-техническа лаборатория

Във ваше писмо е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ви, във връзка с дейността си като специализирана медико-техническа лаборатория, е регистрирано като лечебно заведение по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) с основен предмет на дейност: „Извършване на специфи...

№ 26-Х-1 от 17.02.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 46 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, в което е описана следната фактическа обстановка: „Холдинг ……….“ ЕАД (Х……) има задължения към ДП „…..“ (Н…). Задълженията са станали изискуеми в 2010 г. и са с тригодишен давностен срок по смисъла...

№ 94-1625 от 16.06.2015 г. ОТНОСНО: Право на намалено работно време и на допълнителен платен годишен отпуск

За работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тя...

№ 94-1692 от 22.06.2015 г. ОТНОСНО: Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица

За да бъдат „удължени“ трудовите договори на хабилитираните лица е необходимо да е направено предложение на катедрения съвет и съвета на основното звено и/или филиала и да е взето решение на академичния съвет. Във връзка с вашето запитване относно непрекратяването на трудов догов...

Анотации

Възможности за ранно пенсиониране

В бр. 7-8/2015 г на сп. „Актив“, Жанет Богомилова, юрист отговар яна следния въпрос: Какви са възможностите за ранно пенсиониране на лица, работили при тежки и вредни условия на труд? До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа ...

Документиране на доставки в Съюза

В бр. 6/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Моника Петрова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Дружество, е регистрирано по реда на чл. 156 ЗДДС за прилагане на „режим в Съюза“. По силата на чл. 159а, ал. 2 ЗДДС документирането на доставките следва да се извър...

Задължения на работодателя след възстановяване на служител на работа от съда

В бр. 8/2015 г на сп. „Счетоводство+“, Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване отговаря на следния въпрос: Служителка, която е родена след 31.12.1959 г., е уволнена от 12.02.2011 г. Брутното трудово възнаграждение е в размер на 980 лв. и е по-високо от прага. Пр...

Облагане на чуждестранните физически лица за доходи от трудови правоотношения от източник в страната

В бр. 8/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“, Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Как се облагат чуждестранните физически лица за доходи от трудови правоотношения от източник в страната и какви са задълженията на българския работодател? Доходите от т...

Определяне кой автомобил е "лек" за целите на ЗДДС

В бр. 8/2015 г на сп. „Счетоводство+“, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: За целите на ЗДДС, кой автомобил се приема за „лек“? Според специална методика на НАП при квалификацията на даден автомобил, органите по приходите следва да вземат предвид крите...

Осчетоводяване на приходи от предоставяне на услуга по излъчване на рекламни клипове

В бр. 8/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя“, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: През месец август, 2015 г. „А“ ООД сключва договор с „В“ АД, по силата на който „В“ АД (отчитащото се предприятие) следва да изработи рекламен клип, с който се р...

Отчитане на ДДС и фактуриране на спечелена обществена поръчка за обучение от туроператорска фирма

В бр. 15/2015 г на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Туроператорска фирма е спечелила обществена поръчка за обучение на персонала на държавна институция. Освен хотелското настаняване, трябва да се платят на участниците транспортните разхо...

Попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ за лице родено след 31 декември 1959 г.

В бр. 8/2015 г. на сп. „Счетоводство+“, Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Работник роден след 31 декември 1959 г. е назначен на длъжност „Дърводелец“ по трудов договор на пълно работно време в дружество с основна дейност „Строителство н...

Прекратяване издаването на осигурителни книжки

В бр. 8/2015 г. на сп. Счетоводство+“, Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване отговаря на следния въпрос: С изменението на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица прекратява ли...

Промени в Кодекса на труда от 17.07.2015 г.

В бр. 15/2015 г в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Какви промени са направени в Кодекса на труда (КТ), публикувани в ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г.? В чл. 3 КТ са добавени ал. 3 и ал. 4, уточняващи тристранното сътрудничество. С...

Работа при друг работодател по време на отпуск по майчинство

В бр. 15/2015 г. на в. „Актив“, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: В момента съм в отпуск по майчинство. Мога ли до изтичането на този отпуск да започна работа при друг работодател с договор за 4 часа, като детето ми в момента е на 8 месеца? Ще загубя ли...

Социални разходи, предоставени в натура под формата на ваучери за храна на собственик на ЕООД

В бр. 8/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“, Анета Георгиева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Местно физическо лице възобновява трудовата си дейност като собственик на ЕООД в края на 2014 г. Същият не е сключил договор за управление и контрол с договорено възнаг...

Счетоводни записвания при възстановяване на акциз за износ на акцизни стоки

В бр. 8/2015 г. на сп. „Счетоводство+“, Владимир Христов, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Какви счетоводни записвания трябва да се направят при възстановяване на акциз за износ на акцизни стоки? В случаите на изнасяне на акцизни стоки, внесеният в държавния бюдж...

Счетоводно отчитане на създаването на интернет страница за е-търговия

В бр. 7-8/2015 г на сп. „Актив“, доц. д-р Румяна Пожаревска, катедтра „Счетоводство и анализ“, при УНСС, отговаря на следния въпрос: Предприятието ни създаде интернет страница за е-търговия. Какви счетоводни записвания трябва да се направят? За предприятието-търговец на практика...

Справочник

Автоцистерните няма да се свързват с НАП

Национална агенция за приходите Всички, които зареждат течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни, отговарящи на съответните изисквания), нямат задължение да монтират измервателни системи до 31 август, като и след този срок могат да продължат да...

Данъчен календар 1 - 15 септември 2015 г.

До 10-и септември ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или дру...

Държавен вестник в бр. 16 от 2015 г.

ДВ, брой 57 от 28.7.2015 г. Народно събрание Закон за закриване на Националната служба по зърното Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца Решение за откриване на Филиал – Шумен, в стр...

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 188 от 20 юли 2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.

НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ В сила от 01.01.2016 г. Приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г. Обн., ДВ, бр.57 от 28 юли 2015 г. Раздел I. Общи разпоредби Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за представяне на документите...

Нова система за онлайн плащания към НАП вече работи

Национална агенция за приходите Изцяло нова система за плащане на данъци и осигуровки по интернет работи. Модернизираната платформа е директно свързана със справката за задълженията на фирмите и гражданите и позволява с няколко клика да бъдат платени всички задължения към държав...

Осигурителен календар за септември 2015 г.

[[table_1]]...

Публикувани са функционалните изисквания на необходимия софтуер за връзка на осигурителите с НОИ

Националният осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) са достъпни „Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхранява...

Справочна информация бр. 16/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 27 юли - 7 август 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...

Утвърдени са образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на интернет страницата на институцията са достъпни две нови заявления, уреждащи възможностите за преизчисляване на отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за инвалидн...